İstanbul Üniversitesi 4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi, 20 biyolog; 15 lise mezunu, 3 önlisans mezunu, 3 lisans mezunu laborant; 100 lisans mezunu, 5 önlisans mezunu, 10 lise mezunu hemşire; 10 lisans mezunu ebe; 4 sağlık memuru, 2 fizyoterapist, 4 diyetisyen, 4 çocuk gelişimcisi; 10 lisans, 2 önlisans mezunu sağlık teknikeri.

banner396

İstanbul Üniversitesi 4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi, 20 biyolog; 15 lise mezunu, 3 önlisans mezunu, 3 lisans mezunu laborant; 100 lisans mezunu, 5 önlisans mezunu, 10 lise mezunu hemşire; 10 lisans mezunu ebe; 4 sağlık memuru, 2 fizyoterapist, 4 diyetisyen, 4 çocuk gelişimcisi; 10 lisans, 2 önlisans mezunu sağlık teknikeri.

16 Şubat 2011 Çarşamba 12:23
İstanbul Üniversitesi  4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi, 20 biyolog; 15 lise mezunu, 3 önlisans mezunu, 3 lisans mezunu laborant; 100 lisans mezunu, 5 önlisans mezunu, 10 lise mezunu hemşire; 10 lisans mezunu ebe; 4 sağlık memuru, 2 fizyoterapist, 4 diyetisyen, 4 çocuk gelişimcisi; 10 lisans, 2 önlisans mezunu sağlık teknikeri...

İstanbul Üniversitesi, 20 biyolog; 15 lise mezunu, 3 önlisans mezunu, 3 lisans mezunu laborant; 100 lisans mezunu, 5 önlisans mezunu, 10 lise mezunu hemşire; 10 lisans mezunu ebe; 4 sağlık memuru, 2 fizyoterapist, 4 diyetisyen, 4 çocuk gelişimcisi; 10 lisans, 2 önlisans mezunu sağlık teknikeri, 2 anestezi teknikeri, 2 radyoloji teknikeri ve 3 radyoterapi teknikeri alacak.


T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI


Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde (giderleri Döner Sermaye Gelirierinden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2;inci maddenin (b) fıkrasına göre İstanbul Üniversitesinin ilgili kurumlannda en az 6 ay deneyim sahibi olanlara öncelik verilip, 2010 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara Sözleşmeli Personel alınacaktır.


 


 

ÜNVANI 

EĞİTİMADET 


 ARANILAN ÖZ NİTELİKLER


 Biyolog
 Lisans
 20
Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak. Laborant


 


 


 


 


 


 


 


   Hemşire


 


 


 


  Lise


 


 


 


Önlisans


Lisans


 


 


Lisans


 


 


Önlisans


Lise11


1


1


2


3


1


2


 


92


3


5


5


10Sağlık Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunu olmak.


Kan bankasında en az 1 yıl çalışmış olmak


Bakteriyoloji konusunda en az 1 yıl çalışmış olmak
Manüel Biyokimya Tekniklerinde en az 1 yıl çalışmış olmak


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilgili bölüm mezunu olmak.
Lisans mezunu olup, mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Biyoloji veya kimya bölümü mezunu olup, kalp damar cerrahisi perfüzyon laboratuarında en az 2 yıl deneyimli olmak


 


 


 


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu, 4 yıllık Hemşirelik Yüksekokulu mezunu veya 4 yıllık Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak
Kemoterapi konusunda en az 1 yıl deneyimli
Aritmi yoğun bakım ünitesinde en az 1 yıl deneyimli olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
 


 


 

Ebe


 


 


 


 


 Lisans


 


 


 


 


  10


 


 


 


 


 


Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Mezunu veya Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü mezunu olmak

 


 


 


 

Diğer Sağlık Personeli
(Sağlık Memuru)


 


 


 Lisans


 


 


 


  4


 


 


 


 


Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak

 


 


 

Fizyoterapist
Diyetisyen
Çocuk Gelişimcisi


  Lisans


 


  2


 2


 4


 Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmakSağlık Teknikeri


 


 


 


 


  Lisans


 


 


 


Önlisans


  10


 


  3


  2


  2


  3


 

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olup, Sağlık Teknikeri unvanına sahip olmak


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü mezunu olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü Mezunu olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Bölümü mezunu olup, en az 1 yıl deneyimli olmak
 
 
 
  


- Değerlendirme sıralaması, ilan metnindeki öz niteliklere ek olarak, İstanbul üniversitesi ilgili kurumlarında en az 6 ay çalışmış olma öz niteliğine göre yapılacak olup, bu sayının kontenjanı doldurmaması halinde bu özniteliğe sahip olmayanlar da değerlendirmeye alınacaktır.


1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.


a) Türk vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bite; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlanma karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,


2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,


4- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavlarına girmiş olmak, Lisans Mezunları için KPSSP3 Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 Ortaöğretim Mezunlan için KPSS94 puanı esas alınacaktır.


5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi'nin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler.


6- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) http://www.istanbul.edu.tr/ adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


İstenilen Belgeler:


- Fotoğraflı Başvuru formu


- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi


- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi


- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi


7- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


NOT:


- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.


- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir.


DUYURULUR


 


 


 


 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.02.2011 12:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394