Hastalık ve Çocuk Eğitimi Rotasyona Engel Değil

    Mühendis olarak görev yapan personelin, zorunlu yer değiştirme düzenlemelerine göre aynı kurumun başka bir ildeki teşkilatına ataması üzerine, atama işlemine karşı dava açılmıştı.

Hastalık ve Çocuk Eğitimi Rotasyona Engel Değil

    Mühendis olarak görev yapan personelin, zorunlu yer değiştirme düzenlemelerine göre aynı kurumun başka bir ildeki teşkilatına ataması üzerine, atama işlemine karşı dava açılmıştı.

11 Mart 2014 Salı 21:09
Hastalık ve Çocuk Eğitimi Rotasyona Engel Değil

 

 

Mühendis olarak görev yapan personelin, zorunlu yer değiştirme düzenlemelerine göre aynı kurumun başka bir ildeki teşkilatına ataması üzerine, atama işlemine karşı dava açılmıştı.

 

Davacı, kendisinin ve kızının hastalıklarının tedavisinin...

 


 


Mühendis olarak görev yapan personelin, zorunlu yer değiştirme düzenlemelerine göre aynı kurumun başka bir ildeki teşkilatına ataması üzerine, atama işlemine karşı dava açılmıştı.


 


Davacı, kendisinin ve kızının hastalıklarının tedavisinin uzun süreden beri bulundukları ildeki bir hastanede devam ettiğini ve kızının öğrenimini aynı şehirde sürdürdüğünü gerekçe göstererek, yapılan atamanın iptalini istemişti.


 


Davaya bakan İdare Mahkemesi; davacının ve kızının hastalığı ile kızının öğrenim durumu ve aile bütünlüğünden hareketle, dava konusu atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına ve iptaline karar vermişti.


 


İdare Mahkemesi Kararını Temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5. Dairesi;


 


-Yer değiştirme düzenlemelerinde, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan personelin atamasının, personelin hangi hizmet bölgesinde görev yapmak istediği yönündeki talebinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri de göz önüne alınarak yapılacağının; sağlık durumu özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için, personelin kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğinin alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekeceğinin kurala bağlandığı,               


 


-Davacının, bulunduğu hizmet bölgesi için yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamladığını; sunduğu hastalık raporlarında kendisinin ve kızının hastalıkları nedeniyle sık aralıklarla takiplerinin yapıldığının belirtildiği ve davalı idarenin bu durumu dikkate alarak ilgilinin atanmasını tam teşekküllü hastane bulunan bir yere yaptığı


 


değerlendirmesinden hareketle, Davacının rotasyon kapsamında bulunmasından dolayı naklen atanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri ile mevzuata aykırılık bulunmadığına; görev yaptığı ilde kalma talebini dayandırdığı hastane raporlarının, bulunduğu yerin değişmesi halinde hastalığın tehlikeye gireceğine yönelik bir belirleme içermemesi ve son durumu yansıtmaması nedeniyle, yerinde kalma talebinin idare tarafından kabul edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık görülmediğine ve İdare Mahkemesi kararının bozulmasına Karar verdi.


 


Söz konusu Karar


 


DANIŞTAY


 


BEŞİNCİ DAİRE


 


Esas No-.2013/3241


 


Karar No: 2013/8358     


 


Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - ANKARA


 


Karşı Taraf (Davacı) :


 


İsteğin Özeti: Trabzon İdare Mahkemesi'nce verilen 31.12.2012 günlü, E:2012/1080, K:2012/1615 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.


 


Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.


 


Danıştay Tetkik Hakimi :


 


Düşüncesi İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.


 


TÜRK MİLLETİ ADINA


 


Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:


 


Dava, Trabzon ili, Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğü emrinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan davacının, Rize ili, Kadastro Müdürlüğü emrine aynı unvanla atanmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 13.07.2012 tarihli işleminin iptali istemiyle açılmıştır.


 


Trabzon İdare Mahkemesi'nin 31.12.2012 günlü, E:2012/1080, K:2012/1615 sayılı kararıyla; davacının ve kızının hastalıklarının tedavisinin uzun süreden beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Farabi Hastanesi'nde devam ettiği hususu ile davacının kızının öğrenim durumu ve aile bütünlüğü dikkate alındığında dava konusu atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.


 


Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.


 


20.06.2011 günlü ve 27970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9/1. maddesinde, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan personelin atamasının, personelin hangi hizmet bölgesinde görev yapmak istediği yönündeki talebinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri de göz önüne alınarak yapılacağının; 15. maddesinin (2.) fıkrasında, Bölge ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlarında bulunanların aynı hizmet alanında on yıl görev yapabilecekleri, on yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanının değiştirileceği; aynı maddenin 6. fıkrasında, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına üç tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda; talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak re'sen atamasının yapılacağı; "Özre dayalı atama" başlıklı 12. maddesinin (1)-(a) bendinde, madde hükmünde belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabileceği, bunlardan sağlık durumu özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için, personelin kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğinin Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesinin zorunlu olduğu kurala bağlanmıştır.               


 


Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü ile gönderme yapılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğin 13. maddesinde, sağlık durumu özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerektiği kuralına yer verilmiştir.


 


Davacının, Trabzon İli Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapmakta iken, davalı idarece yerelleşmenin önlenmesi amacı ile personelin son görev yaptığı yerdeki hizmet süresi esas alınarak ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan rotasyon uygulaması kapsamında 15 yıl çalışma süresini tamamlayan 48 Mühendis ve Kontrol Mühendisinin rotasyona tabi tutulacağının ve bunların kimler olacağına ilişkin listenin Mart ayında Kurumun resmi internet sayfasında duyurulduğu, davacının da bulunduğu yerde 18 yıl çalıştığından dolayı rotasyon kapsamına alındığı; davacı tarafından, kendisi ile kızına ait Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimliğince verilen 4.12.2001 ve 23.9.2003 tarihli raporlarda kendisinin ve kızının kan hastalıklarının bulunması nedeniyle sık aralıklarla takiplerinin yapıldığı belirtildiğinden; davalı idarece söz konusu özürleri dikkate alınarak davacının tam teşekküllü Hemotoloji Kliniğinin bulunduğu Rize iline atandığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.


 


Bu duruma göre, davacının rotasyon kapsamında bulunması nedeniyle tesis edilen naklen atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi, görev yaptığı Trabzon İl'inde kalma talebini dayandırdığı hastane raporlarının, hastalığın bulunduğu yerin değişmesi halinde tehlikeye gireceğine yönelik bir belirleme içermemesi ve son durumu yansıtan raporlar olmaması nedeniyle idarece yerinde kalma talebinin dikkate alınmaması yönünden de tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir.


 


Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Trabzon İdare Mahkemesi'nce verilen 31/12/2012 günlü, E:2012/1080, K:2012/1615 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 22/11/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 


memurunyeri.com

Son Güncelleme: 11.03.2014 21:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.