2004 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

2004 KPSS Genel Kültür  Soru ve Cevapları 1.

banner396

2004 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

2004 KPSS Genel Kültür  Soru ve Cevapları 1.

29 Ekim 2009 Perşembe 00:00
2004 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

2004 KPSS Genel Kültür  Soru ve Cevapları


1. I. Orhun Kitabeleri
II. Manas Destanı
III. Karabalgasun Yazıtları
Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler’e aittir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III

2. I. Karamanoğulları...


2004 KPSS Genel Kültür  Soru ve Cevapları

1. I. Orhun Kitabeleri

II. Manas Destanı

III. Karabalgasun Yazıtları

Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler’e aittir?A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

E. II ve III2. I. Karamanoğulları Beyliği

II. Anadolu Selçuklu Beyliği

II. Büyük Selçuklu Devleti

Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin merkezi Konya’dır?A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. I, II

D. II,III

E. I, II,III3. I. Toy

II. Kurultay

III. İl

Yukarıdakilerden hangileri islamiyetten önce kurulan türk devletlerinde siyasi, ekonomik kültürel işlerin görüşülüp karara bağladığı meclistir?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, II

E. I, II ve III4. I. Devşirme

II. İltizam

III. Müsadere

Osmanlı Devleti’nde sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı hangisi ve hangileriyle sağlanmıştır?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, II

E. II, III5. Külliyeler genellikle aşağıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır?

A. Bimarhane

B. Medrese

C. Mektep

D. Han

E. Cami Külliye6. Osmanlı Devletinde Tanzimat dönemine kadar kadıların vermiş oldukları hükümler gerektiğinde aşağıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve düzeltilir?

A. Padişah

B. Şeyhülislam

C. Kazasker

D. Defterdar

E. Nişancı7. II. Meşrutiyetin ilanında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?

A. Hürriyet ve İtilaf Partisi

B. İktisat Partisi

C. Terrakiperver Cumhuriyet Partisi

D. Ahrar Partisi

E. İttihat ve Terraki8. Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

A. Abdülaziz

B. Abdülmecit

C. II. Abdülhamit

D. V. Murat

E. II. Mahmut Padişah Abdülmecit döneminde9. Tanzimat Fermanı’nda aşağıdakilerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemiştir?

A. Yargı sistemi

B. Vergi sistemi

C. Askerlik işleri

D. Devlet rejimi

E. Eğitim sistemi10. I. Hiyaneti Vataniye kanunu II. Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun III. Tekalif-i Milliye emirleri (Ulusal yükümlülük) Yukarıdakilerden hangisini TBMM çıkarmıştır?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, III

E. I, II ve III11. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir?

A. Mebuslar Meclisi

B. TBMM

C. Temsilciler Kurulu

D. Bakanlar Kurulu

E. İç İşleri Bakanlığı 5 Ağustos 1921 tarihinde kabul edilen bir yasayla Meclis, kendisine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir.12. Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın TBMM ile Ankara Antlaşmasını yapması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A. Fransa’nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istemesi

B. TBMM’nin uluslararası ilk kez tanındığını

C. Fransa ile TBMM arasında dostluğun uzun süreceğini

D. İngiltere’nin Yunanistan’ı desteklediğini

E. İtalyanların işgal ettiği Anadolu’dan geri çekildiğini13. I. Batı Anadolu’da yaşayan Rumlar

II. Gümülcine ve Selanik’te Yaşayan Türkler

III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul’da yaşayan Rumlar

IV. Taselya ve Makedonya’da yaşayan Türkler

Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda nüfus değişimi dışında tutulmuştur?

A. I, II

B. II, III

C. III, IV

D. I, II ve III

E. II, III ve IV14. Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri’nde İstanbul Hükümeti’nden Sivas Kongresi’nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir. Buna göre; Temsilciler Kurulu’nun, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur?

