KPSS Şartı olmadan sağlık personeli alımı yapılacak

KPSS puanı şartı olmadan, sağlık personeli alımı yapılacak. 13 sözleşmeli personel alım şartları şu şekilde...

KPSS İLANLARI 12.11.2014, 00:00 11.11.2014, 23:31
KPSS Şartı olmadan sağlık personeli alımı yapılacak
KPSS şartı aranmadan, sağlık personeli alımı yapılacak. Toplamda 13 personel sözleşmeli olarak görevlendirilecek.

 Samsun ve Kars ili aile hekimliği biriminde görevlendirilmek üzere toplamda 13 kamu personeli olmayan sağlık personeli alınacak. Bu alımlarda birinci şart alınacak sağlık personelinin kamuda görev yapmıyor olması gerekmektedir.Ayrıca bu ilanlara ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

KPSS şartının aranmadığı alımlarda doktor ve müdürlük tarafından sözleşme imzalanacaktır.Genel anlamda dolgun ücretin verildiği maaşlar ise Devlet tarafından ödenmektedir.

Kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı müracaatları için Başvurular 10.11.2014 tarihinde başlayıp 14.11.2014 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Görevlisi Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı Alımı İçin Duyuru Metni

5258 sayılı Aile Hekimliği UygulamasıHakkında Kanunun 3. maddesi 2. fıkrasına istinaden, Halen boş olan, ASE yerleştirmesinin yapılacağı tarih dahil olmak üzere herhangi bir sebeple sözleşme feshi yapılması halinde boşalan/boşalacakkamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı pozisyonlarına aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan başvurular kabul edilecektir. İlk duyuru tarihinden sonra boşalan/boşalacak aile sağlığı elemanı pozisyonları olması halindeHalk Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet adresinde (http://www.shsm.gov.tr/) aynı Valilik Oluru kapsamında ek duyuru ile yayınlanacaktır.
1. BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

 Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memuru ( toplum sağlığı), Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar,
 Başvuruda İlimizde ikamet şartı aranmayıp,Türkiye genelinden yapılan başvurular da kabul edilecektir.
 Vekil Ebe-Hemşire-Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) olarak çalışanlarbaşvuruda bulunabilecek,
 Başvuru tarihi itibari ile 6 (altı) ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar(4/A, 4/B, 4924 sayılı kanun, 399 KHK, 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesine göre çalışanlar) ile herhangi bir ilde sözleşmeli aile sağlığı elemanı iken usulüne uygun olmayan sözleşme feshi yapmış personellerbaşvuru yapamayacaktır.
2. BAŞVURU DOSYASINDA BULUNACAK BELGELER

 T.C. Kimlik numarası yer alangeçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
 “Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş”, diplomanın (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 01.11.2013 tarih ve 2013.5659.121927 sayılı yazısına istinaden başvurularda yalnızca üzerinde tescil numarası bulunan diploma kabul edilecektir.) noter onaylı sureti, ( Tescil edilmiş bulunan diplomanın aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim sorumlusu/müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)
 İlgili makamlarca verilmiş adli sicil sabıka kaydını gösterir belge
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair (psikiyatri uzmanı tarafından düzenlenmiş)sağlıkraporu,
 Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 (altı) ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,
 4 (Dört) adet fotoğraf,
 İlimizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan aile hekimi tarafından düzenlenen ve başvuru sahibi personelle çalışmak istediğini belirtirıslak imzalı dilekçe,

3. BAŞVURU TARİHLERİ
 Başvuru dosyası doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak isteyen kişi tarafından 10 Kasım 2014 tarihinden, 14 Kasım 2014 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecektir.
4. BAŞVURU VE YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN DİĞER USUL VE ESASLAR

 İlimize tahsis edilmiş kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı pozisyonlarına yerleştirme işlemi yapılırken aşağıdaki öncelik sıralamasına göre işlen yapılacaktır.
1. İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlanmak suretiyle kullanılacaktır.
2. Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate 
alınmak suretiyle kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan personel ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş 
kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp 
teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda birden fazla başvuru olması halinde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre 
belirlenecektir.
 Başvuru dosyasında eksik bulunmadığı tespit edilen kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğümüz Aile Hekimliği Uygulama Şubesinde 17 Kasım 2014 tarihinde “Aile Sağlığı Elemanı Hizmet Sözleşmesi” imzalayacaktır. İmzalanan sözleşmeler 17 Kasım 2014 tarihinden geçerli olacak olup, sözleşme imzalayan personel bu tarih itibariyle görevlerine başlayacaklardır.
 Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışa feshedilecektir. 
 Yukarıda belirtilmeyen hususlarla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır

