Emniyet Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Emniyet Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

banner396

Emniyet Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Emniyet Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

18 Mart 2016 Cuma 09:07
Emniyet Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Emniyet Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar Sayısı : 2016/8539

Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliksin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 5/2/2016 tarihli ve 359 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 16/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alt Bölge: Hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçeler grubunu,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Birim: Teftiş Kurulu Başkanlığını, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığını, Polis Akademisi Başkanlığını, Hukuk Müşavirliğini, daire başkanlıklarını, İç Denetim Birimi Başkanlığım, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünü, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını,

d) Genel atama dönemi: Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılan atama dönemini,

e) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

f) Hizmet bölgesi: Ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen iki ana bölgeyi,

g) İlk atama: Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kuramlarındaki öğrencilerin mezuniyetlerini müteakip memuriyete nasbedilmesini,

h) Mazeret atama dönemi: Genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılan atama dönemini,

ı) Personel: Emniyet hizmetleri sımfı mensuplarını,

j) Zamandışı atama: Genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında yapılan atamaları,

k) Zorunlu bölge: İkinci hizmet bölgesini,

l) Zorunlu hizmet süresi: İki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini,

ifade eder."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personelin Atanamayacağı Yerler

MADDE 7- Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.

b) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, merkez ilçeler dışında nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.

e) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.

d) Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmayabilir.

1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

2) Vazife malülü idari polisler ve eşleri.

3) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oram %50 ve üzerinde bulunanlar.

4) Emniyet Teşkilatında görevli iken, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında olanlardan vazife malüllüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatım kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları."

MADDE 3- Aym Yönetmeliğin mülga 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Görev Unvanlarına Atamalar

MADDE 10- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen görev unvanlarına yapılacak atamalar, karşılığında gösterilen meslek derecesi ve rütbelere göre yapılır. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı meslek derecelerinde bulunan personel ihtiyaç halinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma, inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim amirinin emrine alınabilirler.

Birinci meslek derecesinde olup, kendi isteğiyle ikinci meslek derecesinde görevlendirilmek isteyen personel hariç diğer personel, rütbe ve meslek derecesi karşılığı olan görev unvanından daha alt görev unvanlarına atanamaz ve çalıştırılamaz.

İdare tarafından her rütbe ve meslek derecesi karşısında gösterilen görev unvanları arasında personelin görev yeri değiştirilebilir.

İkinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfıen birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler."

MADDE 4- Aym Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11- Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacak atamalar hariç, adaylık süreleri içinde birimler arasında yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli personelin adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına "kuramlarından mezun" ibarelerinden sonra gelmek üzere "olduktan sonra yapılan sınavda başarılı" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin mülga 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"MADDE 15- Atamalar, 18 inci ve 19 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla her yıl genel atama döneminde ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılır.

İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak tespit edilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölüm başlığı "Atama Zamanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17- Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak genel atamaya tabi olan personelin atama istek formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir.

Zamandışı ve mazeret atamalarına esas belgeler bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Zamandışı atama kapsamındaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mazeret Atamaları

MADDE 18- Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.

a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alman sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.

b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 inci maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi

talebi.

d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19- Aym il içerisindeki farklı birimler arasında, birimlerin kendi içinde veya aşağıdaki yazılı hallerde genel atama zamanına bağlı kalınmaksızın her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.

a) Emniyet ve asayişe ilişkin sebepler.

b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği veya kaldırılması.

c) Personelin gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu.

d) Personelin eşinin veya çocuğunun vefatı.

e) 34 üncü veya 35 inci maddelerdeki şartların ortaya çıkması.

f) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine.

g) Mevzuat değişikliği.

h) Personelin can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybettiğinin en üst birim amirince tespit edilmesi."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, genel atama döneminde atanan personel için ilişik kesme tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir."

MADDE 12- Aym Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mevcut yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Talep etmeleri halinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf

tutulur.

a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

b) Vazife malülü idari polisler ve eşleri.

c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisi, eşi veya çocuklarından;

1) Ağır özürlü olanlar,

2) Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar,

3) Özür oram %50 ve üzeri birden fazla engelli birey bulunanlar."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan "ikinci kez" ibareleri "birden fazla kez" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmet Sürelerinin Hesaplanması

MADDE 28- Aynı hizmet bölgesi veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik yerlerde geçen personelin hizmet süresi hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100'e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır.

Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dahil edilir."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına "Devlet hastanesinden" ibarelerinden soma gelmek üzere "veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç," ibareleri ile aynı maddenin dördüncü fıkrasına "Devlet hastanesi" ibaresinden soma gelmek üzere "veya üniversite hastanesi, özel üniversite hastanesi hariç," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir Yıl İçinde İkinci Kez Yer Değiştirme İşlemi

MADDE 31- Farklı bir ildeki birime atanan personelin bu atamasını takip eden bir yıl süreyle, haklarında 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla yeni bir atama işlemi tesis edilmez."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının uygun görüşü alındıktan soma, raporda "acil" kaydı olanların en kısa sürede, "acil" kaydı olmayanların ise bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemlerinde yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır."

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "görev yapamayacağı" ibaresinden soma gelmek üzere "tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci bölgede görev yapmakta iken, ikinci bölgede bulunan il emniyet müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda kesintisiz olarak en az üç ay süreyle geçici görevle fiilen çalışan personelin çalıştığı süreler, 28 inci maddedeki usule göre personelin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılır."

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 44- Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş haddine üç yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.

Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

a) Halen görev yaptığı birimden 34 üncü ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,

b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması, şartı aranır.

Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;

a) Personelin bulunduğu yerde en az iki yıl çalışmış olması,

b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması, şarttır."

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlk Derece Amirlik Eğitimini Başarı İle Bitirenlerin Atanmaları EK MADDE 1- 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirerek komiser yardımcılığı rütbesine atananların eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.

İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemezler.

Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile 37 nci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkanı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunanların, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkanı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenlerin atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir.

İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aym olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır."

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23- Bu Yönetmeliğin;

a) 14 üncü ve 19 uncu maddeleri 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.03.2016 09:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394