Mayın Faaliyet Merkezi Kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarısında, Milli Mayın Merkezi kurulması ile Askerlik ve TSK İç Hizmet kanunlarında değişiklikleri ön görülüyor. İşte tasarının ayrıntıları

banner396

Mayın Faaliyet Merkezi Kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarısında, Milli Mayın Merkezi kurulması ile Askerlik ve TSK İç Hizmet kanunlarında değişiklikleri ön görülüyor. İşte tasarının ayrıntıları

24 Kasım 2014 Pazartesi 15:02
Mayın Faaliyet Merkezi Kurulacak

 MİLLİ MAYIN FAALİYET MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti sınırlan dahilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik faaliyetleri yürütecek Milli Mayın Faaliyet Merkezinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyetinin tamamında insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları kapsar.

(2) Milli Mayın Faaliyet Merkezi, Bakanlar Kurulu karan ile görevlendirilmesi halinde yurtdışında da faaliyet gösterebilir.

(3) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara ilişkin Kanun kapsamında yürütülen faaliyetler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Akreditasyon: Askeri unsurlar dahil tüm kurum ve kuruluşlann teşkilatının, teçhizatının, eğitim seviyesinin ve çalışma usullerinin, maym ve/veya patlamamış mühimmat temizleme işlemi için belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol ve takip edilerek yetkilendirilmesini,

b) Bakan: Milli Savunma Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığım,

ç) İnsani amaçlı maym ve/veya patlamamış mühimmat temizleme: Maym ve/veya patlamamış mühimmatın bulunduğu alanın herhangi bir amaçla kullanıma açılmasına yönelik, zaman ve maliyet baskısı olmadan, çalışanlann ve üçüncü şahıslann can güvenliğine öncelik verilerek sürdürülen faaliyetlerin tamamım,

d) Kalite güvence faaliyeti: Maym ve/veya patlamamış mühimmat temizliği yapan kuruluşun çalışma etkinliğini bozmayacak şekilde, bu kuruluşun belirlenen standartlara uygun çalışıp çalışmadığının takip ve kontrol edilmesi, tespit edilen aksaklıklara anında müdahale edilerek düzeltilmesinin sağlanması, gerektiğinde standartlara uygun temizlik yapıldığından şüphe edilen alanların yeniden temizlettirilmesi, risk tespit edilen durumlarda işin durdurulması ve tüm bu hususlann Merkeze düzenli olarak rapor edilmesi faaliyetini,

e) Kalite kontrol faaliyeti: Maym ve/veya patlamamış mühimmat temizliği yapılan alanın Merkez tarafından belirlenen orandaki kısmının, örnekleme yöntemiyle yeniden temizlik işlemine tabi tutulması suretiyle kontrol edilmesini,

f) Maym: Kara, deniz ve hava araçlarım tahrip etmek veya hasara uğratmak, personeli öldürmek ve yaralamak suretiyle muharebe edemez duruma getirmek amacıyla, bir kap içerisine yerleştirilmiş olan patlayıcı, aydınlatma veya kimyasal harp maddelerini,

g) Maym faaliyeti: Maym ve/veya patlamamış mühimmat temizleme işlemini ve bu işlemin gerçekleştirilmesi ile ilgili diğer faaliyetleri,

ğ) Merkez: Milli Maym Faaliyet Merkezi Başkanlığım,

h) Milli mayın faaliyet planı: Türkiye Cumhuriyeti sınırlan dahilinde bulunan mayın ve/veya patlamamış mühimmat ile kirletilmiş bölgelerin, belirlenen önceliklere göre yıllık ve üç yıllık temizleme planlannı, bu faaliyetlere ilişkin kaynak planlamasını, dönem içerisinde mayın faaliyeti ile ilgili gerçekleştirilmesi planlanan diğer faaliyetleri içeren planı,

ı) Milli mayın temizleme standartlan: Uluslararası maym temizleme standartlarında belirtilen esaslar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içerisinde gerçekleştirilecek maym ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerinde aranacak ve uygulanacak esasların yer aldığı dokümanı,

i) Patlamamış mühimmat: İşleme tabi tutulmuş, tapalanmış, kurulmuş veya kurulmamış, kullanılmak üzere hazırlanmış veya kullanılmış ancak işlevini yerine getirmede başansız olmuş mühimmatı,

j) Sertifikasyon: Maym ve/veya patlamamış mühimmat temizleme sürecinin sonunda, temizlik faaliyetlerinin istenen standartlarda ve derinlikte gerçekleştirildiğine, temizlik yapılan arazinin temizliği yaptıran kuruluşa devredildiğine ilişkin düzenlenen; temizliği yapan, temizlik sürecini denetleyen ve temizlik faaliyetini yaptıran kuruluşlar tarafından imza altına alman belgeyi,

k) Uluslararası maym temizleme standartlan: Birleşmiş Milletler tarafından, mayından etkilenen ülkelerce yürütülen insani amaçlı mayın temizleme faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve yönetilmesi konulannda rehber doküman olarak kullanılması maksadıyla hazırlanarak yayımlanan dokümanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Görevler

Kuruluş

MADDE 4- (1) Türkiye Cumhuriyetinin sınırlan dahilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı maym ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerine yönelik politikalan belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Bakana bağlı olarak Milli Maym Faaliyet Merkezi Başkanlığı kurulmuştur.

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 5- (1) Merkezin görev, yetki ve sorumluluklan şunlardır:

a) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; milli politika, strateji, öncelikler ve iş planlarım içeren milli mayın faaliyet planım oluşturmak ve Bakanlar Kurulunun onayına sunmak.

b) Milli maym faaliyet planım uygulamak, yürütülen faaliyetleri takip ve kontrol etmek, aksaklıklarla ilgili tedbir almak.

c) Milli maym temizleme standartlarım hazırlamak, güncellemek ve yayımlamak.

ç) Maym ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetlerinin ulusal düzenlemelere ve uluslararası maym temizleme standartlanna uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak.

d) Maym ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında Bakanlar Kuruluna rapor vermek, kamuoyuna ve ihtiyaç duyulan yerlere açıklamalarda bulunmak.

e) Maym ve/veya patlamamış mühimmat mağdurlanna yardım konusunda, yasal düzenlemeler kapsamında yürütülen işlemleri takip etmek ve gerektiğinde iyileştirici önlemler alınmasına yönelik girişimlerde bulunmak.

f) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat içerdiği bilmen veya şüphelenilen alanlara ilişkin bilgileri, bu kapsamda gerçekleştirilen keşif faaliyetlerini, bu alanların bulundukları bölgeye, bölge halkına ve ulusal menfaatlerimize etkisini, söz konusu alanların temizlenmesinin sağlayacağı fayda ve mahsurlan, temizlenen alanlara ilişkin bilgi ve raporlan, maym ve patlamamış mühimmat kaza ve olaylan ile bu kaza ve olaylardan etkilenenlere ilişkin detaylı ve istatistiki bilgileri, maym risk eğitimi kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan işlemleri, aynca maym faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi takip etmek, yönetmek ve istatistiki veriler üretmek maksadıyla, maym faaliyetleri bilgi yönetim sistemini kurmak ve işletmek.

g) Maym ve/veya patlamamış mühimmat sorunu ve toplum üzerindeki farklı etkilerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak amacıyla bilgi toplama ve analiz sistemi tesis etmek.

ğ) Merkezin faaliyetlerinin etkili yönetimini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulacak iç sistemleri ve usulleri oluşturmak.

h) Maym ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetini gerçekleştirecekleri akredite etmek, yapacağı denetimlerde aykın bir durum tespit etmesi halinde akreditasyonlan iptal etmek.

ı) Kalite güvence ve kalite kontrol faaliyetleri ile sertifikasyon işlemlerini gerçekleştirmek.

(2) Milli Maym Faaliyet Merkezi Başkam; Merkezin hizmetlerini mevzuata, milli maym faaliyet planına ve kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütmek ve faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlanyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli olup, Merkezin icraatından ve emri altındakilerin faaliyetlerinden ve işlemlerinden Bakana karşı sorumludur.

(3) Milli Maym Faaliyet Merkezi Başkam ve Merkezin her kademedeki yöneticileri, gerektiğinde sınırlarım yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmım astlarına devredebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personele İlişkin Hükümler

Sözleşmeli personel çalıştırma

MADDE 6- (1) Merkezde; bu Kanunla verilen görevlerin yürütülmesi için, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştınlmasma dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştınlabilir. Bunlar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bunlara ödenecek ücretin net tutan, birinci dereceli Milli Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutanmn yıllık ortalamasını aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilir. Çalıştınlabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı elliyi geçemez.

(2) Merkezde çalıştınlacak sözleşmeli personelin hizmete alınmalan, görev ve yetkileri, nitelikleri, disiplin esaslan, yükümlülükleri, sözleşmenin fesih halleri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkanlan yönetmelikle düzenlenir.

Görevlendirme

MADDE 7- (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlan kurumlannca ödenmek kaydıyla geçici olarak Merkezde görevlendirilebilir. Merkezin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandınlır. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, kurumlannda aylıklı izinli sayılır. İzinde oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklan devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Bunların geçici görev yolluklan Merkez tarafından ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe ve mali işlemler

MADDE 8- (1) Merkezin yürüteceği faaliyetlere ilişkin giderler, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

(2) Milli mayın faaliyet planında yer alan projeler kapsamında gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye Bakan yetkilidir.

