1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları

1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları 1-İslamiyet’ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı? a) Halk tarafından verildiğine b) Kurultay tarafından verildiğine c) Büyük.

banner396

1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları

1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları 1-İslamiyet’ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı? a) Halk tarafından verildiğine b) Kurultay tarafından verildiğine c) Büyük.

29 Ekim 2009 Perşembe 00:00
1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları

1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları

1-İslamiyet’ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı?


a) Halk tarafından verildiğine

b) Kurultay tarafından verildiğine

c) Büyük...


1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları1-İslamiyet’ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı?

a) Halk tarafından verildiğineb) Kurultay tarafından verildiğinec) Büyük devletler tarafında verildiğined) Başkanlarından zorla alındığınae) Tanrı tarafından verildiğine

2-Aşağıdakilerden hangisi Orhun kitabelerinin tarihi açısından önemini belirleyen özelliklerden biri değildir?a) Türk adının geçmesi ve Türkçe yazılmış olmasıb) Hun tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesic) Türk yazısının en eski alfabesi ile yazılmasıd) Siyasi bir beyanname olmasıe) VII yüzyılda yazılmış olması

3-Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah dönemindeI: Yeni bir mezhep olan Batınilerin vezir Nizamülmülk’ü öldürmeleriII:Bağdat’a Nizamiye medresesinin kurulmasıIII.Medreselerde din bilimlerinin yanında pozitif bilimlerinde okutulmasıIV. Yeni bir takvim düzenlenmesigelişmelerinden hangisi sosyal hayatı olumlu yönde etkilemiştir?a) IVb) I-IIc) I-II-IIId) II-III-IVe) I-II-III-IV

4-Anadolu Selçuklularda edebi dil olarak Farsça, din dili olarak Arapça kullanılırdı.Sarayda, orduda ve halk arasında Türkçe konuşuluyordu.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?a) Ülkede çok sayıda etnik grubun bulunduğununb) Türkçe’de Farsça sözcüklerin Arapça sözcüklerden daha fazla bulunduğununc) Yönetim ile halk arasında kopukluk olduğunund) Bilimsel çalışmaların hız kazandığınıne) Ülkede Türkçe’nin daha yaygın kullanıldığının

5- Anadolu Selçuklu Devletinde 1. Mesut zamanında ilk kez basılan para bakır, 2. Kılıçarslan zamanında basılan para gümüş, 7. yüzyılda basılan para ise altındır.Bu duruma dayanılarak, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?a) Devletin ekonomik ve siyasal gücü giderek artmıştırb) Tarımın gelişmesine ticaretten daha fazla önem verilmiştirc) Para bir değişim aracı olarak kullanılmaktadır.d) Yeni kurulduğunda devletin kendine özgü parası yokture) Para girsek değer kazanmıştır

6- Konya’da yüzeyi mozayik çini ile kaplı Karatay Medresesi kime aittir?a) Akkoyunlularb) Karamanoğullarıc) Germiyanoğullarıd) Anadolu Selçuklularıe) Osmanlılar

7- Osmanlı padişahları, bir konu hakkındaki kesin kararlarını aşağıdakilerden hangisi ile belirtirlerdi*a) Fetvab) Risalec) Fıkıhd) Kelame) Ferman8-Osmanlı mimarlığında aşağıdaki yapılardan hangisinin diğerlerini de içeren örnekleri vardır?a) Külliyeb) Sebilc) Camid) Medresee) Kütüphane

9- Osmanlıda ilmiye sınıfı öğretimde iki ana konu ile ilgilenmiştirBu iki konu aşağıdakilerden hangisidir?a) din-askerlikb) din-hukukc) ticaret-sanatd) tarih-edebiyate) tarih-isale

10-17. yüzyılda Osmanlı Devleti halktan ve tüccardan yeni vergiler aldığı gibi eski vergileri de artırmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?a) Islahat hareketlerinin hızlanmasınab) Ekonomik hayatın canlanmasınac) Ülkede ayaklanmaların çıkmasınad) Devlet giderlerinin azalmasınae) Tüketim maddelerinin ucuzlamasına

11- Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde okul açmalarının amaçlarından biri değildir?a) Kültürlerini yaymakb) Çıkarlarını sürdürmekc) Uyruklarındaki çocukların eğitimlerini sürdürmekd) Osmanlı Devletindeki yenilik hareketlerine öncülük etmeke) Azınlık haklarını korumak

12-19. yüzyılın başlarındaSenedi İttifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmış“Devlet ocak içindir” anlayışı ile hareket eden Yeniçeri ocağı kaldırılmıştırBu iki olayın ortak amacı nedir?a) Ayanların denetim altına alınmasıb) Halkın yönetime katılmasıc) Orduda disiplinin sağlanmasıd) Ayanlığın resmiyet kazanmasıe) Yönetimin güç kazanması

13-Nizami Cedit kavramı,I.AskerlikII:YönetimIII. Sanatalanlarından hangilerinde yapılan yenilikleri öncelikle içerir?a) Ib) IIc) IIId) I-IIe) II-III

14-Osmanlı Devletinde önceleri Hıristiyan tebanın yetenekli çocuklarının alındığı, daha sonraları Müslüman çocuklarında alındığı okul hangisidir?a) Hendese okulub) Mahalle Mektebic) Enderund) Medresee) Mülkiye

15- Osmanlı Devleti parlamenter sisteme aşağıdakilerden hangisi ile geçmiştir?a) Kanuni Esasib) Tanzimat Fermanıc) Islahat Fermanıd) Kanunname-i Ali Osmanie) Halepa Fermanı

16-Türk siyasi tarihinde, İttihat ve Terakki Partisi ile Ahrar Partisi gibi partilerin kurulmasıyla çok partili sisteme geçiş ilk kez hangi dönemde olmuştur?a) Tanzimatb)1, Meşrutiyetc) 2.Meşrutiyetd) İlk TBMM Hükümetie) Cumhuriyet

17-19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa Devletlerinin siyasi ve ekonomik istilası karşısında kendini korumak için bazı girişimlerde bulunmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerden biri değildir?a) İttifak yapmab) Avrupa hukukundan yararlanmac) Borç para almad) Askere alma ve terhis etme işlemlerini belli bir düzene bağlamae) Tanımış olduğu ayrıcalıkları kaldırma

18-19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı aydınları, Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan tüm azınlıkları dil, dil, soy farkı gözetmeksizin Osmanlıcılık düşüncesi etrafında toplamak istemişler ancak bunu başaramamışlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığa yol açan etkenlerden biri değildir?a) Çarlık Rusyasının izlediği dış politikab) Osmanlı maliyesinin yabancıların kontrolüne girmesic) Fransız ihtilalinin getirdiği ilkelerd) Genç Osmanlılar cemiyetinin kurulmasıe) Büyük devletlerin, azınlıkları korumayı sürdürmesi

19-Aşağıdaki saraylardan hangisinin yapı tarzında batı mimarisinin etkisi yoktur?a) Dolmabahçeb) Beylerbeyic) Topkapıd) Yıldıze) Çırağan

20-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin yabancılara verdiği ayrıcalıklardan biri değildir?a) Yabancılara ayin yapma özgürlüğünün verilmesib) Osmanlı ülkesine Hıristiyan misyonerlerin gelmesic) Cemaatlere ait kiliselerde okulların açılmasıd) Elçiliklerde, elçilik okullarının açılmasıe) Darülfünunun açılması

21-Osmanlı Devletinde;I.Nizamı Cedit ocağı yerine Sekbanı Cedit ocağının kurulmasıII.Yeniçeri Ocağı yerine, Asakeri Muhammedi Ocağının kurulmasıIII. Sekbanı Cedit yerine Eşkinci Ocağının kurulmasıgelişmelerinden hangisi köklü bir ıslahat hareketidir?a) Ib) IIc) IIId) I-IIe) II-III

