AYM görevden alınan memurlarla ilgili önemli bir karar alacak

Anayasa Mahkemesi içerisinde görevden alınana memurların hangi kadrolara atanacağınıda içeren bazı düzenlemelerin iptali konularını görüşecek.

banner396

AYM görevden alınan memurlarla ilgili önemli bir karar alacak

Anayasa Mahkemesi içerisinde görevden alınana memurların hangi kadrolara atanacağınıda içeren bazı düzenlemelerin iptali konularını görüşecek.

12 Haziran 2015 Cuma 10:27
AYM görevden alınan memurlarla ilgili önemli bir karar alacak
Anayasa Mahkemesinin 17 Haziran tarihinde yapacağı toplantıda, 15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamu personelini de yakından ilgilendiren 6639 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddialarını da görüşecek.

CHP Milletvekilleri tarafından 6639 sayılı Kanun’un Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülen düzenlemeleri arasında;

**Bazı bürokratların görevden alınması durumunda atanacakları kadroların hangileri olacağını belirleyen hükümler,

**Gençlik ve Spor Bakanlığında üst düzey görevlilerin görevlerine son verilerek Araştırmacı kadrosuna atanmalarını sağlayan hükümler,

**Bazı personelin ek ödemesinin yeniden belirlenmesine ilişkin hükümler,

**İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyetine ilişkin hükümler

de yer alıyor.

GÖREVDEN ALINAN BÜROKRATLARIN ATANACAĞI KADROLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

6639 sayılı Kanunun 23. Maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye bir madde eklenmiş ve bu madde ile, bürokratların görevden alınması durumunda atanacakları kadroların hangileri olacağı belirlenmişti. Bu maddenin bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali isteniyor.

Söz konusu Maddenin iptali istenen hükümleri şöyle:

MADDE 23 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 18 –

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanununa bakılmaksızın Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda;

a) Görevden alınan veya görev süreleri sona eren müsteşarlar ile ek göstergesi 7600 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarında bulunanlar Başbakanlık merkez müşaviri kadrolarına, ek göstergesi 7000 olan yönetici kadrolarında bulunanlar Başbakanlık müşaviri kadrolarına,

b) (a) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarında veya pozisyonlarında bulunanlardan Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde Başbakanlık müşaviri, bakanlık merkez teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar bakanlığın müşavir kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda olanlar kurumlarının müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına,

c) Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde;

1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

2) Daha önce (1) numaralı alt bentte belirtilen kadrolarda bulunmayanlardan ek göstergesi 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar ilgili kuruma ait (1) numaralı alt bentte yer alan kadro veya pozisyonlardan kurumlarınca tespit edilmiş olan kadro veya pozisyonlarına,

3) (2) numaralı alt bentte belirtilenlerden üç yıldan az görev yapmış olanlar, bu maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

ç) Ek göstergesi 3600’den daha düşük tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde;

1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

2) Diğerleri, bu maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

atanırlar. Bu şekilde atananlardan bir ay içinde talepte bulunanlar, atamaya yetkili amirler tarafından bu fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanırlar.

Birinci fıkra kapsamında atananlar ile anılan fıkranın son cümlesi uyarınca talep üzerine yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar boşalması hâlinde, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Anılan kadro ve pozisyonlara atananlar, atamaya yetkili amirleri tarafından belirlenen birimlerde istihdam edilir.

Birinci fıkra hükmü kapsamında atananlardan birinci fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonlarında kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların mali hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir.”

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDAKİ BAZI PERSONELİ GÖREVDEN ALAN DÜZENLEME

6639 sayılı Kanunun 22. maddesiyle 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye bir geçici madde eklenmiş ve bu maddede, Gençlik ve Spor Bakanlığındaki üst düzey görevlerde bulanan Devlet memurlarından bazılarının görevlerine son verilerek Araştırmacı kadrolarına atanması da öngörülmüştü. Bu maddenin bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali isteniyor.

Söz konusu Maddenin, Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil/Unvanlı Daire Başkanı, Daire Başkanı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, Federasyon Genel Sekreteri ve Gençlik Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanların görevlerinin hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermesini öngören kısmının iptali istemi karara bağlanacak.

Düzenlemeye ilişkin ayrıntılı haberimiz için tıklayınız …

EK ÖDEME CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN DÜZENLEME

6639 sayılı Kanunun 24.maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı Ek ödeme Cetvelinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerden bazılarının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali isteniyor.

Söz konusu Maddede, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının “l-Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel” bölümünün

(d) sırasında yer alan “büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri,” ibaresi “il özel idaresi genel sekreteri,” şeklinde ve aynı bölümün (e) sırasında yer alan “büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,” ibaresi “il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,” şeklinde değiştirilmiş, aynı bölümün (g) sırasına “il yazı işleri müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere “İl nüfus ve vatandaşlık müdürü,” ibaresi eklenmiş,...

bölümünün iptali istemi karara bağlanacak

İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

6639 sayılı Kanunun 5. maddesiyle 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na bir madde eklenmiş ve bu madde ile İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştu. Bu maddenin bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali isteniyor.

Söz konusu Maddenin, İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yönetim organları arasında Mütevelli Heyetine yer verilmesine ve Mütevelli Heyetiyle ilgili bütün hükümlerinin iptali istemi karara bağlanacak.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.06.2015 10:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sefa 3 yıl önce

Anayasa Mahkemesinin 17 Haziran tarihinde yapacağı toplantının sonucu ne oldu, bilen varmı?

banner389

banner394