Memur-Sen Toplu Sözleşme Teklifi Tam Metin

Memur-Sen (Memur Sendikaları Konfederasyonu) 5. Dönem Toplu sözleşme teklif metnini yayınladı. KPSS Cafe olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya çalışacak olanları yakından ilgilendiren bu teklif metninin tamamını yayınlıyoruz. İşte Memur - Sen Toplu Sözleşme Teklifinin tam metni...

Memur-Sen Toplu Sözleşme Teklifi Tam Metin

Memur-Sen (Memur Sendikaları Konfederasyonu) 5. Dönem Toplu sözleşme teklif metnini yayınladı. KPSS Cafe olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya çalışacak olanları yakından ilgilendiren bu teklif metninin tamamını yayınlıyoruz. İşte Memur - Sen Toplu Sözleşme Teklifinin tam metni...

25 Temmuz 2019 Perşembe 08:24
Memur-Sen Toplu Sözleşme Teklifi Tam Metin

Memur-Sen (Memur Sendikaları Konfederasyonu) 5. Dönem Toplu sözleşme teklif metnini yayınladı. KPSS Cafe olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya çalışacak olanları yakından ilgilendiren bu teklif metninin tamamını yayınlıyoruz. İşte Memur - Sen Toplu Sözleşme Teklifinin  tam metni...

5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİF METNİ (2020 - 2021)

I. BÖLÜM - TARAFLAR - AMAÇ KAPSAM - TEMEL HÜKÜMLER - YÜRÜRLÜK

MADDE 1 - TARAFLAR

 1. Bu toplu sözleşmenin tarafları; bağlı sendikalarının üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip kamu gö-revlileri sendikaları konfederasyonu olan MEMUR-SEN ile Kamu İşveren Heyetidir.

MADDE 2 - TANIMLAR

(1) Bu Toplu Sözleşmede;

 1. KAMU GÖREVLİSİ; Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan personel,
 1. KONFEDERASYON; En çok üyeye sahip yetkili konfederasyon olan Memur Sendikaları Konfederasyonu,
 1. SENDİKA; Hizmet kollarında yetkili kamu görevlileri sendikaları,
 1. ŞUBE; Yetkili sendikaların Şube Başkanlıkları,
 1. KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU; Toplu Sözleşme görüşmelerinde toplantı tespit tutanağı imza-lanması halinde uyuşmazlık konuları üzerinde nihai karar vermeye yetkili olan kurul;
 1. KAMU İŞVERENİ ya da İŞVEREN; Kamu İşveren Heyeti,
 1. İŞVEREN VEKİLİ; İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseler,
 1. SENDİKALI MEMUR/KAMU GÖREVLİSİ; Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi dışındaki pozisyonlarda çalışan ve kamu görevlileri sendikalarına üye olanları,

i) TOPLU SÖZLEŞME; Kamu görevlilerinin yararlanacağı mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını ve diğer hususları belirlemek üzere yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu/Hizmet Kolla-rındaki Yetkili Sendikalar ve Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan görüşmelerde demokratik bir düzen içerisinde kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulduğu ve sonucunda mutabık kalınması du-rumunda taraflarca imzalanan belge,

 1. TOPLANTI TUTANAĞI; Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki karşılıklı ve heyetler şeklinde gerçekleştirilen oturumların her birinin sonunda düzenlenen, uzlaşılan ve uzlaşılmayan konuların yer aldığı ve toplantı tespit tutanağının düzen-lenmesinde de esas alınacak tutanak,
 1. TOPLANTI TESPİT TUTANAĞI; Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti ara-sında yapılan görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı konu-lar ile üzerinde uzlaşılamayan konuların belirtildiği tutanak, olarak kabul ve ifade edilmiştir.

MADDE 3 - UYGULAMA ALANI VE KAPSAM

 1. Bu Toplu Sözleşme, hizmet kolu yönüyle ayırım olmaksızın kamu görevlilerine/emeklilerine uygulana-cak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikra-miyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları, özlük hakları ile diğer mali ve sosyal hakları ile çalışma şartlarını ve kamu görevlilerine/emeklilerine ilişkin diğer hususları kapsar.

MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN AMACI

 1. Bu Toplu Sözleşmesinin amacı, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2021 döneminde; ilgili mevzuatında düzenle-nenlere ek olarak ve/veya hükümlerin yerine uygulanacak/yararlanılacak hak ve menfaatleri belirlemektir.

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ

 1. Bu Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri mevzuatına ilişkin hükümleri, sözleşmeden yararlanan me-murlar yönünden, sözleşmenin yürürlük süresinin hitamından itibaren yeni bir sözleşme yapılıncaya ka-dar toplu sözleşme hükmü olarak devam eder.
 1. Mevzuat hükümlerine yapılan atıflar, muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu sözleşmenin hükmü ni-teliğini taşır. Bu toplu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda, bu toplu sözleşmede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla ilgili mevzuatındaki hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu toplu sözleşmede yer alan hükümler, aynı konuda ilgili mevzuatında belirtilen hükümlere göre öncelikle uygulanır.

MADDE 6 – IV. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN GEÇERLİLİĞİ

 1. IV. Dönem toplu sözleşmesinde yer verilen ve uygulanan hükümler, aynı konuda bu toplu sözleşmede hüküm bulunmaması ve kamu görevlilerinin aleyhine olmaması kaydıyla 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2021 (V. Dönem Toplu Sözleşme) döneminde de uygulanır.
 1. (13 ve 25. Maddelerinin içeriğindeki “(d) bendi” (c) bendi şeklinde uygulanması kaydıyla) IV. Dönem toplu sözleşmesinde 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49. Maddeleri; V. Dönem Toplu Sözleşme döneminde de aynen uygulanır.
 1. IV. Dönem Toplu Sözleşmesinin, ikinci fıkrada yer verilen maddeleri ile hukuken-fiilen uygulanma im-kanı kalmayan maddeleri dışındaki hükümleri; bu toplu sözleşmenin içeriğinde aynı konuda hüküm bu-lunmaması kaydıyla V. Dönem Toplu Sözleşme döneminde de uygulanır.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN TEMİNATI

 1. Bu Toplu Sözleşmenin teminatı; Anayasanın 53. ve 128. Maddeleri, Anayasanın 90. maddesi gereğince Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) temel sözleşmeleri kapsamında bulunan ve Türkiye tarafından onay-lanan sözleşmeleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleridir.

MADDE 8 – TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA VE DAYANIŞMA AİDATI

(1) Yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan kamu görevlileri ile herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünden doğrudan görev yaptıkları kurumun dahil olduğu hizmet koluna ilişkin bölümünden ise ilgili hizmet kolundaki yetkili sen-dikaya, hizmet kolu toplu sözleşmesinde ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen tutarda/oranda dayanışma ai-datı ödemek suretiyle yararlanabilirler.

MADDE 9 - UYGULAMA ESASLARI VE İZLENMESİ, TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü: Sözleşme, gerek maddelerinin açık anlamları ve gerekse ruhu ile değindiği tüm hususlarda geçerlidir.
 1. Yorum: Sözleşme hükümleri amacı dışında yorumlanamaz.
 1. Sözleşmenin Yürütümü: Sözleşmenin yürütülmesini Kamu İşvereni Heyeti Başkanı ile ve Kamu Görev-lileri Sendikaları Heyeti Başkanı birlikte sağlar. Taraflar; Yönetim Kurulu ve yetkilileri ile vekilleri tarafından temsil edilirler. Sendikaya bağlı şubeler, faaliyet alanları dâhilindeki işyerlerinde sendika üyelerini ilgilen-diren uygulamaları izlemeye, işverenler veya işveren vekilleriyle temas etmeye yetkilidirler.
 1. Uyuşmazlıkların Giderilmesi: Taraflar, uyuşmazlıkları aralarında halletmek için çaba gösterirler. Bu amaçla yapılacak bir toplantı çağrısına, karsı tarafın uyması zorunludur. Çağrıda bulunan taraf, görüşül-mesini istediği konuları ve toplantı tarihini en az 10 (on) gün öncesinden karşı tarafa bildirir.
 1. Tereddütlerin Giderilmesi: Bu toplu sözleşmenin (hizmet kollarına ilişkin hükümler dahil olmak üzere) uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinden ve uygulamanın yönlen-dirilmesinden, geneli ilgilendiren bölümler açısından Memur-Sen Konfederasyonu’nun, hizmet kollarını ilgilendiren bölümleri açısından ilgili hizmet kolundaki yetkili sendikanın olumlu görüşünü de almak kay-dıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kamu personel sistemine ve kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekre-taryasını yürütmekle sorumlu biriminin görev alanındadır.

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK VE SÜRE

 1. Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2021 tarihinde sona ermek üzere 2 yıl süre ile geçerlidir.

II. BÖLÜM AYLIK, ÜCRETLER VE SAİR ÜCRET-MAAŞ UNSURLARINA VE ARTIŞLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 11 – KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARINDAKİ ARTIŞLAR

 1. Kamu görevlilerinin aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ve 31.12.2019 tarihi itibariyle uygulan-makta olan AYLIK KATSAYISI, YAN ÖDEME KATSAYISI, TABAN AYLIK KATSAYISI/TUTARI İLE EK ÖDEME ve diğer maaş kalemlerinde aşağıda belirtilen oranlarda/tutarlarda artış yapılır. 31.12.2019 tarihi itibariyle uygulanan aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları;
 1. 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %8,
 1. 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %7,
 1. 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %6,
 1. 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %6

olmak üzere artırılır.

 1. Sözleşmeli Personelin Ücret Tavanı; 399 sayılı KHK’nın 3’üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen ve 31.12.2019 itibariyle uygulanmakta olan SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET TAVANI, birinci fıkrada belir-tilen artış oranları (katsayı artışları ile ek ödeme ve taban aylık tutarlarındaki ilave artışlar) yansıtılmak suretiyle aynı oranda artırılır.

MADDE 12 – REFAH PAYI

 1. Kamu görevlilerinin aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ve 31.12.2019 tarihi itibariyle uygulanmakta olan AYLIK, YAN ÖDEME ve TABAN AYLIK KATSAYILARINA;
 1. 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak ve 11 inci madde kapsamında belirtilen oranlardan sonra yansıtılmak üzere %3,
 1. 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak ve 11 inci madde kapsamında belirtilen oranlardan sonra yansıtıl-mak üzere %2 oranında REFAH PAYI artışı yansıtılır.

