Almanya'da Nasıl Memur Olunur?

Almanya'da memur olmak ile Türkiye'de memur olmak arasında farklılıklar vardır. Çünkü Almanya Kamu Personeli sistemi ile Türkiye Kamu Personeli sistemi arasında farklılıklar vardır. Almanya'da memur olmak, Bir Türk Almanya'da nasıl memur olur gibi soruların cevabı internette pek yer almıyor. KPSScafe olarak Almanya'da nasıl memur olunur sorusunun cevabını bu haberimizde veriyoruz.

Almanya'da Nasıl Memur Olunur?

Almanya'da memur olmak ile Türkiye'de memur olmak arasında farklılıklar vardır. Çünkü Almanya Kamu Personeli sistemi ile Türkiye Kamu Personeli sistemi arasında farklılıklar vardır. Almanya'da memur olmak, Bir Türk Almanya'da nasıl memur olur gibi soruların cevabı internette pek yer almıyor. KPSScafe olarak Almanya'da nasıl memur olunur sorusunun cevabını bu haberimizde veriyoruz.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:30
Almanya'da Nasıl Memur Olunur?

Almanya'da memur olmak ile Türkiye'de memur olmak arasında farklılıklar vardır. Çünkü Almanya Kamu Personeli sistemi ile Türkiye Kamu Personeli sistemi arasında farklılıklar vardır. Almanya'da memur olmak, Bir Türk Almanya'da nasıl memur olur gibi soruların cevabı internette pek yer almıyor. KPSScafe olarak Almanya'da nasıl memur olunur sorusunun cevabını bu haberimizde veriyoruz.

ALMANYA'DA MEMUR NASIL OLUNUR?

Almanya'da memur olmak için birinci şart Almanya vatadanşı olmaktır. Bazı memuriyetler için de Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinin vatadanşı olmak gerekmektedir.

İkinci şart ise en fazla 27 yaşında olmak gerekiyor. Almanya Kamu Personeli olarak atayacağı kişilerin en fazla 27 yaşında olmasını istiyor. Almanya'da memuriyetlerin sınıfları olduğu gibi özellikleri de vardır.  Almanya'da memur özellikleri şöyle sıralanabilir.

 • Yaşam boyu
 • Sınırlı bir süre
 • Deneme süresi
 • Geçici bir süre

Almanya'daki memuriyetlerde aranan mezuniyet şartı tıpkı Türkiye'de olduğu gibi memuriyetin özelliklerine ve niteliklerine göre değişmektedir. İlkokul-Orta Öğretim- Lise - Önlisans ve Lisans gibi mezuniyetler farklı memuriyetlere atanabilmektedir.

-Alt-büro (subclerical) sınıfı için en az İlk Orta Düzey Okulu (Hauptschule)'na başarıyla devam etmiş olmak,

-Büro (clerical) sınıfı için Orta İkinci Düzey Okul (Realschule)'un bitirme sınavında başarılı olmak,

-Uygulayıcı (executive) sınıf için yüksek öğrenime giriş adayı olmayı başarmış

olmak,

-Yönetici (administrative) sınıf için yüksek öğrenimi başarıyla tamamlamış olmak, gerekmektedir.

Almanya'da memur olmak isteyen bir kişi Türkiye'deki memuriyetlerde de zorunlu olan güvenlik soruşturmasına tabi tutulurlar. Memur olmasında sakınca bulunmayan kişiler memurluğa atandıktan sonra göreve başlamadan önce Anayasa'da ifadesini bulan özgür ve demokratik düzene bağlı olduğuna ve başvuru formunda yer alan yasadışı örgütlere üye olmadığı yönünde taahhütte bulunmalıdır. 

ALMANYA'DA MEMUR OLMA ŞARTLARI!..

Almanya ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin dışındaki ülkelerden mezun olup, diploması olan kişilerin Konsey Yönergesi kararları gereği Almanya'da diplomanın tanınması gerekmektedir. Bunun için diplomanın aslını yetkili makamlara ileterek tanıtılabilir.