22-Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi Panislamizmi savunarak Halifeliği siyasi bir araç ve güç kaynağı olarak kullanmıştır?a) 2.Abdulhamitb) 3.Selimc) 1.Süleymand) 1.Ahmete) 4.Mehmet

23-Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki partisinden ayrılmasının nedenlerinden biridir?a)Yıldırım orduları komutanlığına atanmasıb) Askerlerin siyasi hayata karışmasına karşı olmasıc) Hareket ordularının kurmay başkanı olmasıd) Osmanlı Devleti ile İtalya arasında çıkan savaşa katılmasıe) Veliaht Vahdettin ile Almanya seyahatine çıkması

24- Osmanlı Devletinin;I. Ordularının önemli bir kısmının terhis edilmiş olmasıII. Ordularının teknolojik bakımından yetersiz olmasıIII.2.Meşrutiyetin ilanı nedeniyle içi karışıklıkların olmasıaşağıdakilerden hangisinde yenilmesine yol açmıştır?a) 1877.78 Osmanlı-Rus savaşıb) Dömeke savaşıc) Balkan Savaşlarıd) Kırım savaşıe) Sırp İsyanını bastırma harekatı

25-Türk orduları 1. dünya savaşında,I.SarıkamışII.ÇanakkaleIII.Kanalcephelerinin hangilerinde başarılı olmuştur?a) Ib) IIc) IIId) I-IIIe) II-III

26-Sivas Kongresinde delegeler, vatanın kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiçbir kişisel amaç izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiçbirinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi böyle bir yemine gereksinim duyma nedenlerinden biri değildir?a) Ülkede birlik ve beraberliğe gerek duyulmasıb) Azınlık milletvekillerinin meclise girmesinin sakıncalı olacağı düşüncesic) Mebusan meclisinin kapalı olmasıd) Müdafa-ı Hukuk kuruluşlarının yaygınlaştırılmak istenmesie) Kongrenin toplanmasının cemiyetler kanununa aykırı olması

27-Erzurum Kongresinde alınan “Temsilciler Kurulu doğuyu temsil der” kararı, Sivas Kongresinde “temsilciler kurulu vatanın tümünü kontrol eder” şeklinde değiştirilmiştir.Bu değişiklik Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?a) Katılan üye sayısının daha az olduğunab) Ulusal bir kongre olduğunac) Temsilciler Kurulu seçiminin çok zor olduğunad) Bazı üyelerin üyeliklerinin saklı tutulduğunae) Manda ve himayenin kesinlikle reddedildiğine28-Temsilciler Kurulu;I. İstanbul Hükümetinin yaptığı işlerin Mebuslar Meclisince kabul edilmesiniII.Anlaşma Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak barış konferansına Temsilciler kurulunca da uygun bulunacak kimselerin katılmasınıIII.İstanbul Hükümeti nin Anadolu ve Rumeli Müdafa-ı Hukuk Cemiyetlerini resmen tanınmasını istemiştir.Temsilciler Kurulunun bu isteklerinin hangilerinde Anadolu Harekatını siyasallaştırmak vardır?a) Ib) IIc) IIId) I-IIIe) II-III

29-Hükümetin kurulması ile ilgili 2.5.1920 tarihli kanuna göre, bakanlar TBMM üyeleri arasından mutlak çoğunlukla seçilirdi. Daha sonra bu kural, bakanların TBMM başkanının meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar içinden mutlak çoğunlukla seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir.Yapılan bu değişiklik ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?a) Meclis hükümeti denetlemesini kolaylaştırmakb) Bakanların sayısını azaltılması sağlamakc) Hükümeti düşürmeyi kolaylaştırmakd) Hükümette görüş birliğini sağlamayı kolaylaştırmake) Ulus egemenliği ilkesini pekiştirmek

