İmam ve müezzinlere lojman imkanı

Diyanet İşleri Başkanlığı imam ve müezzinlerin kendilerine sağlanan lojman imkanından herhangi bir ücret alınmadan yararlanacaklarını açıkladı. Konuya ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığı resmi yazıyla bu durumu ilgili birimlere bildirdi.

İmam ve müezzinlere lojman imkanı

Diyanet İşleri Başkanlığı imam ve müezzinlerin kendilerine sağlanan lojman imkanından herhangi bir ücret alınmadan yararlanacaklarını açıkladı. Konuya ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığı resmi yazıyla bu durumu ilgili birimlere bildirdi.

11 Ocak 2015 Pazar 15:40
İmam ve müezzinlere lojman imkanı
Diyanet İşleri Başkanlığı imam ve müezzinlerin kendilerine sağlanan lojman imkanından herhangi bir ücret alınmadan yararlanacaklarını açıkladı. Konuya ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığı resmi yazıyla bu durumu ilgili birimlere bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yazısı..

Evrak Tarih ve Sayısı: 05/01/2015-43

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı :16225293-813.01.02-
Konu :Lojman Kiraları

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN GENEL MERKEZİ

Talatpaşa Bulvarı No: 160 Kat:4

Cebeci / ANKARA

İlgi : a) 22/12/2014 tarihli ve Bila- 2449 sayılı yazı.

b) 22.12.2014 tarihli ve TDVSGM-9/2014/2449 sayılı yazı.

c) 26/12/2014 tarihli ve 3605 sayılı yazı.

Mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait cami lojmanlarında oturan görevlilerden kira alınıp alınamayacağı hususundaki ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı`nın uygun görüşü alınarak Başkanlığımızca hazırlanan 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 4 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 25/01/2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerine göre; cami ve Kur`an kursu müştemilatlarının kiralanması işlemlerinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağının belirlenmesinde il ve ilçelerde kurulan komisyonlar yetkili kılınmıştır.

Konu ile ilgili müftülüklere hitaben yazılan 10.02.2014 tarihli ve 16225293 sayılı yazımızda da bu husus belirtilerek, "Yönetmelik kapsamında kalan ve mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan cami, mescit ile Kur`an kurslarının bir kısmının eklentisinin ya da bütünleyici parçasının ticari faaliyetlerde veya dini faaliyetlerde kullanılmasını belirlemek ve bu kısımları zorunlu hallerde Başkanlık hizmetlerine tahsis etmek, hangi amaçla ve hangi usul ve esaslara göre işletileceğine, işlettirileceğine ya da kiraya verileceğine karar vermek." gibi hususlar komisyonun görevleri arasında sayılmıştır.

Ayrıca Başkanlığımız Hukuk Müşavirliğinin aynı konudaki ilgi (b) görüşü de ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Kemal ULUDAĞ

Başkan a.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

EKLER:

İlgi (b) görüş (2 sayfa)

Evrak Tarih ve Sayısı: 17/12/2014-2872

---------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı :65752239-045.02-

Konu :Lojman kiraları

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 15/12/2014 tarihli ve 16225293-215.99-2680 sayılı yazı.

6360 sayılı Kanun uyarınca Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Maliye Hazinesine devredilen taşınmazlar üzerinde bulunan cami lojmanlarında oturan görevlilerden kira alınıp alınmayacağı ve alman lojman kiralarının nereye ödeneceği hakkındaki ilgi yazıyla görüş istenmektedir.

Bilindiği üzere, 633 sayılı Kanunun Ek-4 üncü maddesi ile mülkiyeti mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlar hariç olmak üzere, mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hazineye ait taşınmazların üzerinde dernek veya vakıflarca kendi kaynaklarından ve/veya toplanan bağış ve yardımlarla yaptırılan cami, mescit ve Kur`an kursu binalarının, ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımlarının, işletilmek, işlettirilmek veya kiraya verilmek üzere ilgili dernek veya vakfın bedelsiz olarak tasarrufuna bırakılacağı; bunun dışında kalan cami, mescit ve Kur`an kurslarının ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımlarının ise, Diyanet İşleri Başkanlığınca işletilebileceği, işlettirilebileceği ya da kiralanabileceği hüküm altına alınmıştır.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde, bu Kanunun, genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsadığı belirtilmiştir.

