KPSS Şartı olmadan sağlık personeli alımı yapılacak

KPSS puanı şartı olmadan, sağlık personeli alımı yapılacak. 13 sözleşmeli personel alım şartları şu şekilde...

banner396

KPSS Şartı olmadan sağlık personeli alımı yapılacak

KPSS puanı şartı olmadan, sağlık personeli alımı yapılacak. 13 sözleşmeli personel alım şartları şu şekilde...

12 Kasım 2014 Çarşamba 00:00
KPSS Şartı olmadan sağlık personeli alımı yapılacak
KPSS şartı aranmadan, sağlık personeli alımı yapılacak. Toplamda 13 personel sözleşmeli olarak görevlendirilecek.

 Samsun ve Kars ili aile hekimliği biriminde görevlendirilmek üzere toplamda 13 kamu personeli olmayan sağlık personeli alınacak. Bu alımlarda birinci şart alınacak sağlık personelinin kamuda görev yapmıyor olması gerekmektedir.Ayrıca bu ilanlara ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

KPSS şartının aranmadığı alımlarda doktor ve müdürlük tarafından sözleşme imzalanacaktır.Genel anlamda dolgun ücretin verildiği maaşlar ise Devlet tarafından ödenmektedir.

Kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı müracaatları için Başvurular 10.11.2014 tarihinde başlayıp 14.11.2014 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Görevlisi Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı Alımı İçin Duyuru Metni

5258 sayılı Aile Hekimliği UygulamasıHakkında Kanunun 3. maddesi 2. fıkrasına istinaden, Halen boş olan, ASE yerleştirmesinin yapılacağı tarih dahil olmak üzere herhangi bir sebeple sözleşme feshi yapılması halinde boşalan/boşalacakkamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı pozisyonlarına aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan başvurular kabul edilecektir. İlk duyuru tarihinden sonra boşalan/boşalacak aile sağlığı elemanı pozisyonları olması halindeHalk Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet adresinde (http://www.shsm.gov.tr/) aynı Valilik Oluru kapsamında ek duyuru ile yayınlanacaktır.
1. BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

 Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memuru ( toplum sağlığı), Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar,
 Başvuruda İlimizde ikamet şartı aranmayıp,Türkiye genelinden yapılan başvurular da kabul edilecektir.
 Vekil Ebe-Hemşire-Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) olarak çalışanlarbaşvuruda bulunabilecek,
 Başvuru tarihi itibari ile 6 (altı) ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar(4/A, 4/B, 4924 sayılı kanun, 399 KHK, 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesine göre çalışanlar) ile herhangi bir ilde sözleşmeli aile sağlığı elemanı iken usulüne uygun olmayan sözleşme feshi yapmış personellerbaşvuru yapamayacaktır.
2. BAŞVURU DOSYASINDA BULUNACAK BELGELER

 T.C. Kimlik numarası yer alangeçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
 “Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş”, diplomanın (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 01.11.2013 tarih ve 2013.5659.121927 sayılı yazısına istinaden başvurularda yalnızca üzerinde tescil numarası bulunan diploma kabul edilecektir.) noter onaylı sureti, ( Tescil edilmiş bulunan diplomanın aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim sorumlusu/müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)
 İlgili makamlarca verilmiş adli sicil sabıka kaydını gösterir belge
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair (psikiyatri uzmanı tarafından düzenlenmiş)sağlıkraporu,
 Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 (altı) ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,
 4 (Dört) adet fotoğraf,
 İlimizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan aile hekimi tarafından düzenlenen ve başvuru sahibi personelle çalışmak istediğini belirtirıslak imzalı dilekçe,

3. BAŞVURU TARİHLERİ
 Başvuru dosyası doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak isteyen kişi tarafından 10 Kasım 2014 tarihinden, 14 Kasım 2014 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecektir.
4. BAŞVURU VE YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN DİĞER USUL VE ESASLAR

