YSK Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek (Zabıt Katibi, Hizmetli, Santral Memuru, Arşiv Memuru ve Daha Fazlası)

Yüksek Seçim Kuruu Memur Sınav, Atama , Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YSK Memur alımı başvuru şartları, sınav süreci ve diğer detaylar belli oldu.

YSK Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek (Zabıt Katibi, Hizmetli, Santral Memuru, Arşiv Memuru ve Daha Fazlası)

Yüksek Seçim Kuruu Memur Sınav, Atama , Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YSK Memur alımı başvuru şartları, sınav süreci ve diğer detaylar belli oldu.

18 Şubat 2018 Pazar 11:24
YSK Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek (Zabıt Katibi, Hizmetli, Santral Memuru, Arşiv Memuru ve Daha Fazlası)

YSK Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek (Zabıt Katibi, Hizmetli, Santral Memuru, Arşiv Memuru)

Yüksek Seçim Kuruu Memur Sınav, Atama , Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YSK Memur alımı başvuru şartları, sınav süreci ve diğer detaylar belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kamu personeli alımına ilişkin sınav süreci, başvuru süreci ve diğer detayları barındıran yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili yönetmeliğe göre YSK personel alımlarında KPSS şartı aranacak, Şoför, dağıtıcı, Bekçi, kaloriferci, Hizmetli, santral memuru, arşiv memuru , Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Zabıt Katibi kadrolarına atanmak isteyenlerin en az lise ve dengi okullardan mezuniyet şartını yerine getirmesi gerekecek.  

Geçtiğimiz günlerde kadro ihdası alan YSK'nın yakın zamanda personel alım ilanı yayımlaması bekleniyor.

YSK MEMUR ALIM İLANLARI YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Resmi Gazete

Sayı : 30336

YÖNETMELİK

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU MEMUR SINAV, ATAMA,

YER DEĞİŞTİRME VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Seçim Kurulu teşkilatına açıktan veya ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklara ve görev yapan memurların yer değiştirme suretiyle ve naklen atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Yüksek Seçim Kurulu teşkilatına ilk defa Devlet memuru olarak alınacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik;

a) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

c) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

ç) 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,

b) Başkanvekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekilini,

c) Birim amiri: Merkezde genel müdür, müstakil daire başkanı, taşrada il seçim kurulunda il seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulunda ilçe seçim kurulu başkanını,

ç) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ilçe seçim kurulunun bulunduğu yeri,

d) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilen ilçelerin gruplarını,

e) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

f) Kurul teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini,

g) Merkez teşkilatı: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünü,

ğ) Merkezi sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

h) Sözlü sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgisi, genel kültürü ve bir konuyu kavrama ve ifade yeteneğinin değerlendirildiği sınavı,

ı) Taşra teşkilatı: İl, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerini,

i) Uygulamalı sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki becerinin değerlendirildiği sınavı,

j) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama

BİRİNCİ BÖLÜM

Devlet Memurluğuna Atanabilme Şartları

Genel şartlar

MADDE 5 - (1) Kurul teşkilatında memur olabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması,

gerekir.

Özel şartlar

MADDE 6 - (1) Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şoför, dağıtıcı, bekçi, kaloriferci ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Santral memuru ve arşiv memuru kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölüm ya da programlarından mezun olmak,

ç) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt katibi kadrosuna atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d) Sekreter kadrosuna atanabilmek için en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim şartını taşımak,

f) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

g) Mühendis kadrolarına atanabilmek için ihtiyaç duyulan mühendislik alanının gerektirdiği eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

ı) Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav İlanı, Başvuru ve Sınavlarda Uygulanacak Esaslar

Sınava ilişkin genel esaslar

MADDE 7 - (1) Kurul teşkilatında ilk defa Devlet memurluğuna alınacak personele ilişkin kadroların yeri, sınıfı, unvanı ve sayısı Başkan tarafından belirlenir.

(2) Belirlenen kadrolar için yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınava Kamu Personel Seçme Sınavında, atama yapılacak kadroya göre belirlenecek puan türünde asgari 70 puan ve üzeri puan almış olanlar arasından, puanına göre sıralanarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilecek kadro sayısının beş katı aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olanların tamamı sınava çağrılır.

Sınava İlişkin Detaylar ve daha fazlası için TIKLAYIN

Son Güncelleme: 05.03.2018 21:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Asli 11 ay önce

Başvuru ne zamn baslio

Avatar
Santral memuru 10 ay önce

Diğer alanların yerleri niye belli değil neresi?