Adalet Bakanlığı havuz tayinleri duyurusu

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında görevli personeli nakil işlemleri duyurusunu yayımladı.

Adalet Bakanlığı havuz tayinleri duyurusu

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında görevli personeli nakil işlemleri duyurusunu yayımladı.

18 Nisan 2014 Cuma 21:20
Adalet Bakanlığı havuz tayinleri duyurusu

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında görevli personeli nakil işlemleri duyurusunu yayımladı. Başvurular 21 Nisan'da başlayacak.Bu tayinlere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli başvuramıyor.İşte o duyuru:


T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
Personel Genel MüdürlüğüSayı : 32992892/3482/13155 18/04/2014


Konu : Komisyonlararası nakil çalışması.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


..............................BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINATaşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.


Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,


a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,


b) Halen görev yaptığı komisyonda bulunduğu unvandaki hizmet süresi,


c) Halen görev yaptığı komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama,


d) Halen görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralaması


kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.


Bu itibarla, 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.I-BAŞVURU KOŞULLARI:1- Komisyonlararası nakil çalışmasına; 657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde sayılan kadrolu statüdeki personel başvurabileceğinden, bu çalışma sözleşmeli personeli (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi) kapsamamaktadır.


2- a) Bu çalışma Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince (süre) nakil talebinde bulunanlara ilişkindir.


b) Nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde, 31/05/2014 tarihi itibariyle en az iki yıl hizmet etmiş olmaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.


Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.


3- 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, Yönetmeliğin 25, 26, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer verilen eş, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaya devam edildiğinden, bu kapsamdaki personel çalışma kapsamına alınmamış olup, bu durumdaki personel 2 nci maddedeki şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilecektir.II) BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:1- a) Başvurular EK-1 Başvuru Formunun "A" bölümünün doldurulması suretiyle yapılacaktır.


b) Başvurular 21/04/2014 Pazartesi günü başlayıp, 30/04/2014 Çarşamba günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir.


Bu nedenle ilgililerin başvuruda bulunurken posta süresini gözetmeleri gerekmektedir.


c) Komisyon merkezinde görev yapan personel; doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyelerinde görev yapanlar ise; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla ilgili adalet komisyonu başkanlığına Ek-1 başvuru formunun "A" bölümünü eksiksiz ve açıklamalara uygun bir şekilde doldurarak teslim edeceklerdir.


2- Son başvuru tarihi olan 30/04/2014 Çarşamba günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvuruların komisyon tarafından kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.


 adaletbakanligihavuztayinleri


III) KOMİSYONLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:1- Komisyonlararası nakil çalışmasına 657 sayılı yasanın 4/A maddesinde belirtilen (kadrolu) personel başvurabileceğinden, başvuru sahibinin aynı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel olup olmadığının kontrol edilmesi,


2- Öncelikle personel tarafından doldurulması gereken kısmın (EK-1 Form "A" kısmı) eksiksiz, kayıtlara ve EK-3 Başvuru formu doldurma esaslarına uygun şekilde doldurulup doldurulmadığının kontrol edilmesi,


3- Komisyonlararası nakil başvuru formunun (EK-1 FORM) "B" kısmının ilgili komisyon tarafından doldurulup, komisyon başkanı tarafından onaylanması,


4- Komisyonlararası nakil başvuru formuna ilgiliye ait hizmet belgesinin eklenmesi,


5-Başvuru talebinde bulunan personel hakkında devam eden adli/idari soruşturma, kesinleşmiş mahkümiyet veya disiplin cezası var ise buna ilişkin belgelerin eklenmesi,


6- Başvuru talebinde bulunanlardan; bulundukları komisyonda (yukarıda I-2/b maddesinde belirtilen şekilde hesaplanmak suretiyle) asgari iki yıllık süreyi doldurmayanların başvurularının kabul edilmeyerek Bakanlığa gönderilmemesi,


7- 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında memur kadrolarına atanan personelin sözleşmeli pozisyonda geçen hizmet sürelerinin de (bulundukları komisyonda geçen) hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğinin bilinmesi,


8- EK-2 Birleştirme Tutanağının, başvuranların hizmet süresine göre sıralı bir biçimde doldurularak tüm başvuru evrakının birleştirme tutanağına rapten en geç 06/05/2014 Salı günü Bakanlığımızda olacak şekilde kargo yoluyla Genel Müdürlüğümüz Taşra Atama Nakil Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi,


Ayrıca EK-2 Birleştirme Tutanağının en geç 02/05/2014 Cuma gününe kadar ab117416@adalet.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi,


Komisyonlararası nakil başvurusunda bulunanlara ait birleştirme tutanağı ve ekleri Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra ikinci bir liste veya ek liste mahiyetinde gönderilecek listelerin dikkate alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.IV. DİĞER HUSUSLAR:Komisyonlararası nakil çalışması norm kadro esasına göre tüm komisyonların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceğinden;


1- Başvuruda bulunacak personelin şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak nakil talebinde bulunmaları,


2- Personelin, başvuru formunda bulunan üç tercihten uygun görülen bir yere ataması yapılabileceğinden, nakil talebinde bulunanların tercihlerini şahsi ve ailevi durumlarını da göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.


Komisyonlararası nakil çalışması sonuçlandıktan sonra yapılacak vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.


3- Başvuruda bulunanların tercih edebilecekleri yerler adli ve idari yargı adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleri olup, Bakanlık, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi tercihler dikkate alınmayacaktır.


4- Aynı il içerisinde adli yargıdan idari yargıya naklen atanma talepleri uygun görülmeyeceğinden, ilgililerin aynı il içerisinde adli yargıdan idari yargıya nakil talebinde bulunmamaları gerekmektedir.


5- Bölge Adliye Mahkemeleri henüz faaliyete geçmediğinden bu mahkemelere naklen atanma talepleri değerlendirilemeyeceğinden, ilgililerin bu mahkemelere atanmaya ilişkin talepte bulunmamaları gerekmektedir.


6- Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçtiğinde bu mahkeme kadrosuna aktarılmak üzere atamaları adliyelere yapılan personelden komisyonlararası nakil talebinde bulunacaklar, yalnızca Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu il merkezlerindeki adliyelere atanma talebinde bulunabileceklerdir. (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van)


7- İlanın "Başvuru Koşulları" bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, eşinin özel sektörde çalışıyor olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre nakil talebinde bulunamayan ya da talepte bulunup da talebi uygun görülmeyenlerin durumu ayrıca değerlendirileceğinden ilgililerin mazeretlerini belgelendirmek suretiyle Ek-1 formunda belirtilen haneyi doldurmaları ve mazeretlerine ilişkin belgeleri (eşi özel sektörde çalışanlar için işyerinden alınacak belge, sigorta prim belgesi, işyeri kendi adına kayıtlı ise vergi levhası sureti) başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.


8- Askerde veya ücretsiz izinde olup fiilen görev yapmayan personelin nakil talepleri işleme konulmayacağından bu personelin naklen atanma talebinde bulunmamaları gerekmektedir.


9- Nakil talebi uygun görülmeyerek ataması yapılmayanlara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.Yukarıda belirtilen tarihlere ve diğer hususlara titizlikle riayet edilerek, konunun merkez ve mülhakat adliyelerinde çalışan tüm personele tebliği hususunda,


Bilgi ve gereğini rica ederim.

Son Güncelleme: 18.04.2014 21:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.