Basın İlan Kurumu Personel Alım İlanı (41 kişi)

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SINAVLA PERSONEL ALINACAKTIR Basın İlan Kurumuna 195 sayılı Kanunun 12 maddesinde belirtilen memur statüsünde, 4857 sayılı İş Kanunu ile 12.

banner396

Basın İlan Kurumu Personel Alım İlanı (41 kişi)

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SINAVLA PERSONEL ALINACAKTIR Basın İlan Kurumuna 195 sayılı Kanunun 12 maddesinde belirtilen memur statüsünde, 4857 sayılı İş Kanunu ile 12.

24 Aralık 2013 Salı 18:58
Basın İlan Kurumu Personel Alım İlanı (41 kişi)

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SINAVLA PERSONEL ALINACAKTIR

Basın İlan Kurumuna 195 sayılı Kanunun 12 maddesinde belirtilen memur statüsünde, 4857 sayılı İş Kanunu ile 12.12.1997...


BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜBASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SINAVLA PERSONEL ALINACAKTIRBasın İlan Kurumuna 195 sayılı Kanunun 12 maddesinde belirtilen memur statüsünde, 4857 sayılı İş Kanunu ile 12.12.1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine tabi olarak İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük, Konya, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Mersin, Diyarbakır, Van, Balıkesir, Manisa, Denizli, Hatay, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kastamonu ve Çorum şubeleri ve yeni açılacak olan Aydın, Muğla, Kahramanmaraş ve Mardin şubelerinde çalıştırılmak üzere sınavla 19 muhasebe memuru, 19 ilan memuru, 1 doküman işleri memuru ve 2 yazı işleri memuru alınacaktır.I- ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR1) Genel Şartlara) T.C. vatandaşı olmak, medeni haklara sahip bulunmak,b) 2012 veya 2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ndan; Muhasebe Memuru adaylar için "KPSSP26" puan türünden 70 ve üzeri; İlan Memuru adayları İçin "KPSSP03" puan türünden 70 ve üzeri; Doküman İşleri Memuru adayları İçin "KPSSP03" puan türünden 70 ve üzeri; Yazı İşlem Memuru adayları İçin "KPSS/ ÖNLİSANSP93" puan türünden 70 ve üzeri; puan almış olmak,c) Sınava müracaat tarihinin son günü itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak ( 10 Ocak 1979 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar başvurabilirler),d) Kamu hizmetlerinde çalışma haklarından mahrum olmamak,e) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi olmamak,f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.2) Özel Şartlara) Muhasebe Memuru adayları için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki en az 4 yıllık lisans eğitimi veren öğretim kurumlarının İşletme, İktisat ve Maliye bölümlerinden mezun olmak,b) İlan Memuru adaylar için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren İletişim Fakültelerinin bölümlerinden mezun olmak,c) Yazı İşleri Memuru adaylar için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım önlisans bölümlerinden mezun olmak,d) Doküman İşleri Memuru adaylar için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren öğretim kurumlarının Bilgi ve Belge bölümünden mezun olmak,e) Başvuruda bulunan adaylar, hangi il veya illerde görev almak istediklerine dair aşağıdaki tabloda yer alan referans kodunu Kurumumuz web sitesinden (www.bik. gov.tr) temin edilecek özgeçmiş formundaki (CV) referans kodu başlığı altında belirtmek zorundadır.f) Özgeçmiş fonnunda belirtilecek atanmak istenen yer kodu (referans kodu) Kurumumuz tarafından dikkate alınacak ancak kazanılmış hak teşkil etmeyecek olup, Kurumda görevli personelin görev yeri Kurum mevzuatı hükümleri çerçevesinde her zaman değiştirilebilir.II- SINAVLARBaşvuruda bulunacak adaylardan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar olan, muhasebe memurluğu için ilk 95, ilan memurluğu için ilk 95, yazı işleri memurluğu için ilk 10, doküman işleri memurluğu için ilk 5 aday arasına (kontenjana giren son aday ile aynı puanı alan adaylar da dahil) giren adaylar yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınavda en yüksek puanı alanlardan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar olan. muhasebe memurluğu için ilk 57, ilan memurluğu için ilk 57, yazı işleri memurluğu için ilk 6 ve doküman işleri memurluğu için ilk 3 aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.Sınavlar yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek başarı sıralamasına göre işe alınacak asil adaylar ile muhasebe memurluğu için 10, ilan memurluğu için 10, Yazı İşleri memurluğu için 2 ve Doküman İşleri memuru için 2 yedek aday Kurumumuz web sitesinden ilan edilecektir. Yazılı sınavlara girmeye hak kazanan adaylar ile yazılı sınavların yeri, tarihi ve saati Kurumumuz web sitesinde (www.bik.gov.tr) yazılı sınavların tarihinden en az 5 (beş) gün önce duyurulacaktır.Yazılı sınavların ertesi günü yapılacak sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavların yeri ve saati Kurumumuz web sitesinde yazılı sınavların yapıldığı gün saat 20.00' ye kadar duyurulacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. KPSS'den yüksek puan almak Basın İlan Kurumu'nda görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Sınavlarda, kimlik tespitinde ibraz edilmek üzere kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Kİmlİk belgesi bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.1) Yazılı Sınavlarda Adaylar;a) Mezun oldukları alanlarla ilgili müfredatı, Basın İlan Kurumu Mevzuatı ile genel yetenek ve genel kültür konuları,b) Muhasebe memuru adayları mezun oldukları alanla ilgili müfredatı, Basın İlan Kurumu Mevzuatı ile genel yetenek ve genel kültür konuları yanında ayrıca genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi konuları yönlerinden değerlendirilir.2) Sözlü Sınavlarda Adaylar;a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, İfade yeteneği ve muhakeme gücü,b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve İnandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilir.III - BAŞVURUBaşvurular, 09 Ocak 2014 tarihi saat 17.30'a kadar Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Efendi Mah. Mevtana Cad. No:140/A Toya Plaza Kat:5 Zeytinburnu-İSTANBUL adresine şahsen ulaştırılacak veya İadeli-taahhütlü posta veya kargo ile ulaşmış olacaktır. Posta ve kargo gönderilerinde yaşanan gecikmeden Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü sorumlu olmamakla birlikte süresinde ulaştırılmayan başvurular İşleme konulmayacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.IV - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER1) Özgeçmiş Formu (CV) :Kurumumuz web sitesinden temin edilecek ve adaylann kendi el yazısıyla doldurulacaktır.2) Askerlik Durum Belgesi : Erkek adaylar için askerlik şubeleri veya e-devlet web sitesinden temin edilecektir.3) Öğrenim Belgesi : Diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, belgenin aslı İşe alınma aşamasında istenecektir.4) KPSS Sonuç Belgesi: Bilgisayar çıktısı olarak ÖSYM web sitesinden temin edilecektir.5) Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı fotokopisi, belgenin aslı işe alınma aşamasında istenecektir.6) Adli Sicil Belgesi: Adliyelerden temin edilecektir.7) Fotoğraf : Son altı ay İçinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf, fotoğraflardan biri adaylar tarafından özgeçmiş formuna yapıştırılacaktır.