Tedarik işlemleri

MADDE 9- (1) Merkez tarafından maym faaliyetlerine ilişkin yapılacak mal ve hizmet alımlan, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çıkanlan ve 20/4/2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Esaslara göre yapılır.

Muafiyet

MADDE 10- (1) Merkez tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurtdışmdan getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve hayvan gümrük vergilerinden muaftır.

Yetki devri

MADDE 11- (1) Bakanlar Kurulu, milli maym faaliyet planında yer alan projelerin veya projelerin belli bir limite kadar olan kısmının güncelleme yetkisini Bakana devredebilir.

MADDE 12- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak kırkbir yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmibir yıl sürer. Bu süre, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum, Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karanyla beş yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Türk vatandaşlığına sonradan almanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıklan tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki yerli yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan gelmiş olduklan ülkelerde askerlik yaptıklanm veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıklan yıl yirmiiki yaşında olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri halinde vatandaşlığa alındıklan tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamalan yapılarak o yıl askerlik çağma giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik halinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığım kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığım kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahattan dikkate alınarak bu Kanunun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülür.

Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiklerim belgelendiren Türk vatandaşlan bu Kanun hükümlerine göre askerlik yapmış sayılırlar.

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen esaslara göre; yurtdışmda doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığım da kazanan Türk vatandaştan, talepleri halinde, durumlarına uyan ve bu Kanunun öngördüğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik mükellefiyetlerini otuzsekiz yaşım tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilirler veya tabiiyetinde bulundukları diğer ülkede askerlik yapmış olduklarım belgelemek kaydıyla mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar. Bunların otuzsekiz yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilir."

MADDE 13- 1111 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için memuriyet mahalli dışındaki asker hastanesine gönderilmelerinde zaruret görülenlerin harcırahı, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre ödenir. Ayrıca, bunların konaklama giderleri anılan Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükümlere göre ödenir."

MADDE 14- 1111 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İzin, istirahat veya hava değişimine gönderilecek olan erbaş ve erlerin ne kadar süreyle izinli, istirahatli veya hava değişimli olduklarım gösterir belge birlik komutanlıklarınca yükümlülere elden verilir, ayrıca bu belgelerin bir nüshası da yükümlülerin terhislerinde kıta şahsi dosyası ile birlikte askerlik şubesine gönderilir."

"Bu maddede yazılı izinlerin dışmda izin vermeye, Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Verilecek bu izinlerin askerlik hizmetinden sayılıp sayılmayacağı Bakanlar Kurulu kararında gösterilir."

MADDE 15- 6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylannın Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun"un adı "Türk Silahlı Kuvvetleri Giyecek ve Teçhizatı Kanunu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 7471 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri personele ilk nasıp istihkakı hariç istihkak olarak verilecek veya tahsis edilecek giyecek ve teçhizatına ilişkin hususları belirlemektir.

Bu Kanun; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri personeli ve bu personele giyecek ile teçhizatım istihkak olarak verecek veya tahsis edecek birlik, karargah ve kurumlan kapsar.

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklan ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığım,

b) Askeri personel: Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, askeri öğrenci, sözleşmeli erbaş ve erler ile bunlann adaylan, erbaş ve erler ile yedek personeli,

c) İstihkak: Askeri personel tarafından kullanılmasına ve ilgili mevzuatı kapsamında sarfına yetki verilen giyecek ve teçhizatının cins ve miktanm,

ç) Tahsis: Askeri personel tarafından bir hizmetin ifası amacıyla veya hizmetin devamı süresince kullanılmasına ve ilgili mevzuatı kapsamında sarfına yetki verilen giyecek ve teçhizatının cins ve miktarım,

ifade eder."

MADDE 17- 7471 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- Askeri personele, yönetmelikle tespit edilen giyecek ve teçhizatı istihkak olarak; hizmetin özelliğine göre, ihtiyaç duyulan giyecek ve teçhizatı ise tahsis olarak verilir.

İstihkak veya tahsis olarak kullanılmak üzere verilecek giyecek ve teçhizatının cins, miktar ve miadım gösteren istihkak veya tahsis listelerini belirlemeye; tespit edilen giyecek ve teçhizatına yenilerini ilave etmeye veya ihtiyaç kalmayanları iptal etmeye, miktar ve miatlarında değişiklik yapmaya Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 18- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 57- Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık işlerinde, askerlerin fizik ve moral durumlarının takibi ile koruyucu ve askeri sağlık hizmetlerinin yürütülmesi esastır. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklıdır.

Bu hizmetin yerine getirilmesinden kıta komutanları, karargah veya askeri kurum amirleri ile bunların tabipleri sorumludur.

Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetleri, harekat ihtiyaçları hariç ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütülür."

MADDE 19- 211 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 58- Türk Silahlı Kuvvetlerinde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında; çevre sağlığı, kişisel sağlık ve hijyen, ilk yardım, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ile tütün ve madde kullanımının önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, okul sağlığı, sağlıklı beslenme, barınma ve giyinme, fiziksel performans ve etkinliklerin artırılması ile koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin diğer tedbirler alınır.

Askeri sağlık hizmetleri; göreve uyarlık ve elverişlilik kontrolleri ile periyodik veya zorunlu kontrolleri, sağlık raporu kontrolünü, tıbbi tehditlerin önlenmesini ve ortadan kaldırılmasını, tahliye, tedavi, sağlık lojistiği ve askeri sağlığa ilişkin diğer ihtiyaçları kapsar."

MADDE 20- 211 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 59- Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, askeri öğrenciler, erbaş ve erler ile bunların adayları, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sağlık açısından; göreve uyarlık ve elverişlilik ile periyodik veya zorunlu kontrollere ya da sağlık raporu kontrolüne tabi tutulabilir."

MADDE 21- 211 sayılı Kanunun 60 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 60 - Kıta, karargah ve askeri kurum tabipleri kadrolarda gösterilir.

Kadroda gösterilen tabip mevcut değilse aynı yerdeki diğer kıta, karargah veya askeri kurumlarda görevli bir tabip yahut Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda tabip kıta, karargah veya askeri kurum tabibi olarak görevlendirilir. Tabip görevlendirilmesinin mümkün olmadığı hallerde, en yakın resmi sağlık hizmet sunucusundan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından istifade edilerek sağlık hizmetleri yürütülür."

MADDE 22- 211 sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 61 - Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sivil personel, hastalıklarım bizzat veya başka bir vasıta ile amirlerine bildirmeye mecburdurlar. Amirler bunları öncelikle kendi kıta, karargah ve askeri kurumlannın tabiplerine gönderir. Acil durumlarda 5510 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Birinci basamak ve üst basamaklardaki muayene ve tedavilerin safahat ve sonuçlan, bizzat veya başka bir vasıta ile amirlere bildirilir

Üst basamak sağlık hizmet sunucularına sevk işlemleri ile buralardaki muayene ve tedaviler, 5510 sayılı Kanun esaslarına göre yürütülür.

Personelin askeri veya sivil sağlık teşkillerindeki muayene ve tedavi sonucunun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlere uyarlık bakımından takibi, gerekiyorsa 59 uncu madde kapsamında kontrolü sağlanmak suretiyle, kıta komutanları, karargah veya askeri kurum amirleri ile bunların tabipleri tarafından yapılır."

MADDE 23- 211 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 62 - Hastalanan öğrenciler ile erbaş ve erler, hastalıklarını amirlerine derhal haber vermeye mecburdur. Hasta; vizite zamanında kıta, karargah veya askeri kurum tabibine, mesai saati haricinde ise nöbetçi tabibe gösterilir. Hastalar, acil hallerde, doğrudan en yakın askeri veya sivil sağlık teşkiline gönderilir veya ulusal acil sağlık sisteminden yararlandırılır.

Amirler, hastalanmış olmakla birlikte bu durumu bildirmediği tespit edilenleri, muayene ve tedaviye ya da 59 uncu madde kapsamında kontrole göndermeye yetkilidir.

Üst basamak sağlık hizmet sunucularına sevk edilen öğrenciler ile erbaş ve erler, muayene ve tedavilerinin safahat ve sonuçlarım bizzat veya başka bir vasıta ile amirlerine ve kıta, karargah veya askeri kurum tabibine bildirirler. Muayene ve tedavi sonucunun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlere uyarlık bakımından takibi, gerekiyorsa 59 uncu madde kapsamında kontrolü sağlanmak suretiyle, kıta komutanları, karargah veya askeri kurum amirleri ile bunların tabipleri tarafından yapılır.

Askerlik hizmetini yapmakta iken hayati önemi haiz bir hastalığının bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilen erbaş ve erlerden, genel sağlık sigortası dışında başlanmış tedavileri devam etmekte iken terhis edilenlerin yarım kalan tedavilerine; terhis tarihini müteakip genel sağlık sigortası kapsamında hemen sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün olmayanlar için üç aylık süreyi aşmamak kaydıyla bu hizmetlerden yararlanabilecekleri tarihe kadar devam olunur. Bu şekilde tedavisine devam olunanların azami üç aylık süre içerisindeki her türlü tedavi giderleri ile tedavileri süresince ödenmesi gereken yol ücretleri ve gündelikleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesinden karşılanır. Ancak bu fıkra kapsamında tedavisine başlanmış olup terhislerinden sonra da tedavilerine devam olunması gerekenlerden terhislerini müteakip genel sağlık sigortası kapsamında hemen sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün olanlar ile bu durumda olmayanlardan genel sağlık sigortası tescillerini 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre bir aylık süre içinde yaptıranlardan tedavilerine devam olunması gerekenlerin tedavi süreleri, genel sağlık sigortası hükümlerine uygun olarak tedavilerinin yapılması kaydıyla bir yıla kadar uzatılabilir.

