Vakıflar Bankası müfettiş yardımcılığı sınav ilanı

Vakıflar Bankası sınavla müfettiş yardımcısı alıyor.

banner396

Vakıflar Bankası müfettiş yardımcılığı sınav ilanı

Vakıflar Bankası sınavla müfettiş yardımcısı alıyor.

13 Eylül 2009 Pazar 00:00
Vakıflar Bankası müfettiş yardımcılığı sınav ilanı
Vakıflar Bankası sınavla müfettiş yardımcısı alıyor.İlanda göze çarpan öncellikle banka hakkında kısa bir tanıtım yazısının olması.İşte ilanın detayları.

VakıfBank’ı Tanıyalım:

VakıfBank, 11 Ocak 1954 tarinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL. sermaye...
Vakıflar Bankası sınavla müfettiş yardımcısı alıyor.İlanda göze çarpan öncellikle banka hakkında kısa bir tanıtım yazısının olması.İşte ilanın detayları.

VakıfBank’ı Tanıyalım:

VakıfBank, 11 Ocak 1954 tarinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL. sermaye ile anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen Bankamızın bugünkü kayıtlı sermeyesi 2,5 Milyar TL.dir.

Bankamız sermayesinin; %25.18′i, Kasım’2005 tarihinde halka arz edilmiş İMKB-30’da işlem görmekte olup, kalan sermayenin % 43′ü Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde mazbut vakıflara, % 15.64′ü mülhak vakıflara, % 16.10′u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı Vakfı’na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.

Bankamız’ın Genel Müdürlüğü Ankara’dadır. İstanbul Bölgesi teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığı seviyesinde örgütlenmiştir. Yurt genelinde (14) Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

2009 Haziran sonu itibariyle; aktif büyüklüğü 59 Milyar TL., mevduat hacmi 42 Milyar TL., kredi hacmi 32 Milyar TL., öz kaynakları 6,5 Milyar TL. düzeyine ulaşmıştır.

Halen 9.593 çalışanı, yurt içine yayılmış 527 şubesi, yurtdışı 2 şubesi ve 31.07.2009 tarihi itibariyle 2163 adet ATM’si, internet ve telefon bankacılığı ile geniş bir dağıtım kanalına sahip olan VakıfBank; ülkemizin ilk 5 büyük bankası içerisinde yer almaktadır.Teftiş Kurulu’nu Tanıyalım

Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı; doğrudan Yönetim Kurulu’muza bağlı olup, Yönetim Kurulu adına banka teşkilatında ve Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve şirketlerde teftiş, inceleme, soruşturma ve her türlü araştırma yapma görev ve yetkisine sahiptir.

Müfettişler, talimatları Yönetim Kurulu adına Teftiş Kurulu Başkanı’ndan alırlar.

Kurul, halen 1 Başkan, 3 Başkan Yardımcısı, 140 Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı ile Büro personelinden oluşmaktadır.

Teftiş Kurulu üyelerinin ikamet ve görev (Bölge) merkezleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ihtiyaçlar dikkate alınarak, Ankara, İstanbul ve İzmir olarak belirlenir. Ancak, kurula yeni atanacak Kurul Üyeleri’nin Bölge Merkezleri İstanbul olarak belirlenecektir.

Bankamızda, teftiş uygulaması; olağanüstü durumlar hariç olmak üzere, Kasım-Nisan döneminde bölge merkezlerini (Ankara, İstanbul ve İzmir), Mayıs-Ekim döneminde ise diğer il ve ilçeleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.Müfettiş Yardımcılarının Staj ve Yükselmelerine Ait Hükümler, Kendilerine Sağlanacak İmkanlar ve Parasal Haklar

Müfettiş Yardımcıları teftiş konularında 3 yıllık azami staj süresi geçirirler. Bu staj süresinin ilk 1,5 yılı Müfettiş refakatinde geçirilir. Bu sürenin sonunda başarılı tezkiye alan Müfettiş Yardımcılarına, re’sen, teftiş, soruşturma ve inceleme yapmak için yetki verilir. 3 yıllık staj süresi sonunda yeterli düzeye eriştiği anlaşılan Müfettiş Yardımcıları yeterlilik sınavına tabi tutulur, yeterlilik sınavında başarılı olanlar Müfettişliğe atanır.