MADDE 13 – TABAN AYLIĞA ZAM

 1. Kamu görevlilerinin 31.12.2019 tarihi itibariyle yararlanmakta oldukları taban aylık tutarı 200 TL artırılır.

MADDE 14 – YAN ÖDEME PUANLARI

 1. 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde öngörülen zam puanlarından yarar-lanmakta olan Devlet memurlarının ilave, ek ve ayrıca ödenmekte olanlar hariç olmak üzere iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı puanları, 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %50 1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ise %100 artırımlı olarak uygulanır.

MADDE 15 – AYLIK, TABAN AYLIK, YAN ÖDEME KATSAYISI VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET TAVANI İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜM

(1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

 1. 2020 yılı Haziran ayı endeksinin 2019 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının, 2020 yılı-nın birinci altı aylık dönemi için öngörülen %8 oranını,
 1. 2020 yılı Aralık ayı endeksinin 2020 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının, 2020 yılı-nın ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %7 oranını,
 1. 2021 yılı Haziran ayı endeksinin 2020 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının, 2021 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %6 oranını,
 1. 2021 yılı Aralık ayı endeksinin 2021 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının, 2021 yılı-nın ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %6 oranını,

aşması halinde, 11 inci maddede yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırı; söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 inden geçerli olmak üzere aşan oran kadar puan ilave edilmek suretiyle artırılır.

MADDE 16 – KIDEM AYLIĞI GÖSTERGE RAKAMI

 1. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca kıdem aylığının hesa-bına esas alınan ve halen “20” ve “500” olarak uygulanmakta olan gösterge rakamları; 1.1.2020 tarihinden itibaren sırasıyla “30” ve “900” olarak,
 2. 1.1.2021 tarihinden itibaren ise “40” ve “1400”olarak uygulanır.

MADDE 17 - DERECE YÜKSELMESİNDEKİ SINIRLAMANIN KALDIRILMASI, BÜTÜN KAMU GÖREVLİLERİNİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DERECE YÜKSELMESİNDEN YARARLANMASI

 1. Kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerinden daha yukarıda olan kamu gö-revlilerinin kadroları, kazanılmış hak aylığı derecelerine eşit aynı unvanlı kadrolarla değiştirilir.
 1. Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nite-likte sınırlamalar uygulanmaz. Kadro cetvellerinde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen giriş derece ve kademeleri ile yükselebilecekleri derece ve kademeye ilişkin hükümlere aykırı kadro cetveli dü-zenlenmez.

MADDE 18 – EK GÖSTERGE ORANLARI

(1) 657 sayılı Kanunu eki I sayılı cetvelin;

a- I- GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (g) bendinin ek göstergeleri gösteren bölü-mündeki ek göstergeler sırasıyla “4200, 3600, 2800, 2400, 2200, 1900, 1750, 1550”

b- I- GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (h) bendinin unvanlar bölümüne “araştırmacı, şube müdürü, sivil savunma uzmanı” eklenerek, ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sı-rasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850”

c- I- GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (ı) bendinin ek göstergeleri gösteren bölümün-deki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1100, 800, 700, 600, 500”

d- II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI başlıklı bölümünün (a) bendi unvanlar itibariyle “Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Je-omorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları, Ar-keolog, Sosyolog, Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Müze Araştırmacısı, Sanat Tarihçisi, Restoratör, Teknik Uzman, Teknik Ressam” şeklinde, ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “4200, 3600, 2800, 2400, 2200, 1900, 1750, 1550”

e- II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI başlıklı bölümünün (b) bendi hükmü “Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış

olanlar” şeklinde, ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1300, 1200, 1100, 900, 800”

f- III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (a) bendinin ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “4200, 3600, 2800, 2400, 2200, 1900, 1750, 1550”

g- III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (b) bendinin ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850”

h- III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (c) bendi, alt bent olmaksızın “Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar” şeklinde ve ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1300, 1200, 1100, 900, 800”

i- IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (b) bendi, ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850”

j- V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümü, ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek gösterge-ler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850”

k- VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümü, (a) bendi başlığı “Yükseköğretim Mezunları”, (b) bendi başlığı “Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalanlar” şeklinde ve başkaca bir bent olmaksızın, ek göstergeleri gös-teren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850” ve “3600, 3000, 2200, 1300, 1200, 1100, 900, 800”

l- VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümü, (c), (d) ve (e) bentleri “Bu Sınıfa Dahil Olup Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalanlar” başlığıyla (c) bendi şeklinde ve başkaca bir bent olmaksızın, bu bendin ek göstergeleri düzenleyen bölümünün 1 ila 8 dereceler karşılığı ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850”

m- “VII” EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “VIII- YARDIMCI HİZMETLE-Rİ SINIFI” başlıklı bölümü eklenmek ve diğer başlıklar buna göre teselsül ettirilmek kaydıyla 1 ila 8 dereceler karşılığı olacak şekilde ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850” olarak uygulanır.

 1. 657 sayılı Kanunu ek II sayılı cetvelin kapsamında bulunan kamu görevlilerinin ek göstergeleri 4200 olarak uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ek gösterge rakamları kamu görevlileri emeklileri hakkında da uygulanır.

MADDE 19 – TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

 1. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan “kırkbeş Türk Lirası” ibaresi “Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’nde temsilcisi bulunan sendikalara üye olanlar için 1.1.2020 tarihin-den geçerli olmak üzere 1500 gösterge rakamının, 1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ise 2000 göster-ge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanır.

MADDE 20 - TAZMİNAT YANSITMA ORANLARI

 1. Mülga 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 70 nci maddesinin birinci fıkrası-nın (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şeklinde uygulanır.

Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda

% 270’ine

Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda

% 230’una

Ek göstergesi 6400 (dahil) -7600 (hariç) arasında olanlarda

% 205’ine

Ek göstergesi 4800 (dahil) -6400 (hariç) arasında olanlarda

% 185’ine

Ek göstergesi 4200 (dahil)- 4800 (hariç) arasında olanlarda

% 175’ine

Ek göstergesi 3600 (dahil) -4200 (hariç) arasında olanlarda

% 165’ine

Ek göstergesi 2200 (dahil) -3600 (hariç) arasında olanlarda

% 110’una

Diğerlerinde

% 85’ine

MADDE 21- AİLE ( Eş-Çocuk) YARDIMI ÖDENEĞİ

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde eş için belirlenmiş olan aile yardımı gös-terge rakamı “4.000”, çocuk için belirlenmiş olanı yaş ayırımı yapılmaksızın “1.000” olarak uygulanır.

 1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 5 inci maddesi kapsamında sigor talı olan eşler ile ek 9 uncu maddesi kapsamında sigortalı olan eşler için de elde ettikleri aylık gelir tutarına bakılmaksızın aile yardımı ödeneği ödenir.

  (3)Kamu görevlileri emeklileri ile kurumların yurtdışı teşkilatına ait pozisyonlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk uyruklu personel, kamu görevlileri için belirle-nen usul ve esaslara bağlı olarak aile (eş-çocuk) yardımından yararlandırılır.

  MADDE 22 - DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ

 2. Kamu görevlilerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasın-da belirlenmiş olan doğum yardımı tutarlarına ek olarak; 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda doğum yardımı verilir. Bu yardım, çocukla ilgili aile yardımına ilişkin beyannamenin verilmesini izleyen ay içerisinde ödenir.
 3. Kamu görevlileri emeklileri de birinci fıkrada belirtilen şekilde doğum yardımı ödeneğinden yararlandırılır
 4. MADDE 23 - ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ

 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanun’u-nun 177 nci maddesinde öngörülen ölüm yardımı ödenekleri, bir kat fazlasıyla ödenir.
 6. MADDE 24 - EVLENME YARDIMI ÖDENEĞİ

 7. Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın Ek 2 inci madde kapsamında yapılan ödeme hariç olmak üzere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 5 katı tutarında evlenme yardımı ödeneği verilir.
 8. Bu ödenek, bir defa verilir ve aynı kişi için birden fazla ödeme yapılamaz. Evlenme yardımı ödeneği, ev-liliğin ilgili kanun hükümlerine göre gerçekleştiği tarihten sonraki üç aylık süre içerisinde kamu görevlileri-nin idarelerine bildirimde bulunmaları halinde verilir ve bildirimi izleyen bir ay içerisinde ödenir. Evliliğin iki kamu görevlisi arasında gerçekleşmesi halinde, evlenme yardımı ödeneği her iki kamu görevlisine de ödenir.
 9. Evlenme yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.

MADDE 25- YEMEK SERVİSİ VE YEMEK YARDIMI ÖDENEĞİ

 1. Kamu görevlilerinden 31.07.2019 tarihi itibarıyla alınmakta olan yemek bedeli tutarlarında artış yapılmaz.

 1. Yemek yardımı ödeneğine esas personel sayısı hesabında; ilgili kurum, kuruluşun merkez ve taşra teş-kilatı ayrımı yapılmaksızın yemek hizmetinin sunulduğu birimlerin bütün personeli dikkate alınır.

 1. 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümlerinden sözleşmeli per-sonel pozisyonlarında istihdam edilen personel de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

 1. Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilenler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının yemek hizmetlerinde, helal gıda sertifikası bulunan ürünler kullanılır. Yemek hizmetine ilişkin ihalelerin şartnamesinde yemek için kullanılacak malzemelerin helal gıda sertifikasına sahip ürünler olması şartına yer verilir.

 1. Yemek hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşları ile yemek hizmeti sunulan kuruluşlarda yemek hizmetinin sunulmadığı öğün saatlerinde görev yapan kamu görevlilerine, görev başında geçirdikleri her öğün için 10 TL olmak üzere takip eden aydaki maaşlarıyla birlikte yemek yardımı ödeneği ödenir.

MADDE 26- GİYECEK YARDIMI ÖDENEĞİ

 1. Kamu görevlilerine, a) 2020 yılı için 450 TL,

 1. 2021 yılı için 600 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilir. Bu ödenek, her iki yılın da Şubat ayı ay-lıklarıyla birlikte ödenir.