23/09/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde de, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konutların kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanacağı, genel bütçeye bağlı dairelerin konutlarının ise, 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca, ilgili idareye tahsis edildiği tarihte kamu konutu özelliğini kazanmış olacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, bir yerin kamu konutu özelliğini taşıyabilmesi için bu yerin kamu kurum ve kuruluşlarınca inşa ettirilmesi, satın alınması veya kiralama yoluyla temin edilmesi, yetkili makamlarca bu amaçla kullanılmak üzere ayrımının yapılması ve kamu konuru olarak tahsis edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki hükümlere göre, genel bütçeli kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yurt içinde inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin edilmeyen ve kamu konutu olarak tahsis edilmeyen konutların, kamu konutu sayılmayacağı, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde dernek veya vakıflarca yaptırılan cami, mescit ve Kur`an kursu binalarının ticari faaliyette kullandırılması öngörülen kısımlarının ilgili dernek veya vakfın bedelsiz olarak tasarrufuna bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca beş vakit namaz kıldırmanın haricinde, vakit namazlarından önce ve sonra Kur`an-ı Kerim okumak, cemaati dini konularda aydınlatmak, Kur`an-ı Kerim okumayı öğretmek, salâ vermek, Medeni Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek, teberrukat eşyasının bakım ve korunmasını sağlamak, cami ve çevresinin temizliğini sağlamak, ses cihazları ile diğer teknik araç ve gereçlerin bakım ve korunmalarını sağlamak ve burada saymadığımız daha birçok görev ve sorumluluk ile donatılmış bulunan cami görevlilerinin kapısı cemaat tarafından gece gündüz demeden çalınmakta ve hizmet vermesi talep edilmektedir.

Diğer taraftan, vatandaşlar veya kurdukları vakıf ve dernekler tarafından cami yaptırılır iken caminin altına veya hemen bitişiğine, cami ile birlikte veya cami inşaatı bittikten hemen sonra inşa edilen imam evleri, münhasıran cami görevlilerinin ikamet etmesi için yaptırılmaktadır.

İmam evi bulunmayan camilerde çoğu zaman çalıştırılacak görevli bulunmakta zorluk çekilmekte, bulunanlar da, evlerinin camiye uzak oluşundan dolayı yeterince verimli olamamaktadır. Çünkü, sabahın çok erken saatlerinde evden camiye ulaşım zorluğu bulunduğu gibi, cemaat ve mahalle sakinleri, namaz vakitleri haricinde cami görevlilerine ulaşmakta sıkıntı çekmektedir.

Açıklanan sebeplerle, imam evleri sırf cami görevlilerinin hizmetine tahsis edilmesi amacıyla yapıldıkları için, imam evlerinde oturan imam-hatip ve müezzin-kayyumlardan herhangi bir ücret alınmaması gerektiği mütalaa olunmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Mustafa DAVARCI

I. Hukuk Müşaviri

--------------------------------------------------------------------------------------------------

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA LOJMAN KİRALARI İLE İLGİLİ YAZDIĞIMIZ YAZI:

SAYI : TDVSGM-9/2014-2449 22/12/2014
KONU: Lojman kiraları

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA

6360 Sayılı Kanun uyarınca Büyük Şehir Belediye sınırlarının İl Mülki sınırlar olarak belirlenmesi itibarıyla Köy Tüzel kişiliğine ait Cami İmam evlerinde oturan Din görevlilerinden her hangi bir tebligat yapılmadan 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere lojman kirası alınması istenmektedir.

Konu ile ilgili sendikamıza mağduriyetler içeren şikâyetler iletilmiştir.

Söz konusu İmam evleri Din Görevlilerinin önderliğinde köylüler tarafından inşaa edilmiştir. Din görevlilerinin rahatça hizmet sunabilmeleri amaçlanmıştır. İmam evlerinin yeni hukuki statüsü ile ilgili her hangi bir tebligat yapılmadan geçmişe yönelik lojman kirası istenmesi etik ve hukuki değildir.

Bu itibarla rahatsızlık meydana getiren konunun hukuk müşavirliği ile görüşülerek din görevlilerini rahatlatıcı bir kararın alınması hususunda gereğini arz ederiz.

Seydi SARI Hazım Zeki SERGİ
Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan
Son Güncelleme: 11.01.2015 15:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.