Müfettiş unvanını kazananlar, mesleki bilgilerini artırmak ve bankacılık konusunda incelemelerde bulunmak üzere bir süreliğine yabancı ülkelere gönderilebilirler. Ancak, Müfettişlerin gidecekleri ülkenin dilini bilmeleri gerekir.

Müfettişlere, işlerinde kullanılmak üzere Dizüstü Bilgisayar tahsis edilir.

Teftiş Kurulu Üyeleri ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde özel ve resmi sağlık kuruluşlarında tedavilerini yaptırabilirler. Müfettişlerimiz, banka mevzuatı doğrultusunda personelimizin yararlandığı diğer tüm imkanlardan yararlanırlar.

Bankamızda tüm parasal haklar günün ekonomik koşullarına göre ayarlanmaktadır. Bankamızda en son göreve başlayan bir Müfettiş Yardımcısı’nın parasal hakları aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Aylık Ücret Brüt 1.600,00 TL
Yevmiye İstanbul Bölge Mrk. 80,00 TL
(Günlük Brüt) Ankara ve İzmir Böl.Mrk. 60,00 TL
Bölge Merkezi Dışında 100,00 TL
Özel Uzman Tazminatı Aylık Brüt 375,00 TL
Diğer Tazminatlar İstanbul 420,00 TL
Ankara ve İzmir 185,00 TL
Otel Ücreti Bankamız misafirhanesi bulunmayan yerlerde günün ekonomik koşulları gözetilerek, fatura karşılığı ödenmektedir.
Yabancı Dil Tazminatı Bankamız Yabancı Dil Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir. Halen ödenmekte olan tazminat tutarı;

Orta Derece İyi derece
İngilizce 400,00 TL 800,00 TL
Almanca,Fransızca ve Arapça 300,00 TL 500,00 TL

İkramiye Yıllık Brüt 4 maaş
Temettü (Kar Payı) Ana sözleşme gereğince yılda bir kere azami üç maaş tutarında ödeme yapılabilir.Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar:

Sınava başvurmak isteyen adayların;

1- T.C. vatandaşı olmaları,

2- Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,

4- Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından Müfettişliğe uygun bulunmaları,

5- Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları,

6- En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe,

Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri,

İşletme, İktisat veya Finans dallarından birinden yüksek lisans derecesi yapmış olmaları koşuluyla, Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin, Elektrik, Elektronik ve Matematik Mühendisliği mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

7- 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve bu sınavda, “KPSSP1”, “KPSSP2” veya “KPSSP3” puan türünden en az (80) puan almış olmaları kaydıyla, sınava başvuruları kabul edilen en yüksek puanlı ilk (1000) aday içinde bulunmaları,

8- Tüm adayların ise 01.01.1982 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları

9- Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları, (Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adaylar ile sağlık sebepleri dışındaki haklı bir sebep dolayısıyla yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlikten muaf tutulan adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

10- Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

11- Daha önce Bankamız Müfettişlik sınavına bir defadan fazla katılmamış olmaları,

12- Daha önce Müfettiş Yardımcılığı sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları,

gerekmektedir.

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

Yazılı Sınav, Anadolu Üniversitesi’nce, 14/11/2009 (Cumartesi) günü, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 09/11/2009 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin “http://vakifbank.anadolu.edu.tr ” adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesi”ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir.

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, http://vakifbank.anadolu.edu.tr ” adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport), kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olanlar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara mektupla bildirilecektir.

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır.

Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.

1. Sınav Konuları

a) GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR

b) EKONOMİ: Genel Ekonomi ve İşletme Ekonomisi.

c) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca

d) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra ve İflas, Hukuk Usulü Muhakemeleri, Ceza, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarının bankacılığı ilgilendiren hükümleri.

e) MÜHENDİSLİK: Bilgisayar ve Genel Mühendislik konuları.

f) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Bankacılığa İlişkin Muhasebe konuları.

g) MALİYE: Türk vergi sistemi, maliye teori ve politikası, finansman politikası ve yönetimi.

2. Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil, sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konusudur .

Zorunlu Konular Seçmeli Konular
İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çal.Eko.End.İliş, Ekonometri, Banka-Sigorta-Finans Hukuk ve Ekonomi Muhasebe veya Maliye
Hukuk Fakültesi Hukuk Ekonomi veya Maliye
İstatistik, Matematik ile Endüstri, İşletme, Matematik, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları Mühendislik Ekonomi veya Maliye
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Yok

Bilim sınav konuları ise yukarıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır . (Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın; seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re’sen belirlenecektir.)