 1. Birinci fıkrada belirtilen ödeneğin verilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya diğer personel kanunlarına göre verilmesi gereken giyecek yardımları ile kurumların özel mevzuatları ve dahil oldukları hizmet kolu toplu sözleşmesi gereğince verilmesi gereken giyecek yardımlarından yararlanmaya engel teşkil etmez.

 1. Giyecek yardımından ilgili mevzuatı kapsamında ayni olarak yararlandırılmasına karar verilen personel için ödenecek giyim yardımı ödeneği; bu yardımdan yılda bir kez yararlanması gerekenler için 1600 TL’den,

yazlık-kışlık şeklinde yılda iki kez yararlanması gerekenler için 2500 TL’den fazla olamaz ve bu şekilde ayni olarak giyecek yardımından yararlanacaklar için ilgili Bakanlıkça/kurumca ayrıca birim fiyat tespiti yapıl-maz. Bu fıkrada belirtilen tutarlar, 2021 yılı için %20 artırımlı uygulanır. (görev gereği giyilmesi gereken üniforma, iş elbisesi ve benzeri zorunlu kıyafetlerin ayni olarak yapılması esas olup bu maddenin kapsa-mında değildir.)

MADDE 27- KREŞ HİZMETİ VE ÖDENEĞİ

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik ücretsiz kreş hizmeti sunulması esastır.

 1. Kamu kurum ve kuruşları bünyesindeki kreş ve gündüz bakım evleri, kurum ve kuruluşa ait eğitim ku-rumu kapsamında değerlendirilir ve giderleri kurum bütçesinden karşılanır.

 1. Birinci fıkrada belirtilen hizmetin sunul(a)madığı işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine; zorunlu eğitim çağına girmemiş her çocuk için 5.450 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında kreş yardımı ödeneği aylıklarıyla birlikte ödenir.

 1. Kreş yardımı ödeneği ödenen çocuk için aile yardımı ödeneği ödenmez. Kreş yardımını ödeneğine iliş-kin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olmaması kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aile yardımı ödeneğinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 28 - DİNİ BAYRAM İKRAMİYESİ

 1. Kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 2 katı tutarında dini bayram ikramiyesi ödenir. Her ikisi de kamu görevlisi olan eşlere, bu tutarın %75’i ayrı ayrı ödenir.

MADDE 29 - MAAŞ KAYBI TAZMİNİ

 1. Kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintisinin, gelir vergisinin hesabına esas oranın %15’i aşmasından kaynaklanan kısmının net tutarı kesintinin ilgili olduğu aya ilişkin ücret veya aylık ile birlikte ayrıca ödenir.

 1. 399 sayılı KHK’nın eki II sayılı Cetvele tabi personelin maaşından/ücretinden yapılan aylık-yıllık gelir vergisi kesintisi tutarı-toplamı; ilgili personelin sosyal güvenlik kapsamında emsali kabul edilen devlet memurunun maaşından yapılan aylık-yıllık gelir vergisi kesintisi tutarından fazla olamaz.

MADDE 30 - EMEKLİLİK HAKLARI, İKRAMİYE VE MAAŞI

 1. 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlar-dan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkın-da Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malul-lük aylığı bağlananlara da; 5534 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi geçen çalışmalarının karşılığı, emekli ikramiyesi ödenir.

 1. Emekliye ayrılan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı; emekliye ayrılmadan önceki son maa-şının net tutarı ile son maaşındaki özel kesintiler toplamına (Ek ödemenin %75’i oranına) ilgili Kanundaki oranın uygulanması suretiyle bağlanır.

 1. Emeklilik ikramiyesi ödenmesinde en az çalışma süresi şeklinde alt süre sınırı uygulanmaz.

 1. 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için; bir tam fiili hizmet yılına tekabül eden emekli ikramiyesi tutarının 365 günlük süreye karşılık olduğu kabul edilmek ve tam fiili hizmet yılından eksik kalan sürenin kaç gün olduğu dikkate alınmak suretiyle yapılacak kıyaslamaya göre hesaplanacak tutarda emekli ikramiyesi ödenir.

 1. 5510 sayılı Kanuna tabi olarak yapılan uygulamanın lehe olma durumu hariç kamu görevlilerine bağlanacak emekli maaşı ve ödenecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

MADDE 31 - EK ÖDEME ORANLARINDA ARTIŞ

 1. Bu Toplu Sözleşmenin diğer hükümlerinde yer alan unvan, kadro, görev, görev yeri ve kurum esas alı-narak hüküm altına alınan ilave artışlar saklı kalmak kaydıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan ek ödeme oranları, 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

 1. Biyolog unvanlı personelin 375 sayılı Kanun kapsamındaki ek ödemelerinde, aynı kurumda emsali mü-hendis unvanlı kadroda görev yapanlar için öngörülen personelin ek ödeme oranı esas alınır.

 1. Ek ödeme oranları, Yüksek Lisans yapmış olan personel için 10 puan, Doktora yapmış personel için 20 puan artırılarak verilir.

 1. 399 sayılı KHK kapsamındaki KİT’lerde Programcı ve Çözümleyici unvanlı personelin 375 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranı, 52 puan ar-tırılır.

 1. Engellilere mahsus kontenjan üzerinden kamu görevlisi kadro ve pozisyonlarına ataması yapılan per-sonelin ek ödemeleri 20 puan artırımlı ödenir.

MADDE 32 – ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 1. 657 sayılı Kanunun 43’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin ikinci ve üçüncü paragrafında ek gösterge konusunda yapılmış olan düzenlemeler, özel hizmet tazminatı veya özel hizmet tazminatı yerine ödenen tazminatlar için de uygulanır.

 1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I), (II) ve (III) sayılı Cetvelde belirtilen zam ve tazminatların ödenmesinde, aynı Kararın 8 inci maddesinde yer verilen “bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir” hükmü uygulan-maz.

 1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde belirtilen zamlar; bu toplu sözleşmenin diğer hükümle-rinde yapılan artışlar saklı kalmak kaydıyla kalkınmada öncelikle yörelerde görev yapan kamu görevlileri-nin tamamına % 100 fazlasıyla ödenir.

 1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre İcra Memuru kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 30 puan ilave edilir.

 1. Bir üst teknik öğrenim bitiren teknisyen ve tekniker unvanlı personele ; seyyar görev, ek özel hizmet (arazi) tazminatı ödemelerinde maaşa esas unvanlarına göre ödeme yapılır.

 1. “Seyyar Görev Yolluğu”, “Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı” ve “Büyük Proje Tazminatı” kapsamında yapılan ödemeler; hizmet sınıfı ve unvan ayrımı yapılmaksızın tüm personele ödenir.

 1. Ek özel hizmet tazminatı uygulamasından göreve hazır (emre amade) personel de yararlandırılır.
 1. Müze araştırmacısı unvanlı kadroda görev yapan personele ödenen ek özel hizmet tazminatı, kurum ve kuruluş ayırımı yapılmaksızın arkeologlara aynı oranda ödenir.

MADDE 33 - MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCISI, UZMAN VE ŞEFLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

 1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bö-lümünün 1 inci sırasının (b), (c), (d) ve (g) alt bentlerinde kadro unvanları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat oranları; aynı hizmet sınıfı, aynı veya benzer kadro unvanı ve aynı dereceler esas alınmak sure-tiyle, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünde belirtilen müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şef ve unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlen-miş olan tazminatlar ödenmez.

MADDE 34 -BAZI KADRO UNVANLARINDA BULUNAN PERSONELİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

 1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün 1 inci sırasının (b), (c), (d) ve (g) alt bentleri ile aynı bölümün 3 üncü sırasında kadro unvanları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat oranları; aynı hizmet sınıfı, aynı veya benzer kadro unvanı ve aynı dereceler esas alınmak suretiyle, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünde belirtilen müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şef unvanlı kadrolarda bulunanlar ile (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “(G)” bölümünde kadro unvanları yer alan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.

MADDE 35 -VARDİYA TAZMİNATI

 1. Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, parça başı üc-ret verilmek suretiyle istihdam edilenler, maktu fazla çalışma ücreti ödenenler, nöbet ücreti, tayın bedeli ödenenler hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, vardiya usulü ile çalışanlara, her ay aylıklarıyla birlikte 1.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda vardiya tazminatı ödenir.

MADDE 36 – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ YÜRÜTEN PERSONELİN MALİ HAKLARI

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüten personele, ilgili mevzuatında bu hizmetin yürütülmesi için gereken belgeye sahip olanlar için öngörülen ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.

MADDE 37 - FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

 1. Kamu görevlilerine saat başı fazla çalışma ücretine ilişkin 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli K işaretli Cetvel’in “III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ” başlıklı bölümündeki tasnif esas alınmak kaydıyla, aşağıdaki gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılmak suretiyle belirlenecek tutarda fazla çalışma ücreti ödenir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda daha yüksek tutar belirlenmesi durumunda, yüksek tu-tar esas alınır.

III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti:

Madde

Bent

Gösterge

1

40

2

a, b,c, ç, e

40

d,f,g

80

3

200

 1. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli Cetvelin “III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ” başlıklı bölümünün “(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı kısmının 1 inci fıkrasındaki düzenleme esas alınmak kaydıyla, anılan fıkrada belirtilen kamu görevlilerine aşağıdaki tabloda belirtilen gösterge rakam-ları ile aylık katsayısının çarpımıyla bulunacak tutarda maktu fazla çalışma ücreti ödenir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda daha yüksek tutar belirlenmesi durumunda, yüksek tutar esas alınır.

Gösterge

a)

3050

b)

3200

c)

3500

d)

4000

e)

4600

f)

5200

g)

6000

 1. Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan devlet memuru statüsündeki personel, ikinci fıkrada be-lirtilen maktu fazla ücretinden ve maktu fazla çalışma ücreti tutarlarından, durumuna uygun olarak tespit edilecek üst sınıra göre belirleme yapılmak suretiyle yararlandırılır.

