Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav ilanı

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri.

banner396

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav ilanı

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri.

05 Nisan 2011 Salı 13:37
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav ilanı

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri...

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre; 2-3 Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:


SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK


SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU


3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre; 2-3 Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.


Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatlı olanlar ve Yasanın 6'ncı maddesine göre hizmetlerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.


2011/2. Dönem SMMM Sınav Tarihleri : 2-3 Temmuz 2011


* İlk kez katılacaklar için Odalara son başvuru tarihi : 18 Nisan 2011


İnternet üzerinden son başvuru tarihi : 27 Haziran 2011


Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı'na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.


SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;


a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.


b) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,


c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.


SINAV KONULARI


16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliğine göre SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.


- Finansal Muhasebe,


- Finansal Tablolar ve Analizi,


- Maliyet Muhasebesi,


- Muhasebe Denetimi,


- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,


- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),


- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


Söz konusu şartları taşıyan adayların;


1 - Sınav dosyası


2 - Cumhuriyet Savcılığından ( resmi kuruma verilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi,


3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C.Kimlik Numarası aranacaktır.


4 - İkametgâh İlmuhaberi,


5 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),


6 - 6-3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,


7 - Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,


8 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğu TESMER tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.


9 - Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 70,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 490,00- TL'nin Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487255 veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.


DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER


16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği'nin 21.maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.


Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler


Adaylar ilk sınav başvurularını bağlı oldukları odalara başvurmak suretiyle yapacaklar, ikinci ve daha sonraki sınav başvurularını; sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://sinav.tesmer.org.tr/ veya http://www.tesmer.web.tr/ adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır. Aday sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek onaylamaları daha doğru olacaktır. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME


1 - Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA" adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.


2 - Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.


3 - Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve http://www.tesmer.org.tr/ internet adresinde ilan yolu ile duyurulacaktır.


4 - Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.


5 -Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.


6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.


7 - Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.


8 - Sınav Başvuru Dosyaları odalardan sağlanabilir.


9 - Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.


İlan olunur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.04.2011 13:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394