Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığında çalıştırılmak üzere 20 adet personel alacaktır.

banner396

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığında çalıştırılmak üzere 20 adet personel alacaktır.

19 Nisan 2011 Salı 21:46
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda çalıştırılmak üzere 20 adet personel alacaktır.İlanın detayları aşağıdadır:
 
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme...

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda çalıştırılmak üzere 20 adet personel alacaktır.İlanın detayları aşağıdadır:


 


STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI


4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda 657 Sayılı Devlet Memurları 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların" Ek Madde 2/b ve 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların" Madde 4/c fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere 20 (yirmi) adet personel alınacaktır.


1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.


2. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.


3. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.


4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. (Kamu hizmetine ilk defa başlayacak olup, sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu istenir)


5. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.


6. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, başvurulan pozisyon için zorunlu olan okuldan mezun olunmasından sonra edinilmiş aynı konulu pozisyonlarda çalışmış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK' ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK' na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.


7. Müracaatlar Bakanlığımızın http://www.tarim.gov.tr/ sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların en geç 03/05/2011 - 13/05/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Kat 7, Eskişehir Yolu 9 km. 06530 Lodumlu Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir


8. Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için yapılacak uygulama sınavı 26/05/2011 tarihinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. km Lodumlu Ankara adresinde bulunan Bakanlık Misafirhane Kafeteryasında saat 14:00'da yapılacaktır. Sınav sonucu, kazananların listesi 30/05/2011 tarihinde http://www.tarim.gov.tr/ sitesinde ilân edilecektir.


9. Bu nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar


bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.


10.06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin son fıkrasına eklenen istisnalar dışında, Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler başvuruda bulunamayacaklardır. Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.


11. Başvuru sırasında istenecek belgeler


a) Başvuru Formu. (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesi


http://www.tarim.gov.tr/" internet sitesinden alınarak bilgisayar ile eksiksiz olarak doldurulacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır)


b) Bitirdiği okul diploması yada okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi onaylanacaktır.)


c) KPSS Sonuç Belgesi.


d) Gerekli pozisyonlar için KPDS Belgesi


e) Varsa tecrübe süresini belirtir belge. (madde 6'da belirtildiği gibi)


f) Nüfus Cüzdanının fotokopi veya onaylı örneği. (T.C. Kimlik No'lu)


g) 2 Adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş)


h) Özgeçmiş.


 


GÖREV YERİ UNVANI ADEDİ


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı


Bilgisayar Mühendisi 5


Elektrik-Elektronik Mühendisi 2


Çözümleyici 5


Programcı 8


S.No:
Kadro Unvanı
Adedi
Nitelikleri
Açıklama


1
Bilgisayar Mühendisi
5
1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. 2. KPSS' den en az 70 puan almış olmak.
KPSS Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.


2
Elektrik-Elektronik Mühendisi
2
1. Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. 2. KPSS' den en az 70 puan almış olmak.
KPSS Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.


3
Çözümleyici
5


1. En az lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak.


2. .NET programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.


3. Çözümleyici ve sistem programcısı olarak BİM'de çalıştırılacaklarda en az 1 yıl 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK' ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK' na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak çalışma şartı aranır.


4. İlk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test of English As a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce düzeyleri (D) olarak kabul edilir.


5. Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) olarak kabul edilir.


6. KPSS' den en az 50 puan almış olmak.


Yerleştirme Yazılı Uygulama Sınavı ile yapılacaktır.


4
Programcı
8
1. En az ön lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak.(İlk defa işe alınacaklarda fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olmak. Fakülte ve yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak tercih sebebidir.)

2. Yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.


3. İlk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test of English As a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce düzeyleri (D) olarak kabul edilir.


4. Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) olarak kabul edilir.


5. KPSS' den en az 50 puan almış olmak.


 


Yerleştirme Yazılı Uygulama Sınavı ile yapılacaktır.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.04.2011 21:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394