30-I.Gümrü Antlaşmasının yapılmasıII.Moskova Antlaşmasının yapılmasıIII.Türk ordusunun Sakaryanın doğusuna çekilmesigelişmelerinden hangisi Eskişehir ve Kütahya Savaşları sonuçları arasında yer alır?a) Ib) IIc) IIId) I-IIe) II-III

31-I.Şeyh Sait ayaklanmasıII.Menemen olayıIII.Demirci Mehmet Efe ayaklanmasıyukarıdakilerden hangileri ulusal ve laik devlet anlayışına karşı bir tepki niteliğinde değildir?a) Ib) IIc) IIId) I-IIe) II-III32- Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti temsilcileri ile Bilecik’te yaptığı görüşmede kendilerine “TBMM ve Hükümet Başkanı” olarak tanıtmıştır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?a) Meclis ve hükümetin yetkilerine sahip olduğunu hatırlatmakb) İstanbul hükümeti ile ilişkileri kesmekc) İstanbul hükümeti temsilcilerinin hükümetten çekilmesini sağlamakd) İstanbul hükümeti üyeleri arasında ayrılık çıkartmake) Padişahı yeni bir hükümetin kurulmasına razı etmek

33-Anlaşma Devletlerinin Sever Antlaşmasının bazı maddelerinde değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansını düzenlemelerinde;I.Birinci dünya savaşıII.Çerkez ethem ayaklanmasının bastırılmasıIII.Fransa ile yapılan Ankara antlaşmasıgelişmelerinden hangileri etkili olmuştur*a) Ib) IIc) IIId) I-IIe) II-III

34-I.Yeni bir devletin yönetim şeklinin ne olduğuII.Yasama ve yürütme erklerinin nerede toplandığıIII.Bakanların nasıl seçileceğiYukarıdakilerden hangileri 1921 Anayasasında açıkça belirtilmemiştir?a) Ib) IIc) IIId) I-IIe) II-III35-Batumun Gürcistana bırakılmasıTürkiyenin Batum limanından gümrük ödemeksizin yararlanabilmesiNahçivan bölgesinde özerk bir yönetime sahip olmasıaşağıdaki antlaşmaların hangisinin sonuçları arasındadır*a) Ankara Antb) Gümrü Antc) Kars antd) Brest-Litovsk Ante) Lozan Ant

36-5.08.1921 tarihinde kabul edilen bir yasa ile Meclis, kendine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir.Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu savunulamaz?a)b) Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasıc) Askerin moral gücünün artmasıd) Hazırlıklarda zaman kazanılmasıe) Tekalif-i milliye buyruklarının çıkarılması

37-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi koşullarından biri değildir?a) Doğu Trakyanın boşaltılmasıb) Türk Yunan çarpışmasının durmasıc) Anlaşma Devletlerinin barışa kadar bulundukları yerde durmasıd) Bat Trakyanın Yunanistana bırakılmasıe) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM Hükümetine bırakılması

38-Türkiyedeki Rumlar ile Yunanistandaki Türklerin mübadele edilmesi; ancak Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlarının bu mübadelenin dışında tutulması aşağıdakilerden hangisinin kararları arasındadır?a) Lozan ant.b) Atina Ant.c) Bükreş Ant.d) İstanbul Ant.e) Belgrad Ant.

39- I.Kişi haklarıII. Kişilerin evlat edinme koşullarıIII.Kişilerin aile kurmasıIV.Kişilerin eğitimiYukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir?a) I-IIb) I-IIIc) I-II-IIId) I-III-IVe) II-III-IV

40-Türkiye de devletçilik ilkesi hangi yıldan başlayarak uygulamaya konulmuştur?a) 1927b) 1929c) 1933d) 1939e) 1940

41-Balkan Paktını9n ikinci maddesinde, paktın hiçbir devlete yönelik olmadığı, amacının bir Balkan devletine girişilecek saldırı karşısında o devletin sınırlarını güvence altına almak olduğu açıklanmıştır.Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?a) Balkanlardaki mevcut siyasi haritanın sürekli değiştiğininb) Balkan Paktı üyelerine bir dış saldırı olasılığını bulunduğununc) Balkan yarımadasında başka Paktların da kurulduğunund) Balkan Paktı üyelerinin, Avrupa ülkelerinden destek beklediğinine) Balkan devletleri arasında önemli görüş ayrılığı bulunduğunun