Terhislerini müteakip dördüncü fikra uyarınca genel sağlık sigortası dışında tedavisine devam olunacakların askeri hastanelere şevkleri, yerleşim yerlerindeki veya yerleşim yerlerine en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanır. Bunların kendileri ile sevk edildiği yere bir kimse refakatinde gitmesi resmi tabip raporuyla gerekli görülenlerin refakatçisine; gidiş ve dönüş yol ücreti ile gidiş ve dönüş süresi için gündelik, sevk eden askerlik şubesi tarafından peşin veya avans olarak ödenir. Yol ücretinin ödenmesinde şehirlerarası karayolu toplu taşım vasıtası ücretleri; gündelikte ise en düşük dereceli Devlet memuru gündeliği esas alınır."

MADDE 24- 211 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 63- Görevli oldukları kıta, karargah veya askeri kurumun bulunduğu yerden başka bir yerde hastalanan subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve askeri öğrenciler ile erbaş ve erler; hastalıklarım, bulunduğu mahaldeki en yakın kıta komutanlığına ya da karargah veya askeri kurumun amirliğine haber verir. Bu kıta komutam ya da karargah veya askeri kurumun amiri, hastaların muayene ve tedavisinin yapılabileceği en yakın askeri

veya sivil sağlık hizmet sunucularına sevk edilmesini sağlar ve hastanın kıta, karargah veya kurumuna ve mahallin Garnizon Komutanlığına haber verir. Garnizon Komutanlığı ya da kıta, karargah veya askeri kurumun bulunmadığı yerlerde hastalananlar, bulundukları yerdeki sivil sağlık hizmet sunucularına müracaat ederler. Bunlar, durumları ile tedavi safahat ve sonuçlarım amirlerine mümkün olan en kısa sürede bildirirler.

İzindeyken hastalanan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sivil personel birinci fikrada yazılı esaslara tabi olmadan tercihlerine göre askeri veya sivil sağlık hizmet sunucularına müracaat edebilirler. Bunlar, durumları ile tedavi safahat ve sonuçlarını mümkün olan en kısa sürede amirlerine bildirirler. İzindeyken hastalanan uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile öğrenciler hakkında birinci fikra hükümleri uygulanır."

MADDE 25- 211 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 64- Acil vakalarda hasta, en yakın askeri veya sivil sağlık hizmet sunucusuna müracaat eder ve durumunu mümkün olan en kısa sürede amirine bildirir."

MADDE 26- 211 sayılı Kanunun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 65- Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; genel sağlık sigortalısı sayılmayanlar ile genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla yararlanması mümkün bulunmayanların muayene ve tedavi masrafları ile tedavilerine bağlı nakil ve sevk giderleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanır.

MADDE 27- 211 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 66- Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve askeri öğrenciler ile erbaş ve erlerin yurtiçinde ve yurtdışmda vefatı halinde; genel hükümlere göre belirlenecek cenaze giderleri ile cenazenin talep edilen yere nakli ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanır.

Yurtdışmda bulunanların eş, üstsoy, altsoy, erkek ve kız kardeşleri, evlat edinen ve evlatlık ile üvey çocuklarının ölümleri halinde, bunların cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler de birinci fikrada yazılı makamlarca ödenir.

Askerlik hizmetini yapmakta iken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri, birinci fıkra hükümlerine göre ayrıca ödenir."

MADDE 28- 211 sayılı Kanunun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 67- Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve askeri öğrenciler ile erbaş ve erler hakkında askeri veya sivil sağlık sunucuları tarafından düzenlenen sağlık raporları neticesinde yapılacak işlemler yönetmelikle belirlenir.

Askeri veya sivil sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen raporlar ve diğer sağlık kayıtlan, personel ve sağlık bilgi sistemleri ile özlük dosyalannda muhafaza edilir."

MADDE 29- 211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 69- Aşağıda belirtilenler askeri sağlık kurum ve kuruluşlarında sivil hastalar için aynlan kontenjana tabi olmaksızın muayene ve tedavi edilirler:

a) Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, uzman erbaşlar ve bunlann emeklileri ile kendi özel kanunlarında belirtilen yükümlülüklerini tamamlayarak istifa eden veya emeklilik mevzuatı gereği, diğer şartlan sağlamalarına rağmen yaşla ilgili şartlan sağlamamalan nedeniyle emeklilik haklarım elde edemeden aynlanlar ve vefat etmiş olsalar dahi bunlann eş, üstsoy, altsoy, erkek ve kız kardeşleri, evlat edinen ve evlatlık ile üvey çocuklan.

b) Harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen yedek subay, erbaş

ve erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri.

c) Harp ve vazife malulü yedek subay, erbaş ve erlerle bunların 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri ile dul ve yetimleri.

d) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğü aylığı bağlanan ve bu nedenle okullarından ilişiği kesilen harp okulları, üniversite ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokulları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askeri öğrenciler ile bunların 5510 sayılı Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri, bunların vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölümleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri ve uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar nedeniyle okulları ile ilişikleri kesilenlerden ilişiklerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunu giderilinceye kadar tedavisi devam eden askeri öğrenciler.

e) Kendi özel kanunlarında belirtilen usul, esas ve sürelere ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler ile bunların 5510 sayılı Kanun ve kendi özel kanunları gereği sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri.

f) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşleri.

g) Türk Silahlı Kuvvetleri adma öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi gereğince vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri ve bunların 5510 sayılı Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri ve bu şekilde temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan aynı maddeye göre vazife malulü sayılmalarım gerektiren sebeplerle hayatım kaybedenler üzerinden dul veya yetim aylığı almakta olanların kendileri."

MADDE 30- 211 sayılı Kanunun 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 70- Yabancı devletlerin silahlı kuvvetler mensuplan ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 5510 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uluslararası antlaşmalar ile taraflar arasındaki ikili anlaşmalarda yer alan hükümler doğrultusunda sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. Yukarıda belirtilenler dışında kalan yabancı uyruklu hastalar ise, 5510 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sivil hastalara tanınan kontenjanlar dahilinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler."

MADDE 31- 211 sayılı Kanuna 70 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"MADDE 70/A- Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplan ile bu Kanunda belirlenen esaslara göre yakınlannın ikinci ve üçüncü basamak muayene ve tedavilerini sağlamak, 59 uncu maddede belirtilen rapor, muayene ve diğer sağlık hizmetleri ile askerlerin ve adayların sıhhi yeterliklerini tespit etmek, kontenjan dahilinde sivil kişilere sağlık hizmeti vermek maksadıyla askeri ihtiyaçlar dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca asker hastaneleri kurulur.

MADDE 70/B- Kıta, karargah ve askeri kurumlarda; sağlığa uygun ve temiz olan içme ve kullanma sulan ile muayenesi yapılarak temin edilen güvenilir gıda maddeleri tüketime sunulur.

İçme ve kullanma sulan ile gıda maddelerinin temininden tüketimine kadar alınacak gıda ve su güvenlik tedbirleri, Türk Silahlı Kuvvetleri gıda kontrol teşkillerince yürütülen kontrol, denetim ve laboratuvar faaliyetleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenir."

MADDE 32- 211 sayılı Kanunun 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 71- Hayvanların bakımı, barındırılması, beslenmesi, sağlığı ve eğitimi nizamlara uygun olarak yerine getirilir."

MADDE 33- 211 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 72- Hastalanan hayvanlar derhal kıta, karargah, kurum veya garnizonda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu veteriner hekime bildirilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu veteriner hekim veya yeterli tedavi ünitesi bulunmayan yerlerde hasta hayvanların muayene ve tedavisi sırasıyla; bölgedeki askeri hayvan klinikleri, kamu veya üniversite veteriner hekimleri veya hayvan hastaneleri tarafından yapılır. Bu da yoksa muayene ve tedavi hizmeti temin edilebilir. Bunların yem, tedavi, yer ve malzeme giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanır."

MADDE 34- 211 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 73- Görev yapabilirlik yeteneklerini kaybeden hizmet hayvanlarının yeniden sahiplenme yapılıncaya kadar geçen süredeki bakımı ve refahı ile ilgili yem, tedavi, yer ve malzeme giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanır."

MADDE 35- 211 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Asker kişilerin kıta, karargah ve kurumlarda ya da görev esnasmda veya görev yerlerinde ölümü halinde soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarım temsil etmek üzere kendilerinin seçtiği bir avukat vekil olarak görevlendirilir. Fiili veya hukuki imkansızlık nedeniyle görevlendirme yapılamaması halinde bu görev, baro tarafından belirlenecek bir avukat tarafından yürütülür. Yasal mirasçıların avukatının gelmesi halinde baro tarafından seçilen avukatın görevi sona erer. Görevlendirilen vekilin savcılıkça yapılacak olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri sırasında hazır bulunması zorunludur.