 İhtiyaç halinde veya yayımlanan usul ve esaslar dahilinde yukarıdaki maddelerde değişiklik yapılabilir.
 İlimize Tahsis edilmiş olan 42 (kırkiki) pozisyondan 41 (kırkbir)’i dolu olup, bu ilan ile boş olan 1 (bir) pozisyona yerleştirme yapılacaktır.

KARS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN EBE, HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI MÜRACAAT İLANI
 
            İlimizde Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı yazıları ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanun’un 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, İlimizde istihdam edilmek üzere 1 (Bir) vizeli pozisyona 10.11.2014 tarihinden itibaren Kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı alınacaktır. Başvurular 10.11.2014 tarihinde başlayıp 14.11.2014 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
İlimiz emrinde boş aile sağlığı pozisyonları ekte sunulmuş olup,  kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuracak kişilerin, aşağıda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde başvurmaları gerekecektir.   
 
Söz konusu pozisyonlara başvuru için aranan şartlar:
 
  Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
  Vekil ebe – hemşire - sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
  Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
  Başvuru tarihi itibariyle  6 (altı) ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir. (Dilekçe örneği ektedir. EK-1)
  Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
  NOT:  Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğümüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.
        NOT: Müracaatta bulunanların belgeleri Müdürlüğümüzce incelenecek ve ASE(Aile Sağlığı Elemanı) olarak çalışma hakkı kazananlar ile göreve başlama takvimi Müdürlüğümüz web sitesinde ayrıca yayınlanacaktır.


İLAN VE MÜRACAAT TARİHİ:

10 KASIM 2014 – 14 KASIM 2014
Başvurular 10.11.2014 tarihinde başlayıp 14.11.2014 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
 Başvuruda istenecek belgeler       :

  T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

  Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Şube Müdürü/ Müdür Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)

  İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,
  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten sağlık raporu, (tek hekim raporu da geçerli)
  Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve 6 (altı) ay öncesine kadar başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe, 
  Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır. 
  İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır. (Dilekçe örneği ektedir. EK-2)
 
YERLEŞTİRİLME ESASLARI:

    İlimize tahsis edilmiş olan kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı pozisyonlarında boşalma olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre işlem tesis edilecektir..

a-) İldeki boş pozisyon sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlanmak suretiyle kullanılacaktır.
 b-) Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde,ebe,hemşire,sağlık memuru (Toplum Sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına  göre doluluk oranı en az olan ilçedeki  aile hekimi  ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır.Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik,hemşirelik,sağlık memuru (Toplum Sağlığı)  ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.Bu kapsamda  da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş  numarasına göre belirlenecektir..
 Diğer hükümler:
Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğümüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır. 
 Her başvuru dosyasına Müdürlüğümüzden resmi evrak numarası verilecek olup ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde evrak giriş numarasına göre işlem yapılacaktır. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir. 
Aile sağlığı elemanları, Müdürlüğümüzün planlamasına göre göreve başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitime ilişkin; teorik ve uygulamalı dersler,
eğitimciler, eğitim yeri v.b tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüzce ve Müdürlüğümüz imkânlarıyla gerçekleştirilecektir. 

 İlgililere önemle duyurulur.

 Dr.Mehmet KAN
 Halk Sağlığı Müdürü

Kaynak:mymemur
 
Yorumlar (1)
CENK 5 yıl önce
sadece samsun ve kars mı diğer iller
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-5°
açık
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:49
Öğle 12:45
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Fenerbahçe 14 25
3. Başakşehir 13 25
4. Beşiktaş 13 24
5. Trabzonspor 13 23
6. Alanyaspor 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Göztepe 13 17
10. Denizlispor 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 14 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 16 26
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Villarreal 16 19
13. Real Betis 15 19
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü