Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzman Alım İlanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi hükmü gereğince, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul.

banner396

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzman Alım İlanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi hükmü gereğince, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul.

27 Kasım 2011 Pazar 22:41
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzman Alım İlanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından;

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi hükmü gereğince, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul...


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından;Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi hükmü gereğince, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre Genel idare Hizmetleri Sınıfında bos bulunan; 1 inci dereceden 15 ve 2 nd dereceden 15 adet olmak üzere toplam 30 adet Gıda.Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrosu için aşağıda belirtilen öğrenim alanlarının lisans mezunlarından aranılan şartlara haiz personel arasında yarışma sınavı yapılacaktır,KADRO ADEDİZiraat Mühendisliği 8Veteriner Hekimlik 6Gıda Mühendisliği 5Su Ürünleri Mühendisliği 3Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 2Kimya Mühendisliği 1Kimya 1Biyoloji 1Jeodezi ve Fotogrametri 1Hukuk 1Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler 12-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:a) Uzmanlık sınavına katılacak olan Bakanlık personelinin müracaat tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinin (b) fıkrası gereğince 1 ve 2 nci dereceli kadrolara atanabilmek için en az 10 yıl hizmetinin bulunması,b) 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih (07,07,2011) itibariyle Bakanlık ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün memur kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olması,c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, ziraat, gıda mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, biyoloji, kimya, kimya mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri fakülte ve bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, şarttır.3- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:a) Ziraat Fakültelerinin Ziraat Mühendisliği program ve alt programlarından mezun olanlar Ziraat Mühendisliği alanından, diğer lisans programlarından mezun olanlar ise mezun oldukları alanlardan sınava gireceklerdir.b) Başvuruda bulunmak isteyen adayların 28,11,2011 Pazartesi gününden,05,12,2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Halkbank Gazi Üniversitesi Kampusu Şubesi 06000037 nolu hesaba (Sınav Hizmetleri Hesabı) her aday tarafından 60 (altmış TL) sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir. Sınava katılma şartlarına haiz olmamasına rağmen başvuru ücretini yatıran, şartlara haiz olmakla beraber başvurup sınava girmeyen ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir.c) Sınav ücretini yatıran adaylar, 28,11,2011 tarihinden, 05.12,2011 tarihi mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü www.tarimpersonel.gov.tr adresinde yer verilecek başvuru formunu eksiksiz doldurmak suretiyle başvurularını yapabileceklerdir.ç) Başvuruda bulunan personelin, başvuru formunun çıktısını imzalayıp görev yaptıkları birim yöneticisine onaylatarak banka dekontlarıyla birlikte en geç 12,12.2011 tarihinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde elden, kargo veya APS ile göndermeleri gerekmektedird) Başvuru formlarının incelenmesi sonucu yarışma sınavına katılma şartlarını taşıdığı anlaşılan adayların listesi 14.12,2012 tarihinden itibaren www.tarimpersonel.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.e) Başvuruda bulunan personel Sınav Giriş Belgelerini 15.12.2011 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitjm Merkezi Müdürlüğünün www.gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden alabileceklerdir.f) Sınava girmeye hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere TC Kimlik numarası ihtiva eden nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportu sınava girişte ibraz etmek zorunlu olduğundan bu belgeleri yanlarında bulundurmayanlar sınava alınmayacaklardır.4- SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ:Uzmanlık sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır,a) Yazılı sınavda 60 soru sorulacak olup, süre 90 dakika olacaktır. Soruların % 60′ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen alan, % 20′si genel kültür ve genel yetenek, % 20′si ise Bakanlık görev alanı ile ilgili mevzuat konularından oluşacaktır.b) Sınav sonrasında herhangi bir nedenle değerlendirme dışı tutulan ya da itiraz üzerine iptal edilen sorular bütün adaylar bakımından doğru kabul edilecektir. Her sorunun puan değeri eşit olup yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir,c) Yazılı sınav Ankara’da 17.12.2011 tarihinde saat 10.30 da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri yer ve salon, www.gazisem.gazl,edu,tr internet adresinden alacakları sınav giriş belgesinde belirtilecektir,ç) Sınav soru ve cevapları sınavın gerçekleştirildiği günün mesai bitiminde Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.d) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır, Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekmektedir,5-YAZILI SINAVA İTİRAZa) Adaylar, sınav soru ve cevaplarına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının yayımı tarihinden itibaren en geç iki (2) gün içerisinde (18-19 Aralık 2011) Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne gerekçeli ve yazılı olarak yapacaklardır, Süresi içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü evrak birimine ulaştırılmamış ve gerekçelendirilmemiş itirazlar işleme alınmayacaktır.b) Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayınlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde (23-27 Aralık 2011), Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampusu Şubesindeki 04000062 nolu hesabına 50,00 TL (elli Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapacaklardır, Süresi içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü evrak birimine ulaştırılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır,6-SÖZLÜ SINAVa) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından puan üstünlüğü esasına göre ilan edilen kadronun en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sözlü sınava alınacaktır.b) Yazılı sınav sonuçlan ve sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi en geç 28.12,2011 tarihinde www.tarimpersonel.gov.tr adresinde duyurulacaktır.c) Sözlü sınav 29-30,12.2011 tarihlerinde Eskişehir Yolu 9, Km. Lodumlu Ankara adresindeki Bakanlık kampusu eski Müsteşarlık binası 3 üncü kat toplantı salonunda, 10:00 -18:00 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihinin son günü saat 18:00 den sonra gelenler sözlü sınava alınmayacaklardır, ihtiyaç duyulması halinde sözlü sınavın yeri tarihi ve saatinde değişiklik yapılabilir. Sınav yeri ve saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde Bakanlık internet sitesinde duyurulacak olup, ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuru formunda belirttikleri e-posta adreslerine e mail, cep telefonlarına mesaj yoluyla bildirilecektir. Sözlü sınava çağrılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.ç) Yarışma Sınav Komisyonu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asil aday ile alınacak uzman sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenebilir,7- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA:a) Sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanan asil adaylar ve yedek olarak kazananların listesi en geç 03.01.2012 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü www.tarimpersonel.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuru formlarında belirttikleri e mail adresleri ile cep telefonlarına da mesaj yoluyla ayrıca bildirilecektir. Uzmanlığına atanmaya hak kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.b) Yazılı sınava girme şartlarına haiz olmamasına rağmen müracaat edenler ile atanma şartlarını sonradan kaybedenlerin atamaları yapılmayacak, yapılan atamalarda İptal edilecektir. Başvuru şartına haiz olmadan müracaat edenler herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.c) Sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazananlar 03-04,01.2012 tarihleri arasında atanmak istediklerine dair yazılı müracaatlarını Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü evrak birimine ulaştırması gerekmektedir, 04.01.2011 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.ç) Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan, atamadan sarfınazar eden ve ataması yapılamayanların yerlerine, yedek listedeki adaylardan başarı sırasına göre müracaatları alınarak aynı usul ile atamaları yapılacaktır,d) Sözlü sınava katılmayanlar ile Sınavda başarılı olamayanlara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. İlan olunur.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.11.2011 22:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394