İptal Kararları Maliyeyi Vurdu

HANGİ KHK'LARDA İPTALLER OLDU? 1-646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 1 inci maddesi kısmen iptal edildi.

banner396

İptal Kararları Maliyeyi Vurdu

HANGİ KHK'LARDA İPTALLER OLDU? 1-646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 1 inci maddesi kısmen iptal edildi.

11 Haziran 2013 Salı 20:35
İptal Kararları Maliyeyi Vurdu

HANGİ KHK'LARDA İPTALLER OLDU?

1-646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 1 inci maddesi kısmen iptal edildi.

2-659 sayılı Genel Bütçe...


HANGİ KHK'LARDA İPTALLER OLDU?1-646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 1 inci maddesi kısmen iptal edildi.2-659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin bir maddesi kısmen diğer maddeleri ise (Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yönünden) tamamen iptal edildi.İPTAL EDİLEN HÜKÜMLER VE ETKİLERİA-İptaller Maliye Bakanlığı personelini etkiledi*Vergi incelemesi yetkisi olanlara getirilen iş yasağı kalktı178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 30 uncu Maddesi iptal edildi.Vergi incelemesine yetkili olanların yapamayacakları işlere ilişkin hususlar, iptal kararının yürürlüğe girmesiyle, yasal dayanağını yitirmiş olacak.İptal edilen hükümYapılamayacak işlerEK MADDE 30 – Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa uymayanlar hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.*Vergi Müfettiş Yardımcısı alınamayacak178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 29 uncu Maddesinin dördüncü fıkrası ile son fıkrasındaki “…mesleğe alınmaları,…” ibaresi iptal edildi.Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleğe alınmaları hususu yasal dayanağını yitirmiş oldu. İptal kararı yürürlüğe girinceye kadar yeni düzenleme yapılmazsa yeni Vergi Müfettiş Yardımcıları alınamayacak.İptal edilen hüküm“Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında atama, yükselme ve yer değişikliğiEK MADDE 29 –Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları,yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve yer değiştirme usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.*Maliye Uzman Yardımcısı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınamayacak178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü Maddesinin üçüncü fıkrası ile son fıkrasındaki “…mesleğe alınmaları,…” ibaresi iptal edildi.Maliye Uzman Yardımcılarının ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları hususu yasal dayanağını yitirmiş oldu. İptal kararı yürürlüğe girinceye kadar yeni düzenleme yapılmazsa yeni Maliye Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzman Yardımcıları alınamayacak.İptal edilen hüküm“Maliye Uzmanlığı ve Defterdarlık UzmanlığıMADDE 43 ‒Maliye Uzman Yardımcılığına ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. Maliye Uzman Yardımcılığı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.Maliye Uzmanı, Maliye Uzman Yardımcısı, Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, eğitimleri, çalışma ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”*Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Maliye Uzman Yardımcılığı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavı sözlü aşaması düzenlemesi iptal edildi.178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 33 üncü Maddesi iptal edildi.Vergi Müfettiş Yardımcıları ile Maliye Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının giriş sınavlarının sözlü aşamasına ilişkin düzenleme yasal dayanağını yitirmiş oldu. Bu personelin mesleğe alınmasına ilişkin düzenlemelerin iptal edilmiş olması nedeniyle, bu iptain tek başına bir etkisi olmayacaktır.İptal edilen hüküm“Sözlü sınavıEK MADDE 33 ‒ 43 üncü madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi uyarınca yapılacak giriş sınavlarının sözlü aşaması ile 42 nci maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak sınavların sözlü aşaması, adayın;a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.B-Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin düzenleme; Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yönündentamamen iptal edildi.Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar, (Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu açısından) iptal kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte yasal dayanağını yitirmiş olacak.İptal edilen Kanun Hükmünde Kararnamede şu hususlar da yer alıyor:*700 Avukat kadrosu ihdas edilmiştiİdarelerin hukuk hizmetlerini yürütmek amacıyla avukatlık hizmetleri sınıfından yediyüzelli Avukat unvanlı kadro ihdas edilmişti.*Vekalet ücretlerinin nasıl bölüştürüleceği belirlenmiştiİdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretlerinin dağıtımı düzenlenmişti. Vekalet ücretinin ödenmesinde; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı, hukuk biriminde görev yapan diğer personele %5’i eşit olarak ödenmesi öngörülmüştü.kaynak :memurunyeri

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2013 20:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394