Görevlendirilen vekilin ücreti müteveffanın mensubu olduğu bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır; avukat tutma, baro tarafından seçim ve avukatlık ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 36- 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut ertelenmiş olsa bile, bir suçtan hükümlü olmamak, ceza soruşturması veya kovuşturması altında olmamak yahut bir suçtan yargılanıp da hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan bulunmamak,"

MADDE 37- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşım" ibaresinden sonra gelmek üzere ", uzmanlığım tamamlamış tabipler için otuzbeş yaşım" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38- 926 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 27- Teğmen-yüzbaşı (dahil) rütbelerindeki subayların bu rütbelerdeki kıta hizmet süresi yönetmelikle belirlenir. Şu kadar ki, 31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve

(c) bentlerine dayanarak yapılan indirim, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendiyle 58 inci madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sürelerden düşülür."

MADDE 39- 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kıdem alanlar, kazaı veya idari kararlarla nasıplan lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, firar veya izin tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fikra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez."

MADDE 40- 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine "kovuşturmaya yer olmadığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına," ibaresi eklenmiş ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yedek subay okullarım bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olmak üzere asteğmen nasbedilirler."

MADDE 41- 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde ve beşinci fıkrasının (4) numaralı bendinin birinci cümlesinde yer alan "para cezasma çevrilmiş" ibaresi "seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş" şeklinde değiştirilmiştir.

"a) Cezası ertelenen veya seçenek yaptırımlara çevrilenler hariç olmak üzere subayların;

1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri halinde, infaz süresinden fazla olmamak üzere gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri,

2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet halinde açıkta geçen süreleri,

3. Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme karan verilse dahi, firar veya izin tecavüzünde bulunduklan askeri mahkeme karan ile sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri,

kıdemlerinden düşülür.

Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün veya karann kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal yapılır."

MADDE 42- 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Ertelenmiş, para cezasma veya tedbire çevrilmiş" ibaresi "Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43- 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ölüm veya ağır hapis cezasını" ibaresi "ağırlaştınlmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasını" şeklinde ve aynı fıkranın (c) bendi ile (h) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ca

"c) Bunlardan;

1. Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine veya kamu davasının reddine veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hükümlülüklerine yahut haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin açıklan, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kaldınlır.

2. Soruşturmaya konu olan fiillerin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların açıklan, haklannda karar verilmesi beklenmeksizin kaldınlabilir.

3. Açıkta bulunanlar hakkında her altı ayda bir yapılacak değerlendirme sonucunda veya diğer nedenlerle açıklarının kalkması gerektiği değerlendirilenlerin açıklan kaldınlır." "Ağırlaştınlmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalannın infazı sırasmda subaylar er gibi iaşe edilir."

MADDE 44- 926 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Hükümlü olma nedeniyle ayırma: Ertelenmiş, seçenek yaptınmlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kinci nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat kanştırma suçlanndan hükümlü olan astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır."

MADDE 45- 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin altıncı fıkrasına "adli sicilden çıkanlmış" ibaresinden sonra gelmek üzere ", haklannda hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilmiş" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 46- 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Dış kaynaktan muvazzaf tabip olarak temin edilen personel Devlet hizmet yükümlülüğüne tabi tutulmaz. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinde iki yıl görev yapmadan her ne şekilde olursa olsun ayrılanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz."

MADDE 47- 926 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile (e) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Harp Akademileri Eğitimi bünyesinde verilen Kuvvet Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi eğitimlerini veya komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren subayların ve Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Üst Karargah Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığınca düzenlenen Astsubay Üst Karargah Hizmetleri Eğitimini bitiren astsubaylann yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.

ç) Silahlı Kuvvetler hesabma yurtiçinde tıpta, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Silahlı Kuvvetler hesabma yurtiçinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yansı kadar uzatılır."

"Ancak, yaş haddinden, herhangi bir nedenle re'sen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmaz."

MADDE 48- 926 sayılı Kanunun 125 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 125- Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin haklan vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Aynca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere onbeş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir.

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargah ve kurum amirlerince düzenlenir.

Bu Kanun kapsamına giren personele, nasbedildikleri tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri orantılı olarak verilir. Bu izinlerin ne şekilde verileceği yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 49- 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklan ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük haklan korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katma kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine aynca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Yedek subaylara verilen refakat izinleri askerlik hizmetinden sayılmaz."

MADDE 50- 926 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "yıllık" ibaresi "yurtdışına gidecek subay ve astsubaylara, 125 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yıllık planlı" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (c), (e) ve (f) bentleri kapsamında verilecek olan izinlerde izin verme yetkisi Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen esaslar dahilinde devredilebilir. Yetki devri hallerinde, verilen yurtdışı izinleri yetki devri yapan makamlara bildirilir."

MADDE 51- 926 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 129- Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak, hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle toplam altmış günü geçemez.

Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağnlabilir."

MADDE 52- 926 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 130- Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır."

MADDE 53- 926 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu hallerde, bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağnlabilir."

MADDE 54- 926 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 176- Subay ve astsubaylara, 657 sayılı Kanun uyannca Devlet memurlanna ödenen miktar, usul ve esaslarda doğum yardımı ödeneği verilir."

MADDE 55- 926 sayılı Kanunun 199 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasma o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu halinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.

Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasma o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu halinde 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder."

MADDE 56- 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "erbaş ve erlerden" ibaresi "askeri öğrenciler ile erbaş ve erlerden" şeklinde değiştirilmiş ve aym fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Askeri öğrencilerden, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenler ile proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil edenler ve eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olanlar,"

MADDE 57- 926 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Harp okulları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", astsubay meslek yüksek okulları" ibaresi ve "veya profesör, doçent" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yardımcı doçent" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 58- 926 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksadıyla banşta silah altına alman yedek subay ve yedek astsubaylar ile yedek uzman jandarmalar, erbaş ve erlerden, önceden tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı bağlanmış olanlar hakkında 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz ve bu aylıkları aym şekilde ödenmeye devam olunur. Ancak, ödenmeye devam olunacak emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı tutannın, yukanda belirtilen sebeplerle kıtaya iltihaklarından itibaren silah altında bulundukları günlere karşılık gelen kısmının, aym süre için Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrıldıkları tarihteki rütbe, kıdem ve kademelerine göre hesaplanacak kist ya da tam aya ilişkin aylık veya harçlık tutarından daha düşük olması halinde aradaki fark ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca ödenir. Aynca, bu fıkrada belirtilen sebeplerle silah altına alınmış olanlardan, sigortalılık ilişkisi kurulmasını gerektirmemekle birlikte bunlardan silah altında bulundukları dönemde 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen sebeplerle malul olan ya da hayatım kaybedenler hakkında tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatının bu malullüğe ilişkin hükümleri uygulanır."

MADDE 59- 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasının üçüncü paragrafına aşağıdaki cümleler ve aym fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. "Diğer kamu kurum ve kuruluşları kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen tabip ve diş tabiplerinden Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara ve bu Kanunun ek 26 ncı maddesi kapsamında,

KO

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. Bunlardan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara, kurumlannca döner sermaye gelirlerinden ödenenler de dahil olmak üzere herhangi bir ad altında ek ödeme yapılmaz. Ek 26 ncı madde kapsamında görevlendirilenlere ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına ilişkin hususlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca belirlenir."

"Bu fıkraya göre yapılacak ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."

MADDE 60- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 34- Subay ve astsubayların bu Kanun esaslarına göre yapılacak nasıp düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanı tarafından yapılır."

MADDE 61- 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanınm en az dört yıl üye olarak görev yapmış hakim sınıfından seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini yapar. Bu görev için aynca kadro verilir."

MADDE 62- 1602 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başkanlar Kurulu; Başkan, Daire Başkanlan ve Genel Sekreterden oluşur."

MADDE 63- 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Türk Silahlı Kuvvetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komıitanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tertip edilen yurtiçi veya yurtdışmdaki uçuş okulu veya kurslarından pilotluk diploması alan ve diploması usulüne göre onaylanan kimseye pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuşa başlayanlara pilot adayı denir."

MADDE 64- 2629 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin üçüncü cümlesinde yer alan "pilot, silah sistem subayları ve seyrüsefer subaylarına" ibaresi "pilot, silah sistem subayları, seyrüsefer subayları ve uçuş ekibi personeline" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65- 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve beşinci cümleleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan "hükümlü olmamak" ibareleri "hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün ayıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme karan verilmemiş olmak" şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldınlmıştır.

"Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bulunan yardımcı doçentlik kadrolanndan Türk Silahlı Kuvvetleri insangücü planı dikkate alınarak uygun görülenler, isteklilerin başvurması için ilan edilir."

"Genelkurmay Başkanlığınca; önerilen adaylar değerlendirilir ve adaylar içinden uygun görülenler yardımcı doçentliğe atanır."

"Yardımcı doçentler; ilk üç yıllık dönem sonunda başvurularda aranacak şartlan yitirmemiş olmalan halinde Akademi Kurulunca görevlerine devam etmesi teklif edilenlerden, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanmca uygun görülenler Genelkurmay Başkanlığına teklif edilir. Genelkurmay Başkanlığınca; önerilen adaylar değerlendirilir, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki diğer sağlık teşkillerindeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak uygun görülenler ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler."

MADDE 66- 2955 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan "boş" ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.

"Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bulunan doçentlik kadrolarından Türk Silahlı Kuvvetleri insangücü planı dikkate alınarak uygun görülenler, isteklilerin başvurması için ilan edilir."

MADDE 67- 2955 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (3) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldınlmıştır.

"1. Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bulunan profesörlük kadrolanndan Türk Silahlı Kuvvetleri insangücü planı dikkate alınarak uygun görülenler, isteklilerin başvurması için ilan edilir."

MADDE 68- 2955 sayılı Kanunun 31 inci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"Genelkurmay Başkanlığınca, sağlık hizmetlerinin aksamaması açısından öğretim üyesi yetiştirmek maksadıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca gerekli tedbirlerin alınması sağlanır."

MADDE 69- 2955 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) Gerektiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında istihdam edilen sivil tabip ve diş tabipleri, ilgili kanunlardaki şartlara uymalan ve yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması kaydıyla, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı ile yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine ve öğretimine tabi tutulabilirler. Bu şekilde uzmanlık eğitimi gören tabip ve diş tabiplerinin devlet hizmeti yükümlülükleri ile mecburi hizmetleri ilgili mevzuatına uygun olarak yerine getirilir.

d) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolannda, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi olarak istihdam edilen tabipler ile diş tabipleri, eğitim ve öğretim süresi kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde mecburi hizmet yapmalan şartı ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı ile yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim ve öğretimine tabi tutulabilirler."

MADDE 70- 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı "Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklanna Bağlı Kuramlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun"un adı "Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklanna Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 71- 3225 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki kurumlann atıl kapasiteleri ile asker hastanelerindeki kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurulması, görevleri, idari ve mali işlemlerine dair esas ve usulleri düzenler."

MADDE 72- 3225 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Döner sermayenin işletmelere tahsisi, tahsis edilen miktarların azaltılıp veya çoğaltılması Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı kurumlar için ilgili Kuvvet Komutanlığının, asker hastaneleri için hastanelerin bağlı olduğu komutanlığın teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca yapılır. Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuruluşlar için bu işlem doğrudan anılan Bakanlıkça yapılır."

MADDE 73- 3225 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birinci fıkra kapsamına giren demirbaşların bağlı olunan kurum ile birlikte kullanılması sebebiyle ayrılacak amortismandan işletmece yüklenilecek kısmın tespit edilememesi durumunda yıllık satış tutanımı %2'si, yukanda belirtilen usul ve esaslar dairesinde ilgili saymanlığa yatınlır."

MADDE 74- 3225 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, asker hastaneleri hariç olmak üzere bina giderlerine katılma payı olarak aylık satış tutarının % 5'i gelir kaydedilmek üzere, takip eden ay içinde ilgili saymanlığa yatınlır."

MADDE 75- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"Uzman erbaşlann banşta her yıl otuz gün yıllık planlı izin alma haklan vardır."

"Aynca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere onbeş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir."

"Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklan ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük haklan korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katma kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine aynca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu fıkra hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz."

"Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağınlabilir."

MADDE 76- 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi;"

MADDE 77- 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Milli Savunma ve İçişleri Bakanlan; uzman erbaşlann, istek üzerine, adi malullük dahil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerine ilişkin onay yetkilerini devredebilirler.

EK MADDE 3- Uzman erbaşlann Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki Devlet hizmetlerinde görevlendirilmeleri, 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır."

MADDE 78- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Ertelenmiş, para cezasma veya tedbire çevrilmiş," ibaresi "Ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilmiş ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 79- 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılı suçlardan dolayı haklannda erteleme, seçenek yaptırımlardan birine çevrilme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilen subaylar da Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karargah Subaylığı Öğrenimine alınmazlar."

MADDE 80- 3563 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

(1) numaralı alt bendine "11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkum olanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya bu suçlardan dolayı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilenler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 81- 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "diğer nakliye araçlan ile askeri birliklere ulaştırmak" ibaresinden sonra gelmek üzere ", atıl kapasitenin ülke ekonomisi yaranna değerlendirilmesi amacıyla 4/12/2013 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde depolama ve iletim faaliyetlerinde bulunmak" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 82- 4636 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine "bu görevler" ibaresinden sonra gelmek üzere "öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlan karşılanmak üzere" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yaranna değerlendirilmesi amacıyla depolama ve iletim faaliyetlerinde bulunmak ve gelir sağlamak."

MADDE 83- 4636 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetim kurulu, en az biri Genelkurmay Başkanlığından olmak üzere Bakan tarafından üç yıllık süre için belirlenecek beş üyeden oluşur. Bakan, üyelerden birini Yönetim Kurulu Başkam olarak seçer."

MADDE 84- 4636 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin başına "Yönetim Kurulu," ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başkan ve başkan yardımcıları Bakan tarafından, teftiş kurulu başkam, hukuk müşaviri, daire başkanlan, bölge ve işletme müdürleri başkanın teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından, diğer personel ise başkan tarafından atanır."

MADDE 85- 4636 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Başkanlık, atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanun çerçevesindeki depolama ve iletim faaliyetlerine ilişkin olarak mevcut tesisleri ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde gümrük antreposu işletebilir.

EK MADDE 3- Ekli listede yer alan kadro iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır."

MADDE 86- 4636 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelin Başkan Yardımcılığı sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başkan Yardımcılığı

ANT Başkan Yrd.

ANT Başkan Yrd."

MADDE 87- 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yurtdışma sürekli göreve atanan sözleşmeli subay veya astsubayların sözleşme süreleri, görevi devraldıkları ve devrettikleri tarihler arasındaki süre kadar, Silahlı Kuvvetler hesabma yurtiçinde Tıpta, Diş Hekimliğinde Uzmanlık veya Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurtiçinde Tıpta, Diş Hekimliğinde veya Eczacılıkta Doktora Eğitimini bitirenlerin sözleşme süreleri, buralarda geçen sürelerin yansı kadar uzatılır."

MADDE 88- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, bu Başkanlığın 4636 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi halinde lisans alınmasına ilişkin usul, esas ve muafiyetler Kurumca belirlenir."

MADDE 89- 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının 4636 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi halinde verilecek lisanslarda sermaye şirketi olma şartı aranmaz; lisans vermede taahhüt üzerinden işlem yapılamaz."

MADDE 90- 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Zorunlu nedenlerle içme suyu gereksinimi olduğunda, Kuvvet Komutam, Jandarma Genel Komutam, Sahil Güvenlik Komutanının veya yetkilendirecekleri makamın onayı ile zorunluluğun devamı süresince ve bedeli dikkate alınmadan, bir kişi için günlük üç litreye kadar ambalajlanmış içme suyu verilir."

MADDE 91- 5668 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6- (1) Birlik ve kurum nöbetçileri ile savaş, iç güvenlik harekatı, sınır ötesi harekat veya gemide çeşitli sebeplerle bulunan kişiler de dahil yüzer birlik personeli, birlik dışına görevlendirilen ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah ödemesi yapılmayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, görevlerine yönelik eğitimlerinin devamı süresince komando birlikleri ve okulları ile benzeri eğitimleri uygulayan birliklerde (dağ ve paraşütçü kıtaları, sualtı taarruz ve savunma timleri, derin su dalgıçları) yürütülen eğitim ve kurs faaliyetlerine katılan eğiticiler ile kursiyerler, meskun mahal dışında konuşlanan ve coğrafi şartlar, iklim koşullan veya güvenlik tedbirleri gibi zorunlu nedenlerle yirmidört saatten daha uzun sürede birliğinden aynlamayan personelden yönetmelikle belirlenecek olanlar hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamında tayın bedeli veya yemek yardımı aldığı halde kazandan beslenen askeri personelin, tayın bedeli veya yemek yardımının beslendikleri gün ve öğün sayılarına karşılık gelen kısmı aylıklarından kesilir."

MADDE 92- 5668 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Kuvvet Komutam, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının veya yetkilendirecekleri makamın onayıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadrosunda olmayan ancak askeri birliklerle beraber görev yapan veya tatbikatlara katılan ve görev koşullarının kazandan besleme yapılmasını zorunlu kıldığı kişiler.

e) Hava Harp Okuluna geldikleri tarihten, deneme uçuşu ve paraşütle atlama eğitimlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki aday öğrenciler ile günlük veya öğün bazmda beslenme desteğinin verilmesinin zorunlu olduğu koşullarda, bütün askeri okulların smavına girecek intibak eğitimi dahil olmak üzere aday öğrenciler ile subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er sınavlarına girecek olan adaylar."

MADDE 93- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak."

MADDE 94- 6191 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere onbeş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargah ve kurum amirlerince düzenlenir. Onbeş günlük mazeret izni dışmda sözleşmeli erbaş ve erlere;

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,

b) Yangın, deprem ve su baskım gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,

mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler, ilgili yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağınlabilir."

MADDE 95-6191 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yetki devri

EK MADDE 3- (1) Milli Savunma ve İçişleri Bakanlan, sözleşmeli erbaş ve erlerin adi malullük dahil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilirler."

MADDE 96- 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Üst disiplin amirleri: Disiplin amirinin kadro ve kuruluş yönünden bağlı bulunduğu ve disiplin cezası verilecek personelden rütbe veya kıdemce büyük olan yetkili sıralı tüm amirleri,"

MADDE 97- 6413 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"(8) Amir değişikliğini meydana getiren; bir aydan fazla süreli kurs ile bir aydan fazla üç aydan az süreli geçici görevlendirmelerde disiplin amiri olabilmek için üçüncü fıkranın (c) bendinde düzenlenen sicil verme yetkisinin bulunması şartı aranmaz."