Almanya'da memur olmak için olmazsa olmaz kurallardan birisi de Almanca'ya hakim olmaktır. Almanya vatandaşlığına geçmiş biri mutlaka Almanca'ya hakimiyet testinden geçmelidir.

ALMANYA'DA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Memurluğa girişte, genel bir devlet sınavı (Staatsexam) uygulanmaktadır. Sınavda başarılı olanların üç yıllık, staj ve eğitim döneminden sonra yeniden bir sınava alınmaları ve bunu da geçerlerse asıl devlet memurluğuna atanmaları söz konusudur .Adaylık süresi en çok beş yıl olabilmektedir.

Almanya'da memuriyete atanmak sadece kabiliyet, nitelik ve başarıya bağlıdır. Başka hiçbir şart aranamayacağı ve ayrım yapılmayacağı Temel Yasa (Basic Law)'da açıkça belirtilmektedir.

ALMANYA'DA MEMURLUK

Her ülkede olduğu gibi Almanya'da da devlet memurluğu saygı duyulan bir konuma sahiptir. Memurlar kamu görevlileri içinde en önemli görevleri üstlenmektedirler. Prensip olarak devlet gücü kullanmayı içeren görevleri yürütmek üzere sadece memur atanabilir. Memuriyete yaşam boyu, sınırlı bir süre, deneme süresi ve geçici bir süre ile atanılabilir.Bir memurun statüsünün oluşması ve bu statünün değişmesi için bir atama belgesi gereklidir. Bir memurun statüsü, memuriyetten çıkma, resmi haklarının kaybı, disiplin mahkemesi kararı ile görevden alınma, emeklilik ve ölüm durumlarında sona erer.

ALMANYA'DA MEMURLARIN SORUMLULUKLARI

 • Memurun temel yükümlülüğü sadakat göstermesidir.
 • Memurun sadakat göstermesi
 • Görevine kendisini tamamen adaması,
 • Adil ve tarafsız olarak kamu yararı içinde hizmet etmesi,
 • Liberal demokratik anayasal sistemi savunması, siyasi etkinliklerde mütevazı düzeyde ve sınırlı biçimde bulunması, gerektiği anlamına gelmektedir.
 • Hizmet sunma yükümlülüğü ve geleneksel profesyonel kamu hizmeti ilkeleri gereği memurun "grev yapması yasaktır".
 • Temel bir zorunluluk da, "resmi sırların saklanmasıdır".
 • Memur yemin ederek görevine başlamalıdır.
 • Memur kendini geliştirmek için ileri eğitimi takip etmek zorundadır.
 • İkinci derece etkinliklerde görev üstlenmelidir.
 • Ödeme (bahşiş) ve hediye alması yasaktır.
 • Üst amirlerini desteklemesi ve onlara danışmanlık yapması gerekir.
 • İtiraz yükümlülüğü bulunmaktadır.

Türkiye'de olduğu gibi Almanya'daki memurlarında sorumsuz ve görevi ihmal gibi durumlarda disiplin cezası ile cezalandırılması kanunu vardır.

Memur tarafından yükümlülüklerin kusurlu olarak ihmali disiplin suçunu oluşturur. Görevi ihmal durumunda disiplin sürecinin işletilmesi yanında, memurun hukuki sorumluğu ve/veya cezai yaptırımlar da göz önüne alınır.

Disiplin yaptırımları disiplin mevzuatı ile düzenlenmiştir. İdare bir disiplin suçu ortaya çıktığında, gerekli prosedürün başlatılıp başlatılmamasına kendi takdiri ile karar verir (IIRV, 1988: 31):

Uygulanan disiplin yaptırımları şunlardır;

 • Kınama,
 • Para Cezası,
 • Maaş Kesimi,
 • Düşük Maaşla Aynı Kariyer Yapısındaki Bir Göreve Atanma,
 • Görevden Uzaklaştırma,
 • Emekliler için Emeklilik Maaşının Azaltılması,
 • Emeklilik Hakkından Yoksun Bırakma.