 İlimize tahsis edilmiş kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı pozisyonlarına yerleştirme işlemi yapılırken aşağıdaki öncelik sıralamasına göre işlen yapılacaktır.
1. İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlanmak suretiyle kullanılacaktır.
2. Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate 
alınmak suretiyle kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan personel ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş 
kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp 
teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda birden fazla başvuru olması halinde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre 
belirlenecektir.
 Başvuru dosyasında eksik bulunmadığı tespit edilen kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğümüz Aile Hekimliği Uygulama Şubesinde 17 Kasım 2014 tarihinde “Aile Sağlığı Elemanı Hizmet Sözleşmesi” imzalayacaktır. İmzalanan sözleşmeler 17 Kasım 2014 tarihinden geçerli olacak olup, sözleşme imzalayan personel bu tarih itibariyle görevlerine başlayacaklardır.
 Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışa feshedilecektir. 
 Yukarıda belirtilmeyen hususlarla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır

 İhtiyaç halinde veya yayımlanan usul ve esaslar dahilinde yukarıdaki maddelerde değişiklik yapılabilir.
 İlimize Tahsis edilmiş olan 42 (kırkiki) pozisyondan 41 (kırkbir)’i dolu olup, bu ilan ile boş olan 1 (bir) pozisyona yerleştirme yapılacaktır.

KARS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN EBE, HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI MÜRACAAT İLANI
 
            İlimizde Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı yazıları ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanun’un 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, İlimizde istihdam edilmek üzere 1 (Bir) vizeli pozisyona 10.11.2014 tarihinden itibaren Kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı alınacaktır. Başvurular 10.11.2014 tarihinde başlayıp 14.11.2014 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
İlimiz emrinde boş aile sağlığı pozisyonları ekte sunulmuş olup,  kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuracak kişilerin, aşağıda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde başvurmaları gerekecektir.   
 
Söz konusu pozisyonlara başvuru için aranan şartlar:
 
  Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
  Vekil ebe – hemşire - sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
  Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
  Başvuru tarihi itibariyle  6 (altı) ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir. (Dilekçe örneği ektedir. EK-1)
  Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
  NOT:  Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğümüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.
        NOT: Müracaatta bulunanların belgeleri Müdürlüğümüzce incelenecek ve ASE(Aile Sağlığı Elemanı) olarak çalışma hakkı kazananlar ile göreve başlama takvimi Müdürlüğümüz web sitesinde ayrıca yayınlanacaktır.


İLAN VE MÜRACAAT TARİHİ:

10 KASIM 2014 – 14 KASIM 2014
Başvurular 10.11.2014 tarihinde başlayıp 14.11.2014 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
 Başvuruda istenecek belgeler        :

  T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

  Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Şube Müdürü/ Müdür Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)

  İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,
  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten sağlık raporu, (tek hekim raporu da geçerli)
  Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve 6 (altı) ay öncesine kadar başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe, 
  Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır. 
  İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır. (Dilekçe örneği ektedir. EK-2)
 
YERLEŞTİRİLME ESASLARI :

    İlimize tahsis edilmiş olan kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı pozisyonlarında boşalma olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre işlem tesis edilecektir..

a-) İldeki boş pozisyon sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlanmak suretiyle kullanılacaktır.
 b-) Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde,ebe,hemşire,sağlık memuru (Toplum Sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına  göre doluluk oranı en az olan ilçedeki  aile hekimi  ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır.Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik,hemşirelik,sağlık memuru (Toplum Sağlığı)  ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.Bu kapsamda  da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş  numarasına göre belirlenecektir..
 Diğer hükümler:
Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğümüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır. 
 Her başvuru dosyasına Müdürlüğümüzden resmi evrak numarası verilecek olup ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde evrak giriş numarasına göre işlem yapılacaktır. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir. 
Aile sağlığı elemanları, Müdürlüğümüzün planlamasına göre göreve başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitime ilişkin; teorik ve uygulamalı dersler,
eğitimciler, eğitim yeri v.b tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüzce ve Müdürlüğümüz imkânlarıyla gerçekleştirilecektir. 

 İlgililere önemle duyurulur.

 Dr.Mehmet KAN
 Halk Sağlığı Müdürü

Kaynak:mymemur
 
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.11.2014 23:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
CENK 3 yıl önce

sadece samsun ve kars mı diğer iller

banner389

banner394