MADDE 98- 6413 sayılı Kanununun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "müdüründen" ibaresi "müdürlerinden" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "Jandarma Genel Komutam," ibaresi "Jandarma Genel Komutam ve Sahil Güvenlik Komutam ile" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 99- 6413 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye uygun olarak" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Bu ceza disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre verilir."

"Bu ceza, disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre, öğrenci disiplin kurulları tarafından ise üç hafta sonundan az olmamak üzere altı hafta sonuna kadar (bu süre dahil) verilir."

MADDE 100- 6413 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına "disiplin amirlerinin kimler olacağı," ibaresinden sonra gelmek üzere "öğrenci disiplin kurullarının kurulması, kurul kararlarına itiraz ve bu kurullara ilişkin diğer hususlar," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 101-6413 sayılı Kanunun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"6) Teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri;

a) Subay ve astsubaylar dışındaki asker kişilerle ilgili 37 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki onay yetkisi ile 42 nci maddenin birinci fıkrasındaki itiraz yetkisini,

b) 37 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki yetkisini,

askeri hakim sınıfından olan disiplin subayına yazılı olarak devredebilir."

MADDE 102- 6413 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) İsnat olunan hususlar ile savunma için verilen süre açıkça ve yazılı olarak ilgiliye bildirilir. Yüksek disiplin kurulunun görevine giren disiplinsizliklerde verilecek savunma süresi üç işgününden, diğer disiplinsizliklerde ise iki işgününden az ve her halde beş işgününden fazla olamaz. Savunması istenen kişinin talebi halinde ilave savunma süresi verilebilir. Ancak, ilk verilen savunma süresi ile ilave verilen savunma süresinin toplamı beş işgününü geçemez. Verilen süre içinde savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır."

MADDE 103- 6413 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üç" ibaresi "iki", üçüncü fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 104- 6413 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "karasuları dışında işlemez" ibaresi "geminin bağlı bulunduğu üsse/limana dönmesiyle başlar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 105- 6413 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Erbaş ve erler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması

EK MADDE 1- (1) Erbaş ve erlerden uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendirenlere bu Kanundaki hükümlere göre disiplin kurulları tarafından on günden az olmamak üzere yirmi güne kadar (bu süre dahil) hizmetten men cezası verilir.

(2) 5 inci madde uyarınca disiplin amirince düzenlenecek ve yetkili savcılığa gönderilecek adli soruşturma dosyası üzerine uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik rapor, yetkili savcılıktan istenir ve disiplin kurulu dosyasma konulur."

MADDE 106- 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler ile askeri öğrencilerin, sözleşmeli erbaş ve erler ile uzman erbaşlar hariç erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaftır."

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 107- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde;

a) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) ve (12) numaralı bentleri,

b) 6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylannın Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri,

c) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile "G) Sağlık İşleri" bölümünde yer alan "I- Genel", "II- Hastalanan ve ölen er ve erbaşlar", "III- Hastalanan subay, askeri memur, astsubaylar ile emeklileri ve bunların aileleri" alt bölüm başlıkları,

ç) 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu maddesinin yedinci fikrası ile 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "bir yılı geçmemek üzere" ibaresi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden faaliyetler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Merkezin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ihalesi karara bağlanmış olan projelere ait işlemler, ihaleyi yapan kurum tarafından yapılan her türlü işlem hakkında Merkeze rapor vermek suretiyle yürütülmeye devam edilir. İhalesi karara bağlanmamış olan projelere ait işlemler ise Merkez tarafından yapılacak plan dahilinde Merkeze devredilir.

Yürürlük

MADDE 108- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

KURUMU : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan

Kadro

Adedi

Toplam

GİH

Başkan

Yardımcısı

1

1

1

TOPLAM

1

1

1

Türkiye Cumhuriyeti, anti-personel mayınların kullanımının, depolanmasının, üretiminin ve devredilmesinin yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili olarak hazırlanan ve Birleşmiş Milletler koordinatörlüğünde yürütülen Ottawa Sözleşmesine 1 Mart 2004 tarihinde taraf olmuş ve depolardaki mayınların Kasım 2010'a kadar imhasını, döşenmiş mayınların ise Mart 2014'a kadar temizlenmesini taahhüt etmiştir. Türkiye, depolarda bulunan anti-personel mayınların imha işlemlerini, Haziran 2011 tarihi itibarıyla tamamlamıştır. Döşeli mayınların temizlenmesine ilişkin süre, Türkiye'nin talebi üzerine Mart 2022'ye kadar uzatılmıştır.

Döşeli mayınların temizlenmesine yönelik olarak, 4/6/2009 tarihli ve 5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sının Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunla Suriye sının boyunca yapılacak mayın temizleme işi için Milli Savunma Bakanlığı yetkilendirilmiştir. Kanun kapsamında maym temizliği ihale işlemlerine başlanmış, ancak teklif değerlendirme aşamasındaki ihale, Suriye Arap Cumhuriyetindeki gelişmeler nedeniyle iptal edilmiştir.

İçişleri Bakanlığınca, Avrupa Birliği fonlarından faydalanılarak gerçekleştirilmesi planlanan doğu sımn mayın temizleme çalışmalan ise henüz planlama aşamasındadır.

Türkiye'de, Ottawa Sözleşmesine taraf olduğumuz 1 Mart 2004 tarihinden bugüne kadar, döşeli mayınlann temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmış ancak temizlik faaliyeti gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan uluslararası maym faaliyet standartlan dokümanında kuvvetle tavsiye edilen ve maym temizliği yapılan ülkelerin büyük çoğunluğunda mevcut olan maym faaliyet merkezi teşkilatının, Türkiye'de de ivedilikle kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığının kurulmasıyla; Türkiye'deki insani amaçlı maym ve patlamamış mühimmat temizleme faaliyetleri tek merkezden, planlı ve uluslararası mayın temizleme standartlanna uygun olarak yürütülmüş olacaktır. Aynca Türkiye, maym faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belge ihtiyacım tek bir kaynaktan karşılayabilecektir.

Öte yandan Tasan ile, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının işletmek ve çalışır halde bulunulmasını sağlamak ile görevli olduğu boru hatlan ile akaryakıt sisteminin atıl kapasitesinin 5015 sayılı Kanun çerçevesinde petrol piyasası faaliyetlerine konu edilmesi suretiyle gelir elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı tarafından, stratejik öneme haiz olan yurdun otuzyedi ayn noktasında yaklaşık 1.000.000 metreküp depolama kapasitesi ile 3.200 kilometre uzunluğunda akaryakıt boru hattı sistemi işletilmektedir. Söz konusu akaryakıt boru hattı sisteminin, TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi ile doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Aynca deniz terminallerinden, gemi tahliyeleri ve dolum işlemleri yapılarak, boru hattı sistemi vasıtasıyla yurdun dört bir yanma yakıt ulaştınlabilmektedir.

Yeniden kurulması yüksek maliyet gerektiren söz konusu akaryakıt boru hattı sistemi vasıtasıyla petrol piyasası faaliyetlerinde bulunulması, sistemin idamesi yönünden her geçen yıl artan bütçe yükünü azaltacak ve elde edilecek gelirle de, ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Aynca Tasan ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güncel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli kanunlarda değişikliğe gidilmektedir. Bu kapsamda;

a. Yoklama sırasında ikametgah mahalli dışma gönderilen yükümlülere konaklama gideri ödenmesi yönünde düzenleme yapılmakta,

b. Soma'da meydana gelen maden kazası gibi olaylarda yakınlarım kaybeden erbaş ve erlere yıllık izinleri haricinde Bakanlar Kurulunca ek izin verilebilmesine imkan tanınmakta,

c. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sağlık işlemleri, yürütülen hizmetin niteliği dikkate alınarak 5510 sayılı Kanuna uyum amacıyla güncellenmekte,

ç. Ailelerin zihninde herhangi bir soru işareti bırakılmaması amacıyla; başta intihar edenler olmak üzere, askerlik hizmeti sırasında ölenlerin yakınlan adma soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yapılacak işlemlere nezaret edecek bir avukatın ücretinin bütçeden karşılanması amaçlanmakta,

d. Uzman tabip olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine girişte yaş sının yükseltilmekte,

e. Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimi, astsubay üst karargah hizmetleri eğitimi ile diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ve tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri uzatılmakta,

f. Personele yakınlarının ağır hastalığı nedeniyle verilen üç aylık refakat izni Devlet memurlarında olduğu gibi bir katma kadar uzatılmakta,

g. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık öğrenimi görecek sivil tabiplere sağlık tazminatı ödenebilmesine imkan tanınmakta,

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim teşkilleri dışındaki yurtiçi ve yurtdışı uçuş okullarında eğitim görenlere ve uçuş ekibi personeline uçuş tazminat ödenmesi sağlanmakta,

h. Yardımcı doçentlik için deneme dersi, profesörlük için ise ön değerlendirme aşaması kaldınlmakta,

ı. Muvazzaf tabiplerle karşılanamayan Gülhane Askeri Tıp Akademisi uzmanlık öğrencisi ihtiyacının, kamu kurum ve kuruluşlanndan sivil uzmanlık öğrencisi temini yoluyla karşılanması öngörülmekte,

i. Meskün mahal dışında konuşlanan ve zorunlu nedenlerle yirmidört saatten uzun süre birliğinden aynlamayan ve kazandan beslenen personelden tayın bedeli kesintisi yapılmaması sağlanmakta,

j. İntibak eğitimi dahil olmak üzere aday öğrenciler ile subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er sınavlarına girecek olan adayların kazandan beslenmelerine imkan tanınmakta,

k. Kurs ve geçici görevlendirmelerde, disiplin amiri olabilmek için aranan sicil verme şartı kaldınlmakta,

1. Yüksek Disiplin Kurulu üye sayısı dokuza çıkanlmakta,

m. Askeri öğrencilere ağır izinsizlik cezalannm, disiplin amirleri yerine disiplin kurullan tarafından verilmesi yönünde düzenlemeler yapılmakta,

n. Erbaş ve erler posta ücretinden muaf tutulmaktadır.

