Türkiye Taşkömürü Kurumu Müfettiş Yardımcısı alım ilanı

Türkiye Taşkömürü Kurumu; Maden ve Makine Mühendisliği mezunu ve Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu  olmak üzere toplam 4 adet müfettiş yardımcısı alacaktır.

banner396

Türkiye Taşkömürü Kurumu Müfettiş Yardımcısı alım ilanı

Türkiye Taşkömürü Kurumu; Maden ve Makine Mühendisliği mezunu ve Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu  olmak üzere toplam 4 adet müfettiş yardımcısı alacaktır.

20 Ocak 2011 Perşembe 20:27
Türkiye Taşkömürü Kurumu Müfettiş Yardımcısı alım ilanı

Türkiye Taşkömürü Kurumu; Maden ve Makine Mühendisliği mezunu ve Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu  olmak üzere toplam 4 adet müfettiş yardımcısı alacaktır. İlanın detayları aşağıdadır.
Türkiye Taşkömürü...

Türkiye Taşkömürü Kurumu; Maden ve Makine Mühendisliği mezunu ve Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu  olmak üzere toplam 4 adet müfettiş yardımcısı alacaktır. İlanın detayları aşağıdadır.Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:


MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI


Kurumumuz Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile, 4 adet (2 İdari, 2 Teknik) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.


1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI:


a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,


b) Ocak 2011 tarihinin birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,


c) Adaylardan;


Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna başvuracaklar için; En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,


Müfettiş Yardımcısı (Teknik) kadrosuna başvuracaklar için; Kurumun teknik yapısına uygun Mühendis yetiştiren en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maden ve Makine Mühendislik Fakülteleri,


veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,


d) Tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,


e) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre;


Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna başvuracak adaylar için; KPSS 89 puan türünde 75 ve daha yüksek puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında ilk 40 kişi arasında yer almak (Eşit puan almaları nedeniyle 40. sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır)


Müfettiş Yardımcısı (Teknik) kadrosuna başvuracak adaylar için; KPSS 1 puan türünde en az 80 puan ile birlikte, KPSS Yabancı Dil Testinde en az 36 (otuzaltı) doğru cevabı bulunmak ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 60 (altmış) puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında ilk 40 kişi arasında yer almak (Eşit puan almaları nedeniyle 40. sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır)


2) GEREKLİ BELGELER :


a) Yazılı Sınav Öncesi İstenen Belgeler:


- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf


- Adayın başvurduğu kadroyu belirten Aday Başvuru Formu (http://www.taskomuru.gov.tr/ adresinden temin edilebilir),


- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da bilgisayar çıktısı, (Müfettiş Yardımcısı (Teknik) kadrolarına başvuracaklar için varsa KPDS sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği),


- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,


b) Sözlü Sınav Öncesi İstenen Bilgi ve Belgeler:


- T.C Kimlik numarası beyanı,


- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,


- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,


- 4 adet vesikalık fotoğraf,


- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,


- Özgeçmişi,


3) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:


a) Müfettiş Yardımcısı (İdari) Sınavına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları arasından seçilecek adaylar için;


HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak), İcra ve İflas hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku,


İKTİSAT: İktisat Teorisi, İktisadi Düşünceler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Teorileri, Milli Gelir, Uluslar arası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,


MALİYE: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Kamu Giderleri, Bütçe Teknikleri ve Türleri,


MUHASEBE: Genel Muhasebe, Sınai Muhasebe, Bilanço Analizleri ve Teknikleri,


MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap, İstatistik,


Konularında yazılı sınav yapılacaktır. Hukuk ve Muhasebe sınavları klasik, İktisat, Maliye ve Matematik sınavları test usulü ile gerçekleştirilecektir.


b) Müfettiş Yardımcısı (Teknik) sınavına Maden ve Makine Mühendislik Fakülteleri mezunları arasından seçilecek adaylar için


HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar) , İş Hukuku ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mevzuatı,


MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap, İstatistik,


KOMPOZİSYON: Enerji Sektörü veya Türkiye Taşkömürü Kurumunun çalışma konuları hakkında,


yazılı sınav yapılacaktır. Hukuk ve Kompozisyon sınavları klasik, Matematik sınavı test usulü ile gerçekleştirilecektir.


4) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:


Sınava katılmak için 2. madde (a) bendinde Yazılı Sınav Öncesi İstenen Belgeler başlığı altında yer alan belgelerin en geç 18 Şubat 2011 Cuma günü 17.00’a kadar 5. maddedeki başvuru adresine elden veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ile postadaki gecikmeler ve eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


5) BAŞVURU ADRESİ :


Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak , No:2 67090 ZONGULDAK


6) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI:


Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olanlardan başlamak üzere, 2 İdari Müfettiş Yardımcısı için 40, 2 Teknik Müfettiş Yardımcısı için 40 olmak üzere toplam 80 aday yazılı sınava çağırılacaktır. (Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır).


Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurumun http://www.taskomuru.gov.tr/ internet adresinde ilan olunacak ve bu adayların adreslerine fotoğraflı Sınava Giriş Adaylık Belgesi iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir.15 Mart 2011 Salı gününe kadar Sınava Giriş Belgesi kendilerine ulaşmayan adayların, bu belgenin bir suretini TTK Teftiş Kurulu Başkanlığından temin etmeleri gerekmektedir. Sınava girecek adaylar; Sınava Giriş Adaylık Belgesi ile birlikte T.C. Kimlik numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava giriş belgesini yanında bulundurmayan, yukarıda belirtilen tarihe kadar kendisine ulaşmadığı halde bu belgeyi temin etmemiş olan adaylar, sınava alınmayacaktır.


7) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:


Yazılı sınav; 20 Mart 2011 Pazar günü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Merkez Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 09.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.


Ayrıca, sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte http://www.taskomuru.gov.tr/ internet adresinde duyurulacak ve bu adaylara gönderilecek Sınava Giriş Belgesinde belirtilecektir.


8) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ:


Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde, her grupta en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen 2 İdari Müfettiş Yardımcısı boş kadro sayısının iki katı olan 4 aday, Teknik Müfettiş Yardımcısı boş kadro sayısının iki katı olan 4 aday olmak üzere toplam 8 aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile aynı puanı alan adaylar arasından yabancı dil notu yüksek olan aday tercih edilir. Bu durumun da eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır.


9) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:


Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi 28 Mart 2011 Pazartesi günü Sınav Kurulunca TTK Genel Müdürlüğü Haberleşme (Muhaberat) hizmet binasının girişine asılacak ve ayrıca Kurumun http://www.taskomuru.gov.tr/ internet adresinde duyurulacaktır. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır.


10) SÖZLÜ SINAV:


Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılırlar. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte ilan edilen tarih ve yerde yapılacak olup; bu sınavda adayların, yazılı sınav konuları ve genel kültür konuları ile muhakeme ve konuşma yetenekleri de değerlendirilir.


Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır. .


Müfettiş Yardımcılığına giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.


11) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ


Sınav sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 7 takvim günü içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.


Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.


İlanen duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.01.2011 20:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394