A. Yabancı sermayeden yararlanması

B. Malta sürgünlerinin geri getirilmesi

C. Manda ve himaye reddi

D. Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması

E. Antlaşma Devletleri ile barış için görüşme yapılması15. Cumhuriyetçilik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A. Halkçılık

B. Devletçilik

C. İnkılapçılık

D. Milliyetçilik

E. Laiklik16. 1923 yılında 1921 anayasasında bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

A. Başbakan’ı Cumhurbaşkanın seçmesi

B. “Tükiye Devleti’nin dini islamdır ” hükmünün çıkarılması

C. Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi

D. Bakanlar Kurulunun Başbakan tarafından oluşturulması

E. Cumhurbaşkanının bir seçim dönemi için seçilmesi17. Halifeliğin kaldırılmasında I. Menemen olayı II. Saltanatın kaldırılması III. Cumhuriyetin ilanı Yukarıdakilerden hangisinin etkisi görülmüştür?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, II

E. II,III18. I. Ürün üzerinden alınması

II. Her bölgeden farklı oranda toplanması

III. Gayri Müslimlerden alınması

Yukarıdakilerden hangisi aşar vergisinin özelliklerindendir?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, II

E. I, II, III19. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün satın alınması ve bütünüyle yabancı sermayeye dayanan sanayileşme modeli yeni devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemi uygulaması,

I. Milliyetçilik

II. Devletçilik

III. Laiklik Yukarıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, III

E. II, III20. Devlet eliyle sanayinin kurulması “Birinci beş yıllık plan” hangi yılda uygulamaya başlandı?

A. 1931

B. 1932

C. 1934

D. 1935

E. 193621. Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

A. Yurtta ve dünyada barışın

B. Bağımsızlığın

C. Ulusal egemenliğin

D. Uluslar arası ilişkilerin

E. Özerkliğin22. Soyadı kanunuyla;

I. Sosyal

II. Siyasi

III. Ekonomik

alanlarından hangisinde kolaylık sağlar?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I-II

E. I,II,III23. Türkiye cumhuriyetinde

I. Hafta tatilinin Pazar gününe alınması

II. Miladi takvimin kabulü

III. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

gelişmelerinden hangisinde uluslararası resmi ilişkilere uyum sağlama amacı vardır?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I,II

E. II,III24. Türkiye’de

I. 1923 yılında seçmen olabilmek için uygulanmış olan vergi verme şartının kaldırılması

II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması

III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

gelişmelerinden hangilerinde yönetime katılmak amacının olduğu savunulabilir?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. II,III

E. I,II,III25. Fransa Suriye’deki manda yönetimini kaldırarak burada bağımsızlığı öngören bir antlaşma yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A. Musul sorunu

B. Hatay sorunu

C. Boğazlar sorunu

D. Borçlar sorunu

E. Yabancı okullar sorunu26. I. Savaşın tüm dengeleri alt üst etmesi

II. Balkan Antantının aynı yörede bulunan devletler arasında yapılmış olması

III. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi

Balkan Antantının II. Dünya Savaşı’nda işlevini yitirmesinde, yukarıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, III

E. II, III27. Türkiye ile Yunanistan arasında

I. Nüfus değişimi

II. Tazminat

III. Ege adalarının silahsızlandırılması

Konularından hangisi Lozan antlaşmasından sonra bir sorun olarak devam etmiştir?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, III

E. II, III28. I. Köy enstitüsü

I. Halk evleri

III. Millet Mektepleri

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, II

E. II,III29. Türkiye 1932 yılında aşağıdakilerden hangisine üye olmuştur?

A. Birleşmiş Milletler

B. Milletler Cemiyeti

C. Lahey Adalet Divanı

D. Balkan Antantı

E. Sadabat Paktı30. Misak-ı Milli’de alınan “Türkiye’deki azınlıklara komşu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir” kararı ile ne yapılmak istenmiştir?

A. Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır

B. İtilaf devletleri ile iyi ilişkiler kurulmak istenmiştir

C. Azınlıklara daha çok hak verilmiştir.

D. Azınlıkların göç etmesi istenmiştir.

E. Yabancı memleketlerdeki türklerin yönetime katılması amaçlanmıştır.31. I. Altyapı hizmetlerinin yetersizliği

II. Çevre Kirliliği

III. Alışveriş merkezlerinin azlığı

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’de büyük şehirlerin önemli sorunları arasında yer alır?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, II

E. II, III32. Türkiye’de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan taşlar konutların bulunduğu çevrenin jeolojik yapısına bağlıdır.

Buna göre; Ürgüp, Avanos, Nevşehir konutlarında yapı malzemesi aşağıdakilerden hangisinin en çok kullanılması beklenir?

A. Kalker

B. Kum taşı

C. Volkan tüfü

D. Jips

E. Granit33. Coğrafi konumları göz önüne alındığında aşağıdaki bölümlerin hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki farkın en fazla olması beklenir?

A. Orta Karadeniz Bölümü

B. Kıyı Ege Bölümü

C. Güney Marmara Bölümü

D. Antalya Bölümü

E. Yukarı Murat Van Bölümü34. Türkiye’nin en doğu ucu ile en batı ucu arasında 76 dk. zaman farkı olması hangisiyle açıklanır?

A. Asya ve Avrupa kıtalarında toprağının olması

B. Yüzey şekillerinin engebeli olması

C. Başlangıç meridyenin doğusunda olması

D. Geçen meridyen sayısıyla

E. Kuzey Yarım kürede olmasıyla35. Aşağıdakilerin hangisi Ege Bölgesi’nde delta ovalarının ortak özelliği değildir?

A. Kıyıda büyük göllerin oluşması

B. Tarımsal etkinlerin yoğunlaştığı alanların olması

C. Endüstri bitkilerinin daha fazla yetişmesi

D. Önemli turizm merkezlerinin bulunması

E. Yerleşimin yoğun olması36. Türkiye’de pamuk ve tütün üretiminin ikisinde de en büyük paya sahip olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A. Doğu Anadolu Bölgesi

B. Güney Doğu Anadolu Bölgesi

C. Akdeniz Bölgesi

D. Ege Bölgesi

E. Karadeniz Bölgesi37. Ege bölgesinin kıyı kesimi ile iç kesiminde ürünler benzerlik gösterirken Doğu Karadeniz bölümünde kıyı kesiminde yetişen bir çok ürün 75-100km içeride rastlanmaz.

Ege ve Doğu Karadeniz bölgeleri arasında görülen bu farkın temel nedeni nedir?

A. Dağların uzanışı

B. Tarımsal nüfus yoğunluğu

C. Deniz akıntıları

D. Hakim rüzgar yönü

E. Toprak türü38. I. Nüfus yoğunluğu

II. Yer şekilleri

III. Denize uzaklık

Türkiye’de tarım ürünü çeşitliliğinde yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I, II

E. II-III39. Türkiye’de geçimini geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılıktan sağlandığı ve küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu iki yörenin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer olduğu beklenir?

A. Hakim rüzgar yönü

B. Nüfus sıklığı

C. Akarsu ağı

D. Doğal bitki örtüsü

E. Tarım ürünleri40. 1988-1998 yıllarında Türkiye’de tatlı su balıkçılığı üretimi aşağıdaki grafikte belrtilmiştir.

I. Üretimde en büyük paya sahip olan balık cinsi

II. Üretimin yıllar arası değişimi

III. Üretimin en fazla olduğu yıl

Grafiğe göre; aşağıdakilerken hangisine ulaşılamaz?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I,II

E. I,II,III41. Geçtikleri yerlerin endüstrileşme ve kentleşme durumları göz önüne alındığında aşağıdaki akarsulardan hangisinin daha az kirlenmesi beklenir?

