Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu 156 Memur Alımında Son Durum!

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan en az 156 memur alımı için başvurular devam ediyor! Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır.

banner396

Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu 156 Memur Alımında Son Durum!

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan en az 156 memur alımı için başvurular devam ediyor! Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır.

16 Eylül 2015 Çarşamba 09:31
Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu 156 Memur Alımında Son Durum!
Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan en az 156 memur alımı için başvurular devam ediyor! Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır.
 
 Adalet Bakanlığına avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim ve koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 156 personel alınacak. Sınava Başvurular 2-18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak.

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız  bünyesinde  çalıştırılmak  üzere  Ek-1  listede  sınıfı,  sayısı  ve  yeri  belirtilen avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim ve koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan; 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (B Grubu) alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Avukat kadrolarına sözlü sınav başarı sırasına göre, diğer kadrolara ise KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
c) Avukat kadrolarına başvurularda; KPSSP11 veya KPSSP79 puan türlerinin birinden (bu puan türlerinin en yüksek olanı esas alınacaktır), istatistikçi, mühendis, mütercim, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına başvurularda ise lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

II) Özel Şartlar: 

Avukat:
Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

İstatistikçi:
İstatistik lisans programından mezun olmak,

Mühendis:
Fakültelerin gıda mühendisliği lisans programından mezun olmak,

Mütercim (İngilizce):
a) Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,
b) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak,

Psikolog:
Psikoloji lisans programından mezun olmak,

Pedagog:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans programlarının birinden mezun olmak,

Sosyal Çalışmacı:
Sosyal  Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal  Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

Koruma ve güvenlik görevlisi:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü olan 1 Ocak
2014 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  özürlü olmamak; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

III) Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) Ek-2 başvuru formu,
b) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
c) KPSS sonuç belgesi,
ç)  Ek-3  Güvenlik  Soruşturması  ve  Arşiv  Araştırması  Formu  (Ek-3  Formunun  2  adet hazırlanması,  daktilo  veya  bilgisayar  ile  doldurulması,  bilgilerde kısaltma  yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.) 
d)  Fotoğraflı özgeçmiş,
Ayrıca;
e) Avukat kadrolarına başvuranlar için avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı sureti (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
f) Mütercim kadrosuna başvuranlar için yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

2) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:

Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza  ulaşacak  şekilde  posta  ile  yapılacaktır.  (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

V) Sözlü Sınava Katılacakların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

VI) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, Genel kültür 20, Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi;

a)  Avukat  kadroları için  adayların  sözlü  sınavda aldıkları  puanların en  yüksek  puandan başlanarak sıralanması suretiyle,
b)  Diğer  kadrolar  için  adayların  merkezi  ve  sözlü  sınavda  aldıkları  puanların  aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Atamalar, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

Sınav sonuçlarıve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internetsayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ek-1 Kadrolara ilişkin liste (Tıklayınız…) 
Ek-2 Başvuru Formu (Tıklayınız…)
Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Tıklayınız…)

Adalet Bakanlığı yeni yayınladığı bir ilan ile memur alımı yapacağını açıkladı. Birden fazla ilde yani Türkiye genelinde alım yapacak olan Adalet Bakanlığı birden fazla pozisyon için ilan açmıştır. Toplamda 156 kişilik bir alım yapmayı planlayan Bakanlık, 156 kişilik bu alımı, 9 farklı pozisyon içerisinde yapacaktır.

ALINACAK MEMUR

- Avukat: 10 Kişi,
- Mühendis: 2 Kişi,
- İstatistikçi: 2 Kişi,
- Mütercim: 1 Kişi,
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 31 Kişi,
- Psikolog: 20 Kişi,
- Pedagog: 55 Kişi,
- Sosyal Çalışmacı: 35 Kişi.

ŞARTLAR

Her bir pozisyon için bakanlık farklı şartlar sunmuştur. Fakat bu şartların haricinde birde genel şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getirenler, daha sonrasında ikinci kısım yani her pozisyon için özel şartlara tabii tutulacaktır. Özel şartlar ise kılavuz üzerinden öğrenilebilir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alarak geçmek,
- KPSS üzerinden 70 puan ve üzerinde almış olmak ilk aranan genel şartlar arasında yer almaktadır.

İSTENEN BELGELER

- Başvuru formu,
- Diploma,
- KPSS sonuç belgesi,
- Fotoğraflı özgeçmiş,
- Sağlık raporları.

BAŞVURU

Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır.

Hangi illerde alımların yapılacağı, sınav konularını ve alımlara yönelik daha birçok bilgiyi ise kılavuz üzerinden öğrenebilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.09.2015 21:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yalancilar 3 yıl önce

Başlığa bakın lise diyo ama avukatın lisesi olmadı daha heralde

banner389

banner394