Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yardımcısı Alım İlanı

SGK; Hukuku Fakültesi,Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 40 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alacak SOSYAL.

banner396

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yardımcısı Alım İlanı

SGK; Hukuku Fakültesi,Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 40 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alacak SOSYAL.

25 Aralık 2010 Cumartesi 20:14
Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yardımcısı Alım İlanı

SGK; Hukuku Fakültesi,Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 40 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alacak
SOSYAL...

SGK; Hukuku Fakültesi,Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 40 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alacakSOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; Hukuk Fakültesi mezunlarından 15, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından 15, Yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği mezunlarından 10 adet olmak üzere toplam 40 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alınacaktır.


I - BAŞVURU ŞARTLARI


A. Özel Şartlar


1. 15 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı için;


1.1. Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarından olmak.


1.2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28/06/2009 veya 10-11/07/2010 tarihli Kamu Personeli Lisans Seçme Sınavlarının birinden KPSSP103 puan türünden 75 ve üzerinde puanı olmak ve kontenjanın 3 katı olan 45 aday arasına girmek. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.)


1.3. Yabancı dil bölümünden soru sayısının en az % 60’ını doğru cevaplamış olmak veya KPDS’den en az (C) düzeyinde başarılı olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.


2. 15 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı için;


2.1. Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarından olmak.


2.2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28/06/2009 veya 10-11/07/2010 tarihli Kamu Personeli Lisans Seçme Sınavlarının birinden KPSSP115 puan türünden 75 ve üzerinde puanı olmak ve kontenjanın 3 katı olan 45 aday arasına girmek. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.)


2.3. Yabancı dil bölümünden soru sayısının en az % 60’ını doğru cevaplamış olmak veya KPDS’den en az (C) düzeyinde başarılı olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.


3. 10 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı için;


3.1. Üniversitelerin Yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarından olmak.


3.2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28/06/2009 veya 10-11/07/2010 tarihli Kamu personeli Lisans Seçme Sınavlarının birinden KPSSP4 puan türünden 75 ve üzerinde puanı olmak ve kontenjanın 3 katı olan 30 aday arasına girmek. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.)


3.3. Yabancı dil bölümünden soru sayısının en az % 60’ını doğru cevaplamış olmak veya KPDS’den en az (C) düzeyinde başarılı olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.


B. Genel Şartlar


1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.


2. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1980 ve sonrası doğumlu olmak.)


3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.


4. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak.


5. Adli sicil kaydı bulunmamak.


6. Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.


II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER


Başvuru, aşağıda sayılan belgelerle 31/12/2010 tarihinden 21/01/2011 tarihi saat 17:30’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziya Bey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve süresi içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.


İstenen Belgeler;


1. http://www.sgk.gov.tr/ adresinden temin edilecek ve adayın kendi el yazısı ile doğru, okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulacak İş Talep Formu.


2. Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.


3. KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. KPSS sonuç belgesinde yabancı dil bölümü soru sayısının % 60’ı doğru olmayanların, KPDS’den en az (C) düzeyi ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge.


4. 2 adet arkası isim yazılı fotograf. (4,5X6 ebadında)


Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları taşımadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.


III- SINAVIN ŞEKLİ


Sınav, adayların aşağıda belirtilen sınav konuları ve bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacaktır.


IV- SINAVIN KONULARI


A. Hukuk ve siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler mezunları için;


a) Kamu Maliyesi:


1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi).


2) Maliye Politikası.


3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.


b) İktisat:


1) İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz).


2) İktisat Politikası.


3) Para Teorisi ve Politikası.


4) Uluslararası İktisat.


5) Türkiye İktisadı ve Güncel İktisadi Sorunlar.


c) Hukuk:


1) Anayasa Hukuku.


2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç).


3) Borçlar Hukuku.


4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku).


5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku.


6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku.


ç) Muhasebe:


1) Genel Muhasebe.


2) Mali Tablolar Analizi.


d) Yabancı Dil (aşağıdaki dillerden birisi):


1) İngilizce.


2) Fransızca.


3) Almanca.


B. Yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümü mezunları için;


Mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi ve yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri).


IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ


Sınav Ankara’da yapılacak olup, tarihi ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi http://www.sgk.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.


Sınav, Komisyon tarafından değerlendirilecek olup, yapılan değerlendirmede başarılı sayılabilmek için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi http://www.sgk.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.


Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılır. Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.


İlanen duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.12.2010 20:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394