Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Alım İlanı (50 kişi)

T.

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Alım İlanı (50 kişi)

T.

17 Ağustos 2012 Cuma 13:09
Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Alım İlanı (50 kişi)

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1- GENEL

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine...


T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI1- GENELT.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır. Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.


ALAN

ADET

İktisat

20

İşletme

20

Maliye

10

TOPLAM

50


2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARIa) Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,b) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,c) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)'nda; .İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (400) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir), .işletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (400) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir), .Maliye alanı için KPSSP-24 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Maliye bölümü mezunları kabul edilecektir),ç) 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS'lerın yabancı dil bölümünden (ingilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (%70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (2010 Aralık, 2011 Mayıs-Kasım, 2012 Mayıs) en az (C) düzeyinde puan almış olmak ved) Yazılı Sınavın yapılacağı 06.10.2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (06.10.1977 tarihinden sonra doğanlar). Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.3- BAŞVURUa) Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 12.09.2012 tarihinden itibaren 19.09.2012 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır. Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir: a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden,b) "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek / ANKARA" adresine şahsen,c) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü). 19.09.2012 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 19.09.2012 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.4- BAŞVURU BELGELERİMüsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya şahsen başvuruda bulunacak adayların, nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır. Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları "İş Talep Formu",b) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi, c) KPSS puan belgelerinin fotokopisi veç) 4,5x6 ebadında, yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.5- SINAV ŞEKLİSınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; iktisat, işletme ve Maliye olmak üzere 3 farklı alanda yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında bu alanlardan mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edebileceklerdir.Yazılı sınavda bölümler itibarıyla soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi,Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel iktisat.Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre sözlü sınava, Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine istinaden, ilan edilen her bir sınav alanı kontenjanının 3 katı oranında aday davet edilecektir.Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.6- SINAV KONULARISınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmektedir:a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro iktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası iktisat, Para-Banka, Ekonometri,b) İşletme Alanı: Temel işletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, işletme Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,c) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası.7- SÖZLÜ SINAV KONULARISözlü sınav, adayların;a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,ç) özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.8- YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİa) Yazılı sınav 06.10.2012 tarihinde "Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/ANKARA" adresinde saat 10:30'da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.9- KİMLİK BELGESİAdaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.10- KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASISınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.11- BİLGİ ALMASınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları, Müsteşarlık internet sayfası veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla temin edilebilir.Telefon Numaraları : ( 0 312 ) 204 61 10 (0 312)204 64 69 (0 312) 204 69 82İnternet Sayfası : http://www.hazine.gov.trAdres : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı, inönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek / ANKARA


Son Güncelleme: 17.08.2012 13:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.