A. Ergene

B. Zap

C. Büyük Menderes

D. Gediz

E. Porsuk42. I. Dış pazara rekabet gücü yüksek ürünler sunulması

II. Dış satım için yeni pazarlar bulunması

III. Endüstri ürünleri dış alımı arttırılması

Dış ticaret açığını kapatmak için yukarıdakilerden hangisi yapılmaz?

A. Yalnız I

B. Yalnız III

C. I, II

D. I, III

E. II, III43. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunan iki kentten birinin endüstri bakımından diğerinden daha fazla gelişmiş olduğunu gösteren en büyük kanıttır?

A. Eğitim seviyesinin yüksek olması

B. Ulaşım olanaklarının çeşitli olması

C. Enerji tüketiminin fazla olması

D. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeşitli olması

E. Nüfus yoğunluğunun fazla olması44. Türkiye’de hava yoluyla gelen turist sayısının, deniz ve kara yoluyla gelen turist sayısından iki kat fazla olması bu ulaşım yollarının özellikle aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı oluşu ile açıklanabilir?

A. Ulaşım araçlarının taşıma kapasitesi

B. Yolculuk süresi

C. Çalışan personel sayısı

D. Yolculuk içi ödenen para

E. Ulaşılabilinen merkez sayısı

45. Aşağıdaki alanlardan hangisi Marmara Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine katkısı en azdır?

A. Besin Endüstrisi

B. Hidroelektirik enerji üretimi

C. Seramik endüstrisi

D. Bankacılık hizmeti

E. Turizm46. Aşağıdakilerden hangisi Güney Doğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?

A. Ham petrolün tamamına yakınının üretildiği yerdir.

B. Yükseltisi kuzeyden güneye doğru azalır.

C. Nüfus bölge içinde düzenli dağılmıştır.

D. Tarımda sulamaya gereksinim olması

E. Orman örtüsünün en az olduğu bölgedir.47. Yukarıda Türkiye demir yolları ağı haritası verilmiştir. Bu haritadan çıkarılamayacak sonuç hangisidir?

A. Demiryolları tüm komşu ülke sınırlarına kadar ulaşmaktadır.

B. Akdeniz bölgesindeki demiryolları Batı Karadeniz demiryollarından daha sıktır.

C. Büyük limanlar çoğuna demiryolu bağlantısı vardır.

D. Doğu Anadolu Bölgesinde demiryolları Doğu-Batı yönünde uzanır.

E. Menteşe-Tekke yörelerine demiryolu ulaşımı yoktur.48. Cinsiyet yaş grafiğinden hangisine ulaşılamaz?

A. Toplam nüfusa

B. Nüfusun fazla olduğu yaş grubuna

C. Kadın nüfusunun erkek nüfusunun farkına

D. Onbeş yaşın altındaki nüfusun toplam payına

E. Nüfus yoğunluğuna49. Ara seçim ne demektir?

A. TBMM’nin seçim dönemi dolmadan kendi seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi halinde yapılan seçim

B. İki genel seçim arasında boşalan milletvekillikleri için yapılan seçimdir

C. İki milletvekili genel seçimi arasında yapılan yerel seçim

D. Savaş hali nedeniyle bir yıl geriye bırakılan milletvekili seçimidir.

E. Cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi halinde yapılan seçimdir.50. 1982 anayasasına göre savaş hali ilanına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin vermeyetkisi TBMM’ye aittir. Ancak TBMM tatildeyken veya ara vermedeyken ülkenin ani silahlı saldırıya uğraması durumunda silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal kara verilmesi kaçınılmaz olabilir.

Bu gibi durumda kararı hangi merci verir?

A. TBMM Başkanı

B. Cumhurbaşkanı

C. Başbakan

D. Bakanlar Kurulu

E. Genel Kurmay Başkanı51. 1982 anayasasına göre bir kimsenin belediye başkanı adayı olup olmadığı konusundaki itirazları inceleyip kesin olarak karara bağlayan merci aşağıdakilerden hangisidir?

