Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına kpss p3 ve yabancı dil puanı esas alınarak yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavla sözleşmeli bilişim personelialınacaktır.

banner396

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına kpss p3 ve yabancı dil puanı esas alınarak yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavla sözleşmeli bilişim personelialınacaktır.

12 Nisan 2011 Salı 21:43
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na kpss p3 ve yabancı dil puanı esas alınarak yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavla sözleşmeli bilişim personelialınacaktır. İlanın detayları aşağıdadır:
TARIM VE KÖYIŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI
 
31/12/2008...

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na kpss p3 ve yabancı dil puanı esas alınarak yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavla sözleşmeli bilişim personelialınacaktır. İlanın detayları aşağıdadır:


TARIM VE KÖYIŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI


 


31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" gereğince; Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesinde ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyannca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun beş (5) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başan sırasına göre yapılacak yerleştirme ite 12 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.


I. BAŞVURU ŞARTLARI


A. GENEL ŞARTLAR


a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı gene! koşullan taşımak,


b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlanndan mezun olmak,


c! (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendistik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ite istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,


d) Yazılım, yazılım tasanmı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük Ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'iincü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alrntr),


e) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puanı, (b) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanlar için asgari seksen, (c) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanlar için ise asgari yetmiş yabancı dil puanına sahip olmak,


f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi ol malan kaydıyla güncet programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,


g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağma gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


B- ÖZEL ŞARTLAR;


İlanla alınacak personelde aranılan niteliklerde belirtilen alanlarda akademik çalışma yapmış olmak tercih nedenidir,


1- Network Uzmanı (Tam Zamanlı 2 Kat)


a) Firevvall, Antivirus, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi' İşlem Merkezine benzer yapıda ve er az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 4 yıl çalışmış olmak,


b) CCNP sertifikasına sahip olmak,


c) CCSP(Cisco} sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,


d) CEH sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,


e) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlanna ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,


f) İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak, Gerekli Belgeler; Referans mektubu, Sertifika


2- Sunucu yöneticisi (Tam Zamanlı 2 Kat)


a) En az 3.000 kullanıcı ve en az 2 etki alanı sunucusu olan Active-dîrectory sisteminde en az 3 yıl çalışmış olmak,


b) MCSE, MCSE- SECURITY, MCSA, MCDBA sertifikaları ya da dengi Microsoft sertifika lan ndan en az birine sahip olmak,


c) SQL Server sertifikalarından ADMİNİSTRATİON ve MAİNTENANCE, SSRS, SSIS sertrfikalanndan en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir,


d) T-SQL bilgisine sahip olmak,


e) VB, WMI, POVVERSHELL SCRİPTING konusunda bilgi sahibi olmak,


f) Yüksek düzeyde tek sistemde en az 200 disk ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çatışmış olmak, (400 disk ve üzeri tercih nedenidir)


g) DİSASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir, Gerekli Belgeler; Referans mektubu, Sertifika


3- Sanallaştırma uzmanı (Tam Zamanlı 2 Kat)


a) Sanallaştırma sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,


b) VMware Certified Professional (VCP), VMware Oertified Advanced Pnofessional (VCAP) Datacenter Administration, VMware Oertrfied Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design sertifikalarından en az birine sahip olmak,


cî En az 15 soketli sanallaştırma uygulamasının tek bir yönetim sunucusu tarafından yönetimini sağlamak sanallaştırma uygu lam a lan nda 3 yıl tecrübeli olmak,


d) SRM tecrübesi tercih nedenidir,


e) DtSASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurutum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir,


f) MCSE, MCSE- SECURITY, MCSA, MCDBA sertifikalan ya da dengi microsoft sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir, Gerekli Belgeler; Referans mektubu, Sertifika


4- Veritabanı yönetici (Tam Zamanh 4 Kat)


a) En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygu lama lan nda en az 5 yıl çalışmış olmak.


b) ,NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,


c) XML, XSLT, XSD konuiannda tecrübe sahibi olmak, d} UML tecrübesine sahip olmak,


e) Nesne tabanlı analiz ve tasanm hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,


f) MS SQL veri ta banlar! ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan T-SQL bilgisine sahip olmak,


g) Uygulama geliştirme ortamlanm (.NET) kullanmış olmak,


fı) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2,0 projesi gerçekleştirmiş olmak, i) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,


j) WEB FRAMEWORK tasanm ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak, k) SQL ve Veritabanı tablo tasanm tecrübesine sahip olmak I) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,


m) MCPD(Microsoft Certified Professional Developer) - Wirıdows Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir, (Sertifika Adı: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4 ) n) MCPD(Microsoft Certified Professional Developer) - WEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir, (Sertifika Adı: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framevvork 4 )


o) MCSE DATABASE ADMİNİSTRATİON, MCSE DATABASE ADMİNİSTRATİON- SECURITY sertifikalan ya da dengi microsoft sertifika lan ndan en az birine sahip olmak,


p) SQL Server sertifikalarından ADMİNİSTRATİON ve MAİNTENANCE, SSRS, SSIS sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak,