42-Atatürk dönemindeki,I.Anadolu tarihinin araştırılmasıII.Arkeolojinin geliştirilmesiIII.Müzeciliğinin geliştirilmesiçalışmalarından hangileri, Osmanlı devletinde Türk tarihinin salt Osmanlı Saltanatı açısından öğretilmesine karşı çıkan inkılapçı anlayışı yansıtır?a) Ib) IIc) I-IId) II-IIIe) I-II-III

43-Türkiye Atatürk döneminde aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisinin üyesi olmuştur?a) Avrupa Konseyib) Birleşmiş Milletlerc) Milletler Cemiyetid) Avrupa Topluluğue) Kuzey Atlantik paktı

44-Aşağıdakilerden hangisiyle Atatürk ilkeleri Anayasa güvencesine alınmış ve devlet, temel nitelikleriyle “cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı” olarak tanımlanmıştır?a) 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliği ileb) 1924 anayasasında yapılan 1937 değişikliği ilec) 1924 Anayasasında yapılan 1928 değişikliği iled) 1924 Anayasasında yapılan 1934 değişikliği ilee) 1961 Anayasasında yapılan 1971 değişikliği ile

45- 20 derece doğu boylamında yer alan İstanbul’da yer saat 10.20 dir. Aynı anda Hakkari de yerel saat 11.20 oluğuna göre, Hakkari hangi boylam üzerinde yer almaktadır?a) 14 doğu boylamıb) 15 doğu boylamıc) 30 doğu boylamıd) 44 doğu boylamıe) 45 doğu boylamı

46-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yer şekillerinin çeşitli olmasının sonuçlarından biri değildir?a) Doğal bitki örtüsünün çeşitli olmasıb) Güneş ışınlarını yol boyunca eğik almasıc) Nüfus yoğunluğunun yıl boyunca farklılık göstermesid Farklı yerleşim tiplerinin görülmesie) Erozyon şiddetinin farklı olması

47-I. KaradenizII. MarmaraIII.Güneydoğu AnadoluIV. İç AnadoluYukarıdaki bölgelerin hangileri ortalama yükselti bakımından birbirine en yakındır?a) I-IIb) I-IIIc) II-IIId) II-IVe) III-IV

48- Doğu Karadeniz dağlarının Karadeniz kıyıları boyunca uzanması, bu kıyı kesiminin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde etkili olmuştur?a)Doğal limanların az olmasıb) Yıllık yağış tutarının fazla olmasıc) Tarım alanlarının sınırlı olmasıd) ) Kıyı boylarında nüfus yoğunluğunun fazla olmasıe) Kıyı balıkçılığının gelişmiş olması49-Aşağıdakilerin hangisinde verilen kentlerin, aylık ortalama sıcaklık bakımından birbirine en yakın olması beklenir?a)İzmir Afyonb) Antalya Karamanc) Malatya Elazığd) Sivas Samsune) Kırklareli İzmir

50-Akdeniz’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu denizin sularının Marmara Denizine göre daha tuzlu olmasının bir nedenidir?a) Yüzölçümünün daha büyük olmasıb) Derinliğinin daha fazla olmasıc) Atlas Okyanusuna bağlanmasıd) Buharlaşmanın daha fazla olmasıe) Dökülen akarsu sayısının daha fazla olması

51- I.DağII.OvaIII.PlatoIV:Tektonik GölKaradeniz bölgesinde yukarıdaki yer şekillerinden hangileri diğerlerinden daha az yer kaplar?a) I-IIb) I-IIIc) I-IVd) II-IIIe) III-IV