MADDE 1- Türkiye Cumhuriyetinin 2004 yılında taraf olduğu Ottawa Sözleşmesi, Sözleşmeye taraf Devletleri, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren on yıl içinde bütün anti-personel mayınlarım imha etmekle ya da imha edilmesini sağlamakla yükümlü kılmaktadır.

Milli Mayın Faaliyet Merkezinin kurulmasıyla; Türkiye'deki muhtemel insani amaçlı mayın ve mayınlı sahalarda bulunan patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerinin, Uluslararası Maym Temizleme Standartlarına uygun olarak, kontrolü, koordinesi ve sertifikalandın İması sağlanmış olacaktır. Aynca, Türkiye Ottawa Sözleşmesine ait yükümlülüklerin deklarasyonu için ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belge ihtiyacım tek bir kaynaktan karşılayabilecektir.

MADDE 2- Madde ile, Kanunun kapsamı tanımlanmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, Kanımda yer alan bazı kavramlar tanımlanmaktadır.

MADDE 4- Madde ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırlan dahilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı maym ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerine yönelik politikalan belirlemek amacıyla Milli Maym Faaliyet Merkezi Başkanlığı kurulmaktadır.

MADDE 5- Madde ile, Milli Maym Faaliyet Merkezi Başkanlığının ve Milli Maym Faaliyet Merkezi Başkanmm görev, yetki ve sorumluluklan düzenlenmektedir.

MADDE 6- Madde ile, Milli Maym Faaliyet Merkezi Başkanlığında görev yapacak sözleşmeli personelin hangi usul ve esaslar çerçevesinde çalıştınlacağı düzenlenmektedir.

MADDE 7- Madde ile, Milli Maym Faaliyet Merkezi Başkanlığında ihtiyaç duyulduğunda, diğer kamu kurum ve kuruluşlan ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve üniversite öğretim elemanlarının geçici olarak görevlendirilmesine imkan tanınmaktadır.

MADDE 8- Madde ile, Milli Maym Faaliyet Merkezi Başkanlığının uyacağı mali hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

MADDE 9- Madde ile, maym faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlannın hangi esaslara göre yapılacağı düzenlenmektedir.

MADDE 10- Madde ile, proje maliyetlerinin düşürülmesi ve aynlan bütçe ile daha fazla mayınlı alanın temizlenmesi amacıyla gümrük vergisinden muaf tutulacak hayvan ve malzemeler düzenlenmektedir.

MADDE 11- Madde ile, acil çıkacak ihtiyaçlara çabuk çözümler bulunması amacıyla Bakanlar Kurulunca Bakana yetki devrine imkan tanınmaktadır.

MADDE 12- Madde ile, göçmen, mülteci veya yabancı statüsünde sonradan Türk vatandaşlığına alman yükümlülerin askerlik işlemlerinin Türk vatandaşlığına almdıklan tarih esas alınarak yürütülmesi ve aslen Türk vatandaşı iken çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığım kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığım kazananlann askerlik işlemleri düzenlemektedir.

MADDE 13- Madde ile, askerlik yoklaması esnasında hastaneye sevk edilen yükümlülere, hastanedeki işlemlerin aynı gün içinde sonuçlanmaması halinde, konaklama masrafi ödenebilmesi öngörülmektedir.

MADDE 14- Madde ile, erbaş ve erlerin kullandığı izinlere ilişkin çizelge ve belgelerin toplanarak terhislerinde askerlik şubelerine gönderilmesi; deprem, sel, heyelan gibi afetler ile Soma'da meydana gelen maden kazası gibi olaylarda ailesi veya yakınlan zarar gören erbaş ve erlere, yıllık izinleri haricinde Bakanlar Kurulunca ek izin verilebilmesine imkan tanınması amaçlanmaktadır.

MADDE 15- Madde ile, 7471 sayılı Kanunun adı değiştirilerek tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personelini kapsaması amaçlanmaktadır.

MADDE 16- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri personele istihkak olarak verilecek veya tahsis edilecek giyecek ve giyeceğe ait teçhizat ile ilgili hususlar belirlenmektedir.

ikinci fıkrada Kanunun, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri personeli ve bu personele giyecek ile giyeceğe ait teçhizatı istihkak olarak verecek veya tahsis edecek birlik, karargah ve kurumlan kapsadığı hususu düzenlenmiştir.

7471 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde farklı statüde askeri personel istihdam edilmesi, her bir statüdeki personel için ilgili kanunlarında ayn düzenleme bulunması ve ayn düzenlemelerin birleştirilerek standardın sağlanması amacıyla, maddede askeri personel tanımı yapılmış ve tanıma subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, askeri öğrenci, sözleşmeli erbaş ve erler ile bunların adaylan, erbaş ye erlerle yedek personel dahil edilmiştir. Bu suretle, askeri personelin adaylanna yönelik ilgili kanunlarında yer alan düzenlemeler birleştirilmiş ve henüz statüsünü tam anlamıyla kazanmamış olmakla birlikte, devletin sorumluluğunda temel/intibak eğitimi gerçekleştirilen adayların giyecek ve giyeceğe ait teçhizatlarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Benzer husus, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu kapsamındaki faaliyetlere katılan yedek personel bakınundan da düzenlenmiştir.

Aynca maddede, istihkak ve tahsis terimleri aralarındaki fark belirlenmek suretiyle tanımlanmaktadır.

MADDE 17- Madde ile, askeri personele yönetmelikle tespit edilen giyecek ve teçhizatının istihkak olarak, hizmetin özelliğine göre, ihtiyaç duyulan giyecek ve teçhizatının ise tahsis olarak verilmesi düzenlenmektedir. Aynca madde ile, istihkak veya tahsis olarak kullanılmak üzere verilecek giyecek ve giyeceğe ait teçhizatın cins, miktar ve miadını gösteren istihkak veya tahsis listelerini belirleme; tespit edilen giyecek ve teçhizatına yenilerini ilave etme veya ihtiyaç kalmayanlan iptal etme, miktar ve miatlarında değişiklik yapma yetkisi Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine ilgisine göre Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklanna verilmektedir.

MADDE 18- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık işlerine ilişkin genel hususlar düzenlenmektedir.

MADDE 19- Madde ile, günümüzde önemi daha da artan Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanacak koruyucu sağlık hizmetlerinin neler olduğu ve askeri sağlık hizmetlerinin kapsamı düzenlenmektedir.

MADDE 20- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin zorunlu muayeneleri düzenlenmektedir.

MADDE 21- Madde ile, kıta, karargah ve askeri kurum tabipleri ile bunların bulunmaması halinde yapılacak işlemler düzenlenmektedir.

MADDE 22- Madde ile, hastalanan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sivil personelin muayene ve tedavilerine ilişkin usuller düzenlenmektedir.

MADDE 23- Madde ile, hastalanan öğrenciler ile erbaş ve erlerin muayene ve tedavi usulleri düzenlenmektedir.

MADDE 24- Madde ile, kıta, karargah veya askeri kurumun bulunduğu yerden başka bir yerde veya izinde hastalanan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin muayene ve tedavilerine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

MADDE 25- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, acil vakalarda en yakın askeri veya sivil sağlık hizmet sunucularına müracaat imkanı tanınmakta ve durumunu en kısa sürede amirlerine bildirme zorunluluğu getirilmektedir.

MADDE 26- Madde ile, erbaş ve erler ile yedek subay adayları ve öğrencileri gibi genel sağlık sigortalısı sayılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin her türlü nakil, sevk, muayene ve tedavi masraflarının ilgili Bakanlık bütçesinden ödenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 27- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile yurtdışında görevli personelin ölen yakınlarının cenaze giderleri ile askerlik hizmeti sırasında vefat eden erbaş ve erlerin mezar yapım giderlerinin ne şekilde karşılanacağına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

MADDE 28- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında askeri veya sivil sağlık sunucuları tarafından düzenlenen sağlık raporları hakkında yapılacak işlemler düzenlenmektedir.

MADDE 29- Madde ile, askeri sağlık kurum ve kuruluşlarında sivil hasta kontenjanına tabi olmaksızın muayene ve tedavi edilecekler düzenlenmektedir.

MADDE 30- Madde ile, yabancı devletlerin silahlı kuvvetler mensuplan ile yabancı uyruklu kişilerin askeri sağlık hizmetlerinden yararlanma usul ve esaslan düzenlenmektedir.

MADDE 31- Madde ile, asker hastanelerinin kurulmasına, kıta, karargah ve kurumlarda su ve gıda maddeleri tüketimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

MADDE 32- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan hayvanlann bakımı, banndınlması, beslenmesi, sağlığı ve eğitiminin nizamlara uygun olarak yerine getirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 33- Madde ile, hastalanan hayvanlann muayene ve tedavileri ile bunlara ilişkin giderlerin ne şekilde karşılanacağı hükme bağlanmaktadır.

