Tokat Artova SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

banner396

Tokat Artova SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

13 Eylül 2012 Perşembe 22:30
Tokat Artova SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOKAT İLİ ARTOVA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tokat İli Artova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma...


 T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞISOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜTOKAT İLİ ARTOVA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VEDAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANITokat İli Artova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1(Bir) adet “ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” 4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarından mezun olmak (Sosyoloji, Psikoloji, Halkla ilişkiler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İletişim ve Sosyal Hizmetler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri mezunu olmak.) ve ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.9. Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İş tanımı Vakıfta mevcuttur)II- ÖZEL ŞARTLAR1. Alınacak personel Vakfın bulunduğu il sınırları içerisinde ikâmet etmesi gerekmektedir.2. İl dışından başvuru kabul edilmeyecektir.3. Tokat merkez ve ilçelerinde başvuru tarihinden önce en az 30 gün ikâmet etmiş olma şartı aranacaktır.4. Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sağlığı veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir özrü bulunmamak.5. Bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. )6- İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 Ay Deneme Süreli)III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi2. KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Vakfımız tarafından sureti tasdik edilecek, mülakat sonucunda başarılı olan adayların diplomaları ilgili kurumlardan teyit edilecektir.)4. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi5. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)6. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge.7. Nüfus Müdürlüğünden alınan ikamet süresini gösterir belge.Not: Mülakat sonucunda sıralamaya giren adaylardan “Adli Sicil Kaydı ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 Adet vesikalık fotoğraf istenecektir.)IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvuruda bulunacak adaylar, 13.09.2012-21.09.2012 tarihleri arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde bulunan SYDV Personel Alım İlanları kısmından başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2- Adaylar başvurularını web üzerinden yaptıktan sonra, başvuru aşamasında istenilecek özel şartları kayıtlayıcı belgeleri 21.09.2012 saat 17.00’a kadar şahsen Vakıf  Başkanlığı’nın Artova Hükümet Konağı Kat:2 Artova/Tokat adresinde bulunan Vakıf bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 3- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 4- Mülakata, özel şartları kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde açık kadro sayısının 3 (Üç) katı kadar aday çağırılacaktır. 5- Mülakata çağırılacak adaylar ve mülakata ilişkin ayrıntılar 25.09.2012 Salı günü Artova Kaymakamlığı (www.artova.gov.tr) ‘na ait web sitesinde yayınlanacaktır. 6- Mülakat tarihi idaremiz tarafından 27.09.2012 Perşembe günü saat 14:00 olarak belirlenmiş olup mülakata ilişkin ayrıntılar yukarıda yazıldığı şekliyle duyurulacaktır. V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI1- Artova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mülakat Heyeti Değerlendirmesi sonucu “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.2- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Mülakat Heyetince yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyeti ve Genel Müdürlük onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personele sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.4- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.5- Mülakat sonuçları mülakat tarihinden sonra Vakıf Bürosundan ve www.artova.gov.tr web adresinden öğrenilebilir.6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat Yeri: Artova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı -Hükümet Konağı Kat:2 Artova / TOKATTEL : (356) 611 23 52 – (0356) 611 20 04www.artova.gov.tr (ilan metni sitemizden incelenebilir)İlanen DuyurulurArtova Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfı BaşkanlığıT.CAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞISOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜTOKAT İLİ ARTOVA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VEDAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANITokat İli Artova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1(Bir) adet “ BÜRO GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “BÜRO GÖREVLİSİ” 4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarından mezun olmak (Sosyoloji, Psikoloji, Halkla ilişkiler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İletişim ve Sosyal Hizmetler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri mezunu olmak.) ve ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.9. Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İş tanımı Vakıfta mevcuttur)II- ÖZEL ŞARTLAR1. Alınacak personel Vakfın bulunduğu il sınırları içerisinde ikâmet etmesi gerekmektedir.2. İl dışından başvuru kabul edilmeyecektir.3. Tokat merkez ve ilçelerinde başvuru tarihinden önce en az 30 gün ikâmet etmiş olma şartı aranacaktır.4. Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sağlığı veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir özrü bulunmamak.5. Bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. )6- İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 Ay Deneme Süreli)III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi2. KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Vakfımız tarafından sureti tasdik edilecek, mülakat sonucunda başarılı olan adayların diplomaları ilgili kurumlardan teyit edilecektir.)4. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi5. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)6. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge.7. Nüfus Müdürlüğünden alınan ikamet süresini gösterir belge.Not: Mülakat sonucunda sıralamaya giren adaylardan “Adli Sicil Kaydı ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 Adet vesikalık fotoğraf istenecektir.)IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvuruda bulunacak adaylar, 13.09.2012-21.09.2012 tarihleri arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde bulunan SYDV Personel Alım İlanları kısmından başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2- Adaylar başvurularını web üzerinden yaptıktan sonra, başvuru aşamasında istenilecek özel şartları kayıtlayıcı belgeleri 24.09.2012 saat 17.00’a kadar şahsen Vakıf  Başkanlığı’nın Artova Hükümet Konağı Kat:2 Artova/Tokat adresinde bulunan Vakıf bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 3- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 4- Mülakata, özel şartları kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde açık kadro sayısının 3 (Üç) katı kadar aday çağırılacaktır. 5- Mülakata çağırılacak adaylar ve mülakata ilişkin ayrıntılar 25.09.2012 Salı günü Artova Kaymakamlığı (www.artova.gov.tr) ‘na ait web sitesinde yayınlanacaktır. 6- Mülakat tarihi idaremiz tarafından 27.09.2012 Perşembe günü saat 14:00 olarak belirlenmiş olup mülakata ilişkin ayrıntılar yukarıda yazıldığı şekliyle duyurulacaktır. V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI1- Artova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mülakat Heyeti Değerlendirmesi sonucu “BÜRO GÖREVLİSİ” sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.2- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Mülakat Heyetince yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyeti ve Genel Müdürlük onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personele sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.4- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.5- Mülakat sonuçları mülakat tarihinden sonra Vakıf Bürosundan ve www.artova.gov.tr web adresinden öğrenilebilir.6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat Yeri: Artova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı -Hükümet Konağı Kat:2 Artova / TOKATTEL : (356) 611 23 52 – (0356) 611 20 04www.artova.gov.tr (ilan metni sitemizden incelenebilir)İlanen DuyurulurArtova Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfı Başkanlığı


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.09.2012 22:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394