52-Aşağıdaki bölümlerden hangilerinde, sisli ve bulutlu ortamlarda yetişen ladin şimşir fındık gibi bitkiler en yaygındır?a)Doğu Karadenizb) İç Batı Anadoluc) Güney Marmarad) Orta Fırate) Yukarı Sakarya

53-Türkiye’deki heyelanların %45 inin ilkbaharda olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?a) Eğimb) Depremc) Jeolojik Yapıd) Orman varlığıe) Kar erimeleri ve yağış

54-Rüzgar erozyonu, bitki örtüsünden yoksun veya bitki örtüsü çok seyrek olan kurak ve yarı kurak yerlerde daha çok görülür.Buna göre, rüzgar erozyonunun aşağıdaki aşağıdaki illerin hangisinde en az olması beklenir?a) Konyab) Rizec) Şanlıurfad) Iğdıre) Nevşehir

55-Aşağıdakilerden hangisi Yukarı Kızılırmak Bölümünün özelliklerinden biri değildir?a) Önemli kavşakların bulunmasıb)Kışların çok soğuk ve yağışlı olmasıc)Kentleşmelerin az olmasıd)Ortalama yükseltinin az olmasıe)Nüfus yoğunluğunun az olması

56-Antalya bölümü ve Ege Bölümünün kıyı kesimlerinde iklimin benzerlik göstermesine karşın Ege Bölümünde tarımsal etkinliklerin daha yoğun olması, Ege bölümünün aşağıdaki özelliklerinden en çok hangisiyle ilgilidir?a) Ovaların geniş yer tutmasıylab) Yıllık yağış tutarının daha fazla olmasıylac) Güneş ışınlarının düşme açısıylad) Enlem farkı olmasıylae) Demiryolu taşımacılığının gelişmiş olmasıyla

58-Erzurum-Kars bölümünde ekonominin hayvancılığa dayalı olmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?a)Çayır ve meraların geniş yer tutmasıb) Kışların soğuk geçmesic) Yer altı kaynaklarının az olmasıd) Yağışların düzensiz olmasıe) Nüfus yoğunluğunun az olması

59-Aşağıdakilerin hangisinde Doğu Anadolu Bölgesindeki bir yer burada çıkarılmayan bir yer altı zenginliği ile verilmiştir?a) Tercan-Tuzb) Ergani-Bakırc) Elazığ-Demird) Elbistan-Linyite) Gulemal-Krom

60-Aşağıdakilerden hangisinde, Balıkesir,İskenderun ve Malatya’da bulunan önemli endüstri kuruluşları doğru olarak verilmiştir?Balıkesir İskenderun Malatyaa) Kağıt Demir çelik Şekerb) Şeker Sigara Dokumac) Kağıt Dokuma Şekerd)Sigara Demir çelik Kağıte) Dokuma Kağıt Sigara

61-Akdeniz bölgesinde yer alan aşağıdaki endüstri kuruluşlarının hangisinde kullanılan hammaddenin büyük bir kısmı yurtdışından gelmektedir?a) Ferro Kromb) Alüminyumc) Kükürtd) Kağıte) Rafineri

62-Aşağıdakilerden hangisinde bir merkez, orada yaygın olmayan bir el sanatıyla birlikte verilmiştir?Merkez El Sanatıa) Erzincan Bakır İşletmeciliğib) Edirne Gümüş ve Altın işletmeciliğic) Kütahya Çinicilikd) K.maraş Tahta oymacılığıe) Uşak Halıcılık

63- Taşıdığı su miktarı ve vadisindeki yer şekilleri göz önüne alındığında, aşağıdaki akarsuların hangisinden sağlanan hidroelektrik enerjinin en fazla olması beklenir?a) Susurlukb) Yeşilırmakc) Fıratd) Dalamane) Gediz

64-Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?a) Eğitim düzeyinin yükselmesib) Yüzölçümünün büyüklüğüc) Yeraltı zenginliğinin çeşitliliğid) Ulaşım olanaklarının gelişmesie) Coğrafi konumunun elverişliliği

