Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı (25/02/2014)

  25 Şubat 2014 SALI Resmi Gazete Sayı : 28924 YÖNETMELİK Milli Savunma Bakanlığından: SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazete'de.

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı (25/02/2014)

  25 Şubat 2014 SALI Resmi Gazete Sayı : 28924 YÖNETMELİK Milli Savunma Bakanlığından: SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazete'de.

25 Şubat 2014 Salı 09:12
Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı (25/02/2014)

 

25 Şubat 2014 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 28924

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazete'de...


 25 Şubat 2014 SALIResmi GazeteSayı : 28924YÖNETMELİKMilli Savunma Bakanlığından:SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 - 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18 - Garnizon dereceleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığı tarafından hazırlanacak atama yönergelerinde gösterilir ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda veya idari, asayiş ve zaruri sebepler nedeniyle ihtiyaç durumunda güncelleştirilir."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş, sağlık kuruluşlarından alacakları "özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, Engelli Sağlık Kurulu Raporları ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinden alacakları raporda bulunan özel eğitim imkanlarının bulunduğu garnizonlara yapılır veya ertelenir."MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."MADDE 40 - Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerine ilişkin (Elektronik Birlik/Mevzi/Filo/Kol Komutanlıkları dahil) özel yetenek ve yabancı dil bilgisi gerektiren kadro görevlerine dair atama teklifleri Kuvvet Komutanlıklarınca değerlendirilir.Elektronik ve Elektronik Harp birlikleri için yetiştirilmiş ve bu birliklerde çalışmaya yetenekli subay ve astsubaylar; Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerine, Elektronik Harp/Destek birliklerine ve branşları ile ilgili diğer kadro görevlerine atandırılırlar. Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerinde görev yapan bu personelin Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerleri haricinde başka bir kadroya atanması Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak yapılır. Ancak, garnizon hizmet süresini tamamlamış ve hakkında teklif bulunmayan subay ve astsubaylar, ihtiyaç duyulması veya sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasının gelmesi halinde, sınıfının diğer kadro görev yerlerine atandırılabilirler.Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Elektronik İstihbarat Muhabere ile Elektronik İstihbarat Radar kadro görev yerlerine ve Elektronik Harp/Destek Birlik Komutanlıklarına atanacak personelden (idari görevlerdeki personel hariç) sınıf/branş ve ihtisasları ile bildiği çevre ülke lisanı öncelikle dikkate alınır. Göreve yönelik lisan bilen personelin sıralı hizmet garnizonu atamaları, lisan durumu esas alınarak gruplandırılacak birliklerin bulunduğu garnizonlar dikkate alınarak, aynı grup içerisinde yer alacak sıralı hizmet garnizonuna yapılır. Aynı grup içerisindeki sıralı hizmet garnizonunda, o yıl uygun kadronun boşalmaması veya belirlenen grup içerisinde sıralı hizmet garnizonunun olmaması durumunda, sırası gelen personel sıralı hizmet garnizonuna atandırılmaz.Ancak Elektronik Harp Radar, Elektronik İstihbarat Radar, Elektronik Harp Muhabere, Elektronik İstihbarat Muhabere branşlı personel ile lisan bilmeyenlerin ve son 2 yıl içerisinde yapılan dil sınavlarından yeterli puan (seçimlere esas olan dil notu) alamayan personelin sıralı hizmet garnizonuna atanmalarında lisan durumuna göre yapılacak gruplandırmaya ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmez. Görevin gerektirdiği lisanları bilen kadro fazlası personel olması durumunda, bu personel yukarıda belirtilen gruplandırmaya dahil edilmeyebilir. Sıralı hizmet garnizonu sıraları ile ilgili olarak atama yönergelerinde yapılacak düzenlemeye göre hareket edilir.Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Elektronik İstihbarat Muhabere ile Elektronik İstihbarat Radar kadro görev yerlerine ve Elektronik Harp/Destek Birlikleri için yetiştirilmiş personelden niteliklerini kaybedenler ile bu tür görevlerde bulundurulmasında sakınca oluşan personel branşlarına bakılmaksızın sınıflarının uygun diğer kadro görevlerine atandırılabilirler."MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."MADDE 42 - Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine iki yıl kalan personel kadrosu müsait olduğu takdirde talebi ve sıralı amirlerinin onayı ile yerinde bırakılabilir, aynı garnizon içinde atanabilir veya kadro durumu ve atama safahatına göre istediği garnizona ataması yapılabilir.Bu durumda olan personelin atama esasları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama yönergelerinde belirtilir."MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir."24 üncü maddede belirtilen hallerin yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için "3 üncü derece garnizonlara ve garnizon dışı harekat görevi alan birliklere atama ihtiyacı", garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller arasındadır.""Garnizon hizmet süresi devam ederken, sıralı hizmet garnizonları hariç olmak üzere, Alay/Tabur ve Eşiti Birlik Komutanlıkları ile seçimle atama yapılan kritik kadro görev yerlerine resen atanan ve görev süresince haklarında olumsuz belge tanzim edilmeyenler, bu görevlerinin bitmesini müteakip istekli olmaları halinde atama planlamasına alınabilirler."MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile aynı maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."a) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 6-8 yıl,b) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 4-6 yıl,c) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3-5 yıl,""Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler 23 üncü maddede belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydı ile sıralı hizmet garnizonuna atandırılacak olanlar hariç; süresi sekiz yıl olan 1 inci dereceli garnizonlar için idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere en fazla iki kez uzatılabilir. Garnizon hizmet süresi 8 yıldan az uygulanan 1 inci dereceli garnizonlar için personelin isteğine ve idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere toplamda 8 yılı geçmeyecek şekilde en fazla 2 kez uzatılabilir. Diğer dereceli garnizonlarda personelin isteğine istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere en fazla garnizon hizmet süresi kadar Kuvvet Komutanlığınca uzatılabilir.""1 inci veya 2 nci derecedeki garnizonlarda görev yapan personelden, garnizon hizmet süresinin asgari 2 nci yılını tamamlayan ve geçerli bir mazerete istinaden kendi isteği ile emsal bir garnizona atanmak üzere dilekçe ile müracaat eden personelin, kadro imkanları ve personelin safahatı göz önüne alınarak idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir emsal garnizona atandırılması değerlendirilir. Bu personelin 1 inci veya 2 nci derecedeki diğer bir garnizona atanması durumunda, garnizon hizmet süresi önceki 1 inci veya 2 nci derece garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak toplam 8 veya 6 yıl olarak uygulanır.""Atama durumunda olan personelden; Elazığ Merkez, Erzurum Büyükşehir Merkez, Erzincan Merkez, Şanlıurfa Merkez, Malatya (Merkez ve Battalgazi), Gaziantep (Merkez, Nizip ve Oğuzeli), Sivas Merkez, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Osmaniye garnizonlarına safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında, 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılır.""1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan, beşinci fıkrada belirtilen garnizonlara atama isteyen personele öncelik verilir."MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."24 üncü maddede belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonunda garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3) sini tamamlayamadan ayrılanlar normal hizmet süresine (1095 gün) göre noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere, sebebin ortadan kalkmasını müteakip hemen gönderilmeyip, ayrıldıkları tarih itibariyle müktesep hak olarak kazandıkları gün sayısı dikkate alınarak, tamamlayamadıkları sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasına tekrar alınırlar. Sıralı hizmet garnizonuna giriş yılı en son tamamladıkları sıralı hizmet garnizonu giriş yılı esas alınarak, müktesep gün sayılarına göre sıralanırlar. Bu maddeye göre sıralı hizmet garnizonu görevini tamamlamak üzere gönderilenlerin 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, müteakip defa gidiş sıraları için dikkate alınacak gidiş yılı son defaki gidiş yılıdır."MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."33 üncü maddeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan istekli olanlar, 1 inci derecedeki garnizonlar hariç, diğer dereceli bütün garnizonlarda bu garnizonlara diğer personelin atanma talebine bağlı olarak idarenin vereceği kararla en fazla garnizon hizmet süresi kadar daha kalabilirler.""Müracaatlar (sıralı sicil üstlerinin mütalaalarıyla birlikte), Kuvvet Komutanlığında bulundurulur."MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde veya deniz hizmet süreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir."MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir."9) Bu bentteki garnizon sürelerinin rütbe, sınıf, branş ve ihtisasa göre tatbikine ilişkin esaslar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir."MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."b) Sıralı hizmet garnizonu görevini 3 defa tamamlayıp bu garnizonlara 4 ve daha fazla giden her sınıf, branş ve ihtisas personelinin,"MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde veya deniz hizmet süreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir."MADDE 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.Son Güncelleme: 25.02.2014 09:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.