 1. 399 sayılı KHK kapsamında KİT’lerde görev yapan personel, bu maddenin 2. ve 3. fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücretinden yararlandırılır. 2. Fıkradaki maktu çalışma ücretlerine esas nüfus, ilgili KİT personelin görev yaptığı kurumun bulunduğu yerleşim yeri üzerinden dikkate alınır.

MADDE 38 – MUAYENE/TEDAVİ/İLAÇ KATILIM PAYI

 1. Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere kamu görevlileri ve emeklilerinden, muaye-ne, tedavi, reçete ve ilaç (ortez protez dahil) katılım-katkı payı ve başka bir ad altında ücret alınmaz.

MADDE 39 - HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

 1. 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki yurtiçi gündeliklerinin ve tazminatların miktarı aşağıdaki cetvelde belirtilen tutarlara göre hesaplanır ve ödenir.

GÜNDELİK MİKTARI

I-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde 33)*

(gösterge *aylık

katsayısı)

B-Memur ve hizmetlilerden;

Gösterge sayısı

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (6245 sayılı Harcırah Kanununun

33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.)

600

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

500

 1. Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

 1. Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

470

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

*6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, burada belirlenmiş olan gündeliklerin %50 artırımlı miktarı esas alınır.

II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

180

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

Bu tazminattan yararlananlardan;

 1. Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulama-sında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

 1. Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
 1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında kamu görevlilerine ödenmekte olan konaklama ücretine iliş-kin 10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.

 1. Kamu görevlilerine yurt içi seyahatlerde, uçakla ulaşıma ilişkin kilometre sınırlaması uygulanmaz.

 1. Kamu görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenmesi gereken gündelikler ve tazmi-nat tutarları ile 5510 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında ödenmesi gereken gündelik ve yol masrafları, aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar esas alınarak ödenir.

2020

2021

6245 sayılı Kanun kapsamında öde-necek GÜNDELİKLER

 

100 TL

(Kadro, Unvan, Ek Gösterge ayı-rımı yapılmaksızın bütün kamu görevlileri için)

 

6 aylık dilimler halinde uygulanacak maaş zamları oranında arttırılır.

ARAZİ TAZMİNATI

75 TL

Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245

sayılı Kanunun 50 nci maddesi

kapsamında ödenen tazminat

SUT KAPSAMINDAKİ GÜNDELİK

100 TL

YOL GİDERİ

Belge ibraz etmek kaydıyla

Belge ibraz etmek kaydıyla

gerçek tutar

gerçek tutar

MADDE 40 – HARCIRAH, GÜNDELİK VE BU KAPSAMDAKİ DİĞER HUSUSLAR

 1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinin ödenmesinde 10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.

 1. Geçici görevlendirilen personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen geçici görev yollu-ğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici görevlendirmelerde gündelik, görevlendirme devam ettiği sürece ve tam tutar üzerinden ödenir.

 1. Kamu görevlilerine, istihdam türüne bakılmaksızın ilk atamalarında sürekli görev yolluğu ödenir.

 1. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı yerine il sınırı esas alı-narak ödenecek seyyar görev tazminatı; istihdam türü, gün ve yararlanacak personel sayısı yönüyle ayırım ve sınırlaması yapılmaksızın, fiilen gezici olarak görev yapan kamu görevlilerine ödenir.
 1. Bölge/İl müdürlüğü bünyesinde görev yapan kamu görevlilerine, bölge/il müdürlüğünün bulunduğu yerleşim yeri dışına çıktıklarında gündelik ve yol masrafı ödenir.

 1. Bu madde kapsamında belirtilmeyen diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olmama-sı kaydıyla ilgisine göre 6245 ve 5510 sayılı Kanun ile diğer kanunların hükümleri ile bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan yönetsel düzenleme hükümleri uygulanır.

 1. Kamu İşverenince yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerine, yurt dışında bulundukları süre zarfında; Toplu Sözleşmenin harcırahla ilgili hükümlerine göre yurt dışı geçici görev yolluğu ile gidiş-dönüş masraf-ları ile yılda bir defa olmak üzere “sıla bileti” tutarı ödenir.

MADDE 41- BOŞ KADROYA VEKALET ÜCRETİ

Kamu görevlileri, vekâlet ettikleri kadro ve görevin unvanı yönüyle ayırım yapılmaksızın vekalet ettikleri boş kadronun haklarından faydalandırılırlar.

MADDE 42 - KAMU GÖREVLİSİ EMEKLİLERİ

 1. Bu toplu sözleşmenin 11, 12 ve 13 üncü maddelerindeki maaş ve ücret artışına ilişkin hükümler, kamu görevlisi emeklilerine de yansıtılır.

 1. Emekli kamu görevlileri ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, ilgili kurumun personeli için belirlenen fiyat tarifesi üzerinden %50 indirimli yararlanır.

 1. Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkı-nın giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilir.

 1. Emekli olan kamu görevlileri, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebi-lir. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilir.

 1. Emekli kamu görevlileri, yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılır.

 1. Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı bağlana-bilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişi-lere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılır.

MADDE 43 - SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MEMUR KADROLARINA GEÇİRİLMESİ

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanların, pozisyon unvan-ları dikkate alınmak suretiyle kurumlarında memur kadrolarına geçirilebilmeleri konusundaki çalışma, 30.03.2020 tarihine kadar tamamlanır. Söz konusu çalışmanın belirtilen tarihe kadar tamamlanamaması durumunda sözleşmeli personel statüsünde görev yapanlar; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı yönüyle ayırım olmaksızın ve isteklerine bağlı olarak başkaca bir şart aranmaksızın pozisyon unvanlarına uygun memur kadrolarına atanmış sayılır.

 1. Birinci fıkra kapsamında memur kadrolarına atanmış sayılan personelin sözleşmeli statüde geçirdikleri hizmet süreleri memur kadrolarında geçmiş sayılır.

 1. Birinci fıkranın uygulanmasında 657 sayılı Kanunun Geçici 37 inci ve 41 inci maddeleri ile bu mad-delere bağlı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların tebliğ ve görüşleri dikkate alınır. Söz konusu geçici maddelerdeki kapsam kurum, istihdama esas mevzuat ve teşkilat niteliği boyutuyla dikkate alınmaz.

 1. 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenler bu maddenin kap-samı dışındadır.

MADDE 44 - GEÇİCİ PERSONEL İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇEN PERSONELİN EK ÖDEMESİ

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konu-lan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilip, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetvelindeki %20 oranı üzerinden ek ödeme almaya başlayanlardan; pozisyon unvanı “anketör” ve “idari büro görevlisi” olanlara anılan Kararnamede “büro görevlisi” için, pozisyon unvanı “idari destek görevlisi” olanlara ise “destek personeli” için, söz konusu pozisyonlarda bulunan personelin öğrenim du-rumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, “büro görevlisi” ve “destek personeli” için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına göre söz konusu Kararnamede belirlenen ek ödeme oranları üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde ek ödemeden yararlananlara, pozisyon unvanları için öngörülen ek ödeme yapılmaz.

MADDE 45 - GEÇİCİ PERSONEL İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇEN PERSONELİN SÖZLEŞME ÜCRETİ

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe ko

nulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyon-larına geçirilenlerden; pozisyon unvanı “anketör” ve “idari büro görevlisi” olanların sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde “büro görevlisi” pozisyon unvanı için, pozisyon unvanı “idari destek görevlisi” olanların sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde ise “destek personeli” pozisyon unvanı için, söz konusu pozisyon-larda bulunan personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, “büro görevlisi” ve “des-tek personeli” pozisyon unvanları için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına göre belirlenmiş sözleşme ücretleri esas alınır.

MADDE 46 - GEÇİCİ PERSONEL İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇEN PERSONELİN EMEKLİLİK SINIRLAMASI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe ko-nulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozis-yonlarına geçirilenler hakkında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 9. maddesinin 15. fıkrasındaki; “Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.” hükmü uygulanmaz.

MADDE 47 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLEN TEKNİK PERSONELE İLAVE ÜCRET

 1. KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

 1. Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidro-jeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %4.5,

 1. Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara %2.5,

 1. Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara %2,

oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve ça-lışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belir-lenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık

dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için %90’ı, (b) bendinde belirtilenler için %50’yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise %40’ı geçemez.

 1. Yukarıdaki artışlar aynı kapsamda görev yapan sözleşmeli personel için de uygulanır.

 1. Birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden aynı usul ve esaslarla PTT A.Ş. personeli de faydalanır.

MADDE 48 - TEKNİK PERSONELiN ARAZi TAZMİNATI

 1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümü-nün 6 ncı sırasında yer alan “3,0”, “2,0”, ve “1,2” oranları sırasıyla “4.5”, “3,0” ve “1,8” olarak, “60”, “40” ve “24” oranları ise sırasıyla “90”, “60” ve “36” olarak uygulanır.

MADDE 49 - SOSYAL YARDIMLARIN KAPSAMI

 1. Silah altına alınma, doğum, evlat edinme, hastalık ve hasta yakınına refakat mazeretleri ile görev sü-resine dayalı aylıksız izinde bulunan kamu görevlilerine, ilgili mevzuatındaki şartlar dâhilinde olmak kay-dıyla aile (eş ve çocuk) yardımı, kreş yardımı ve bu toplu sözleşme kapsamındaki diğer sosyal yardım öde-neklerinin verilmesine devam edilir.

MADDE 50- ARA REJİM DÖNEMİ MAĞDURLARININ KAYIPLARININ TAZMİNİ

 1. 28 Şubat kararı çerçevesindeki uygulama iş, işlem, düzenleme ve kararlara bağlı olarak istifa etmek zorunda kalan, göreve başla(ya)mayan, görevine son verilen kamu görevlilerinin;

 1. Durumu belgelendirmesi ve/veya tereddüde yer vermeyecek biçimde kanıtlaması halinde yeniden dev-let memurluğuna atanmaları sağlanır. Bu kişilerin açıkta geçen süreleri mali, sosyal ve özlük hakları başka bir işleme gerek kalmaksızın iade edilir ve haklarının iade edilmesinde göreve dönme şartı aranmaz. Bu kişilerin aynı döneme ilişkin kendileri tarafından ödenmiş sosyal güvenlik primleri; mükerrer kabul edilir, ödemenin gerçekleştireceği tarihteki güncel tutarlar esas alınarak kendilerine iade edilir.

