Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayı alım ilanı

ADALET BAKANLIĞINDAN 1-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.

banner396

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayı alım ilanı

ADALET BAKANLIĞINDAN 1-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.

27 Ağustos 2009 Perşembe 00:00
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayı alım ilanı
ADALET BAKANLIĞINDAN


1-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.


2-Başvurular elektronik ortamda 6 ncı maddede belirtilen usul çerçevesinde ve yerlerde 28 Eylül 2009 Pazartesi günü...
ADALET BAKANLIĞINDAN


1-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.


2-Başvurular elektronik ortamda 6 ncı maddede belirtilen usul çerçevesinde ve yerlerde 28 Eylül 2009 Pazartesi günü başlayacak, 16 Ekim 2009 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.


3-Yazılı yarışma sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Aralık 2009 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav saat 09.30'da başlayacak ve 2.5 saat sürecektir.


4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı taktirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.


Adayların Genel Başarı Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.


Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun (300) bir katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600'ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.


Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Belgesinde "Mülakata katılmaya hak kazandınız.", 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Belgesinde " Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.", 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Belgesinde ise "Kazanamadınız" ibaresi yer alacaktır.


5-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartlan taşımaları gerekmektedir:


a)Türk vatandaşı olmak,


b)31.01.2009 tarihi itibarıyla lisans ve lisans üstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını (doğum tarihi 31.01.1979 ve daha sonra olanlar), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını (doğum tarihi 31.01.1974 ve daha sonra olanlar) bitirmemiş olmak,


c)Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,


d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,


e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,


f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,


g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kinci bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat kanştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,


h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.


6- Sınava başvurular elektronik ortamda alınacağından, adayların başvuru tarihleri arasında sınav başvuru ücreti olan 50 TL'yi ÖSYM adına T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı aracılığıyla öncelikle yatırmış olmaları gerekmektedir. Bu ücretin yatınlmamış olması halinde sistem başvuruyu kabul etmeyecektir.


Sınav ücretini yatıran adaylar:


a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://www.pgm.adalet.gov.tr.) temin edecekleri başvuru formu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),


b) Hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının suretleri, diplomanın düzenlenmemiş olması halinde bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanlann ise diploma sureti ile birlikte Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,


c) Nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.


Başvurular Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüpne, ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklanna veya bölge idare mahkemesi başkanlıklarına başvuru tarihleri arasında bizzat yapılacaktır. Kayıt işlemi elektronik ortamda adayın fotoğrafı çekilerek yapılacağından posta yoluyla müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çekilen fotoğraf ÖSYM tarafından düzenlenecek Sınav Giriş ve Kimlik Belgesinde kullanılacağından, fotoğraf, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte
olacaktır.


Başvuruda bulunan adaya kayıt görevlisi tarafından kayıt formu verilecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevlice onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldıktan sonra kayıt işleminde herhangi bir değişiklik yapılamayacağından kayıtformunun aday tarafından titizlikle incelendikten sonra imzalanması gereklidir.


Onaylanan kayıt formunun bir sureti adaya verilecek, diğer sureti ise başvuru formu ve ekleri ile birlikte birimde kalacaktır.


Şartları taşımadığı halde başvuran adayın başvurusu sistem tarafından reddedilecek ve durum kayıt formunda belirtilecektir. Bu kişiler ÖSYM'ye gönderilen listeye dahil edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.


7-Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sınavdan üç gün önce eline ulaşmayan adayların ÖSYM'ye başvurmaları gerekmektedir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.


8-Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.


Yapılacak olan yazılı yarışma sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.


Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku ile ilgili seçmeli sorulardan oluşacaktır.


9-Adaylarm sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu bulundurmamaları gerekmektedir.


10-Yazılı sınav sonuçlan ile mülakat günü ve yeri, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlığımız internet sitesinde ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlanna ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internette ilân edilmiş olması nedeniyle, Sınav Sonuç Belgelerinin adreslerine postalama tarihinden itibaren en geç
10 gün içerisinde ÖSYM'ye yapmaları gerekmektedir. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


11-Hukuk alanında doktora yapmış olanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tâbi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru formuyla birlikte hukuk fakültesi mezunu olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretini ve ilanın 12 inci maddesine göre mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeleri başvuru tarihleri olan 28 Eylül-16 Ekim 2009 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı veya bölge idare mahkemesi başkanlıktan aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.


12-Mülakata katılmaya hak kazanan adayların, ÖSYM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı ya da bölge idare mahkemesi başkanlığı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir:


a) İlanın 6 ncı maddesinin (b) bendinde sayılan belgelerin asılları veya noterden onanmış örnekleri,


b)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,


c)Askerlik yaptığına, hâlen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına yada ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,


d)Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair dilekçe şeklinde bildirim,


e) İki adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,


f) Mal bildirim belgesi,


g) Sınav sonuç belgesi,


h)Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,


ı) Adalet Bakanlığına verilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığından veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak resmi kurum sorgulu iki adet adlî sicil kaydı,


i) Başarılı olması halinde atanmak istediği staj merkezine ilişkin dilekçe şeklinde bildirim.


DUYURULUR

www.kpsscafe.com.tr
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.08.2009 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394