Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Üreten Türkiye’nin Bankası Halkbank, 3 Temmuz 2010 tarihinde yapılacak sınava başvurmak isteyen, büyük kariyer hedefleri olan,çalışkan, disiplinli, genç, dinamik bay ve bayan adayları 17 Mayıs – 4 Haziran 2010 tarihleri arasında müracaat etmeye çağırıyor.

banner396

Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Üreten Türkiye’nin Bankası Halkbank, 3 Temmuz 2010 tarihinde yapılacak sınava başvurmak isteyen, büyük kariyer hedefleri olan,çalışkan, disiplinli, genç, dinamik bay ve bayan adayları 17 Mayıs – 4 Haziran 2010 tarihleri arasında müracaat etmeye çağırıyor.

17 Mayıs 2010 Pazartesi 11:03
Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
Üreten Türkiye’nin Bankası Halkbank, 3 Temmuz 2010 tarihinde yapılacak sınava başvurmak isteyen, büyük kariyer hedefleri olan,çalışkan, disiplinli, genç, dinamik bay ve bayan adayları 17 Mayıs – 4 Haziran 2010 tarihleri arasında müracaat etmeye çağırıyor.

TÜRKİYE HALK A.Ş....
Üreten Türkiye’nin Bankası Halkbank, 3 Temmuz 2010 tarihinde yapılacak sınava başvurmak isteyen, büyük kariyer hedefleri olan,çalışkan, disiplinli, genç, dinamik bay ve bayan adayları 17 Mayıs – 4 Haziran 2010 tarihleri arasında müracaat etmeye çağırıyor.

TÜRKİYE HALK A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

İİBF, SBF, Mühendislik Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri vb. mezunları arasından Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Yerinden Denetim alanlarında görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

Sınava Katılma Koşulları


Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,


d) 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak,


e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe, bankacılık mesleği ile ilgili diğer Bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
En az 4 yıl süreyle eğitim veren üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,


f) Bilgi sistemleri güvenliği ve denetiminde görevlendirilecek Müfettiş Yardımcıları için düzenlenecek sınava katılacak adaylarda, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği gibi bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,


g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),


h) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,


ı) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak,


i) Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından Müfettişliğe uygun bulunmak,


j) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavına daha önce bir defadan fazla girmemiş olmak, gerekmektedir.


k) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış olmak,


Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.


Başvuru Şekli ve Süresi


03 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 50.-TL(Adaylardan talep edilen sınav ücretleri sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Banka tarafından Anadolu Üniversitesi'ne gönderilmektedir) sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 17.05.2010 Pazartesi günü saat 10:00'dan 04.06.2010 Cuma günü saat 17:00'ye kadar Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, ev ve cep telefonu ile adres bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.


Sınav başvuruları Bankamız internet sayfasından da (http://www.halkbank.com.tr) erişilebilen http://halkbank.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu" aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve çıktısı alınacak forma adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılacaktır. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.


Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar dekont ile fotoğraflı başvuru formunu en geç 11.06.2010 tarihinde Anadolu Üniversitesi BAUM Sınav Hizmetleri Yunus Emre kampusü 26470 Eskişehir adresinde olacak şekilde gönderecektir.


Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir. Sınav ücretini yatırıp internet üzerinden başvuru formunu doldurmayan adayların ise yatırdıkları sınav ücretleri iade edilebilecektir.


Yazılı Sınav


Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 03.07.2010 tarihinde ANKARA ve İSTANBUL olmak üzere iki merkezde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni; 28 Haziran 2010 tarihinden itibaren Anadolu Üniversite si'nin http://halkbank.anadolu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.


Adaylar sınava girebilmek için http://halkbank.anadolu.edu.tr adresinden alacakları "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.


Müfettiş Yardımcılığı Sınav Şekli ve Konular


3 farklı alanda Müfettiş Yardımcıları alınacak olup, sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.


Sınav Tarihi : 03 Temmuz 2010, CUMARTESİ


Sınav Merkezleri : ANKARA, İSTANBUL


Oturum Sayısı : 2


Sınav Süresi : Her oturum 150 dakika


Soru Sayısı : 240


Yabancı Dil : İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA,
Konular : Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil, Alan Bilgisi


Yazılı sınav Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi bölümlerinden oluşacaktır.