 1. Açıkta geçen sürelerde, diğer istihdam türlerinde ve/veya kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle emeklilik hakkı elde edenler; emekli maaşı ve diğer bakımlardan aleyhlerine bir durum oluşmaması ve istekte bulunmaları kaydıyla durumlarına uygun kadro ve görevlerle ilişkilendirilmek suretiyle kamu gö-revlisi emeklisi olarak kabul edilir ve buna dair intibakları yapılır.
 2. Birinci fıkrada belirtilen ve tazmin edilmesi düzenlenen haklar dışında oluşan mağduriyet, kayıp ve benzeri durumların tespitine, tespit edilen mağduriyetlerin ve kayıpların tazminine yönelik çalışma yapıl-ması ve buna ilişkin yasal ve idari düzenlemeye ihtiyaç duyulan hususların belirlenerek gerekli mercilere iletilmesi konularını yürütmek üzere yetkili konfederasyon ve sendikalardan birer temsilciyle birinci fık-rada belirtilen Karar kapsamında mağdur olanların kurduğu/üye olduğu dernekler arasından kamu gö-revlileri sendikaları heyet başkanınca belirlenen en fazla üçünden birer temsilcinin ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkan-lığı İdari İşler Başkanlığından” birer temsilcinin katılımı ile oluşturulacak Mağduriyetleri Tespit ve Tazmin Komisyonu en geç 28.02.2020 tarihine kadar çalışmalarını raporlaştırır. Bu rapor 2020 Mart ayında yapıla-cak KPDK toplantısında görüşülerek karara bağlanır.
 3. MADDE 51 - POZİTİF AYRIMCILIK KAPSAMINDA SAĞLANACAK HAKLAR

  (1) Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri;

 4. Gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen engelli bakım ücretinden yararlan-dırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.
 5. Engelli aile bireyinin bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli bulunması kaydıyla, istekleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarısında görev yapmama hakkından yararlandırılır.
 6. Engelli aile bireyinin bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli bulunması kaydıyla, her yıl için 90 gün fiili hizmet zammından (yıpranma payından) yararlandırılır.
 7. Şehit/gazi yakını kapsamında ve gazilik unvanına bağlı olarak istihdam edilen kamu görevlilerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, kısıtlayıcı hükümler uygulanmaksızın yerine getirilir.
 8. Engelli kamu görevlilerinin TOKİ konutlarından satın almaları halinde (tek konut için) faizsiz kredi kul-lanılır.
 9. Engelli kamu görevlilerinin derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilir. Buna ilave olarak her 5 yılda bir ilave bir derece verilir.
 10. Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için filen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın % 85’inden az olamaz.
 1. Engelli kamu görevlileri, emekliliklerinde derece ve kademelerine bakılmaksızın yeşil pasaport hakkın-dan yararlandırılır.

 1. Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenle-meleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan Konfederasyon tarafın-dan bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi yer alır.

 1. Engelli kamu görevlilerine, ulaşımlarını sağladıkları motorlu taşıt alımları KDV’den muaf tutulur.

 1. Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları yere, yer değiştirme suretiyle atanma-larında herhangi bir kayıt ve sınır uygulanmaz.

 1. Engelli kamu görevlisinin çalıştığı kurumun il dışında yapacağı eğitim, seminer vb. faaliyetlerde refa-katçi götürmesine imkân verilerek masrafları kurumca karşılanır.

 1. Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler kapsamında Hac farizası ve Umre için % 3 kontenjanı uygulanır. Engelliler ve refakatçileri, hac ve umre ziyaretlerinden % 50 indirimli yararlanır.

 1. Ortaöğrenim (lise) ve yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görev-lileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ veya memur kadrolarına atanır.

 1. Bu madde kapsamındaki engelli kamu görevlisi ifadesi; engellilere mahsus kontenjana mahsus ola-rak kamu görevlisi olarak atanan engelliler ile göreve başladıktan sonra engelli kamu görevlisi olarak atan-mayı gerektirecek düzeyde engeli olan kamu görevlilerini kapsar.

MADDE 52- BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA SAĞLANACAK HAKLAR

 1. Kamu görevlileri, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve birin-ci dereceden yakınları için, gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen yaşlı bakım ücretinden yararlandırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.

 1. Eşi vefat eden veya boşanan kamu görevlilerinin, her çocuğu için bir kez olmak üzere çocuğunun öğ-renim gördüğü yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim alanına yer değiştirme suretiyle atamaları yapılır.

MADDE 53 - KADIN KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIK HÜKÜMLERİ

 1. Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin süresi, 24 hafta olarak uygulanır.

 1. Kadın kamu görevlilerinin emekliliğe ilişkin yaş ve hizmet süresi, her çocuk için bir yıl eksik uygulanır.

 1. Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 104. maddesinde düzenlenen süt izninin analık izninin bitimini müteakip ikinci altı aylık dönem için belirlenen süre de üç saat olarak uygulanır.

 1. Kadın kamu görevlilerine yönelik “mobbing” fiillerinin tespiti için “mobbing birimleri” kurulur. Kadın kamu görevlilerine yönelik “mobbing” fiilleriyle ilgili olarak haklarında disiplin soruşturması ya da adli ko-vuşturma açılan kamu görevlileri hakkında, başkaca şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen usul ve süre kayıtlarına uyularak görevden uzaklaştırma işlemi uygulanır. Kadın kamu görevlilerine yönelik “mob-bing/psikolojik taciz” fiilini işlediği kesinleşenler hakkında; ilgili mevzuatında belirtilen yaptırımlar bir kat artırımlı uygulanır.

MADDE54-DERECEYÜKSELMESİNDEKİSINIRLAMANINKALDIRILMASI,BÜTÜNKAMU GÖREVLİLERİNİNÖĞRENİMDURUMUNAGÖREDERECEYÜKSELMESİNDENYARARLANMASI

 1. Kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerinden daha yukarıda olan kamu gö-revlilerinin kadroları, kazanılmış hak aylığı derecelerine eşit aynı unvanlı kadrolarla değiştirilir.

 1. Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nite-likte sınırlamalar uygulanmaz. Kadro cetvellerinde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen giriş derece ve kademeleri ile yükselebilecekleri derece ve kademeye ilişkin hükümlere aykırı kadro cetveli dü-zenlenmez.

MADDE 55 - GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA

 1. 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurlarından unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara naklen ata-nanlar, talep etmeleri halinde, anılan Kanunun 167 nci maddesi dikkate alınmaksızın, yeni kadrolarında göreve başladıkları tarihten itibaren bu kadroya ilişkin aylık ve diğer mali haklardan yararlandırılır.

MADDE 56 - 399 SAYILI KHK’YA TABİ KAMU GÖREVLİLERİNİN ÜCRETLERIN BELIRLENMESI VE DİĞER HAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 1. Gruplar itibariyle 01.01.2020 tarihi itibariyle uygulanacak tavan ve taban ücretleri % 10 oranında arttırılır.
 1. 399 sayılı KHK kapsamındaki kuruluşlarda II sayılı Cetvel kapsamındaki personelin unvanı, eğitim dü-zeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dâhilinde olmak üzere temel ücretleri; hizmet kolundaki yetkili sendika ve ilgili kuruluş yönetim kurulu tarafından birlikte belirlenir. Bu belirleme en geç 15 Mart itibariyle gerçekleştirilir. Uzlaşmaya varılamaması halinde mevcut temel ücretler %10 u kadar artırımlı uygulanır.

 1. Ücret Grupları için belirlen taban ve tavan temel ücretler ile aynı grup içerisindeki unvanlar için belirle-nen sözleşme ücretlerinin en düşüğü ve en yükseği arasında %10’dan fazla fark olamaz.

 1. 399 sayılı KHK’nin eki I ve II Sayılı Cetvele tabi personelden, daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekâlet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere; ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıy-la vekalet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal haklar ödenir.

 1. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli personelin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli statülerde bulunduğu sürelere ait bu maddedeki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın ay-nen uygulanır.

 1. Özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere istihdam fazlası personel olarak kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birime bildirilen bu madde kapsamındaki personelin, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yararlanacağı fark tazminatının belirlenmesine esas ücreti; istihdam fazlası personel olarak belirlendiği yılı 15 Temmuz itiba-rıyla kendisine veya emsali personele ödenen/ödenecek ücretine 15 Temmuz itibarıyla ücretinden kesilen gelir vergisi tutarı ile aynı yılın Ocak ayı ücretinden kesilen gelir vergisi tutarı arasındaki farkın eklenmesiyle bulunur.

 1. Özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen ve kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas gö-rüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birimce diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakilleri tamamlanan ve atama onayları kendilerine ve görev yaptıkları birimlere tebliğ edilenlerin ilişikleri, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kesilir. Hizmetlerine ihtiyaç duyulması ne-deniyle ilişikleri kesilmeyen personelin 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yararlanacağı fark tazminatına esas ücreti, bu maddenin altıncı fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla ilişiklerinin fiilen kesildiği tarih itibarıyla aldıkları en son ücret üzerinden belirlenir.
 1. Özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenmeyen bu madde kapsamındaki personel, yazılı istekte bulunması kaydıyla istihdam fazlası personel olarak belirlenenlerin yararlandığı haklardan faydalanabilir.

 1. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan 399 sayılı HKH eki II sayılı Cetvele tabi perso-nel, istekleri bulunması ve görev yaptıkları kurum/kuruluş tarafından muvafakat verilmesi kaydıyla diğer personel kanunlarına tabi kurum ve kuruluşlara naklen atanabilir.

 1. Özelleştirme uygulamaları kapsamında nakde tabi personel uygulamasında süre sınırı uygulamasının kaldırılarak ilgililerin istekleri halinde süre sınırı olmaksızın, kuruluşu devralan özel sektör işvereni tarafın-dan iş akitlerinin feshi halinde ise fesih tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde başvurma kaydıyla kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birim tarafından istekleri doğrultusunda ve durumlarına uygun kadrolara 30 gün içe-risinde atamaları yapılır.