65-Yer şekilleri göz önüne alındığında, aşağıdaki bölümlerin hangisinde karayolu yapımında birim maliyetin en fazla olması beklenir?a) Konyab) Ergenec) Dicled) Yukarı Murat-Vane) İç Batı Anadolu

66-Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle ticari ilişkileri diğerlerinden daha sonra başlamıştır?a) İngiltereb) Almanyac) Türkmenistand) Fransae) İran

67-Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?a) Yasama organının çift meclisli bir yapı göstermesib) Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesic) Kanunların ve anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasıd) Yasama organının güvenmediği Cumhurbaşkanını düşürebilmesie) Yasama organının, güvenmediği Bakanlar Kurulunu düşürebilmesi

68-1982 Anayasasında yer alan ve değiştirilmesi yasak olan maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?a) Anayasanın sadece başlangıç metninin değiştirilmesi yasaktırb) Anayasanın temel hak ve ödevleri düzenleyen maddelerinin değiştirilmesi yasaktırc) Anayasanın 1,2,3 maddelerinin değiştirilmesi yasaktırd) Anayasanın sadece devletin şeklinin Cumhuriyet olduğunu düzenleyen 1. maddesinin değiştirilmesi yasaktıre) Anayasa da değiştirilmesi yasak olan hiçbir madde yoktur

69-Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?a) 1808b) 1839c) 1876d) 1921e) 1924

70-Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?a) Kanunların anayasaya uygun olmasıb) İdarenin işleminin yargı denetimine tabi olmasıc) Yasaların herkes için geçerli olmasıd) Siyasi partilerin Yargıtay tarafından mali denetime tabi olmasıe) Yargının bağımsız olması

71-Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin sağlanması için gerekli değildir?a) Kişilerin gelirlerine göre artan oranlarda vergi ödemelerib) Halkın temsilcileri olan milletvekillerinin Cumhurbaşkanının seçmesic) Topraksız çiftçilerin topraklandırılmasıd) Devletin işsizliği önlemeye çalışmasıe) Çalışanlara ücretli tatil hakkının sağlanması

72-Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasının 2. maddesinde öngörülen Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz?a) Güçlü bir savunmaya sahip olmakb) Laiklikc) Sosyal hukuk devletid) Demokratik olmake) İnsan haklarına sahip olmak

73-1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?a) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmakb) Adaylığını koyduğu seçim çevresinde en az 1 yıldır oturmasıc) Türk vatandaşı olmakd) en az ilkokul mezunu olmake) en az 30 yaşında olmak

74-1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini kendiliğinden veya TBMM kararıyla sona erdiren nedenlerden biri değildir?a) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmamakb) Milletvekilliği seçilmesi yeterliliğini ortadan kaldıran bir suçtan kesin hüküm giymekc) Bakan olarak Bakanlar kurulunda görev almakd) Milletvekilliği ile bağdaşmayacak bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmeke) Anayasa mahkemesinin verdiği kapatma kararında, beyan ve eylemleriyle partisinin kapatılmasına sebep olduğu belirtilmiş olmak

75-TBMM’nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde, Meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplanıp inceleme yapılması söz konusudur?a) Sorub) Gensoruc) Genel Görüşmed) Meclis Araştırmasıe) Güvenoyu

76- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?a) Seçimlerle ilgili itirazları inceleyip kesin karara bağlamakb) Savaş ilanına karar vermekc) Genel af ilanına karar vermekd) Cumhurbaşkanını seçmeke) Devlet bütçesini kabul etmek