q) ORACLE sertifikası tercih nedenidir,


Gerekli Belgeler; Referans mektubu, Sertifika


Güvenlik uzmanı (Tam Zamanlı 4 Kat)


a) Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve er az 2000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,


b) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlanna ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamalan konusunda tecrübe sahibi olmak,


c) İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,


d) ISO 27001 sertifikasının başan ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,


e) ISO 27001 denetçi sertifikasına sahip olmak,


f) Sistem güvenliği, IPS, IDS, FIREWALL yönetimi konusunda uzman olmak,


g) CISSP sertifikasına sahip olmak,


h) CCNP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,


i) CCSP(Cisco) sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,


j) CEH sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,


Gerekli Belgeler; Referans mektubu, Sertifika


6- Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı 4 kat)


a) .NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 5 yıl uygutama geliştirmiş olmak,


b) XML, XSLT, XSD konuiannda tecrübe sahibi olmak,


c) UML tecrübesine sahip olmak,


d) Nesne tabanlı analiz ve tasanm hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,


e) MS SQL veritabanlan ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan T-SQL bilgisine sahip olmak,


f) Uygulama geliştirme ortamlanm (.NET) kullanmış olmak,


g) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2,0 projesi gerçekleştirmiş olmak,


W MCPDtMicrosoft Certified Professional Developer) - Windows Developer 4 sertifikasına sahip olmak, (Sertifika Adı: Designing and Developing


Windows Applications Using Microsoft .NET Framevvork 4) İ) MCPD(Microsoft Certified Professional Developer) - WEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak, (Sertifika Adı: Designing and Developing Web


Applications Using Microsoft .NET Framevvork 4} j) En az 10.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olan kendi


sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yönetici düzeyinde aşağıdaki maddelerde belirtilen alanlarda toplam en az 5 yıl çalışmış olmak, k) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,


f) WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasanmı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak, m) SQL ve Veritabanı tablo tasanm tecrübesine sahip olmak n) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak, Gerekli Belgeler; Referans mektubu, Sertifika


7- Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı 2 kat)


a) ,NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak, W XML, XSLT, XSD konuiannda tecrübe sahibi olmak,


c) UML tecrübesine sahip olmak,


d) Nesne tabanlı analiz ve tasanm hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,


e) MS SQL veritabanlan ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan T-SÛL bilgisine sahip olmak,


f) Uygulama geliştirme ortamlanm (.NET) kullanmış olmak,


g) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2,0 projesi gerçekleştirmiş olmak.


h) WEB servis ve entegrasyon konuiannda tecrübeli olmak,


i) WEB FRAMEVVORK tasanm ve bu tasanmı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak, j} SQLveVeritabanıtablotasanm tecrübesine sa hî p olma k


k) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,


MCPDtMicrosoft Certified Professional Developer) - Windows Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir, (Sertifika Adı: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framevvork 4 ) m) MCPD(Microsoft Certified Professional Developer) - WEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir, (Sertifika Adı: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framevvork 4) Gerekli Belgeler; Referans mektubu, Sertifika


8- Yazılım Uzmanı (Kısmi Zamanlı 2 kat)


a) .NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,


b) XML, XSLT, XSD konuiannda tecrübe sahibi olmak,


c) UML tecrübesine sahip olmak,


d) Nesne tabanlı analiz ve tasanm hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kutlanabilmek,


e) MS SQL veritabanlan ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan T-SQL bilgisine sahip olmak, 0 Uygulama geliştirme ortamlanm (.NET) kullanmış olmak,


g) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,


h) WEB servis ve entegrasyon konuiannda tecrübeli olmak,


i) WEB FRAMEWORK tasanm ve bu tasanmı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,


j) SQLveVeritabanıtablotasarımtecrübeslnesahipolmak,


k) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,


I) MCPDtMicrosoft Certified Professional Developer) - Windows Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir, (Sertifika Adı: Designing and Developing Wirdows Applications Using Microsoft NET Framevvork 4) ) MCPDtMicrosoft Certified Professional Developer) - WEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir, (Sertifika Adı: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framevvork 4) Gerekli Belgeler; Referans mektubu, Sertifika


9- İstatistik Uzmanı (Proje Bazlı Tam Zamanlı 2 Kat)


a) I s tatisti ki örnek le m a ra şt ı rm a I a rı nd a tec rü be sah i bi ol ma k,


b) İstatistiksel paket programlan fSPSS, SAS vb.) kullanabilmek,


c) Uzaktan algılama teknikleri (GIS vb.) konusunda çalışmış olmak tercih nedenidir,


d) Veri madenciliği konusunda tecrübeli olmak tercih nedenidir,


e) İstatistik yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih nedenidir Gerekli Belgeler; Referans mektubu


