İşte 2015 KPDK Toplantısında Görüşülen Maddelerin Tümü

2015 KPDK toplantısı bugün yapıldı. Peki hangi önemli maddeler görüşüldü? İşte o maddelerin tam listesi...

İşte 2015 KPDK Toplantısında Görüşülen Maddelerin Tümü

2015 KPDK toplantısı bugün yapıldı. Peki hangi önemli maddeler görüşüldü? İşte o maddelerin tam listesi...

30 Kasım 2015 Pazartesi 19:36
İşte 2015 KPDK Toplantısında Görüşülen Maddelerin Tümü
2015 KPDK toplantısı bugün yapıldı. Peki hangi önemli maddeler görüşüldü? İşte o maddelerin tam listesi...

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantıları başladı. Bakan Soylunun Başkanlık ettiği toplantıda hangi konuların konuşulacağı ve kamu çalışanlarına hangi hakların getirileceği ve düzenlemelerin yapılacağı ise merak konusuydu.

Esasında KPDK Toplantılarının gündemlerinin çoğunluğu 2016 ve 2017 yıllarını kapsayacak olan Toplu Sözleşme Görüşmesi Toplantılarında karara bağlanmıştı. Ağustos Ayında imzalanan toplu sözleşmede 28 talep, üzerinde teknik çalışma yapılması karara bağlanmıştı.


Daha öncesinde de DPB tarafından Toplu Sözleşmede yer alan ve üzerinde çalışma yapılması hükme bağlanan konular hakkında gerekli çalışmaların başlatılarak sonuçlarının Devlet Personel Başkanlığımıza bildirmeleri amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına genel bir yazı gönderilmiştir.

Toplu Sözleşmede üzerinde çalışma yapılması karar altına alınan ve Kamu Görevlilerine yeni düzenlemeler ve haklar getireceği düşünülen konular 28 maddede aşağıda yer almaktadır.

NOT: 1 ila 7. Maddeler arası konular Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik olanlardır.

1- Bazı işçilerin kamu görevlisi ve geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi;

Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

2- 657   sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

3-  Refakat izninin kullanılmasına ilişkin sorunların giderilmesi;

Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi, kadro dereceleri, sivil memurların hukuki durumları ile işçilikte geçen sürelere ilişkin konularda çalışma yapılacaktır.

4- Fiili hizmet süresi zammından kimlerin hangi şartlarda yararlandırılacağı hususunda bilim kurulunun toplanması;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından kamu görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hususu yeniden değerlendirilecektir. •

5-KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretlerinin yeniden düzenlenmesi;

KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

6- Cuma  günü öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenmesi;

Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

7-  KİT'lerde sözleşmeli personel yıllık izinlerinin kullanılmayan kısmın aynen memurlarda olduğu gibi bir sonraki yıla devri;

KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalışma yapılacaktır.

NOT: Buradan itibaren gelen maddeler hizmet kollarına ait olup her biri ayrı ayrı ele alınacaktır.

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu;

Türkiye İstatistik Kurumunda tam zamanlı olarak istihdam edilen geçici personelin de 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilen geçici personel gibi emekli oluncaya kadar çalışabilmeleri için düzenleme çalışması yapılacaktır.

Kültür ve Sanat Hizmet Kolu;

  26/5/1985    tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına ilişkin yasal düzenleme çalışması yapılacaktır.

 İI kültür ve turizm müdürlerinin il idare kurulu üyeleri kapsamına alınması yönünde çalışma yapılacaktır.

  Bu  hizmet kolunda yer alan usta öğretici kadrolarında bulunan personelden lisans mezunu olanların eğitim uzmanı kadrosuna atanmalarına yönelik çalışma yapılacaktır.

 Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu;

1- Üniversite    genel sekreter yardımcılarının ek göstergesi

2- Genel  idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamının, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için düzenleme çalışması yapılacaktır.

Meteoroloji  İşleri Genel Müdürlüğü;

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karşılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner sermayeye aktarılması ve söz konusu prensipler çerçevesinde döner sermayeye gelen kaynaktan bu kapsamda yer alan personelin yararlandırılabilmeleri konusunda çalışma yapılacaktı

Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu;

1- PTT'de   çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırının yükseltilmesi.

2-5434 sayılı kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt bendinde yer alan "55" ibaresinin "60" olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Ulaştırma Hizmet Kolu;

1- Mülga  Denizcilik Müsteşarlığında denetleme memuru kadrolarında görev yapan personelden 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca memur kadrolarına atananların veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına atanmaları hususunda çalışma yapılacaktır.

2- Havacılık  tazminatı;

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi uyarınca ödenen havacılık tazminatının, 2010 yılında yapılan çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle artırılması yönündeki çalışma 31/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılır ve izleyen ay başından itibaren yeni oranlar üzerinden ödenmeye başlanır. Bu ödemenin başladığı tarihten itibaren söz konusu personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaz ve bu kapsamda yapılması öngörülen ek ödeme aynı oranlar esas alınarak ilave havacılık tazminatı olarak ödenir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu;

2-   Yükseköğretim  kurumlarında görev yapanların kadro/görev unvan katsayıları 

3-    Yükseköğretim  kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacaktır.

3-Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulacak komisyon tarafından 2016 yılının sonuna kadar sonuçlandırılması yönünde çalışma yapılacaktır.

Yerel Yönetim Hizmet Kolu;

1-   Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlarının ek göstergesi

2- Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının da yararlanması için düzenleme yapılması yönünde çalışma yapılacaktır.

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Kolu;

1-    Bu hizmet kolundaki kamu görevlilerinin zorunlu olmadığı sürece günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılmamasına ve zorunlu olarak fazla çalıştırılanlara ise 657 sayılı Kanununun 178 inci maddesi uyarınca FAZLA ÇALIŞMA izin verilmesine dair Başbakanlık genelgesi çıkarılacaktır.

2-  Karayolları  Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı Ödenebilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

3-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu;

1-  Lisans  tamamlama; Tekniker unvanlı kadrolarda bulunan personelin lisans tamamlayabilmeleri hususunda YÖK'le çalışma yapılacaktır.

2-   Tarım  ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

3- Orman  Genel Müdürlüğü personelinin rotasyona tabi tutulup tutulmayacağı hususunda çalışma yapılacaktır.

4- 5553  sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde öngörülen Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkarılabilmesi hususunda çalışma yapılacaktır.

5-TAR-GEL projesinin yeniden değerlendirilmesi; Bu hizmet kolunda yetkili sendika ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında TAR- GEL projesinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar 2016 yılının sonuna kadar tamamlanacaktır.

 Bu hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılacaktır.
Son Güncelleme: 30.11.2015 19:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.