Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği müfettiş yardımcısı alım ilanı

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (On) Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

banner396

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği müfettiş yardımcısı alım ilanı

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (On) Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

22 Kasım 2009 Pazar 21:01
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği müfettiş yardımcısı alım ilanı
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI


Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (On) Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.


I-...
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI


Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (On) Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.


I- GENEL BİLGİLER:


1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.

2. Yazılı sınav 20 Aralık 2009 Pazar günü saat 09.30’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Beşevler -Ankara adresinde yapılacak, adaylar saat 09.00 da sınav salonuna alınacaklardır.

3. Yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısının iki katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4. Adaylar yazılı sınava gelirken kendilerine önceden verilecek olan Sınav Giriş Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesini yanlarında bulunduracaklardır.


II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:


a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, emniyeti suiistimal, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,

d) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.),

e) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

f) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

g) Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 29 yaşından gün almamış olmak, (20.12.1981 ve daha sonra doğanlar)

h) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

ı) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok iki defa katılıyor olmak,

i) 2007, 2008 ve 2009 yılları KPSS sonuçlarına göre, KPSS P.118 puan türünden 75 ve üzeri puan almak.


III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:


I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

A) Kooperatifçilik


B) Ekonomi

a) Genel Ekonomi

b) Ekonomik Doktrinler

c) Para-banka, kredi ve konjonktür

d) Milli Gelir

e) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve teşekküller

f) İşletme ekonomisi


C) Hukuk

a) Anayasa

b) Kooperatifler Hukuku

c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)

e) T. Ticaret Hukuku

f) İş Hukuku

g) İcra -İflas Hukuku

h) T.Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine işlenen suçlar)

ı) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (Davaların açılması, takibi ve resmi evraka ait hükümler)

i) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Görev yetki ve kovuşturmaya ait hükümler)

D) Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Şirketler Muhasebesi

c) Maliyet Muhasebesi

d) Bilanço Analizi

E) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, Iskonto, Cari Hesap Konuları)

F) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızcıdan biri)


II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

III) Başarının tespiti :

Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.
VI- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV YERİ:


Yazılı Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar,

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri Bilgi ve Başvuru formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, Teftiş Kurulu Başkanlığına veya Bölge Birliği Müdürlüklerine, 23.11.2009 – 04.12.2009 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek teslim edeceklerdir. 04.12.2009 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.


Bilgi ve Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.


a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti,

b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya tasdikli sureti

c) 4,5x 6 ebadında 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf,

d) 2007, 2008 veya 2009 yılı KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği, .(İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/h maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.

Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Teftiş Kurulu Başkanlığında veya Bölge Birliği Müdürlüklerinde yaptırabileceklerdir.)

KPSS P.118 puan türünden 75 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 200 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip

olanlar da sınava katılabilecektir.


Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinden 09.12.2009 tarihinde yayınlanacaktır.

Başvurular 23.11.2009 – 04.12.2009 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacak olup son başvuru 04.12.2009 günü saat 18.00’a kadardır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava müracaat eden adayların sahte belge koymaları veya belgeler üzerinde tahrifat yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ait başvuruları kabul edilen adayların haberleşme adresine, başvuru süresinin bitiminde posta ile fotoğraflı bir aday kartı gönderilecektir. Sınav gününden en geç üç gün öncesine kadar kartı eline geçmeyen ya da kaybeden adaylar, durumu, en seri şekilde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildireceklerdir.

Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüzde ve www.tarimkredi.org.tr internet adresinde, ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.


Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, yetişme dönemine ilave olarak 5 yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir. İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları halinde 50.000.- TL tazminat ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.DİKKAT: Adayların, Müfettiş Yardımcılığı veya Kontrolör Yardımcılığı sınavından, yalnız birisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İki sınavada müracaat ettiği anlaşılanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.


BAŞVURU ADRESİ:

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad. No:7

06490 Bahçelievler –Çankaya/ANKARA

İrtibat Telefonları : 0 312 216 44 70, 71, 72, 73, 74

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.11.2009 21:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394