İller Bankası Teknik Uzman Yardımcısı Alım İlanı (50 kişi)

İLLER BANKASI A.

banner396

İller Bankası Teknik Uzman Yardımcısı Alım İlanı (50 kişi)

İLLER BANKASI A.

30 Nisan 2012 Pazartesi 20:04
İller Bankası Teknik Uzman Yardımcısı Alım İlanı (50 kişi)

İLLER BANKASI A.Ş.

TEKNİK UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankaya giriş sınavı ile Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların...


İLLER BANKASI A.Ş.TEKNİK UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU1. GENELBankaya giriş sınavı ile Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARISınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarınınİnşaat Mühendisliği,Jeoloji Mühendisliği,,Harita Mühendisliği,bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,c) Yazılı sınava giriş tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,ç) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,e) Askerlikle ilgisi bulunmamak,f) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,h) Bankaya alınacak Teknik Uzman Yardımcılarının öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

Birim Adı

İnşaat Mühendisi

Jeoloji Mühendisi

Harita Mühendisi

Adana Bölge Müdürlüğü

2

 

 

Bursa Bölge Müdürlüğü

2

 

 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

2

 

2

Elazığ Bölge Müdürlüğü

2

 

1

Erzurum Bölge Müdürlüğü

3

1

2

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

 

 

1

Gaziantep Bölge Müdürlüğü

2

 

 

İstanbul Bölge Müdürlüğü

2

 

 

İzmir Bölge Müdürlüğü

2

 

 

Kayseri Bölge Müdürlüğü

4

 

 

Kastamonu Bölge Müdürlüğü

2

 

2

Konya Bölge Müdürlüğü

4

 

 

Samsun Bölge Müdürlüğü

2

 

 

Sivas Bölge Müdürlüğü

2

 

1

Trabzon Bölge Müdürlüğü

4

 

 

Van Bölge Müdürlüğü

4

1

 

Genel Toplam

39

2

9

1-Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanacak adayların atandıkları yerde en az üç yıl süreyle çalışmaları zorunludur.


1-Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanacak adayların atandıkları yerde en az üç yıl süreyle çalışmaları zorunludur.Buna göre; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP1 puan türünden yetmiş (70) ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere tercih ettikleri Yurt İçi Hizmet Birimlerine ayrılan kontenjanın dört (4) katı aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)ı) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS/ÜDS’den 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak veya ÖSYM tarafından 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olmak,3. BAŞVURULARa) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 27.04.2012–15.05.2012 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.b) Adaylar müracaatlarını gerçekleştirdikten sonra aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” tuşunu kullanarak başvurularının Banka tarafından sağlıklı olarak kayıt edilip edilmediğini kontrol edeceklerdir.c) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4.maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edecekler veya “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera/ANKARA” adresine posta ile göndereceklerdir.ç) 15.05.2012 Salı günü mesai saati bitiminden (Saat 17:30) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.d) Adaylar Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunacaklardır.e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının dört (4) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.4. BAŞVURU BELGELERİGiriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,b)Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim etmek zorundadır.c) KPSS sonuç belgesi ile 2 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen asgari yabancı dil düzeyini gösterir belge,ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafıile birlikte yapılır.5. SINAV TARİHİ VE YERİa) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 11.06.2012 tarihi itibariyle “Sınav Giriş Belgesi”ni “gazisem.gazi.edu.tr” adresinden alacaktır.Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.b) Yazılı sınav 17.06.2012 tarihinde Ankara/Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dersliklerinde yapılacak olup, ayrıca sınav yeri Sınav Giriş Belgesinde de belirtilecek ve Banka web sayfasında yayınlanacaktır.c) Sözlü sınav Atatürk Bulvarı No:21 Opera/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte Banka web sayfasında ilan edilecektir.6. SINAV ŞEKLİ VE KONULARISınav, yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.Yazılı sınavda adaylara başvurdukları öğrenim dalları ile ilgili temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Bankanın web sayfasında yayınlanacaktır.Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar.Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASIYazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak Yurt İçi Hizmet birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yabancı dil puanı yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asıl aday ve asıl adayın yarısı kadar yedek aday ve atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir.Giriş sınavını kazanan teknik uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.8. BİLGİBu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” ve “İller Bankası A.Ş. Teknik Uzman Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları İle Teknik Uzmanlığa ve Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve0.312.508 75 17 – 62 numaralı telefondan edinilebilir.İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİTEKNİK UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE YETERLİK SINAVLARI İLE TEKNİK UZMANLIĞA VE UZMANLIĞA ATANMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.04.2012 20:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394