TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

TÜBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüne proje personelleri alınacak. Başvurular 19 Haziran 2015 tarihinde sona erecek.

banner396

TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

TÜBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüne proje personelleri alınacak. Başvurular 19 Haziran 2015 tarihinde sona erecek.

05 Haziran 2015 Cuma 10:25
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.TÜSSİDE/2015-1

1. İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ


1.1. Referans   Kodu:   TÜSSİDE.01   /   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı):   Eğitim projelerinde görev almak üzere Projeler Koordinatörlüğüne bağlı çalışacak eğitim tasarımı ve yönetimi, eğitim değerlendirme ve raporlama, nitel-nicel analiz yapabilen, organizasyon (eğitim, çalıştay, toplantı… vb) yeteneği yüksek Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ


1.2. Referans   Kodu:   TÜSSİDE.02   /   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı):   Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak, başta kamu ihtiyaçlarını takip ederek projeler geliştiren, projelerin kapsam, maliyet, zaman yönetimini ve raporlamalarını yapabilen, proje yöneticisi olarak çalışabilecek Uzman Araştırmacı / Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ


1.3. Referans   Kodu:   TÜSSİDE.03   /   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı):   Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak müşteri kurumların İnsan Kaynakları Yönetim   Sistemi   (organizasyonel   yapılanma,   iş   analizleri   ve   norm   kadro planlaması, görev tanımları, kariyer planlama, bireysel performans yönetimi, yetkinlik analizleri vb.) ile ilgili ihtiyaçlarını anlayıp projelendirmek ve bu projeler kapsamında  danışmanlık  ve  eğitim  faaliyetlerini  yürütmek  üzere  Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ


1.4. Referans   Kodu:   TÜSSİDE.04   /   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı):   Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak ulaşım ve lojistik ana planlarında etüd, analiz modelleme çalışmaları yapabilecek, şehiriçi ve ulusal düzeyde yapılacak araştırmalarda proje faaliyetlerini yürütmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ


1.5. Referans   Kodu:   TÜSSİDE.05   /   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı):   Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak ulaşım ve lojistik ana planlarında etüd, analiz modelleme çalışmaları yapabilecek, şehiriçi ve ulusal düzeyde yapılacak araştırmalarda proje faaliyetlerini yürütmek üzere Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı      : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir        :Gebze/KOCAELİ


2. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR


2.1. Referans Kodu: TÜSSİDE.01 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

•   Eğitim Fakültesi Bölümleri

•   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

•   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

•   Sosyoloji

b) Yükseköğretim  Kurumlarının  yukarıda  belirtilen  bölümlerinden  birinde  veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,

c) Eğitim yönetimi ve tasarımı, yetişkin eğitimi konusunda 4 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

d)   Microsoft Ofis programlarını iyi şekilde kullanabiliyor olmak.


2.2. Referans Kodu: TÜSSİDE.02 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)


a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

•   Endüstri Mühendisliği

•   İşletme Mühendisliği

b) Yükseköğretim  Kurumlarının  yukarıda  belirtilen  bölümlerinden  birinde  veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,

c) Yönetim Sistemleri (Stratejik Yönetim, Kalite-Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sektörel Planlama, Veri Analizi… vb) konularının en az ikisinde 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (proje referansı ya da alınan eğitimler işe başvuru esnasında belgelenmelidir),

d)   Konusunda en az 4 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.


2.3. Referans Kodu: TÜSSİDE.03 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)


a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

•   İşletme

•   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

b) Yükseköğretim  Kurumlarının  yukarıda  belirtilen  bölümlerinden  birinde  veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,

c) İnsan Kaynakları Yönetimi (organizasyonel yapılanma, iş analizleri ve norm kadro planlaması, görev tanımları, kariyer planlama, bireysel performans yönetimi, yetkinlik analizleri… vb) konularının en az ikisinde 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (proje referansı ya da alınan eğitimler başvuru esnasında belgelenmelidir),

d) Konusunda en az 4 yıllık deneyime sahip olmak,

e) Microsoft Ofis programlarını iyi şekilde kullanabiliyor olmak.


