Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Avukat Alımında Bulunacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olanların arasından yapacağı sözlü sınavla 30 Avukat alımında bulunacak ve başvurular 18 Kasım 2015 tarihinde başlayıp, 27 Kasım 2015 tarihi itibari ile sona erecektir. İşte detaylar...

banner396

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Avukat Alımında Bulunacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olanların arasından yapacağı sözlü sınavla 30 Avukat alımında bulunacak ve başvurular 18 Kasım 2015 tarihinde başlayıp, 27 Kasım 2015 tarihi itibari ile sona erecektir. İşte detaylar...

13 Kasım 2015 Cuma 08:40
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Avukat Alımında Bulunacak
 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olanların arasından yapacağı sözlü sınavla 30 Avukat alımında bulunacak ve başvurular 18 Kasım 2015 tarihinde başlayıp, 27 Kasım 2015 tarihi itibari ile sona erecektir. İşte detaylar...

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatında ve taşra teşkilatındaki bazı illerde istihdam edilmek üzere Giriş (Sözlü) Sınavı ile 30 adet Avukat alacak.

Sınava ilişkin bilgilerden bazıları şöyle:

*Atama Yapılacak Yerler: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı (2) adet; Ağrı, Ankara,Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Mersin, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş,Tekirdağ,Trabzon, Şanlıurfa,Van illerinde (1)'er adet; İstanbul ilinde (5) adet; Erzurum,Hatay, Kayseri,Kırklareli ve Konya illerinde (2)'şer adet olmak üzere toplam 30 adet Avukat kadrosuna atama yapılacak.

*Eğitim Şartı: Başvuruda bulunacakların, hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, son başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmaları gerekecek.

*KPSS Puan Şartı: ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3” puan türünden en az 70 puan almış olmaları kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 150 kişi içerisinde bulunan adaylar sınava girebilecek. (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılacak)

*Başvuru Şekli ve Tarihi: Başvurular, 18-27 Kasım 2015 tarihleri arasında, www.goc.gov.tr internet adresinden veya Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacak. Adaylar sadece tek tercih yapabilecek.

*Sınav Tarihi ve Yeri: Giriş (Sözlü) Sınavını, 04-08 Ocak 2016 tarihlerinde, Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak.

*Ücretleri: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne alınacak olan Avukatların aylık ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenecek.

9 uncu derecenin 3 üncü kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Avukat”, 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde aylık 3.194 TL net ücret alabilecektir. Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir. (2016 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarı belli olmadığından, 2015 yılında bekar memur için geçerli olan (90,11 TL) tutar uygulanmıştır. Bu nedenle 2016 yılında net maaş yukarıda belirttiğimiz rakamın biraz üzerinde olabilecektir.)

Öte yandan, kamuda görev yapan Avukatlar aylık ücretlerinin yanı sıra, (2016 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin katsayıya göre) yılda brüt 13.739 TL'ye kadar vekalet ücreti alabilecek.

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere merkez teşkilatı ve iller itibarıyla ayrılan kontenjanın (5) beş katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılırlar),

4) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı başvuru tarihleri: 18-27 Kasım 2015

Başvurular, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden veya Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr internet adresinde ve Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili tercih edebilecektir. Birden fazla tercih yapan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; ayrı ayrı merkez ve il bazında kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, tercih ettikleri merkez teşkilatı veya il dikkate alınarak (KPSSP3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş,

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

SÖZLÜ SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav, 04-08 Ocak 2016 tarihlerinde, Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınavda, başarı sıralaması, en yüksek not alan adaydan başlanarak merkez ve her il için ayrı ayrı nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olanların arasından yapacağı sözlü sınavla 30 Avukat alımında bulunacak ve başvurular 18 Kasım 2015 tarihinde başlayıp, 27 Kasım 2015 tarihi itibari ile sona erecektir. İşte detaylar...>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.11.2015 08:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394