1- Genel Yetenek-Genel Kültür Testi:


Sayısal, mantıksal ve sözel muhakeme (akıl yürütme) ile Vatandaşlık Bilgisi, Güncel-Toplumsal, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel konuları içeren sorulardan oluşacaktır.


2- Yabancı Dil Testi:


Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden biri tercih edilecektir.


3- Alan Bilgisi Testi:


a) Hukuk, İşletme, Ekonomi, İstatistik, Uluslararası İlişkiler vb. Bölümlerden Mezun Olan Adaylar İçin;


Hukuk (Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, İş Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu), Ekonomi (Mikro - Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi), Muhasebe (Genel

Muhasebe, Bilanço Analizi, Mali Analiz), Maliye (Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi), Ticari Aritmetik konularından oluşacaktır.


b) Bilgisayar, Elektronik, Yazılım Mühendisliği vb. Bölümlerden Mezun Olan Adaylar İçin;


Programlama Dillerinde Genel Kavramlar, Yapısal Programlama, Nesneye Yönelik Programlama, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Mikro İşlemciler- Mikro Denetleyiciler, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Olasılık Hesapları, Web Teknolojileri Ve Uygulamaları, Programlanabilir Mantıksal Elemanlar konularından oluşacaktır.
Değerlendirme; doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınava giren adayların Genel Yetenek - Genel Kültür Testi, Yabancı Dil Testi ve Alan Bilgisi Testlerinin her birinden en az %50 başarı göstermesi gerekmektedir.


3 farklı alanda Müfettiş Yardımcıları alınacak olup, tercih edilen alana ilişkin belirlenen ağırlıklar aşağıda gösterilmiştir.
(*) Hukuk, İşletme, Ekonomi, Maliye vb. alanlara ilişkin yöneltilecek sorular aynı olup, mezun olunan programa göre alan tercihi yapılacaktır.


Değerlendirme sonunda ağırlıklı standart puanı 60 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere;


Ekonomi, İşletme, Maliye vb. Programlardan mezun olan adaylardan ilk 120, Hukuk programlarından mezun olan adaylardan ilk 20 ve Bilgisayar, Elektronik ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programlarından mezun olan adaylardan ilk 20 aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. 20. ve 120. adayla aynı ağırlıklı standart puanı alan diğer adaylar da bu sınavda başarılı sayılacak ve sözlü sınava çağrılacaktır. Bankanın, belirtilen sayılarda, belirtilen sınav konularında, soru sayılarında ve sınav yerlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Yazılı sınavı kazanan adayların listesi Bankamız web sitesinde (http://www.halkbank.com.tr) yayınlanacak, ayrıca kazanan adaylar, tarih, saat ve adres belirten bir mektup ile sözlü sınava çağrılacaktır. Adayların yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, web sitemizde yayınlandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


Sınavla İlgili Bilgi Edinme


Sınavla ilgili olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığından bizzat veya aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik posta aracılığı ile bilgi alınabileceği gibi, başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın Web sitesinden ulaşılacaktır.


ANKARA : (312) 289 27 29


İSTANBUL : (212) 370 79 32


Web : http://www.halkbank.com.tr


E-posta : teftissinavi@halkbank.com.tr


Adres : TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Söğütözü Mahallesi 2. Cad. No: 63,Kat: 23 06520 Söğütözü / ANKARA


HALKBANK'I ve TEFTİŞ KURULU'NU TANIYALIM


Esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahibine kredi verme amacıyla, 1933 yılında çıkarılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kuruluşu resmiyet kazanan Bankamız 1938 yılından bu yana süre gelen 72 yıllık süreçte gelişmeye ve büyümeye devam etmiştir.


Sermayesinin % 75'i Hazine'ye ait olan Bankamızın yaklaşık % 25'lik bölümü Mayıs 2007'de Halka Arz edilmiş olup, hisse senetleri İMKB'de işlem görmektedir.


Bankamızın Genel Müdürlüğü Ankara'dadır. Türkiye genelinde Genel Müdürlüğe bağlı 20 Bölge Koordinatörlüğü bulunmaktadır.


Halkbank 645 yurt içi şubesi, 3 yurtdışı şubesi, 1 yurtdışı temsilcilik, Almanya'da 3 finans hizmet şubesi, 14 özel işlem merkezi, 21 uydu şube, 3 serbest bölge şubesi, 2 şanj ofisi, 12 nakit yönetim merkezi ve 12.988 personelinin yanı sıra 31.03.2010 tarihi itibari ile 63.459 Milyon TL aktif büyüklüğü, 46.840 Milyon TL toplam mevduatı, 34.912 Milyon TL toplam kredileri, 515 Milyon TL net karı ve diğer iştirakleri ile Türk bankacılık sisteminin temel taşıdır.


