KPSS Duası - KPSS'ye Girmeden Önce Okunacak Dualar!

2015 KPSS için sayılı saatler kaldı. KPSS için bundan sonra yapacağımız çalışmalar neredeyse bitti. KPSS'ye girmeden önce hangi duayı okumalıyım? KPSS sınav duası! 2015 KPSS'ye girecek adaylara KPSS Cafe olarak başarılar dileriz.

banner396

KPSS Duası - KPSS'ye Girmeden Önce Okunacak Dualar!

2015 KPSS için sayılı saatler kaldı. KPSS için bundan sonra yapacağımız çalışmalar neredeyse bitti. KPSS'ye girmeden önce hangi duayı okumalıyım? KPSS sınav duası! 2015 KPSS'ye girecek adaylara KPSS Cafe olarak başarılar dileriz.

03 Temmuz 2015 Cuma 01:34
KPSS Duası - KPSS'ye Girmeden Önce Okunacak Dualar!
 KPSS Öncesi bu duaları mutlaka okuyun. KPSS adayları için derlediğimiz dua listesi...

= Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim

= Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.
= Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

= Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

= Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.

= Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah.
= Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman.

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased.

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas.

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad.

= Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn amin.

= Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

= Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid.

= Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah.

= Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh.

= La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

= Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne.

= Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.

= Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad.

= Allahümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb.

= Allahümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.

= Allahümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.

= Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh.

= Lâ ilâhe illallah kable külli şey’in, Lâ ilâhe illallah ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.

= Allahümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm.

= Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.

= Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

= Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.

= Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim.

= Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.

= Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.
= Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah.

= Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik.

= Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

= Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.

= Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka.

= Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim.

= Estağfirullah min külli mâ kerihallah.

= Hasbiyallahü ve ni’mel vekil.

Okuma Bitince Sonunda Sadakallahul Aziim Denir. Ardından İsteklerin İçin Allah’a Dua Edersin. Sonrasında, El Fatiha Dersin ve Fatiha Okursun Bitince Amin Denir.

FERAHLATAN DUÂLAR
Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse, 
ALLAHü teâlâ isini kolaylastirir.
Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " SübhânALLAHi ve bihamdihi "(Yüce ALLAH’i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.
Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.
Her gece yatarken 100 defa, " SübhânALLAHi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illALLAHü vALLAHü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.
Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve ni’mel vekil ." okusun "Bize ALLAH, kâfidir. O ne güzel vekildir."
Günde 25 defa " ALLAHümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt " okuyan sehit olarak ölür.
Sabah-aksam 10 defa, " Lâ ilâhe illALLAHü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur.
Sabah-aksam 7 defa, " ALLAHümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur.
Sabah-aksam 7 defa, " HasbiyALLAHü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine ALLAH kâfi gelir. 
("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur. 
Ona dayandim, o’na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir." 
Sabah-aksam, 3 defa, " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.
Yataga girince 3 defa, " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur.
Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir. 
Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir.
Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alALLAHi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.
Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.
Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.
Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.
Yatarken okunacak dua “ ALLAHümme bismike emüyü ve ahyâ .” ("ALLAH’im, senin isminle ölür ve diriliriz."  
Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir.

" Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî ."
MA’NASI: 


"ALLAH’in ismiyle, kendimi, âilemi ve malimi ALLAH’a havâle ediyor, O’nun yüce himâyesine birakiyorum."

" Eûzü bi’izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ."
MA’NASI: 
"Allâh’in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh’in izzet ve kudretine siginirim."

Sizden biriniz aksirinca " Elhamdülillah" (ALLAH’a hamd olsun). Bunu isiten "Yerhamukellah " (ALLAH’in rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben " Yehdini ve yehdikumullah " (ALLAH bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.)

" Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî . "
MANASI : 
Hamdü sena ALLAH’a mahsustur. ALLAH’im, yaratilisimi güzellestirdigin 
gibi, ahlâkimi da güzellestir.

" Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin 
mimmen haleka tafdîlâ . "
MANASI: 
Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin bir 
çogundan üstün kilan ALLAH’a hamdolun.
BIR DARLIGA BIR SIKINTIYA DÜSEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU : 

" Bismillâhir’Rahmanir’Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ 
billâhil’Aliyyil’Aziym ."
MANAS I: 
"Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh’in adiyla. Çok yüce ve çok büyük 
Allâh’in himayesine siginmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O’na dayandim, O’na güvendim."
BIR SEYINI KAYBEDEN BIR ZARARA UGRAYAN OKUMALI OKUNUSU : 
" Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun "
MANASI: 
"Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize 
ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu edenlerdeniz. 
(O’nun rizasini istiyoruz. O’nun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz ALLAHimizin rizasina ermektir). 

"Bismillah, ALLAHümme cennibne’s-seytane ve cennibi’s-seytane mâ razektenâ . "
MANASI: "ALLAH’in ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et."Resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa, o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez, buyurmuslardir.
EVINDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU : 
" Bismillah. tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ."
MANASI : 
ALLAH’in ismiyle (ALLAH’in ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde ALLAH’a 
dayandim. (o’na dayaniyor, o’na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak ALLAH’in yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=Hidayete erdirildin, yeterli yardima ulastirildin, tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi, muhafaza olundun (korundun)
GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU: 

" Allâhü Rabbî, lâ serikeleh ."
MANASI: 
Benim Rabbim (sahibim) ALLAH’tir. Onun seriki yoktur.
GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA OKUNUSU: 
" Mâsâ’Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh "
MANASI: 
"Allâh’ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te’âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh’indir. Allâhü Teâlâ’dandir."
" Bismillâh. ALLAHümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis "
MANASI: 
"ALLAH’in ismiyle. ALLAH’im! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim."
" Gufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil’ezâ âfânî. "
MANASI: 
ALLAH’im bagISLAMani dilerim! Bana eziyet veren (ve sikinti) veren seyleri gideren 
ve bana âfiyet veren yüce ALLAH’a hamd olsun.
NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU: 
" ALLAHümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu ."
MA’NASI : 
"Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."
ÖFKELI KIMSENIN OKUYACAGI DUA OKUNUSU : 
" ALLAHümme inni e’üzü bike minesseytanir’raciym ."
MA’NASI: 
"ALLAHim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim."
SABAH OKUNACAK DUA OKUNUSU 
" Elhamdü lillahillezi ahyâna ba’de mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur "
MANASI: Mülk (kainat) ALLAH’in olarak sabaha erdi, biz de ALLAH’in (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan ALLAH’a hamd olsun!
SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU: 
" Subânallâhil Aziym !"
MANASI: 
"Büyük ve yüce Allâh’i tesbih ederim!"
SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU: 
" Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü ."
MANASI: 
"Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini 
(yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâh’im! Rahmetinle yardimini istiyorum."
SIKINTILARI GIDEREN DUA OKUNUSU : 
" Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî sey’en "
MANASI: 
"Benim Rabbim, Allâh’dir. Allâh. O’na hiç bir seyi ortak kosmam." demektir. 
Tabarani’de bu duânin üç kere okunmasi tavsiye edilmistir."
" Allâhümme Musaggiral’kebîri ve mükebbiras’sagir.Saggir mâ bî ."
MANASI: 
"Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten ALLAH’im! Bu bendekinide küçült."
" Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü ."
MANASI: 
"ALLAH’im! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim."
" Allâhümme hirlî vahterlî. "
MANASI: 
"ALLAHim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle.
BU DUA KORKULARI GIDERIR OKUNUSU : 
" HasbiyALLAHü ve ni’melvekîl ."
MANASI: 
"ALLAH bana kâfidir. O ne güzel vekildir."
BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ OKUNUSU: 
" Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey’ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve 
hüvessemî ul-alîm ."
MANASI: 
"Allâh’ü Teâla’nin ism-i serifi ile derse, O’nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir."
" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve 
lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ."
MANASI: 
ALLAH’tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi 
ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir. 
Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve 
asla olamaz da…
BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ OKUNUSU: 
" Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey’ün fil’ardi velâ fissemâi ve 
Hüvessemi’ul Aliym. "
MANASI: 
Yüce ALLAH’in ismiyle hareket ederim. O yüce ALLAH ki, O’nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O’nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce ALLAH, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.
BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR OKUNUSU: 
" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey’in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. " 
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.07.2015 01:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394