 1. Bu madde kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin üc-retleri; unvan, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları bakımından emsali olan personelle eşit olacak şekilde tespit edilir. Emsali personelin tespitinde hizmet kolundaki yetkili sendikanın onayı aranır. Kuruluş yönetim kurulu ile hizmet kolunda yetkili olan sendika, emsal personelin tespitine yönelik usul ve esasları ve emsal personel cetvelini birlikte hazırlar.

 1. Bu madde kapsamındaki sözleşmeli personelin ücretlerine, Devlet memurlarına yılı içerisinde uygu-lanan artış oranı kadar artış yapılır.

 1. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil)

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli per-sonel ile Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli perso-nelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktar-ları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak yapılacak ayarlamada, temel ücret ve toplam sözleşme ücret maliyet tutarı üzerinden oran veya miktar odaklı bir sınırlama dikkate alınmaz.

 1. KİT’ler arasında unvan, pozisyonlar bakımından eşitliğin sağlanabilmesi için temel ücret grupların-da temel ücretin artırılmasına müteakip skala ayarlaması yapılması için yönetim kurullarına yetki verilir. KİT’lerdeki koordinasyonu sağlama görevinin kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş

  oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birimce yapılması ve sendika temsilcisinin de iştirak etmesi sağlanır.

  1. KİT bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin maaş ve ücretlerine eklenen sicil başarı üc-retine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırılır ve bu hükmün kapsamında bulunan personelin 31/12/2019 tarihindeki ücretlerinde, (bu sözleşmenin diğer hükümleri ile diğer yasal mevzuat hükümleriyle yapılan artışlar hariç olmak üzere) 399 sayılı KHK’nin 27 nci maddesinde belirtilen en üst başarı ücreti oranı kadar (%8 oranında) artış yapılır.

  1. KİT’lere özelleştirme kapsamına alınma kararından sonra ataması yapılan kamu görevlileri, nakle tabi personel kapsamında değerlendirilir ve aynı haklardan yararlandırılır.

  MADDE 57 - HİZMET TEŞVİK PRİMİ

  1. İstihdam türleri ve tabi oldukları personel mevzuatı yönüyle ayrım yapılmaksızın, farklı istihdam tür-lerinde ve personel kanunlarına tabi olarak geçirdikleri hizmet süreleri birlikte değerlendirilmek suretiyle kamu görevlilerine; hizmet süresi göz önüne alınarak en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dâ-hil) brüt tutarı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda hizmet teşvik primi ödenir.

  HİZMET SÜRESİ

  HİZMET TEŞVİK PRİMİ ORANI

  5 YIL

  %100

  10 YIL

  %200

  15 YIL

  %300

  20 YIL

  %400

  25 YIL

  %500

  30 YIL

  %600

  35 YIL

  %700

  1. Birinci fıkra kapsamında hesaplanarak ödenecek hizmet teşvik primi tutarları; a) Kadın kamu görevlilerine %25,

  b) Engelli kamu görevlilerine, engellilik oranları yönüyle ayırım yapılmaksızın %40 artırımlı ödenir.

  1. Hizmet teşvik primi, teşvik pirimi ödenmesi için gereken hizmet yılı süresinin tamamlandığı tarihi takip eden ayda, damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılmaksızın maaşla birlikte ödenir.

  yükselmesi verilmek suretiyle intibaklarında değerlendirilir. Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gire-cekleri derece ve kademeler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi ve bu derecenin son kademesini geçemeyeceği gibi, aynı seviyedeki öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi de geçemez.

  MADDE 58- BÜYÜK PROJE TAZMİNATI

  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı II sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5 inci maddesinde ön görülen İlave Özel Hizmet Tazminatı Oranlarından (Büyük Proje Tazminatından) yararlanmada, personel sayısına ilişkin sınırlama uygulanmaz. Hizmet kolunda gö-rev yapan Veteriner Hekim unvanlı personel de aynı usullerle faydalanır.

  Kamu görevlilerinden, yurt içinde veya yurt dışında serbest (işçi) ve kendi nam ve hesabına tabi olarak veya özel kurumlarda çalışılmış olan süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna ya da teşkilat kanunlarına dayalı olarak sözleşmeli pozisyonda görev yapılan sürelerin tamamı veya bir kısmı tabi oldukları personel kanunlarına göre kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinde değerlendirilme-miş olanların söz konusu çalışma süreleri; her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı için de bir derece

  yükselmesi verilmek suretiyle intibaklarında değerlendirilir. Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gire-cekleri derece ve kademeler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi ve bu derecenin son kademesini geçemeyeceği gibi, aynı seviyedeki öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi de geçemez.

  MADDE 61 - KAZANILMIŞ HAK AYLIĞININ TESPİTİNDE DEĞERLENDİRİLMEMİŞ SÜRELER

  MADDE 60 - İSÇİLERİN MEMURİYETE GEÇİRİLMESİ

  Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu ol-duğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleş-meli personel pozisyonlarına ve diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilir.

  Matbaacı, teknisyen yardımcısı, aşçı, itfaiyeci, şoför, arşiv memuru, enformasyon memuru, fotoğraf-çı, kameraman ve kaptan unvanında çalışan personel, güvenlikçi, kaloriferci, laborant yardımcısı, kuaför, berber ve mesleki teknik öğrenim gören diğer Yardımcı hizmetler sınıfı personeli teknik hizmetler sınıfına değerlendirilir.

  MADDE 59 – HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİLERİ

  Yardım Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari Hizmetler Sınıfında değerlendirilir.

  Büyük Proje Tazminatının ödenmesinde esas alınan dereceler dikkate alınmaz kamu görevlileri birinci fıkrada belirtilen beşinci maddenin ilgili bölümünde yer alan en üst derece dikkate alınarak tazminattan yararlanır.

  Büyük Proje Tazminatından, veteriner hekim, biyolog, tekniker ve teknisyen kadrosunda bulunan kamu görevlileri de yararlandırılır.

  MADDE 62– KİT BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN İÇ DENETÇİLER

  (1)Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen iç denetçiler; bakanlıklarda istihdam edilen ve aynı dereceli iç denetçi kadrolarında görev yapan emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklar ile harcırah konusundaki hükümlerden aynı esas ve usullere göre yararlanır.

  MADDE 63 - BAZI UNVANLARA VE KADROLARA İLİŞKİN HAKLAR

  Kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü unvanıyla görev yapanlar, 1000 makam tazminatı ile 4000 görev tazminatı göstergesinden yararlandırılır.

  “Gassal” unvanlı kadrolarda bulunanlardan, “Müezzin-Kayyım” unvanlı kadrolara atanmak için aranmakta olan eğitim şartlarını haiz olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığında “Müezzin-Kayyım” unvanlı kadrolarda görev yapıp

  MADDE 64 - GASSAL KADROSUNDA OLANLARDAN DİNİ EĞİTİM GÖRMÜŞ OLANLARIN MALi HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

  1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında öğrenime gönderilen ve mecburi hizmetlerini yapmak üze-re kamu kurumlarına farklı unvanlarda atamaları yapılan personel, kurumlarında bulunan öğrenimlerine uygun kariyer uzmanı kadrolarına sınavsız atanır.

  657 sayılı Kanun I sayılı ek gösterge cetvelde diğer uzmanlıkların sayıldığı (g) bendine ve aynı Kanun’un 152’nci maddesinin II sayılı Tazminatlar kısmının A. Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (ğ) bendine “Mali Hizmetler Uzmanları” ifadesi eklenmiştir.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36’ncı maddesinin (A) bendinin dördüncü fıkrasında belirtilen hak-tan, “ekonomist” unvanlı kadrolarda istihdam edilen kamu görevlileri de yararlandırılır.

  Gelir İdaresi Başkanlığının çeşitli birimlerinde çalışan personel için yılda bir kez Gelir Uzmanlığı Sınavı düzenlenir.

  Şeflerin ek ödemeleri; 1. ve 2. Derecede aylık alanlara 150, 3. ve 4. Derecede aylık alanlara 140 ve diğer derecelerde olanlara 130 olarak uygulanır.

  da imam hatip lisesi mezunu olan ve aynı kazanılmış hak aylığı derecesinde bulunanların yararlandığı mali hak-lardan aynen yararlanır.

  MADDE 65 - KAMU KONUTLARINDAN YARARLANMA HAKKI VE KAMU KONUTLARI ÜCRETİ

 2. Kamu kurum ve kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin Kamu Konutları Yönetmeliği kapsa-mında uhdelerinde bulunan kamu konutları, (hizmet tahsisli konutlar dikkate alınmaksızın) %85’ini sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilir. Hizmet tahsisli konutların oranı, toplamda, kuruluş, kurum ve bi-rim itibariyle %10’u aşamaz.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra teşkilatı birimleri; Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamın-da uhdelerinde bulunan kamu konutlarının %3’ünü, sadece 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (diğer personel kanunlarına tabi kurumlar için tabi oldukları kanunda engelli personel istihdamına ilişkin hü-küm) kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin sıra tahsisli olarak başvuru yapabileceği şekilde engelli-özürlü personel için ayırırlar. Engelleri-özürleri göreve başladıktan sonra oluşan kamu görevlileri de bu haktan faydalanır. Engelli kamu görevlilerinin bu fıkra kapsamındaki haktan yararlanması diğer kap-samdaki sıra tahsisli konutlar için başvuru yapmasına engel teşkil etmez.
 4. İlgili mevzuatında kamu konutları için belirlenen oturma süreleri; engelli-özürlü kamu görevlilerinden birinci derece engelli-özürlü olanlar için 36 ay, ikinci derecede engelli-özürlü olanlar için 24 ay, üçüncü derece engelli-özürlü olanlar için 18 ay arttırılmak suretiyle uygulanır.
 5. Kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan baraj, termik santral, maden sa-hası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri ile gar ve istasyon gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlar-dan kira bedeli alınmaz.
 6. Kamu İktisadi teşebbüslerinde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Em-lak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i tahsil edilir.
 7. Kamu konutundan yararlanan kamu görevlilerinden tahsil edilen kira bedelleri için yapılan ödemeler-de KDV uygulanmaz.

MADDE 66 - KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİ İLE DİSİPLİN CEZASI ALMAKSIZIN GEÇİRİLEN SÜRELER İÇİN İLAVE BİR KADEME VERİLMESİ

 1. 657 sayılı Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir kademe verilmesi hakkından, “mecburi olarak sürekli görevle atanma” şartı aranmaksızın madde içeriğindeki diğer şartları taşıyan bü-tün kamu görevlileri yararlanır.