10- Web Sitesi Uzmanı (Tam Zamanlı 2 kat)


a) Web tasanmı konusunda en az 2 yıl çalışmış olmak,


b) Grafik tasarımı, tipografi, renk, denge ve mizanpaj gibi temel grafik tasanm teknikleri konusunda tecrübe sahibi olmak,


c) Logo, broşür, kurumsal kimlik çalışması ve illüstrasyonlar konusunda tecrübe sahibi olmak,


d) Resimler üzerinde renk düzenlemeleri yapmak, fotomontaj île yeni kompozisyonlar oluşturmak konusunda tecrübe sahibi olmak,


e) Dergi, gazete, katalog, kitap gibi çok sayfalı yayınlann hazırlanma, düzenlenme ve baskıya hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,


f) Web tasanmı konusunda tecrübe sahibi olmak,


g) ASP, HTML, DHTML, XHTML, CSS, JAVA, PHP ve .NET entegrasyonlarında çözümlere açtk olmak, bu çözümleri temel kavramlan uygulamada bilgi sahibi olmak,


h) İhtiyaç analizini gerçekleştirebilecek ve dokumante edebilecek bilgiye sahip olmak,


i) Yapmış olduğu web tasarımlarını referans gösterebilmek, Gerekli Belgeler; Referans mektubu


11- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ -YER I -TARIH İ


1)Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.


Tam Zamanlı 4 kat ücret ödenecek personel için; "Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Büyük Ölçekli Silgi tşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6ıncı maddesinin (a), (b), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak." Tam Zamanlı 2 Kat ücret ödenecek personel için; "Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6ıncı maddesinin (a), (b), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak" ya da "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Silgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6ıncı maddesinin (a), (c), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak,"


Proje Bazlı Tam Zamanlı 2 Kat ücret ödenecek personel için; "Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6ıncı maddesinin (a), (b), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak" ya da "Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6ıncı maddesinin (a), (c), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak."


Kısmi Zamanlı 2 Kat ücret ödenecek personel İçin; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6ıncı maddesinin (a), (b), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak" ya da "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6ıncı maddesinin (a), (c), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak." koşulu bulunmaktadır.


Aynca, pozisyonlara özel olarak İstenilen nitelikler özel Şartlar başlığı altında belirtilmiştir.


2) Başvuru formu,


3) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onayi ana bilecektir.)


4) Mesleki tecrübe sürelerinde başvurulan okul mezuniyetinden sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Çalışma konu lan na ilişkin tecrübe şartlan m n referans mektubunda belirtilmesi gerekmektedir.


5) Her bir pozisyon için istenilen nitelikler sunulan belge ve sertifikalarda tek tek gösterilmiş olmalıdır. Sunulan sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Bakanlığımızın http://www.tarim.gov.tr/ sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber başvurulann en geç 02/05/2011 - 13/05/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Kat 7, Eskişehir Yolu 9 km. 06530 Lodumlu Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ite yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir.


III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI


2010-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak aralamaya göre başvuru listesi http://www.tarim.gov.tr/ sitesinde ilân edilecektir.


IV- YAZILI SINAV YERİ, TARİHİ VE İLANI


Yazılı sınav 25/05/2011 tarihinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Eskişehir Yolu 9, km Lodumlu Ankara adresinde bulunan Bakanlık Misafirhane Kafeteryasında saat 15.00'da yapılacaktır. Yazılı sınav sonucu, kazananların listesi 27/05/2011 tarihinde http://www.tarim.gov.tr/ sitesinde ilân edilecektir.


V- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ


Sözlü sınav 01-02/06/2011 tarihlerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. km Lodumlu Ankara adresinde bulunan Müsteşarlık Binası 8. kat Toplantı Salonunda saat 10.00'da yapılacaktır.


VII-DEĞERLENDİRME


Yazıtı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağnlacaktir. Yaztlı ve sözlü sınavlarda başanlı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notlann aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adaylann Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başan dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başan derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.


VIII- SINAV KONULARI


Uzmanlık konulanna uygun olarak;


1) Windows Server Metim Sistemleri (2003 ve 2008) ve Uygulamaları (DC, DNS, DHCP, IIS,WSUS, BACKUP, SECURITY)


2) SQL Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik


3) Disk Sistemleri ve SAN


4) VMware kurulum, konfigürasyon ve yönetim


5) vSphere ICM, Troubleshooting


6) . N ET Wi ndows uygu la mal a rı


7) .NET Web uygulamalan


8) .NET Mobile uygulamalan


9) Veritabanı Tasarımı


10) Ajax, Dhtml, Html uygulamalan


11) Secure Code


12) Java script, VB script


13) Checkpoint kurulum, konfigürasyon


14) IPS/IDS sistemleri


15) Genel switch konfigürasyonu


16) Router kumlumu


17) Genel Network ürünleri


18) Tasanm uygulamalan


19) İstatistiksel analizler


20) Ekonometri


21) İstatistiksel örnekleme


22) Aynca, yukanda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.


Yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçlan http://www.tarim.gov.tr/ sitesinde ilan edilecektir.


IX- ÜCRETİ


Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (2.883 TL) özel şartlarda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar dacaktır.


Kamuoyuna Duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.04.2011 21:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394