Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı(12 Ekim 2012)

  T.

banner396

Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı(12 Ekim 2012)

  T.

12 Ekim 2012 Cuma 09:22
Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı(12 Ekim 2012)

 

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan...


 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI


 


Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Aydın, Denizli ve Muğla illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi ve 1 Destek Personeli (Yönetici Asistanı) istihdamı gerçekleştirecektir.


 


BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 30.10.2012


 


SON BAŞVURU TARİHİ: 09.11.2012


 


SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 14.11.2012


 


SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ: 20-21.11.2012


 


BAŞVURU VE SINAV YERİ:


 


Güney Ege Kalkınma Ajansı, EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi, 20085, DENİZLİ


 


Telefon: 0258 371 88 44


 


Faks: 0258 371 88 47


 


ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR


 


Adayların aşağıda belirtilen genel şartların yanı sıra başvuruda bulunacakları pozisyona ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.


 


1. GENEL ŞARTLAR


 


a) Türk Vatandaşı olmak,


 


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,


 


d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu belgelemek,


 


e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,


 


f) Yurtdışı ve yurtiçi seyahat engeli bulunmamak.


 


2. İÇ DENETÇİ ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI


 


Ajansımızda, iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç Denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:


 


2.1 Aranan Nitelikler


 


a. Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,


 


b. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış (iki yıl) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,


 


c. Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.


 


2.2 Tercih Nedenleri


 


a. “Uluslararası Kamu Denetçi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu iç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak,


 


b. İç denetçi için belirtilmiş eğitim dallarında lisansüstü (yüksek lisans veya doktora dereceleri) mezuniyet derecesine sahip olmak,


 


c. Ajansın faaliyet alanını ilgilendiren konularda tecrübe sahibi olmak.


 


2.3 İç Denetçi için Başvuruda İstenen Belgeler


 


a. İş Talep Formu,


 


b. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,


 


c. Kamuda denetim elemanı olarak en az on yıl çalıştığını gösterir belge,


 


d. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (Bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmak üzere – 4,5x6 ebadında),


 


e. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,


 


f. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,


 


g. Özgeçmiş,


 


h. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,


 


i. Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili belgeler, sertifikalar veya asıllarının Ajansa ibraz edilmesi kaydıyla fotokopileri.


 


3. YÖNETİCİ ASİSTANI ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI


 


3.1 Aranan Nitelikler


 


KPSS ile başvuruda bulunacak adaylar için


 


a. Üniversitelerin herhangi bir bölümünden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, asgari lisans düzeyinde mezun olmak,


 


b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4 veya 5 türlerinden en az 70 puan almış olmak,


 


KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için;


 


a. Üniversitelerin herhangi bir bölümünden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, asgari lisans düzeyinde mezun olmak,


 


b. Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Yönetici Asistanı olarak en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (Başvuru belgelerine SGK kaydıyla birlikte çalışmış oldukları işyerlerinden alacakları yazının da başvuruya eklenmesi gerekmektedir).


 


3.2 Tercih Nedenleri


 


a. Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,


 


b. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 60 puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış (iki yıl) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,


 


c. KPSS ile başvuracak adaylar için bu pozisyonda iş tecrübesi sahibi olmak,


 


d. MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını çok iyi derecede kullanabilmek,


 


e. Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak,


 


f. Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,


 


g. Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak.


 


3.3 Yönetici Asistanı için Başvuruda İstenen Belgeler


 


a. İş Talep Formu,


 


b. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,


 


c. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (Bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmak üzere – 4,5x6 ebadında),


 


d. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,


 


e. Kamu veya özel sektör iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan veya kamu kurumlarından alınan çalışma süresini gösterir hizmet döküm belgesi aslı veya kurumca onaylı sureti,


 


f. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,


 


g. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,


 


h. Özgeçmiş,


 


i. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,


 


j. Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili belgeler, sertifikalar veya asıllarının Ajansa ibraz edilmesi kaydıyla fotokopileri.


 


4. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ ve YERİ


 


Adayların sınava katılabilmek için Ajansın internet sitesinden (www.geka.org.tr) ve Aydın, Denizli ve Muğla Valilikleri internet sitelerinden (www.aydin.gov.tr, www.denizli.gov.tr, www.mugla.gov.tr) temin edilecek olan İş Talep Formunu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber bir dosya içinde en geç 09.11.2012 Cuma günü saat 17:00’a kadar “Güney Ege Kalkınma Ajansı, EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi, 20085, DENİZLİ” adresine teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar Ajansa ulaşmak kaydıyla elden veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.


 


Yukarıda belirtilmiş olan tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi veya belge ile başvuranlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


 


5. ÖN DEĞERLENDİRME ve YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI


 


Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 14.11.2012 Çarşamba günü Ajansın internet sitesinde (www.geka.org.tr) ilan edilecektir.


 


Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan “İç Denetçi” pozisyonu için en fazla 4 aday, “Yönetici Asistanı” pozisyonu için en fazla 12 aday, sözlü yarışma sınavına çağırılacaktır.


 


6. SINAV ŞEKLİ


 


Personel alımı için sözlü yarışma sınavı yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.


 


7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI


 


Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.


 


Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir.


 


Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.


 


Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.geka.org.tr) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.


 


Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır. Ajans personelinin çalışma saatleri, haftada toplam 45 saattir. Ancak personel kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır.


 


Başvuru ve işlemler sırasında sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.


 


Başvuruda bulunacak olan adaylar bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.


 


Kamuoyuna ilanen duyurulur.


 


Ek iş talep formu için tıklayınız

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.10.2012 09:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394