2.4. Referans Kodu: TÜSSİDE.04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği

•   Telekominikasyon Mühendisliği

•   Endüstri Mühendisliği

•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

b) Yükseköğretim  Kurumlarının  yukarıda  belirtilen  bölümlerinden  birinde  veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,

c) Raylı sistemlerin yönetimi (sinyalizasyon, araç orel planlarının hazırlanması, uydu  sistemleri…vb)  konularında  bilgi  sahibi  olmak  (proje  referansı  yada alınan eğitimler başvuru esnasında belgelenmelidir),

d) Microsoft Ofis programlarını iyi şekilde kullanabiliyor olmak,

e) MATLAB, SQL,C Programlama ,JAVA program dillerini kullanabiliyor olmak.


2.5. Referans Kodu: TÜSSİDE.05 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)


a) Yükseköğretim  kurumlarının  en  az  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

•   Sistem Mühendisliği

•   Bilgisayar Mühendisliği

•   Endüstri Mühendisliği


b)     Yükseköğretim  kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Doktora derecesine sahip olmak,

c) CBS Sistemleri, Matematiksel Modelleme, Lojistik Yer Seçimi konularında bilgi
sahibi olmak,

d) Konusunda 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

e) Microsoft Ofis programlarını iyi şekilde kullanabiliyor olmak,

f) ARCGIS, ,ARENA, AUTOCAT,Q GIS programlarını kullanabiliyor olmak.


3. ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR


a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla  hapis  veyahut  affa  uğramış  olsalar  bile  Devletin  güvenliğine,  anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale  ve  alım  satımlara  fesat  karıştırma,  göreve  ilişkin  sırrı  açıklama,  Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğrenim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f)      Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak (TÜSSİDE.05 referans kodlu pozisyon hariç).

        Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması+ 10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması>=3,20

        Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için  Ağırlıklı  Mezuniyet  Ortalaması  Lisans Mezuniyet  Ortalamasının  %80’i  ile  Yüksek  Lisans  Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla  bir  öğretim  yılı  gecikmeli  bitirmiş  olmak  (herhangi  bir  nedenle  kayıt dondurmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.

h) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

 

 

Referans No

KPDS

 

UDS YDS

 

TOEFL IBT

 

 

IELTS

 

TOEFL CBT

 

TOEFL PBT

 

 

FCE

 

 

CAE

 

 

CPE

TÜSSİDE.01

70

68

6,5

190

520

B

C

C

TÜSSİDE.02

70

68

6,5

190

520

B

C

C

TÜSSİDE.03

70

68

6,5

190

520

B

C

C

TÜSSİDE.04

65

61

6,0

173

500

B

C

C

TÜSSİDE.05

70

68

6,5

190

520

B

C

C


KPDS          : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS            : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS            : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)
IELTS          : International English Language TestingSystem
TOEFL IBT  : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE : First Certificate in English
CAE            : Certificate in Advanced English
CPE            : Certificate of Proficiency in English


Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz


4. BAŞVURU SÜRECİ


a) Adaylar www.tusside.tubitak.gov.tr adresinden  Kariyer  Başlığı  altından  İş Olanakları  bölümünden  İş  Başvuru  Formunu  doldurmak  ve  gerekli  belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Son  başvuru  tarihi  19/06/2015  dir.  Eksik  bilgi  veya  belge  bulunan  başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

c) Süreçle  ilgili  tüm  gelişme  duyuruları  Kurumumuz  web  sayfasında (www.tusside.tubitak.gov.tr /www.tubitak.gov.tr)  ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

d) Başvurunun  Referans  Kodu seçilerek  yapılması  şarttır.  Referans  Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağırılmayacaktır.

e) Adaylar  en  fazla  iki  adet  Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir,  ikiden fazla Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm  başvuruları  geçersiz sayılacaktır. 

f) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

g) TÜSSİDE.05 referans kodlu “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) (f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

h) Değerlendirmeye alınan adaylar arasında, yapılan sıralama sonucunda; şartları uyan adaylarla nihai mülakat öncesi istenirse, birim yetkililerince ön mülakat yapılabilecektir.

i) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel  Koşullar”  bölümünün  (f),  maddesi  koşul  olarak  aranmayacak  olup,  bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.


İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: tusside.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 641 50 10-2121

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.06.2015 10:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394