Bu cezalardan, kınama ve para cezaları üst amir veya en üst resmi idare tarafından uygulanır. Diğer yaptırımlar disiplin mahkemelerinin kararına göre uygulanır.

Deneme süresindeki veya geçici nitelikteki memurlar için kınama ve para cezası uygulanmaktadır. Ancak ciddi disiplin suçlarında işlerine son verilir.

Türkiye Ve Almanya'da Kamu Personelinin Nüfusa Oranı;

Almanya'da uzun yıllardır yarı zamanlı yani part-time kamu personeli uygulaması vardır. Türkiye'de ise geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiştir.

Türkiye'de kamuda yarı-zamanlı personel istihdamı (esnek istihdam) uygulanmamaktadır. Almanya'da ise kamuda yarı-zamanlı personel istihdam edilmektedir. 1997 yılında önü açılan uygulama ile birlikte kamu personeli içinde yarı-zamanlı esasa göre istihdam edilen personel sayısının hızla arttığı görülmektedir.

Türkiye'de memurlar için temel bir yasa olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yanında, hâkim ve savcılar için, askeri personel için ve akademik personel için ayrı yasalar bulunmaktadır. Almanya'da ise memurların bütüncül biçimde tek bir yasaya tabi oldukları görülmektedir.

Türkiye'de memurluk bir statü görevidir ve memurlar yüksek düzeyde iş güvencesine sahiptir. Benzer biçimde Almanya'da da memurluk bir statü görevidir ve memurlar yüksek düzeyde iş güvencesine sahiptir.

Türkiye'de memur olmak için öğrenim düzeyi ve yaş önemli önkoşullar arasındadır. Memuriyete giriş için üst yaş sınırı vardır. Ayrıca yapılan sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. Almanya'da da öğrenim ve sınav şartları bulunmaktadır. Memur olmak için en az 27 yaşında olmak gerekirken, yaş için üst sınır bulunmamaktadır.

Türkiye'de memurlar, hâkim savcılar, askeri personel, akademik personel yasal dayanaklar bakımından ayrı sınıflar oluşturdukları anlaşılmakla beraber, 657 sayılı yasaya tabi memurlar ayrıca 10 hizmet sınıfına ayrılır. Almanya'da ise tüm memurları kapsayıcı nitelikte dört sınıf olduğu görülmektedir. Türkiye'deki yamalı bohça görüntüsü içindeki dağınık bir memur sistemine karşın Almanya'da bütüncül bir sistem olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla Türkiye'de memurlar arasında "eşit işe eşit ücret" uygulaması yapılamıyor iken, Almanya'da bu uygulama yapılmaktadır.

Türkiye'de memurlar için öğrenim durumuna ve kıdemine göre düzenlenmiş derece ve kademe sistemi oluşturulmuştur. Memurlar her yıl kademe alarak yükselirler. Almanya'da benzer biçimde derece ve kademelerin bulunduğu söylenebilir, ancak memurlar iki yılda bir yükselirler.

Türkiye'de memurların hakları yanında ödev ve yükümlülükleri de vardır. Benzer biçimde Almanya'da memurların hakları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Almanya'da memurların haklarının daha iyi düzeyde olduğu dikkati çekmektedir. Buna karşılık Almanya'da uygulanan disiplin cezalarının Türkiye'deki cezalara göre daha "ağır" olduğu görülmektedir.

Türkiye'de memur sendikaları vardır, ancak grev hakkı bulunmamaktadır. Benzer biçimde Almanya'da memur sendikaları vardır. Memur sendikalarının "güçlü" olduğu kabul edilmektedir, ancak grev haklarının olmadığı dikkati çekmektedir.

Kaynaklar;
Arem.gov.tr/Kamu-Personeli
Deutsche Welle

Son Güncelleme: 03.08.2018 22:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.