Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Destek Personeli Alım İlanı

T.

banner396

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Destek Personeli Alım İlanı

T.

15 Mayıs 2010 Cumartesi 12:06
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Destek Personeli Alım İlanı
T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

DESTEK PERSONELİ YAZILI SEÇME SINAVI İLANI


I – DESTEK PERSONELİ ALIMLARINA İLİŞKİN POZİSYONLAR


5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında...
T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

DESTEK PERSONELİ YAZILI SEÇME SINAVI İLANI


I – DESTEK PERSONELİ ALIMLARINA İLİŞKİN POZİSYONLAR


5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde;


Kurumun İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, önlisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksek Okulu mezunlarından tabloda yer alan bölümleri arasından;

Toplam 3 Destek Personeli,


için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.


II- YAZILI SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR:


A) GENEL ŞARTLAR:


1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş açık olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


4- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(Kurumumuzdan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek için ayrılan personel, “personel yönetmeliğimizin” 25. Maddesi ile düzenlenen 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri uygulanır.)

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,


6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,


şartlarını taşıması gerekir.


B) ÖZEL ŞARTLAR:


16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;


Destek personeli pozisyonu için “2008 ÖSYM’ce yapılan KPSS (Ortaöğretim ve Önlisans Düzeyi) sınavından, “KPSSP93” puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.


III- BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI


Başvuruda bulunacak adaylar, 04.06.2010 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formunu” doldurup Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderebileceklerdir.


Başvurular ise 07.06.2010 tarihinde başlayacak olup, 09.06.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir. “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER”in eksiksiz olarak tamamlayarak elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurum’a (Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara), 07.06.2010 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 09.06.2010 (son başvuru tarihi) tarihi saat 17.00’e kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.


IV-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER


Tüm adaylar, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları Aday Bilgi Formunda “Başvuru Kodu” üzerinden müracaatlarını yapacaklar, daha sonra başvuru tarihleri arasında istenen belgeleri Kuruma teslim edeceklerdir.


Başvuracak adaylar dolduracakları imzalı “Aday Bilgi Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular gerçekleştirildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.


Başvuruda istenen belgeler:

a) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi sureti (Fotokopi ise aslının ibrazı zorunludur),

b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur),

d) Adli Sicil kaydı belgesi (Son 6 Ay),

e) Özgeçmiş, (Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.)

f) KPSS P93 (2008 yılı) Sonuç Belgesi*,

g) Askerlik Durumu ile ilgili Belge,

h) Elektronik olarak gönderilen Aday Bilgi Formunun çıktısı


* KPSS 2008 sonuçları belge teslimi sırasında, www.osym.gov.tr adresinden kontrol edilecek olup ilgili sitede ve/veya sistemde sorun olması durumunda sorumluluk adaya aittir. Başvuracak adayların KPSS 2008 sonuç belgelerinin asıllarını ibraz etmeleri önerilir.


V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI


Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atama yoluyla istihdam edilecek olan adaylarda, KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyon sayısının beş katı kadar aday ve bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanacaktır.


Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 14.06.2010 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Kurum, yazılı seçme sınavına katılacak adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.


Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı sınava girmeye hak kazananlar), 14.06.2010 - 15.06.2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) TÜRKİYE ZİRAAT BANKASININ herhangi bir şubesinden, 7064112 – 5001 Hesap Numarasına (IBAN NO: TR450001001282070641125001) T.C Kimlik Numaralarını kesinlikle doğru bildirmek ve açıklama kısmına “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Seçme Sınavı” yazdırmak suretiyle 45 (Kırk beş) TL sınav ücreti yatıracaklardır. Bu hesap dışında yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır. Adayların, sınavla ilgili bütün işlemlerinin TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olması sebebiyle TC kimlik numaralarının banka dekontunda doğru bir şekilde yazıldığından emin olmaları gerekmektedir. TC Kimlik Numaralarında yapılacak hatanın sorumluluğu adaya ait olacaktır.


Sınav ücretini belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yazılı seçme sınavına alınmayacaktır. Ayrıca sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen adaylara ve sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmez.


Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden 23.06.2010-25.06.2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.


Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarasının yazılı olması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı seçme sınavına kesinlikle alınmayacaktır.


VI-YAZILI SEÇME SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI


Yazılı seçme sınavı çoktan seçmeli test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Çoktan seçmeli olarak yapılacak olan sınav konuları ve soru sayısı aşağıda belirtilmiştir.


Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavda 50 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2 tam puan verilecektir.(Destek Personeli Alımı İçin Soru Ağırlıkları)


- Genel Kültür (20 Soru)

o Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

o Türkiye Coğrafyası

o Temel Vatandaşlık Bilgisi

o Türk Kültür ve Medeniyetleri

o Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular


- Genel Yetenek (30 Soru)

o Türkçe

o Matematik


- Sınav, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi‘nde 27/06/2010 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.


- Sınavda 50 soru sorulacak olup, sınav süresi 60 dakikadır.


VII- YAZILI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI


Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, her meslek / meslek grubu için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.


İlanda belirlenmiş olan kontenjanın en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca atanacak adaylardan, KPSSP93 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. KPSSP93 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.


Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirler.


Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşluğu, bu sınavda ilan edilen diğer meslek grubundan doldurulabilir. Ancak kadro boşluğunun ikame edilmesi konusundaki karar Sınav Kurulu tarafından alınacaktır. Burada ikamede kullanılan meslek grubunda asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.


Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yazılı seçme sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Sınavı kazanan adayların Kurumun internet sitesinde ilan edilmesi, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.


Sınavı kazanan adayların işlemlerinin başlatılması çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde Kurum’a müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 (üç) ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz.


Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.05.2010 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394