Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alım Başvuruları Devam Ediyor

Ahiler Kalkınma Ajansı sözlü sınavla 16 personel alacak. İlana başvurular 5 Şubat 2016 tarihinde sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyenlere duyurulur...

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alım Başvuruları Devam Ediyor

Ahiler Kalkınma Ajansı sözlü sınavla 16 personel alacak. İlana başvurular 5 Şubat 2016 tarihinde sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyenlere duyurulur...

14 Ocak 2016 Perşembe 12:54
Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alım Başvuruları Devam Ediyor
Ahiler Kalkınma Ajansı sözlü sınavla 16 personel alacak. İlana başvurular 5 Şubat 2016 tarihinde sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyenlere duyurulur...

İlan Başvuru Bilgileri

TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı'na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 15 Uzman Personel ve 1
İç Denetçi alımı yapılacaktır.

Ahiler Kalkınma Ajansı'nın merkezi Nevşehir olup, Ajansın faaliyet alanını Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaklardır.

SINAV TAKVİMİ

İLAN TARİHİ

08.01.2016

BAŞVURTARİH VE SAATLERİ

08.01.2016-05.02.2016

 

(09:00-18:00)

SINAV ŞEKLİ

SÖZLÜ SINAV

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI

19.02.2016

SÖZLÜ SINATARİHLERİ

01-02-03.03.2016

BAŞVURU VE SINAV YERİ

Ahiler Kalkınma Ajan

Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı

No: 57 50100 Merkez / NEVŞEHİR

Tel: 0384-214-36-66 - Faks: 0384-214-

00-46

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

www.ahika.gov.tr1- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a)  Türk vatandaşı olmak,
b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d)  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, ya da muaf olmak ya da en az bir yıl tecilli olduğunu belgelemek,
e)   Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Başvuracak Adaylar

2.1.1. Uzman personel için Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri  İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ile Mühendislik Dalları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

2.1.2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS) ya da Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)  İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak

2.1.3. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (Seksen) puan almış olmak

ALAN

KPSS PUAN TÜRÜ

TABA N

Hukuk

KPSS 3,11,20,21,79,97,100,103

80

İktisat

KPSS 3, 9, 18, 22,26,27, 28, 98

80

Maliye

KPSS 3,4,5, 24,41,49,54

80

İşletme

KPSS 3, 19, 23,27, 29,50,57

80

Kamu netimi

KPSS 3,30,31,37,45, 47

80

Uluslarara İlişkiler

KPSS 3, 33, 36, 110

80

İstatistik

KPSS 3, 25, 75

80

Çaşma     Ekonomisi    ve

Enstri İlişkileri

 

KPSS 3,14,46,48,115

 

80

Matematik

KPSS 3, 4, 5, 25, 75

80

Sosyoloji

KPSS 3,4,5,6,7

80

Şehir ve lPlanlama

Mühendisli

KPSS 3,4,5,8,25

KPSS 3,4,5,6,7,8   

80

80

                                             

 
2.2. KPSS’ ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

2.2.1. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ve Mühendislik Dalları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

2.2.2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS) ya da Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)  İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak

2.2.3. Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a)  Planlama, Programlama,
b)  Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi, c)   Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi, d)  İzleme ve Değerlendirme,
e)  Tanıtım, Danışmanlık,
f)   Çevre ve Şehircilik,
g)  Araştırma-Geliştirme,
h)  Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
i)   Finansman,
j)   İnsan Kaynakları Yönetimi,
k)  Uluslararası Ticaret.

2.3. UZMAN PERSONEL İÇİN TERCİH NEDENLERİ

2.3.1. Uzman Personel İçin Genel Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

a)  Hibe veya Mali Destek Yönetimi,
b)  Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
c)  Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,
d)  Avrupa Birliği ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme
e)  Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi istemlerinin Kullanılması,
f)   Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Teşvikler,
g)  Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,
h)  Kümelenme, İnovasyon, Kentsel Pazarlama,
i)   Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,
j)   Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,
k)  Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, Zootekni,
l)   Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,
m) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak, n)  5449 sayılı Kanununda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
o)  İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgeleyebilmek

2.3.2. Uzman Personel İçin Özel Tercih Nedenleri

2.3.2.1.Hukuk bölümü mezunları için; Avukatlık ruhsatına sahip olmak, icra takibi yapmış olmak, kurumsal şirketlerde veya hukuk bürolarında iş deneyimine sahip olmak, iş hukuku, kamu hukuku konusunda deneyim sahibi olmak, şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreç takibi konusunda tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.2.İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için; Kamu maliyesi, devlet veya özel sektör muhasebesi konularında deneyimli olmak, vergi mevzuatına hâkim olmak, AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme tecrübesine sahip olmak, planlama ve analiz gibi konularda tecrübe sahibi olmak, proje ödemeleri ve mali işler alanında deneyimli olmak.

2.3.2.3.İstatistik bölümü mezunları için; Planlama, analiz, istatistiksel raporlama gibi konularda çalışmış olmak, istatistiksel analiz süreçlerinde büyük ölçekli çalışmalarda yer almış olmak, SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek, Veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

2.3.2.4. Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunları için; Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, sınai gelişme ve kümelenme, kentsel ve sektörel politikalar, coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal analiz, üst ölçekli planlama konularında tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.5. Sosyoloji bölümü mezunları için; Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kadınlar ve çocuklar, kentsel ve sektörel politikalar ve sosyal analiz konularında tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.6. Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için; Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları, ÇED ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak.

2.3.2.7. İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları için; İnşaat sektöründe proje hazırlama, hak ediş düzenleme, yapı denetimi ve kontrolü konularında tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.8. Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları için; Windows Server 2012, Linux işletim sistemleri, Microsoft Exchange teknolojileri, domain yapıları, iletişim teknolojileri, IP santraller, Firewall ve internet güvenliği, veri yedekleme ve kurtarma, web tasarımı konularında bilgi sahibi olmak, MS Office uygulamalarına hâkim, photoshop, dreamweaver gibi tasarım uygulamalarını kullanabilmek, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olmak, MCSE sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip-yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayacak ve danışmanlık yapacak 1 (bir) iç denetçi görevlendirilecektir.

Gerekli şartlar:

a)  Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b)  Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,
c)  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS) ya da Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

3.1. İÇ DENETÇİ İÇİN TERCİH SEBEPLERİ

a) “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası,” “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası,” veya “Kamu İç Denetçi” sertifikasına sahip olmak.

b) Muhasebe, Mali Analiz ve Finansal Raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak

c) Kalkınma Ajansları Mevzuatına hakim olmak.

Kılavuzun tamamına ulaşmak için tıklayınız
Son Güncelleme: 14.01.2016 12:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.