Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına sınavla personel alınacaktır.

banner396

Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına sınavla personel alınacaktır.

05 Ağustos 2010 Perşembe 10:07
Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına sınavla personel alınacaktır.KPSSP40 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar bu sınava başvurabilirler.İşte ilanın detayları:

MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
- Sınavı...
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına sınavla personel alınacaktır.KPSSP40 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar bu sınava başvurabilirler.İşte ilanın detayları:

MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
- Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı.
- Görev Yeri: Maliye Teftiş Kurulu.
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Maliye Müfettiş Yardımcısı, 25 adet.
- KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP40 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar.
- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.

II - SINAV TARİHLERİ VE YERİ

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 300 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanır.

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.


- Giriş sınavının yazılı bölümü 02-03 Ekim 2010 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara’da yapılacaktır.


- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.türkiye.gov.tr), Bakanlık (www.maliye.gov.tr) ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı (www.mtk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.


- Sözlü sınav tarihi ve yeri, Bakanlık (www.maliye.gov.tr) ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı (www.mtk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.


III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI


- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP40 puan türünden 80 ve daha üzeri puan almış olmak,


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,


- Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (01 Ocak 2010) 30 yaşını doldurmamış olmak,


- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,


- Sağlık durumu açısından Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,


- Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,


- Daha önce Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak,


- Maliye Müfettişliği karakter ve niteliklerine haiz bulunmak (bu husus Başkanlıkça yapılacak idari araştırma ve soruşturma ile saptanır),


- Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.


IV - SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ


- Başvurular, 10 Ağustos 2010 tarihinde başlayıp 02 Eylül 2010 tarihinde sona erecektir.


- Başvurular, “Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” (bundan sonra “Başvuru Formu” olarak anılacaktır) ile yapılacaktır.


- Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya postayla Başkanlığa iletilebilir.


- Elektronik ortamda başvuru:


- Adaylar, Maliye Teftiş Kurulu internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.


- Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı sınav saatinden önce Başkanlığa veya sınav yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.


- Şahsen veya posta yoluyla başvuru:


- Başvuru Formu, www.mtk.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle veya Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Grubu veya İzmir Grubundan temin edilebilir. (Merkez ve Grup adresleri “Diğer Hususlar” kısmında belirtilmiştir.)


- Başvuru Formları usulünce doldurulduktan sonra “Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, A Blok, Zemin Kat, Dikmen Cad., 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.


- Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 02 Eylül 2010 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.


V - SINAV KONULARI


- Maliye [Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Devlet Borçları, Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları, Bütçe, Uluslararası Maliye]


- İktisat [Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para, Banka, Konjonktür, Milli Gelir ve Büyüme Teorileri, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar, İşletme İktisadı ve Fiyat Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisi]


- Hukuk [Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukukunun Genel Esasları, Ticaret Hukukunun Genel Esasları (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Hariç)]


- Muhasebe [Genel Muhasebe, İşletme Finansmanı (Mali Analiz ve Revizyon), Ticari Hesap]


VI - DEĞERLENDİRME


- Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir sınav konusu (Maliye, İktisat, Hukuk, Muhasebe) itibariyle 10 puan üzerinden en az 5 puan alınması ve bütün sınav konularından alınacak not ortalamasının (6,6) dan aşağı olmaması gerekir.


- Yazılı sınavda başarı gösterenlerin sözlü sınavda genel olarak iktisadi, mali ve hukuki bilgileri yoklanır. Bu sınavda tek not verilir. Bu notun (5) ten aşağı düşmemesi şarttır.


- Yazılı sınav notları ortalaması sözlü sınav notu ile birleştirilerek ikiye bölünür. Böylece bulunacak ortalama da (6,6) aşağı olamaz.


- Aynı giriş sınavında başarı gösterenler bir promosyon teşkil eder ve Maliye Müfettiş Yardımcılığına atanmaları sınavdaki derece sırasıyla yapılır.


VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ


- Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı www.mtk.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir.


- Sınav sonucuna, gerekçeleri belirtilmek suretiyle ve yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir.


VIII - DİĞER HUSUSLAR


- Sınavda kimlik tespitini sağlamak için TC kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi adayın üzerinde bulundurulacaktır.


- Adaylar, yazılı sınav notlarını www.mtk.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.


- Maliye Müfettişliği mesleği hakkında ayrıntılı bilgi www.mtk.gov.tr adresinden temin edilebilir.


- Sınavla ilgili olarak Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 415 11 35 - 415 11 38 no’lu telefonlarından bilgi temin edilebilir.


- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.ADRES BİLGİLERİ:


- Başkanlık: Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı A Blok Zemin Kat, Dikmen Cad., 06100 Dikmen/ANKARA


- Ankara Grubu: Atatürk Bulvarı, No:73/8, Kızılay/ANKARA


- İstanbul Grubu: Necatibey Cad., 1. Maliye Binası, No: 41, Karaköy/İSTANBUL


- İzmir Grubu: 1377 Sok., Kültür İşhanı, Kat: 1/3, Alsancak /İZMİR 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.08.2010 10:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394