 1. 657 sayılı Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir kademe verilmesinde aranan iki yıl görev yapma şartı, engelli kamu görevlileri bakımından bir yıl olarak uygulanır.

 1. Kamu görevlilerine disiplin cezası almaksızın geçirdikleri her dört yıl için ilave bir kademe verilir. Dört yıllık sürenin hesaplanmasında aylıksız izin de geçirilen süreler ile adaylık süresi de dikkate alınır.

 1. 657 sayılı Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son dört yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

MADDE 67 - DİSİPLİN CEZALARINA BAĞLI OLARAK MALİ VE SOSYAL HAKLARDA KESİNTİ

 1. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarından, aylıktan kesme ve maaş kesimi gibi doğrudan mali ve sosyal haklarda kesinti yapılması yaptırımı öngören disiplin cezası uygulamaları hariç disiplin cezası nedeniyle herhangi bir kesinti yapılamaz.

 1. Aylıktan kesme ve maaş kesimi gibi disiplin cezalarının uygulanmasına bağlı olarak kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinden yapılacak kesinti; kamu görevlisinin sadece aylık göstergesi ile maaş katsayısının çarpımıyla bulunacak tutar dikkate alınarak uygulanır.

MADDE 68- GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE İSTEĞE BAĞLILIK

 1. 375 sayılı KHK’nın ek 25’inci maddesi kapsamında yapılacak geçici görevlendirmelerde kamu görevlisi-nin isteğinin bulunması ve/veya kamu kurum ve kuruluşunun muvafakatinin olması şartı aranır.

 1. Birinci fıkra hükmü 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Ku-rumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” kapsamındaki geçici görevlendirmelerde de uygulanır.

MADDE 69- ÖDÜLLENDİRME ESASLARI VE ÖDÜL TUTARI

 1. Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenme-sinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde vali-ler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarılarının niteliğine göre “başarı belgesi” ya da “üstün başarı belge-si” verilir. Kamu görevlilerine, birinci fıkrada belirtilen durum ve hallerin var olması ve aynı durum ve halleri için düzenlenmemesi kaydıyla birden fazla başarı veya üstün başarı belgesi verilebilir.

 1. Başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda maaşıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) iki katı tutarında başarı ödülü verilir.

 1. Üstün başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda maaşıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) dört katı tutarında üstün başarı ödülü verilir.

 1. Başarı ve üstün başarılı ödülünden, damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.

 1. Kamu görevlilerine, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süreleri-nin hesabında değerlendirilmek üzere; her üç başarı belgesi ile her üstün başarı belgesi için ilave kademe ayrıca verilir.

 1. Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı; hizmet sınıfı, görev yapılan kurum ve diğer hususlar gözetilerek sınırlanamaz.

 1. Bu madde hükümleri, istihdamlarına esas mevzuat hükümleri yönüyle ayırım yapılmaksızın geçici per-sonel ile sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen kamu görevlileri hakkında da uygulanır.

 1. Ödüllendirme esas ve tutarına ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümleri aykırı olmaması kaydıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 70 – İSTİHDAM FAZLASI OLARAK BELİRLENEN PERSONEL İLE KADROSU KALDIRILAN KAMU GÖREVLİLERİNİN DURUMLARINA UYGUN KADROLARA VE DİĞER KURUMLARA NAKİLLERİ

 1. 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında kadroları kaldırılan devlet memurları ile özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen kamu görevlilerinden isimleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atan-mak üzere kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme süreci-nin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birime bildirilenlerin nakilleri, öğrenimleri ve unvanları itibarıyla atanabilecekleri hizmet sınıfına dâhil kadro ve unvanlara yapılır.

 1. Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki haktan,

 1. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olan-lar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personel,

 1. 657 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda müdür ve daha üst unvanlı kadrolarda bulunan-lar ve danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda bulunanlar da yararlandırılır.

 1. Kadrolarının kaldırılmasına veya istihdam fazlası personel olarak belirlenerek nakilleri bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında diğer kurumlara yapılan personelin yararlanacağı zam ve tazminatlar ile mali ve sosyal haklarının ödenmesinde, nakledildikleri kadro ve unvana ait mali ve sosyal haklarının parasal karşılığının nakil öncesi yürüttükleri görevlerden daha yüksek olması hali hariç olmak üzere nakle-dildikleri tarihten önce yararlandıkları en yüksek oran, gösterge rakamı ve tutar dikkate alınır. Bu kapsam-daki personel, emsali kamu görevlilerinin yararlandığı artışlardan yararlandırılır.

MADDE 71 – ARAŞTIRMACI KADROLARINDAKİ PERSONELİN HAKLARININ EŞİTLENMESİ

 1. Özelleştirme kapsamındaki uygulamalar ile 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi gereğince istihdam fazlası personel olarak belirlenmelerinin sonucunda araştırmacı unvanlı kadrolarla ilişkilendirilen kamu görevlileri; araştırmacı kadrosuyla istihdam fazlası personel sıfatına bağlı olmaksızın ilişkilendirilen kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarından aynen yararlanır, maaş ve ücretleri ile diğer parasal hakları bu kapsamdaki araştırmacı unvanlı personelle eşitlenir. Bu fıkra hükmü, 71 numaralı maddenin(hemen üstü) 3. fıkra hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

MADDE 72 - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFINA GİRENLERİN MALİ HAKLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ

 1. 657 sayılı Kanuna tabi olarak; “Avukat, Müşavir Avukat, Hazine Avukatı, Müşavir Hazine Avukatı” unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri kadro unvanlarında bulunanlardan avu-katlık ruhsatına sahip olup kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara, aşağıdaki bent-lerde belirtilen gösterge veya oranlar itibarıyla ilgili mevzuatında daha yüksek belirleme yapılmış olanların hakları saklı kalmak üzere;

 1. Birinci dereceli kadroya atanmış olmaları kaydıyla 2.000 gösterge üzerinden makam tazminatı ödenir.

 1. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme verilmesinde, aylık alınan dereceleri itibarıyla; birinci derece ile ikinci derece için %170, üçüncü derece ila dördüncü derece %160, diğer dereceler için %150 oranı uygulanır.

 1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre özel hizmet tazminatı verilmesinde, aylık alınan dere-celeri itibarıyla; birinci derece ile dördüncü için %175, diğer dereceler için %160 oranı uygulanır.

MADDE 73 – DİNLENME HAKKI VE İZİNLER

 1. Kamu görevlileri, yıllık ve mazeret izinlerini iş günü esasıyla kullanır.

 1. Yıllık izinlerde kullanılan izin süresinin beş günden az olmaması kaydıyla gidiş ve dönüş için birer gün yol izni kullandırılır.

 1. Yıllık izinler kamu görevlisinin isteği doğrultusunda kullandırılır. Yıllık izin kapsamında kullanılacak sü-renin en az 3 gün olması esastır. Bundan daha kısa süre izin işyerinin takdirindedir.

 1. Sözleşmeli personel dâhil kamu görevlileri, yılı içerisinde kullanamadıkları izin sürelerini ertesi yıl kul-lanabilirler.

 1. Kullandırılmayan izin sürelerinin her günü için en yüksek devlet memuru aylığının yarısı tutarında izin tazminatı ödenir.

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur statüsünde istihdam edilen kamu görevlileri-nin yararlandığı yıllık, aylıksız, mazeret, refakat, süt, ölüm, doğum ve benzeri izin haklarından sözleşmeli statüde görev yapanlar dâhil statü farklılığı olmaksızın bütün kamu görevlileri faydalandırılır.
 1. Engelli kamu görevlileri, yıllık izin haklarından %25, mazeret izninden %50, süt ve doğum izinlerinden %100 artırımlı yararlandırılır.

 1. Sözleşmeli personel statüsündeki kamu görevlileri hakkında yukarıdaki fıkrada yer verilenlere ilave olarak dinlenme ve izin hakkı kapsamında aşağıdaki hükümler de uygulanır. Söz konusu hükümler kadro-lu statüde görev yapan personelin ilgili mevzuatında düzenlenenden daha geniş haklar içermesi halinde kadrolu statüde görev yapan personel hakkında da uygulanır.

 1. Hastalık, doğum, -evlat edinme dahil- analık, babalık, süt izni ile mazeret ve doğum sonrası dönemdeki yarı zamanlı çalışma haklarından, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 4/A kapsamındaki kamu görev-lilerinin yararlandığı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

 1. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalması durumunda ilgili mevzuatı kapsamındaki ücretli sağlık izninden yararlandırılır.

 1. En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması duru-munda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir takvim yılı içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli mazeret izni kullanabilir.

 1. Evli olmayan çocuğunun (evli olmakla birlikte eşi en az yüzde 70 oranında engelli olan çocuklar ile evli olmakla birlikte eşi doğum yapmış olup doğumun üzerinden sekiz haftalık süre geçmemiş olan çocuk-lar dâhil), eşinin, birlikte ikamet ettiği ana veya babasının yatarak tedavi görmesi durumunda, refakat edilmemesi halinde hayati tehlike meydana gelebileceği yönünde sağlık raporu düzenlenmiş olması ve sadece sözleşmeli personel adına refakatçi kaydı çıkarılmış olması şartıyla, yatarak tedavi sırasındaki refa-kat süresini geçmemek ve her halükarda bir takvim yılı içinde üç aydan fazla olmamak üzere toptan veya bölümler hâlinde ücretli izin kullanabilir.

 1. İlgili mevzuatı kapsamında yarı zamanlı çalışması durumunda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanla-rın, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımlarının yarım olarak ödendiği döneme ilişkin prim ödeme gün sayıları ya-rım olarak hesaplanır. Bu fıkra kapsamına girenlerin yarım zamanlı olarak çalışılan günlere ilişkin sigorta primleri, normal zamanlı çalışılması hâlinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç tutarının yarısı üzerinden ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, sigorta primine esas aylık kazanç tutarının tamamı üzerinden öden-meye devam olunur. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal

yardımları yarım ödenen sözleşmeli personelin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları hâlinde, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen esaslara göre hesap-lanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.