İşe Alınacak Personelin Görev Yeri, Görevi, Adedi ve Referans Kodları

Görev Yeri

Görevi

Adedi

Referans

Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü (Genel Müdürlük)

Muhasebe Memuru

1

GM-KOORD

Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü (Genel Müdürlük)

Ya/ı İdleri Memuru

1

GM-KOORD

Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü (Genel Müdürlük)

Doküman İşleri Memuru

1

GM-KOORD

Muhasebe Müdürlüğü (Genel Müdürlük)

Muhasebe Memuru

3

GM-MUH

İlan Hikmetleri Müdürlüğü (Genel Müdürlük)

İlan Mcmunı

2

GM-İLAN

Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü (Genel Müdürlük)

İlan Memuru

I

GM-KONTROL

Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü (Genel Müdürlük)

Yazı İşleri Memuru

1

GM-KONTROL

Konsa Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

KON-MUH

Antalya Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

ANT-MUH

Antalya Şube Müdürlüğü

ilan Memuru

1

ANT-İLAN

Kocaeli Şube Müdürlüğü

İlan Memuru

1

KOC-İLAN

Samsun Şube Müdürü

Muhasebe Memuru

1

SAM-MUH

Sakana Şube Müdürlüğü

İLın Mcmunı

1

SAK-İLAN

Mersin Şube Müdürlüğü

ilan Memuru

1

MER-İLAN

Mersin Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

MER-MUH

Diyarbakır Şube Müdürlüğü

İlan Memuru

1

DYB-İLAN

Diyarbakır Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

DYB-MUH

Yan Şube Müdürlüğü

İlan Memuru

1

VAN-İLAN

Balıkesir Şube Müdürlüğü

ilan Memuru

1

BAL-İLAN

Balıkesir Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

I

BAL-MUH

Manisa Şube Müdürlüğü

ilan Memuru

1

MAN-İLAN

Manisa Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

MAN-MUH

Denizli Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

DEN-MUH

Hatay Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

HAT-MUH

Tekirdağ Şube Müdürlüğü

ilan Memuru

1

TEK-İLAN

Tekirdağ Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

TEK-MUH

Şanlıurfa Şube Müdürlüğü

İlan Memuru

1

ŞAN- lLAN

Şanlıurfa Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

ŞAN-MUH

Kastamonu Şube Müdürlüğü

İlan Memuru

1

KAS-İLAN

Çorum Şube Müdürlüğü

ilan Memuıu

1

ÇOR-İLAN

Aydın Şube Müdürlüğü

İlan Memuru

 

AYD-İLAN

A)din Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

AYD-MUH

Muğla Şube Müdürlüğü

İlan Memuru

1

MUG-İLAN

.Muğla Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

MUG-MUH

Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü

İlan Memuru

1

KAH -İLAN

Mardin Şube Müdürlüğü

ilan Memuru

1

MAR-İLAN

Mardin Şube Müdürlüğü

Muhasebe Memuru

1

MAR-MUH
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.12.2013 18:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394