Türkiye Halk Bankası, bireysel ve kurumsal mevduat, kredi, kambiyo işlemleri ve diğer bankacılık hizmetlerini, toplam 704 adet yurtiçi ve yurtdışı şube, özel işlem merkezi, büro, şanj ofisi, nakit yönetim merkezi, yurt dışı temsilcilik ve finansal hizmet şubelerinin yanı sıra; internet, telefon, TV, SMS bankacılığı kanalları ile gerçekleştirmektedir. Bankamız ‘’Üreten Türkiye' nin Bankası" olma yolunda hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirerek, Ülkemizin lider KOBİ Bankası olmayı ana hedef olarak belirlemiştir.


Teftiş Kurulu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. teşkilatı ile Bankanın konsolidasyona tabi iştiraklerinde Yönetim Kurulu adına teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarını yürütmek, Bankanın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun olarak verimli bir şekilde çalışması amacıyla gereken önerilerde bulunmak, Bankanın ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra kendi politika ve yöntemleriyle uyumlu olarak faaliyet göstermesini, beklenmedik risklerin en aza indirilmesini, Banka yönetimince benimsenmiş ilkelerin teşkilatımızda egemen olmasını sağlamakla görevlidir.


Teftiş Kurulu Başkanlığının merkezi Ankara'da bulunmakta olup, üyelerimizin görev merkezleri, Teftiş Kurulu'nun gereksinimleri dikkate alınarak Ankara, İstanbul ve İzmir olarak belirlenir.


Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayanlara; bankacılık, teftiş, inceleme ve soruşturma konuları ve bunların uygulamalarına ilişkin yöntem ve şekilleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığınca saptanacak bir süre içinde kuramsal ve uygulamalı eğitimler verilir.


Bankacılık uygulamalarına yönelik olarak verilen teknik eğitimler ile denetim konularında verilen mesleki eğitimler sonrasında, kıdemli müfettişlerin refakatinde yetiştirilmelerine devam olunur.


Yetişme dönemi içerisinde bankacılık ilke ve uygulamalarını, bankacılıkla ilgili iç ve dış mevzuatı, Teftiş Kurulu çalışma prensipleri ile teftiş, inceleme, soruşturma yöntem ve teknikleri konusunda olumlu performans gösteren ve yeterli düzeye ulaşan Müfettiş Yardımcılarına re'sen teftiş yetkisi verilir.


Asgari üç yılın tamamlanması akabinde Teftiş Kurulunca yapılan mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar Müfettiş unvanını kazanır.


İdari Göreve Atanma


Müfettiş unvanının kazanılmasının ardından Müfettişlikte en az iki yılını tamamlayanlar, yetkinlikleri, talepleri ve Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif birimlerde Yönetici olarak idari bir göreve atanabilirler.


Ücretler, Sosyal Hak ve Olanaklar


Bankamız personeli özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Kurul üyelerine kıdemlerine göre aldıkları ücretin dışında, yılda 4 brüt ücret tutarında ikramiye ve düzeylerine göre yabancı dil tazminatı ödenir.


Kurul üyelerinin maaş, ikramiye, yabancı dil tazminatı, iç ve dış gündelikleri ile temsil ödeneği günün ekonomik koşullarına göre Banka Yönetim Kurulu'nca belirlenir.


Grup merkezi dışında görev yapan Kurul üyelerine ödenen dış gündeliğin haricinde, görevli olunan yerdeki en iyi koşullarda konaklama imkanını sağlayacak şekilde konaklama ücreti ödenir. Ayrıca Müfettişler görevli bulundukları yerdeki Bankamız misafirhanelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Görev ile ilgili uçak, otobüs, özel araç, vb yolculuk giderleri belirlenen esaslar doğrultusunda Bankaca karşılanır.


Kurul üyelerinin eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları diğer aile fertlerinin sağlık giderleri Bankaca karşılanmaktadır. Kurul üyelerine grup merkezlerinde olmak üzere imkanlar ölçüsünde lojman tahsis edilmektedir.

http://www.kpsscafe.com.tr  Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.05.2010 11:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394