MADDE 74 - SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞ SONU TAZMİNATI

 1. Sözleşmeli personele, sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle ilgili mevzuatı uyarınca verilecek iş sonu tazminatı; gelir vergisinden müstesna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmadığı sürece, söz konusu mevzuat uyarınca hesaplanacak tutarlar %10 artırılmak suretiyle ödenir.

MADDE 75 - STATÜ, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME, DERECE YÜKSELMESİ, GÖREVDE YÜKSELME VE DİĞER HUSUSLAR

 1. Taşra Uzmanlarına İlave Bir Derece; 657 sayılı Kanunu 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” başlıklı bölümünün “A) Özel Hizmet Tazminatı” fıkrasının (h) ve (i) bentlerinde sayılan uzman ve müfettiş unvanlı kadrolara atanmış olanlardan aynı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrası-nın (11) numaralı bendi kapsamında derece yükselmesinden yararlanmamış olanlar hakkında 15/1/2020 tarihi itibarıyla bir derece yükselmesi uygulanır.

(2)Emekliye Ayrılanlara Görev Silahının Tevdi Edilmesi ve Harçtan Muafiyet; Orman muhafaza memurları ile Gümrük muhafaza memurları dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı gereği silah taşıma ve kullanma yetkisi-ne haiz kamu görevlileri; fiilen görev yaptıkları dönemde kurumlarınca kendilerine tahsis edilen zat’ı /şah-si silahlarını, emekli olduklarında herhangi bir harç, vergi ve ücret ödemeksizin edinebilirler. Bu kapsam-daki personelden emekli oldukları dönemde de, fiilen görev yaptıkları dönemde ya da emekli oldukları tarihten sonra edindikleri ayrımı yapılmaksızın sahip oldukları silaha ilişkin vergi, harç ve ücret alınmaz.

 1. Özel/Koruma Güvenlik Görevlilerine Silah Tazminatı; İstihdam türü ve görev yapılan kurum yönüyle ay-rım yapılmaksızın bekçi ve koruma güvenlik görevlisi pozisyonlarında bulunanlara yürüttükleri görevleri gereği silah taşımaları kaydıyla 375 sayılı KHK eki II sayılı Cetvel kapsamında ek ödemeleri 10 puan artırılır.

(4)Görevlerini Araç Kullanarak Yerine Getiren Personel; Kamu görevlilerinden uhdelerindeki görevleri araç kullanarak yerine getirenlere; kurum, istihdam türü, unvan, kadro, görev yeri, pozisyon ayrımı yapılmaksı-zın her ay aylıklarıyla birlikte ödenmek üzere 150 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpılarak buluna-cak tutarda ilave ücret ödenir.

ayrım yapılmaksızın kasko sigortası yaptırılır. Buna ilişkin giderler ilgili kuruluşun bütçesinden karşılanır.

 1. PTT A.Ş’ye İlişkin Hüküm; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile personelini konu edinen hükümler, aleyhe sonuç doğurmaması kaydıyla ve unvan yönüyle uygulanabilir olması haliyle sınırlı olmak üzere PTT A.Ş ve personelini de kapsar.

 1. Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Aile Yardımı; Kurumların yurtdışı teşkilatına ait pozisyonlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk uyruklu personel, aile yardımı ödeneğinden Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli sözleşmeli personelin yararlandığı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

 1. Ayniyat Saymanlarının Mali ve Sosyal Hakları; Şube müdürlüğüne atanmak için gereken şartları taşıyan ayniyat saymanları, şube müdürünün yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlanır.

 1. Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavları; Kamu kurum ve kuruluşları her yıl en az bir defa boş kadroya ilişkin sayı sınırı olmaksızın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapar. Bu sınavların sonuçları, müteakip sınava kadar geçerli kabul edilir. Sınav sonuçlarının belli olmasından sonra boşalan ve ihtiyaç duyulan kadrolara öncelikle bu sınav kapsamında başarılı olanların atanması esastır. Unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması yapılmaz. Atama yapılacak kadro sayısının sınava katıla-cak aday sayısından fazla olması halinde unvan değişikliği sınavı yapılmaksızın ilgililer unvanlarına uygun kadrolarla ilişkilendirilir.

MADDE 76 - KORUMA GÜVENLİK MEMURLARININ ÇALIŞMA HAKKI VE DİĞER HUSUSLAR

 1. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunanlardan 45 yaşını dolduranlar, talepleri halinde, yö-netici kadroları ile unvan değişikliği sınavlarına tabi kadrolar dışındaki kadrolara, sınav haricindeki koşul-ları taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın durumlarına ve idarenin ihtiyaçları-na uygun olarak belirlenecek diğer kadro veya pozisyonlara atanabilirler.

 1. Koruma güvenlik görevlileri unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarına diğer personel gibi ka-tılır.

 1. Sağlık sorunları nedeniyle güvenlik görevinden ayrılan personel genel idari hizmetler sınıfında kendi unvan (güvenlik görevlisi şef, amir, memur) veya pozisyonuna uygun göreve atanırlar.

MADDE 77 – PTT, TRT VE KİT’LER İLE ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURULUŞLARDA SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ

 1. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel bütçeli kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine, ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri veya özel bütçeli kuruluşlar ile bu idarelerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında sözleşme yapılması halinde, aylık tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek göster-ge dahil) %100’ünü geçmemek üzere sosyal denge tazminatı ödenebilir. İlgili kamu iktisadi teşebbüsleri veya özel bütçeli kuruluşlarda bu sözleşmenin yapılmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine anılan idarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakan karar verebilir ve süresi bu toplu sözleşme süre-siyle sınırlı olmak üzere yapılabilecek olan söz konusu sözleşmeyi anılan idarelerde en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile Bakan imzalar. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

 1. Sosyal denge tazminatının aylık tutarı, istihdam biçimi, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre anılan sözleşmelerde farklı miktarlarda belirlenebilir.

MADDE 78- PTT, TRT VE KİT’LERDE GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

 1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdür yardımcılarının dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranla-rına 15 puan ilave edilir.

MADDE 79- KAMU GÖREVLİLERİNİN ANAYASAL HAKLARINI KULLANMASI VE TEMİNAT ALTINA ALINMASI

1- Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle;

 1. Düşünce ve kanaat hürriyeti,

 1. Düşünceyi açıklama hürriyeti,

 1. Din ve vicdan hürriyeti,

 1. İbadet hürriyeti,

 1. Siyaset (Seçme-Seçilme) Hakkı,
 1. Çalışma Hakkı,

 1. Sendika üyeliği, toplu sözleşme ve grev hakkı,

 1. Toplantı ve gösteri yürüyüşü

konularında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlama uygulanamaz. Bu hakların kullanımını imkân-sızlaştıran veya zorlaştıran ya da bu hakların kullanılması halinde ilgililer hakkında disiplin cezası verilme-sini öngören mevzuat hükümleri uygulanmaz.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada sayılan haklardan işyerlerinde kullanılabilecek olanların kul-lanımına ilişkin gerekli tedbirleri alır ve kuralları hayata geçirir.

 1. Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönet-melik hükümlerinde kılık-kıyafet yasağı sonucu doğuran ve evrensel hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykırı hükümlerine tabi olmaksızın özgür tercihleriyle belirledikleri kılık-kıyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkın kullanılmasında, bağlı bulunan bakanlık, yargı organları ve benzeri çerçevede görev yapılan kurum dâhil olmak üzere unvan, kadro, mesleğin niteliği ve benzere sebeplere dayalı ayırım ve sınırlama yapılamaz.

 1. Kamu görevlileri dahil olmak üzere herkes, evrensel hukukta ve uluslararası anlaşmalarda belirtilen çerçeve içerisinde sendikal örgütlenme hakkından faydalanır. Bütün kamu görevlilerinin, sendika kurma ve kurulu sendikalara üye olma hakkına sahip olması esastır. 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer verilen sendikal örgütlenmeye ilişkin sınırlamalar ve yasaklar uygulanmaz.

MADDE 80 - AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA İLİŞKİN TEŞHİS, TEDAVİ İLE PROTEZ GİDERLERİ

 1. Kamu görevlilerinin, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest çalışan diş hekimlerine yaptırdıkları, ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis ve tedavi giderleri ile bu kapsamda ağız ve diş protezlerine ilişkin giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

MADDE 81 - AĞIR HASTALIK HALLERİNDE AVANS

 1. Kamu görevlilerine, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin (eş, çocuk, anne, baba ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının), ağır hastalıklarının tedavisinde, organ ve doku nakilleri ile ma-liyeti yüksek tıp uygulamasını gerektiren teşhis ve tedavi hizmeti gerektiren durumlarda talepleri halinde, faiz işletilmemek ve 48 ayda geri ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans verilir

MADDE 82 - SOSYAL FAALİYETLERDE YARDIMCI OLMA, YAZLIK VE KIŞLIK SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANMA

 1. Kamu İşvereni, Konfederasyon veya sendikaların sendikalı memurlar için yapacakları sosyal faaliyetle-rinde ve üyelerinin sosyal konulardaki ihtiyaçları için önceden izin alınmış olması kaydıyla yardımcı olur, salon, araç ve gereçlerden ücretsiz olarak yararlandırır.

 1. Memurların bedenen ve ruhen gelişmesini sağlamak amacıyla imkân nispetinde sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri için işveren yer ve malzeme temin eder. Kamu işveren vekili kurumlarda bulundurulmak üzere, çalışan personelin mesleki becerilerini geliştirmek için o hizmet koluyla ilgili ulusal dergi ve benzeri yayınlardan temin eder.

 1. İşverene ait sosyal tesislerden ve misafirhanelerden ayırım yapılmaksızın tüm kamu görevlilerinin ya-rarlanmaları esastır.

MADDE 83- KOMİSYONLARDA SENDİKA TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

İlgili mevzuatında sendika temsilcisi bulundurulmasının zorunlu olduğu kurul ve komisyonlar haricinde, Kamu kurumlarında oluşturulan lojman, ihale, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, spor ve bu gibi komisyonlarda hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikasının temsilcileri yer alır.

Son Güncelleme: 25.07.2019 09:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Verification: 1ba45668fa4004d3