Kanun ile Görevden Alınan MEB Personelinin Durumu

6528 Sayılı kanunla bazı MEB personeli görevden alınmıştı. Anayasa Mahkemesinin kanunun bazı maddelerini iptal etmesi akıllara MEB personelinin durumu ne olacak? sorusunu getirdi.

banner396

Kanun ile Görevden Alınan MEB Personelinin Durumu

6528 Sayılı kanunla bazı MEB personeli görevden alınmıştı. Anayasa Mahkemesinin kanunun bazı maddelerini iptal etmesi akıllara MEB personelinin durumu ne olacak? sorusunu getirdi.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 21:33
Kanun ile Görevden Alınan MEB Personelinin Durumu
 Milli Eğitim Bakanlığı personelinden bazılarının görevlerinden alınmasına ilişkin çeşitli düzenlemeler de içeren 6528 sayılı Kanunun bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de 6528 sayılı Kanun ile yapılan bazı değişikliklerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümemesi kuralı çerçevesinde memurunyeri.com olarak konuyu değerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaşılmaktadır:

MEB’de yönetici kadrolarında olanlar görevden alınmıştı

6528 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere istinaden;

*Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri 14 Mart 2014 tarihi itibariyle sona ermişti. (Anayasa Mahkemesi, bu konudaki düzenlemeyi Anayasaya aykırı buldu.)

*Görevleri sona erenlerden; Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar, ihdas edilen şahsa bağlı Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmıştı. (Anayasa Mahkemesi, bu konudaki düzenlemeyi Anayasaya aykırı buldu.)

*Görevleri sona erenlerden Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ihdas edilen şahsa bağlı Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmıştı. (Anayasa Mahkemesi, bu konudaki düzenlemeyi, İl Müdürleri bakımından Anayasaya aykırı buldu.)

*Görevleri sona erenlerden İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanlar ile daha önce şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarına atanmış olanlar ihdas edilen şahsa bağlı Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmıştı. (Anayasa Mahkemesi, bu konudaki düzenlemeyi Anayasaya aykırı buldu.)

*Şahsa bağlı Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atananlar ile daha önce şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış olanlar, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilmekteydi.

*Şahsa bağlı Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam edilebilmekteydi. Bunlardan daha önce öğretmen olarak görev yapmış bulunanlar hizmet süreleri, hizmet puanları ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle, ihtiyaç bulunan okullarda öğretmen olarak görevlendirilebiliyordu. (Anayasa Mahkemesi, bu konudaki düzenlemeyi Anayasaya aykırı buldu.)

*Okul Müdürü, Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 eğitim öğretim yılının bitiminde başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ermişti. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk eğitim öğretim yılının bitiminde sona erecek. (Anayasa Mahkemesi, bu konudaki düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulmadı.)

*Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına 14 Mart 2014 tarihi itibariyle atanmıştı. (Anayasa Mahkemesi, bu konudaki düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulmadı.)

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası söz konusu personelin durumu

1- Görevlerinden alınarak şahsa bağlı çeşitli unvanlardaki kadrolara atanmış olan; Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı, İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri eski görevlerine doğrudan dönemeyecek. Ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal kararını da gerekçe göstererek açacakları idari davaların sonucuna göre haklarında işlem yapılacak.

2- Görevlerinden alınarak şahsa bağlı kadrolara atanmış olan Grup Başkanlarının mevcut durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacak.

3- Şahsa bağlı Grup Başkanı kadrolarına atanmış olanlar, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilebilecek.

4- Şahsa bağlı İl Müdürü kadrolarına atananlar ile daha önce şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış olanlar, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde artık zorunlu olarak görevlendirilemeyecek.

5- Şahsa bağlı Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, artık Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle zorunlu olarak istihdam edilemeyecek. Bunlardan daha önce öğretmen olarak görev yapmış olanlar, artık öğretmen olarak görevlendirilmeye zorunlu tutulmayacak.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal edilen hükümleri (İptal edilen hükümler italik olarak gösterilmiştir)

GEÇİCİ MADDE 10-

(3) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(5) Üçüncü fıkraya göre ekli (3) sayılı listedeki Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilir. Üçüncü fıkraya göre Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam edilir. Bunlardan daha önce öğretmen olarak görev yapmış bulunanlar hizmet süreleri, hizmet puanları ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle, ihtiyaç bulunan okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilir. Bu personelin sürekli görevle istihdam edildiği yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici göreve ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İptal kararı sonrası 652 sayılı KHK’nın Geçici 10 uncu maddesinin ilgili fıkralarının son hali:

GEÇİCİ MADDE 10 -

"(3) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Grup Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır."

"(5) Üçüncü fıkraya göre ekli (3) sayılı listedeki Grup Başkanı kadrolarına atanmış sayılanlar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilir."

memurunyeri.com
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.07.2015 21:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394