İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alım ilanı

İçişleri Bakanlığından : AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 12 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 20-21 Ocak 2010 tarihleri arasında.

banner396

İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alım ilanı

İçişleri Bakanlığından : AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 12 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 20-21 Ocak 2010 tarihleri arasında.

05 Ekim 2009 Pazartesi 00:00
İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alım ilanı
İçişleri Bakanlığından :

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 12 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 20-21 Ocak 2010 tarihleri arasında...
İçişleri Bakanlığından :

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 12 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 20-21 Ocak 2010 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile eleman alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - Giriş(sözlü) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 tarihinden sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP86 bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 48 kişi içerisinde bulunmak(48 inci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır),

5 - Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1 - Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,

2 - 2 adet fotoğraf,

2 - KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

3 - KPDS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

4 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1 - Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, 26 Ekim – 03 Kasım 2009 tarihleri arasında elektronik ortamdan müracaat edeceklerdir.

2 - Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı İş Talep Formu, adaylar tarafından elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz doldurularak formun çıktısı alınacaktır.

3 - Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, bu ilanda belirtilen ve daha sonra belirlenecek tarihler arasında istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formu çıktısını imzalayarak ve resim yapıştırılmış olarak ilgili sınav bürosuna teslim edeceklerdir. Evraklarını teslim eden adaylara ilgili sınav bürosunca fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir.

4 - Adaylar başvuru formuna bir defa giriş yapabileceğinden, başvuru formunu dikkatli doldurmaları gerekmektedir.

5 - Sistemde başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 425 72 14/3198-3124) müracaat ederek, yeniden giriş yapabilmek için sistemdeki başvurusunun iptal edilmesini talep edebileceklerdir.

6 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeni ile başvurusunun iptal edilerek, yeniden giriş yapmak isteyen adayların, hatalı başvuruları iptal edilerek talepte bulunan adaya bir gün sonra elektronik ortamda yeniden giriş yapabilme imkanı verilecektir. 03 Kasım 2009 tarihi mesai bitimi itibariyle adayların düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.

7 - Müracaatlar tamamlandıktan sonra adayların KPSSP86 puanları ve İş Talep Formunda beyan ettikleri mezun oldukları okul/bölümü ÖSYM Başkanlığına kontrol ettirilecektir. KPSS puanı, mezun olunan okul ve bölümü ile doğum tarihi beyanı hatalı olan adayların bilgileri, sistemde ilgili sınav bürosunca düzeltilecektir.

8 - KPSSP86 puan kontrolü yapıldıktan sonra başarı puan sıralamasına göre kesin olmayan değerlendirme sonucu 16 Kasım 2009 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

9 - KPSSP86 puan kontrolü yapıldıktan sonra başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuçlarına itirazlar 17 – 18 Kasım 2009 tarihleri arasında ilgili sınav kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 18 Kasım 2009 tarihinden sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

10 - Sınav kurulunca itiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

11 - 24 Kasım 2009 tarihinde giriş(sözlü) sınavına katılacaklara ait kesin sonuç listesi Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

12 - ( KPSSP86) başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı adaydan (48) istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim edenler, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı giriş(sözlü) sınavına çağırılacaktır.

13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

14 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurulur.

Sözlü sınav günü,saati ve yeri Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda gösterdikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak ayrıca bildirilecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş(sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5’inden fazla olmamak kaydıyla yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi sınav kurulunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Giriş(sözlü) Sınavına alınan ve kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.10.2009 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394