3. Sınavda Başarı Esası

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için, sınava girdikleri her bir yazılı sınav konusundan, 100 üzerinden en az 50 puan veya daha fazla almaları ve ortalama puanlarının ise 65 veya daha fazla olması gerekir. Herhangi bir sınav konusundan 100 ham puan üzerinden 50′nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

Sınava başvuru;

Adayların; Bankamızın, “www.vakifbank.com.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” on-line erişim suretiyle doldurmaları ve doldurdukları formun çıktısını alarak, ilgili bölüme son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırıp imzalamaları gerekmektedir.

Sınav başvuruları internet aracılığı ile yapılacak olup Adaylar, internet üzerinden doldurdukları formun çıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp imzaladıktan sonra, sınav giriş ücretinin yatırıldığına dair dekontun bir nüshası ile birlikte en geç 02.10.2009 tarihinde Başkanlıkta olacak şekilde, şahsen, elden veya posta yoluyla;

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:207 K.Dere/ANKARA 06683

Adresine göndereceklerdir. Postayla yapılacak başvuruların kargo, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Bankamız kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

14 Kasım 2009 (Cumartesi) günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 50.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 14.09.2009 Pazartesi günü saat: 10:00’dan 02.10.2009 Cuma günü saat 17:00’ye kadar T.Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır.2 nüsha Dekont alınacaktır. EFT Kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuruları kabul edilen en yüksek puanlı ilk (1000) aday içerisinde sıralamaya giremeyen adaylarımızın yatırdıkları 50.-TL sınav ücreti, sınava kabul edilen adaylarımızın açıklandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde, sınav ücretini yatırdıklarını belgeleyen dekont ve kimlik belgeleri ile birlikte şubelerimize başvurmaları halinde kendilerine iade edilecektir.

Sınava başvuruları kabul edilen en yüksek puanlı ilk (1000) aday içerisinde sıralamaya giremeyen adaylarımız hariç olmak üzere, başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar

Sınava başvuru ve yazılı sınav aşamasında adaylardan Fotoğraflı Başvuru Formu ve Dekont haricinde bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu, “Sınav Başvuru Formu” nda belirttiği bilgilerin (T.C. vatandaşlık no, kpss notu, mezuniyet durumu vb.) doğruluğu bankamızca teyit edilecektir.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav öncesi veya sonrasında;

- Nüfus Cüzdanı, Üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Yüksek Lisans bitirme Belgesi, KPSS formu ve yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK’ten onaylı denklik belgesinin noter tasdikli suretleri,

- Sabıkasızlık belgesi, askerlik terhis veya tecil belgesi, bankaca kabul edilen tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve ikametgah ilmuhaberinin aslı ya da noter tasdikli suretleri,

- 6 adet vesikalık fotoğraf,

talep Edilecektir.

DİKKAT, ÖNEMLİDİR

Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya bir kaçının, istenilen süre içerisinde bankamıza ibraz edilememesi ya da ibraz edilen belgelerin içeriği ile adayın sınava başvururken doldurduğu “Sınav Başvuru Formu”nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, adayın; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağı, sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği, çelişkili, yanlış/yalan beyanda bulunan aday hakkında, Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın aday başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı bulunduğu, bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız, şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle bilinmelidir.

f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi

Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapılmasını müteakip en geç 20 gün içerisinde “www.vakifbank.com.tr” adresinde yayınlanacaktır. (Sınav sonucunun, söz konusu 20 günlük süre içerisinde yayınlanamaması halinde, yayınlanması planlanan yeni tarih, yine Bankamızın yukarıda belirtilen internet sitesinde, adaylara duyurulacaktır.)

Yazılı sınavı kazanan adayların başvuru formunda belirtikleri iletişim adreslerine, sınav sonucu ve sözlü sınava ilişkin gerekli tebligatlar postalanacaktır.

Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise her hangi bir bildirim yapılmayacaktır.

Adayların sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internet sitemizden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Telefon (0312) 455 71 15 – 455 71 30
E-Posta teftis.sinav@vakifbank.com.tr


www.kpsscafe.com.tr

kpss
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.09.2009 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394