Maliye Personellerini İlgilendiren Önemli Kararlar 17 Mayıs Resmi Gazete'de

Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan kamu personellerini yakından ilgilendiren kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Maliye Personellerini İlgilendiren Önemli Kararlar 17 Mayıs Resmi Gazete'de

Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan kamu personellerini yakından ilgilendiren kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 08:57
Maliye Personellerini İlgilendiren Önemli Kararlar 17 Mayıs Resmi Gazete'de

Maliye Bakanlığı personellerini yakından ilgilendiren önemli kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar şu başlıklarla duyruldu:

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİKLERİN İÇERİKLERİ

Yayımlanan yönetmeliklerde personeller ile ilgili önemli değişikliklere yer verildi.

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde ve beşinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstem Formu” (Ek-3) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Eki için tıklayınız

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “yazılı sınavı” ibaresi “yazılı sınav ile ilgili birimce ya da Personel Genel Müdürlüğünce yapılan sözlü sınavı”, (m) bendinde yer alan “yazılı sınavı” ibaresi “yazılı sınav ile sınavı düzenleyen birimce yapılan sözlü sınavı” ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Sözlü sınav: Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacak personele yönelik olarak 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi çerçevesinde yapılan sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesi çerçevesinde yapılan sınavı ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12/A maddesi çerçevesinde yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “web sayfasında” ibaresi “resmi internet sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(2) Yazılı sınav;

a) Personel Genel Müdürlüğünden uygunluk görüşü alınarak merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır.

b) Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde merkezi olarak yapılabilir ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Sözlü sınav, yazılı sınavı düzenleyen merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır.

(4) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az altı ay hizmetinin bulunması ve 31 inci maddede belirlenen özel şartları taşıması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 24/A ve 24/B maddeleri eklenmiştir.

Yazılı sınav sonuçları ve duyurulması

MADDE 24/A – (1) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonuçları sınavı düzenleyen merkez birimi veya defterdarlık tarafından resmi internet sitesinde yayımlanır.

(2) Sınavın başka kuruma yaptırılması halinde Personel Genel Müdürlüğü sınav sonuçlarını, sınavı yapan kurum tarafından bildirildiği tarihi takip eden iki iş günü içinde başarı listesinin düzenlenmesi amacıyla sınavı düzenleyen birime veya defterdarlığa gönderir.

(3) Sınav kurulu, puan sıralamasına göre başarılı olan adaylar listesini, aynı puanı alan son sıradaki adaylar da dahil olmak kaydıyla, sınav sonuçlarının ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren en geç üç iş günü içinde resmi internet sitesinde yayımlar veya ilan panosunda duyurur.

(4) Sınav sonuçları, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav ve duyurusu

MADDE 24/B – (1) Sözlü sınava ilişkin duyuru, sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce yazılı sınavı düzenleyen merkez birimi veya defterdarlık resmi internet sitesinde yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur. Ayrıca, ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(2) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılır.

(3) Sözlü sınav, adayın;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğunun,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

d) Genel kültürü ve genel yeteneğinin,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4) Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başarı puanı

MADDE 25 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır.

(2) Sınav kurulu, adayları en yüksek başarı puanından başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl olarak belirler, sınav ilanında yer verilmesi halinde ilan edilen sayı kadar adayı da yedek olarak belirleyebilir ve sözlü sınavın bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde resmi internet sitesinde yayımlar veya ilan panosunda duyurur.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Sınav sonuçları, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(5) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(6) Sınav sonuçları, merkez veya taşra teşkilatında yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

(7) Sınav sonuçları, aynı birim ve aynı düzey unvan için altı aylık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41/I maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir” ibaresi “verilen puanlar tutanağa geçirilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 44/A maddesi eklenmiştir.

Üst görevlere hazırlama

MADDE 44/A – (1) Bakanlık personelinin hizmet içinde yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Kursunun giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

(2) Giriş sınavına başvuruda aranacak şartlar, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav konuları, sınav komisyonu ile sınav ve eğitime ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.