77-1982 Anayasasına göre, TBMM Genel Kurulunda sürdürülen Cumhurbaşkanı seçiminin ilk üç turunda adaylardan hiçbirinin gereken çoğunluğu alamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?a) Üçüncü turda en çok oyu alan iki adayın katılabileceği dördüncü turda en çok oy alan Cumhurbaşkanı olurb) Önceki turlarda olduğu gibi dördüncü turda da adaylardan birinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için TBMM üye tamsayısının en az üçte ikisinin oyunu alması gerekirc) Adaylardan birinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için dördüncü turda TBMM üye tamsayısının en az salt çoğunluğunun oyunu alması gerekir, bu yeter sayı sağlanıncaya kadar turlara devam edilir.d) Dördüncü turda adaylardan hiçbiri TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamazsa, TBMM Başkanının önerisi üzerine Meclis Genel Kurulu ya turlara devam kararını alır ya da kendini feshederek seçimlere gidere) Üçünü turda en çok oyu alan iki adayın katılacağı dördüncü turda adaylardan birinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için TBMM üye tamsayısının en az salt çoğunluğunun oyunu alması gerekir, bu sağlanamazsa TBMM seçimleri derhal yenilenir.

78-1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yetkilerinden biri değildir?a) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Genelkurmay Başkanını atamakb) Başbakanın teklifi üzerine yeni bir bakanlık kurmakc) Belli konularda TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermekd) Anayasa mahkemesi üyelerini seçmeke) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak

79-1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin yargısal denetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?a) Anayasa mahkemesince yapılırb) Danıştayca yapılırc) Uyuşmazlık Mahkemesince yapılırd) Ankara Bölge İdare mahkemesince yapışıre) Bu işlemlere karşı yargı yoluna başvurulmaz

80-Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir tüzüğün Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir?a) Danıştayb) Yargıtayc) Anayasa Mahkemesid) Uyuşmazlık Mahkemesie) Ankara İdare Mahkemesi

81-1923 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye deki laiklik uygulamasında yoktur?a) Resmi bir devlet dininin bulunmamasıb) Devlet yönetiminin ve toplumsal ilişkilerin din kurallarına tabi olmamasıc) Devletin din ve mezhep ayırımı yapmamasıd) Devletin diz hizmetlerini bir kamu hizmeti olarak düzenlememesie) Dini ayin ve törenlerin serbest olması

82-Cumhuriyet döneminde ilk kez, hangi yıl yapılan milletvekili seçimlerine birden çok siyasi parti katılmıştır?a) 1924b) 1927c) 1931d) 1946e) 1950

83-Aşağıdakilerden hangisi seçmenin, oy hakkını baskı altında kalmadan kullanabilmesini sağlar?a) Açık oy gizli tasnifb) Eşit oyc) Oyun gizli verilmesid) Seçimlerin yargı denetiminde yapılmasıe) Genel oy

84-Aşağıdakilerden hangisi, bir kimsenin milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde oy kullanabilmesi için gereken koşullardan biri değildir?a) Türk vatandaşlığıb) 18 yaşını doldurmakc) Seçmen kütüğüne kayıtlı olmakd) Seçim sırasında silah altında bulunan er veya erbaş olmamake) Okuryazar olmak

85-Bir devlet okulunda çalışan ve yasalara aykırı şekilde görev yeri değiştirilen bir öğretmen, bu işlemin iptali için aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurabilir?a) İdare mahkemesib) Asliye hukuk mahkemesic) Anayasa mahkemesid) Uyuşmazlık mahkemesie) Sayıştay

86-Türk kadını, aşağıdaki görevlerden hangisini yapma olanağını diğerlerinden daha sonra elde etmiştir?a) Doktorlukb) Milletvekilliğic) Hakimlikd) Öğretmenlike) Veterinerlik

87-Aşağıdakilerden hangisi devlet biçimi bakımından federal devlete örnektir?a) Yunanistanb) Fransac) Almanyad) İsveçe) İrlanda

88-Türkiyenin de yargı yetkisini tanıdığı ve taraf devletlerin sözleşmeye aykırı işlemlerine karşı, kişilerin iç hukuk yollarını tükettikten sonra başvurabilecekleri bir merci olan İnsan Hakları Mahkemesi, aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin bünyesindedir?a) NATOb) Birleşmiş Milletlerc) Avrupa Birliğid) OECDe) Avrupa Konseyi

alıntı

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.10.2009 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394