A. Vali

B. Danıştay

C. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

D. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

E. Devlet Denetleme Kurumu (DDK)52. 1982 anayasasına göre açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü bakanlara aşağıdakilerin hangisi geçici olarak vekalet eder?

A. TBMM Başkan Vekili

B. Bakanlık Müsteşarı

C. Başbakanlık Müsteşarı

D. Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri

E. Bakanlardan biri53. Türkiye’nin taraf olduğu Milletlerarası Sözleşme çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir?

A. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı

B. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

D. Birleşmiş Milletler Adalet Divanı

E. Avrupa Parlamentosu54. Aşağıdakilerden hangisi türk parlamenter sisteminin özelliklerinden birisidir?

A. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi

B. Yürütmenin yasama organını istediği zaman feshedebilmesi

C. Parlamentonun iki meclisli olması

D. Cumhurbaşkanının bütün işlerinin yargı denetimine tabi olması

E. Hükümetin parlamentoya karşı sorumlu olması55. 1982 anayasasına göre savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağan üstü hallerde milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kullanılması durdurulamaz?

A. Yerleşme ve seyahat hürriyeti

B. Haberleşme hürriyeti

C. Vicdan hürriyeti

D. Basın hürriyeti

E. Dernek kurma hürriyeti56. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinden değildir?

A. Kanun değişikliklerini gerek gördüğünde halk oyuna sunma

B. Anayasa mahkemesine iptal davası açma

C. Üniversitelere rektörleri seçmek

D. Yabancı devletlere Türkiye devletinin temsilcilerini göndermek

E. Devlet Denetleme Kurulu başkanını ve üyelerini atamak57. Dilekçe hakkı ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Vatandaşların kendileriyle ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkıdır.

B.

C.

D.

E.

58. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri sosyal, ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyine göre en üstte hangi bölge yer alır?

A. Karadeniz Bölgesi

B. Doğu Anadolu Bölgesi

C. Güney Doğu Anadolu Bölgesi

D. Marmara Bölgesi

E. İç Anadolu Bölgesi59. Türkiye’de görülen gecekondulaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Ülkenin gelişmişlik düzeyinin istenen seviyeye gelip gelmediğinin göstergesi

B. Köyden kente göç edenlerin barınma sorunlarını kendi imkanlarıyla çözmesinin bir sonucu

C. Büyük kentlerin belli bir bölgede yoğunlaştığı için, altyapı hizmetlerinin bunlara ulaştırılması kolay olmaktadır.

D. Neden olduğu çarpık kentleşme sonucunda çevre kirliliğini yarattığı faktörler arasında yer alır.

E. Kentleşme üzerinde yeterli denetim olmaması nedeniyle büyük rant sağlanmakta60. Dünyadaki çocuk ölümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Dünyadaki en çok çocuk ölümleri 0-5 yaş arasında görülmektedir.

B. Çocuk ölümünün en çok olduğu yer Afrika, en düşük olduğu yer İskandinavya’dır.

C. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, çocuk ölümü oranı yüksektir.

D. Çocuk ölümlerinin sebebi, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliğidir.

E. Çocuklarda ölüme yol açan hastalıklar arasında en önemlisi çiçek hastalığıdır.

CEVAPLAR1.A 2.C 3.D 4.A 5.E 6.C 7.E 8.B 9.D 10.E 11.B 12.A 13.C 14.C 15.A 16.B 17.E 18.A 19.C 20.C21.C 22.A 23.D 24.E 25.B 26.A 27.D 28.E 29.B 30.A 31.D 32.C 33.E 34.D 35.A 36.D 37.A 38.E 39.D 40.A41.B 42.B 43.C 44.B 45.B 46.C 47.A 48.E 49.B 50.B 51.D 52.E 53.C 54.E 55.C 56.A 57.A 58.D 59.C 60.E

alıntı

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.10.2009 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394