Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı giriş sınavı ile 15 İktisat, 8 İşletme, 5 Hukuk, 4 Endüstri Mühendisliği, 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve 4 Makine Mühendisliği olmak üzere 40 uzman yardımcısı alacaktır.

banner396

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı giriş sınavı ile 15 İktisat, 8 İşletme, 5 Hukuk, 4 Endüstri Mühendisliği, 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve 4 Makine Mühendisliği olmak üzere 40 uzman yardımcısı alacaktır.

25 Ağustos 2010 Çarşamba 21:06
Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Alım İlanı
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı giriş sınavı ile 15 İktisat, 8 İşletme, 5 Hukuk, 4 Endüstri Mühendisliği, 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve 4 Makine Mühendisliği olmak üzere 40 uzman yardımcısı alacaktır.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE...
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı giriş sınavı ile 15 İktisat, 8 İşletme, 5 Hukuk, 4 Endüstri Mühendisliği, 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve 4 Makine Mühendisliği olmak üzere 40 uzman yardımcısı alacaktır.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
1- GENEL
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN ADET

İktisat 15


İşletme 8


Hukuk 5


Endüstri Mühendisliği 4


Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4


Makine Mühendisliği 4


TOPLAM 40Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.


2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI


Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:


a) Sadece yukarıda belirtilen alanlardan mezun durumda olmak,


b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,


c) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,


d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);


• İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),


• İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir),


• Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),


• Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-16 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),


• Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanı için KPSSP-1 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),


• Makine Mühendisliği alanı için KPSSP-1 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Makine Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),


e) 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (%70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS 2008 Kasım, 2009 Mayıs-Kasım, 2010 Mayıs) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,


f) 01.01.2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 tarihinde ve sonrasında doğanlar sınava başvurabilecektir),


Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.


3 - BAŞVURU


Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 4 üncü maddede belirtilen belgelerle birlikte, 23.08.2010 tarihinden itibaren 07.09.2010 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar şahsen veya “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek / ANKARA” adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü) yapılacaktır.


07.09.2010 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 07.09.2010 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


4 - BAŞVURU BELGELERİ


Adaylar;


a) Müsteşarlığın internet sayfasından (http://www.hazine.gov.tr) veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları “İş Talep Formu”,


b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,


c) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),


d) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı,


e) KPSS puan belgelerinin aslı (KPSS puan belgesinin fotokopisi ile birlikte),


f) 4,5x6 ebadında, yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafları,


ile birlikte yukarıda verilen adrese başvuracaklardır.


Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.


Posta yolu ile başvuru yapacak adaylar, noter onaylı suretleri gönderebilirler ya da asıllarını göndermeleri durumunda fotokopileri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik olunacaktır. Belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.


5 - SINAV ŞEKLİ


Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; İktisat, İşletme, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği olmak üzere 6 farklı alanda yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında bu alanlardan mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edebileceklerdir.


Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre Hazine Müsteşarlığı, Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her öğrenim dalında adayların aldığı notların ağırlıklı standart puanları hesaplanarak, en küçüğü alınan en düşük not ve en yükseği 100 olan dağılıma dönüştürülür. Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere yukarıdan aşağıya sıralanırlar. Müsteşarlık bu sıralama dahilinde öğrenim dalı kontenjanı sayısının dört katına kadar adayı sözlü sınava davet eder.” hükmüne istinaden sözlü sınava çağrılacak aday sayısını belirler.


Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle ortalama 70 puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.


6 - SINAV KONULARI


Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:


a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Kalkınma İktisadı, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri


b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,


c) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,


d) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,


e) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler,


f) Makine Mühendisliği Alanı: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol.


Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar sadece iktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile genel iktisat sorularını cevaplandıracaklardır.


Yazılı sınavda, bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:


- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (% 100) Alan Bilgisi,


- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (% 80) Alan Bilgisi, (% 20) Genel İktisat,


Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara hâkimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.


7 - SINAV TARİHİ VE YERİ


a) Yazılı Sınav, 16.10.2010 tarihinde “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/ANKARA” adresinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.30’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.


Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.


b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir.


8- KİMLİK BELGESİ


Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.


9- KAZANANLARIN İLANI ve ATAMASI


Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.


Sınavı kazanarak Hazine Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanacaklardan;


a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan,


b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,


c) 4,5x6 ebadında, yeni çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,


d) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan, talep edilecektir.


10- BİLGİ ALMA


Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları, Müsteşarlık internet sayfası veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla temin edilebilir.


Bilgi alınabilecek telefon numaraları: ( 0 312 ) 204 61 10


( 0 312 ) 204 60 87


( 0 312 ) 204 64 69


Hazine Müsteşarlığı internet sayfası : http://www.hazine.gov.tr


Adres: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek / ANKARA 6485/1-1

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.08.2010 21:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394