TEİAŞ Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  , Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAMU PERSONELİ 29.09.2017, 09:45
TEİAŞ Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

TEİAŞ Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  , Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Söz konusu sınavlara yazılı sınavın harici sözlü sınav şartı da getirildi.  Adayların görevde yükselmeleri için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması gerekiyor.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında tüm detayları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

MADDE 1 - 15/3/2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "yazılı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sözlü" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Grup Başmühendisi, Başmühendis,

2) Başmimar,

3) Teknik Uzman,

4) Başteknisyen,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olunması,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar kadro ve pozisyonlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür Yardımcısı olarak en az 3 yıl hizmeti bulunmak.

b) Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür Yardımcısı, Grup Başmühendisi, Başmühendis, Teknik Şef veya Şef olarak ayrı ayrı ya da toplam en az 3 yıl hizmeti bulunmak.

c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Grup Başmühendisi, Başmühendis, Teknik Şef veya Şef olarak ayrı ayrı ya da toplam en az 2 yıl hizmeti bulunmak.

ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak en az 4 yıl çalışmış olmak.

d) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis ve/veya Mimar kariyerli hariç olmak üzere en az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknik Uzman pozisyonunda olup en az 2 yıl, 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda olup en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda olup en az 7 yıl hizmeti bulunmak.

e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen pozisyonlar ile Uzman olarak ayrı ayrı ya da toplam; fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için en az 7 yıl hizmeti bulunmak.

f) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarından birinde olup, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 7 yıl hizmeti bulunmak.

g) Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

h) Başmimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mimar unvanını haiz olmak,

2) Mimar pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

ı) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis ve/veya Mimar olarak ya da 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda en az 3 yıl hizmeti bulunmak.

i) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknisyen pozisyonunda olup, en az 8 yıl hizmeti bulunmak.

j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup, az 3 yıl hizmeti bulunmak.

k) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup, fakülte veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak.

l) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup; fakülte veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 2 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, lise veya dengi okul mezunları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak.

m) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

n) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni pozisyonlarından birine atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Memur unvanlarından birinde olup, en az 1 yıl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek.

o) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Memur pozisyonlarından birine atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bekçi, Dağıtıcı veya Hizmetli pozisyonlarından birinde olup, en az 2 yıl hizmeti bulunmak.

ö) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

2) Bekçi, Dağıtıcı veya Hizmetli pozisyonlarından birinde olup, en az 2 yıl hizmeti bulunmak."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 - (1) 5 inci maddede yer alan görevlere görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) 5 inci maddede yer alan görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren yirmi işgünü içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere" ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Unvan değişikliği yazılı sınavı, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Hizmet gruplarındaki alt hizmet gruplarında yer alan kadro veya pozisyonlarda görev yapanların, aynı alt hizmet grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere atanmalarında, bu Yönetmelikte sayılan hizmet süresi, öğrenim ve diğer şartları taşımak kaydıyla, sınav şartı aranmaz.

b) Hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki unvanlı kadro ve pozisyonlara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlı kadro veya pozisyonlara geçişlerde görevde yükselme sınavı şartı aranır. Ancak Teşekkülde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte sayılan hizmet süresi, öğrenim ve diğer şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir."

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 08 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:51
Öğle 12:46
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Trabzonspor 14 26
3. Başakşehir 14 26
4. Fenerbahçe 14 25
5. Beşiktaş 13 24
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Ankaragücü 14 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 13 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Altay 14 17
12. Adana Demirspor 13 15
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 15 35
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Tottenham 16 23
7. Wolverhampton 15 23
8. Crystal Palace 16 22
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Brighton 15 18
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 15 16
17. Aston Villa 15 15
18. Southampton 15 15
19. Norwich City 15 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 15 30
4. Getafe 16 27
5. Real Sociedad 15 26
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 15 22
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 15 18
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 16 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü