Halk Bankası Servis Görevlisi Alım İlanı (4 Nisan 2012)

T.

banner396

Halk Bankası Servis Görevlisi Alım İlanı (4 Nisan 2012)

T.

04 Nisan 2012 Çarşamba 10:17
Halk Bankası Servis Görevlisi Alım İlanı (4 Nisan 2012)

T.C HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVIBankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır.

Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkin ayrınt ılı bilgiler aşağıda...


T.C HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır.Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkin ayrınt ılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sınava Katılma Koşulları1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiye'de çalışma izni almış olmak,2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,4. 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,5. Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)7. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya yazılı sınav tarihi itibariyle erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,8. Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak,Gerekmektedir.Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adayların yazılı sınavı geçersiz sayılacak ve sözlü sınava alınmayacaklardır. Yazılı sınavı kazanan adaylar, gerekli belgeleri sözlü sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.Başvuru Şekli ve SüresiSınav başvuruları, aşağıda detayları verilen iki aşama sonucunda tamamlanacaktır. Bu iki aşamanın tamamını gerçekleştirmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.1. Aşama: Sınav ücretinin süresi içinde yatırılması,Gazi Üniversitesi tarafından 09 Haziran 2012 Cumartesi günü yapılacak olan Servis Görevlisi Giriş Sınavına başvuran adaylardan, sınav maliyeti olan 40.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir (Adaylardan talep edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Banka tarafından Gazi Üniversitesi'ne gönderilmektedir). Sınav ücreti 04.04.2012 Çarşamba günü saat 09.00'dan, 25.04.2012 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar T. Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.2. Aşama: İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulması,İnternet sitesindeki başvuru formu girişleri, sadece sınav ücretini yatırmış adaylara açık olacaktır.Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını sınav ücretinin yatırıldığı günün ertesi gün saat 13.00'den itibaren 27.04.2012 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Bankamız internet sayfasından da (www.halkbank.com.tr) erişilebilen http://sinav.gazi.edu.tr adresinden yapacaklardır. Başvuru için "Servis Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu" aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Servis Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu'na eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıklar ı ücret iade edilmeyecektir. Sınav ücretini yatırıp internet üzerinden başvuru formunu doldurmayan adayların ise yatırdıkları sınav ücretleri talepleri halinde kendilerine iade edilecektir.Adaylar internet üzerinden başvuru formunu doldururken, çalışmak istediği il bölümünde sadece tek tercih yapabileceklerdir.Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri il'de çalıştırılacak olup, başka bir il'e tayinleri mümkün olmayacaktır. Ayrıca; işe başlangıç öncesinde adaylardan, Bankadan istifaen ayrılmaları ya da iş sözleşmesinin haklı nedenlerle Bankaca feshi durumunda, eğitim giderleri ile Bankaca belirlenen tazminat tutarını ödeyeceklerine dair Taahhütname alınacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları, il tercihlerini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.Yazılı SınavYazılı sınav Gazi Üniversitesi tarafından 09 Haziran 2012 tarihinde saat 10.00'da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Anadolu Yakası, İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 merkezde gerçekle ştirilecektir.Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni; 31.05.2012 Perşembe gününden itibaren Gazi Üniversitesi'nin http://sinav.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.Adaylar sınava girebilmek için http://sinav.gazi.edu.tr adresinden alacakları "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.Yazılı Sınava İlişkin Detaylar Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika) Oturum Sayısı: Tek oturum Soru Sayısı: 120Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, FransızcaSoru Dağılımları: Servis Görevlisi Sınavı

BÖLÜMLER

SORU AĞIRLIĞI

SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ

Yabancı Dil

% 10

12

180 Dakika

Genel Kültür

% 20

24

Genel Yetenek

% 30

36

Alan Bilgisi *

% 40

48

TOPLAM

% 100

120

Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı

BÖLÜMLER

SORU AĞIRLIĞI

SORU SAYISI

Maliye

% 10

5

Genel Hukuk

% 15

7

Muhasebe

% 15

7

Ticari Aritmetik

% 20

9

Genel Ekonomi

% 40

20

TOPLAM

% 100

48

 

 

 

 

 

 


DeğerlendirmeDeğerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki doğru cevap sayısı adayın testten ald ığı ham puanını oluşturacaktır.Sınav sonuçları, tercihte bulunulan il bazında ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve belirlenen kontenjan kadar aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar dahil) 60 puan ve üzerinde olmak koşuluyla mülakata çağrılacaktır.Mülakat Yeri ve TarihiBaşarılı olan adaylara mülakatların tarihi ve yeri, Bankamızın web sitesinden (www.halkbank.com.tr) ayrıca duyurulacaktır.Mülakata çağrılan adayların, mülakata gelirken yanlarında;1- Diplomanın aslı ya da noter veya ilgili öğretim kurumu tarafından onaylanmış örneğ i ve fotokopisi,2- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi,3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, adayın net ve açık olarak tanınmasını sağlayacak 2 adet vesikalık fotoğraf,4- Yeni tarihli sabıka kaydı,5- Erkek adayların askerliğini yaptığına, ertelettiğine veya muaf olduğuna ilişkin belge, getirmeleri gerekmektedir.Sınavla ilgili Bilgi EdinmeSınavla ilgili olarak, Türkiye Halk Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nın aşağıda belirtilen telefonlarından veya kariyer@halkbank.com.tr elektronik posta adresinden bilgi alınabileceği gibi, başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın internet sitesinden ulaşılabilecektir.Telefon: 0 (312) 289 42 60 0 (312) 289 42 63 0 (312) 289 42 89Adres:T. HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜİnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Söğütözü Mahallesi 2. Cadde No:6306520 Söğütözü / ANKARA
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.04.2012 10:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394