MEB Görevde Yükselme Sınavına Kaç Personel Başvurdu?

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına toplamda 24 bin kişi başvurdu. İşte detaylar...

banner396

MEB Görevde Yükselme Sınavına Kaç Personel Başvurdu?

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına toplamda 24 bin kişi başvurdu. İşte detaylar...

02 Aralık 2015 Çarşamba 15:32
MEB Görevde Yükselme Sınavına Kaç Personel Başvurdu?
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına toplamda 24 bin kişi başvurdu. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik olarak 06 Aralık 2015 tarihinde 20 ilde yapılacak olan görevde yükselme (şef-memur) sınavına, 8.150 personel memur unvanı, 3.708 personel şef unvanı için toplam 11.858 personelin başvuruları kabul edilmiş olup, sınava girmeleri sağlanmıştır.

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin  Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer  Değiştirme  Suretiyle Atanması Hakkında  Yönetmeliğinin 12  nci maddesinin birinci fıkrası   hükmüne göre konular ile puan ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara eşit puan ağırlıklı toplam 100 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır.

Sorular aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.

Şef Kadrosu için konular ve soru sayıları

KONULAR

KONU

AĞIRLIKLARI

SORU

SAYISI

Türkçe dilbilgisi

(%6)

6

Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim

(%3)

3

Yönetim, liderlik ve organizasyon

(%3)

3

İnsan hakları ve demokrasi

(%3)

3

Yönetimde etik

(%3)

3

Türk idare sistemi

(%4)

4

Protokol kuralları

(%3)

3

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

(%4)

4

Genel kültür

(%4)

4

T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları)

(%5)

5

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

(%12)

12

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

(%10)

10

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

(%4)

4

652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

(%12)

12

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

(%4)

4

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

(%8)

8

Bunlara bağlı mevzuat;

MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği

MEB  Personelinin  Görevde  Yükselme,  Unvan  Değişikliği  ve  Yer  Değiştirme  Suretiyle

Atanması Hakkında Yönetmelik

MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi

MEB Personelinin İzin Yönergesi

(%2) (%2)

(%2)

(%2) (%2) (%2)

 

2

 

 

2

2

2

2

2

GENEL TOPLAM

%100

100Memur Kadrosu için konular ve soru sayıları


KONULAR

KONU

AĞIRLIKLARI

SORU

SAYISI

Türkçe dilbilgisi

(%8)

8

İnsan hakları ve demokrasi

(%4)

4

Türk idare sistemi

(%4)

4

Protokol kuralları

(%4)

4

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

(%4)

4

Genel kültür

(%6)

6

T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları)

(%7)

7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

(%12)

12

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

(%10)

10

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

(%4)

4

652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

(%12)

12

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

(%5)

5

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

(%8)

8

Bunlara bağlı mevzuat;

MEB  Personelinin  Görevde  Yükselme,  Unvan  Değişikliği  ve  Yer  Değiştirme  Suretiyle

Atanması Hakkında Yönetmelik

MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilkin Yönetmelik MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği MEB Personelinin İzin Yönergesi

(%4) (%3)

(%2)

(%3)

 

4

 

 

3

2

3

GENEL TOPLAM

%100

100


SINAVIN UYGULANMASI

a. Görevde Yükselme sınavı 06 Aralık 2015 Pazar günü saat 10.00’da başlayıp, tek oturum olarak 20 il sınav merkezinde yapılacak olup, 110 (yüzon) dakika sürecektir

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

c. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ç. Adaylar sınav salonlarına alınırken; hesap cetveli veya databank özelliği olmayan hesap makinası dışında yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar   sınavdan   sonra   iade   edilmek   üzere   toplanacaktır.  Aday   bu   araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

d. Adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır

e.  Aday; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik  numarası, adı, soyadı  bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

f.  Sınav  başladıktan sonra  ilk  20  dakika  içinde  gelen  adaylar  sınava  alınacak, ilk 30  dakika içinde ise sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonunda engelli adaylar hariç en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır. Geç gelen adaylara ek süre verilmeyecektir.

g. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir

ğ. Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

h. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

ı. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

i. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

j. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

k. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

l. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

m. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

n.  Adaylar  sorulara  verdiği  cevapları  almayacaktır. Bu  kurala  uymayanların sınavı
geçersiz sayılacaktır.

o. Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır

ö. Sınav bitiminden sonra;

Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve varsa tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.12.2015 15:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sadettin 3 yıl önce

hakkı olan kazansın bileğin hakkıyla tabiki
ki

banner389

banner394