MADDE 34- Madde ile, çeşitli nedenlerle görev yapabilirlik yeteneklerini kaybeden hizmet hayvanlarının, yeniden sahiplenme yapılıncaya kadar geçen süredeki bakımı ve refahı ile yem, tedavi, yer ve malzeme giderlerinin ne şekilde karşılanacağı düzenlenmektedir.

MADDE 35- Madde ile, asker kişilerin kıta, karargah ve kuramlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü halinde yasal mirasçılarım soruşturma ve kovuşturma süresince temsil etmek üzere bir avukatın vekil olarak görevlendirilmesine imkan tanınması, görevlendirilen vekilin olay yeri inceleme, ölü muayenesi, otopsi, bilirkişi ve tanık dinlenmesi işlemleri sırasında zorunlu olarak hazır bulunması ve görevlendirilen vekilin ücretinin bütçeden karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

MADDE 36- Madde ile, yargılama sonunda haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin askeri hakimlik sınıfına alınmamaları öngörülmektedir.

MADDE 37- Madde ile, uzman tabip sınıfında istihdam edilecek adayların temininde uygulanacak azami yaş sının yükseltilmektedir.

MADDE 38- Madde ile, teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeki subayların kıta hizmet süreleri, kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçlan doğrultusunda yönetmeliğe bırakılmaktadır.

MADDE 39- Madde ile, yeni ceza mevzuatına uyum amacıyla, terfi etmeye engel olmayan haller yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 40- Madde ile, harp okullarım bitirip de teğmenliğe naspedilmeden önce kamu davası açılanlardan öğrencilik hukukunu kaybetmeyecek şekilde haklannda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin teğmen naspedilebilmelerine imkan tanınması ve yedek subay okullarım bitirenlerin, bu okullan bitirdikleri aym sonu yerine mezun olduklan tarihten geçerli olmak üzere asteğmen nasbedilmeleri öngörülmektedir.

MADDE 41- Madde ile, nasıp düzenlenmesine engel olmayan hallerin yeni ceza mevzuatıyla uyumu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin mahkeme kararlarının nasıp düzeltilmesinde dikkate alınması amaçlanmaktadır.

MADDE 42- Madde ile, Devletin şahsiyetine karşı suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilen subaylar hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemi tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 43- Madde ile, açıkta bulunanlann durumlanmn her altı ayda bir değerlendirilerek, değerlendirme sonucunda veya açığa alınmayı gerektiren eylemin hizmetlerinin devamına engel olmadığı veya diğer nedenlerle açıklarının kalkmasının gerektiği kanaatine vanlanlann açıklannın kaldınlması amaçlanmaktadır.

MADDE 44- Madde ile, Devletin şahsiyetine karşı suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilen astsubaylar hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemi tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 45- Madde ile, bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilenlerin astsubaylıktan subaylığa geçmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 46- Madde ile, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf tabiplerin Devlet hizmet yükümlülüğüne tabi tutulmaması öngörülmektedir.

MADDE 47- Madde ile, komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimi, astsubay üst karargah hizmetleri eğitimi, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimleri ile yurtiçinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimine tabi tutulanların yükümlülüklerinin, benzer eğitime tabi tutulan diğer personel gibi uzatılması amaçlanmaktadır.

MADDE 48- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yıllık ve mazeret izin süreleri konusunda uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi; ara dönemde naspedilen personele nasıp tarihinden 31 Aralık tarihine kadarki süreyle orantılı yıllık izin verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 49- Madde ile, personele, yakınlanmn ağır hastalığı nedeniyle verilen üç aylık refakat izninin bir katına kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

MADDE 50- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yurtdışı izni vermeye yetkili olan makamlann bu yetkilerini devretmelerine imkan tanınmakta ve yurtdışı izin süresi yıllık planlı izin süresi olarak yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 51- Madde ile, yıllık izinlerin devredilme hallerine alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenler de eklenmekte, görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda personelin izinden çağnlmasma imkan tanınmaktadır.

MADDE 52- Madde ile, aylıksız izin sürelerinin subay ve astsubayların hizmetinden sayılmaması amaçlanmaktadır.

MADDE 53- Madde ile, savaş, olağanüstü hal ve sıkıyönetim hallerinde personelin izinden çağnlabilmesine imkan tanınmaktadır.

MADDE 54- Madde ile, subay ve astsubaylara ödemekte olan doğum yardımı ödeneği 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa atıf yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 55- Madde ile, madalya ve nişanlann intikali 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununa uyumlu olarak yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 56- Madde ile, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren, proje ve sempozyumlarda başanlı olan askeri öğrencilere ödül verilebilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 57- Madde ile, ders ücreti ödenecek öğretim elemanlarına yardımcı doçentler, okullar arasına astsubay meslek yüksek okullan eklenmektedir.

MADDE 58- Madde ile, seferde veya tatbikat maksadıyla banşta silah altına alman yedek subay ve yedek astsubaylara özlük haklarının ödenmesinde hangi rütbenin esas alınacağına ilişkin belirsizliğin ortadan kaldınlması amaçlanmaktadır.

MADDE 59- Madde ile, bir kamu kurum ve kuruluşuna bağlı olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim öğretimi yapacak sivil tabipler ile 926 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine askeri tabiplere ödenmekte olan sağlık tazminatının ödenebilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 60- Madde ile, nasıp düzeltilmesi işleminde onay makamının, rütbe terfiine yetkili makamın olması amaçlanmaktadır.

MADDE 61- Madde ile, genel sekreterin, diğer yüksek mahkemelerde olduğu gibi mahkemenin ve dairelerin işleyişi konusunda bilgi ve deneyim kazanmış en az dört yıl görev yapan üyeler arasından mahkeme başkam tarafından seçilmesi öngörülmektedir.

MADDE 62- Madde ile, genel sekreterin Başkanlar Kuruluna dahil edilmesi ve Kurulun daha sade ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.

MADDE 63- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri uçuş eğitimi teşkilleri dışındaki uçuş okulu veya kurslarında eğitim görenler ile buralardan mezun olanların pilot ve pilot adayı sayılarak uçuş tazminatı alabilmelerine imkan tanınmaktadır.

MADDE 64- Madde ile, bilfiil uçuş gerektirmeyen kadrolara atanan uçuş ekibi personelinin, pilot, silah sistem subayları ve seyrüsefer subaylarına ödenmekte olan yıllık uçuş tazminatından yararlandırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 65- Madde ile, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında bulunan yardımcı doçent kadrolarından Türk Silahlı Kuvvetleri insangücü planı dikkate alınarak uygun görülenlerin Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilmesi, önerilen adayların Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak değerlendirme sonrasında yardımcı doçentliğe atanması, yardımcı doçentlerin ikinci üç yıl için atamalarının diğer sağlık teşkillerindeki ihtiyaçlar dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca yapılması ve yardımcı doçentlik şartlarından olan deneme sınavında başarılı olmak şartının kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 66- Madde ile, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında bulunan doçent kadrolarından Türk Silahlı Kuvvetleri insangücü planı dikkate alınarak uygun görülenlerin Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilebilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 67- Madde ile, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında bulunan profesör kadrolarından Türk Silahlı Kuvvetleri insangücü planı dikkate alınarak uygun görülenlerin Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilebilmesi, profesör kadrolarına başvuran personelin değerlendirilmesinde ön değerlendirme aşamasının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu paralelinde kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 68- Madde ile, öğretim üyelerim atama makamı olan Genelkurmay Başkanlığına, yetiştirme aşamasında da gerekli tedbirleri alma yetkisi verilmektedir.

MADDE 69- Madde ile, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde muvazzaf tabiplerle karşılanamayan uzmanlık öğrencisi ihtiyacının, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarından sivil uzmanlık öğrenci temini ile karşılanması; Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen sivil pratisyen tabipler ile diş tabiplerinin, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapmalarına imkan tanınması amaçlanmaktadır.

MADDE 70- Madde ile, 3225 sayılı Kanunun adı asker hastanelerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 71- Madde ile, asker hastanelerindeki atıl kapasitenin ülke ekonomisine kazandın İması amaçlanmaktadır.

MADDE 72- Madde ile, asker hastaneleri için döner sermaye tahsisi ve sermayenin artınlıp eksiltilmesi gibi konularda teklifte bulunma yetkisi Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığına verilmektedir.

MADDE 73- Madde ile, ilgili saymanlığa yatınlacak amortisman bedelinin yıllık satış tutan üzerinden belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 74- Madde ile, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı hastaneler ile diğer kamu hastanelerinde olmayan bina giderlerine katılım payı uygulamasından asker hastanelerinin de muaf tutulması amaçlanmaktadır.

MADDE 75- Madde ile, uzman erbaşların kullanacağı yıllık ve mazeret izinlerin somutlaştınlması amaçlanmaktadır. Aynca madde ile, yakınlan uzun süreli önemli bir hastalığa tutulan uzman erbaşlara verilen üç aylık iznin istekleri halinde bir katma kadar uzatılabilmesi ile görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda uzman erbaşların izinden geriye çağnlabilmesi öngörülmektedir.

MADDE 76- Madde ile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki suçlardan yapılan yargılama neticesinde haklannda hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilen uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedilebilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 77- Madde ile, subay ve astsubaylarda olduğu gibi uzman erbaşlann istek üzerine emeklilik, adi malullük dahil malullük veya vazife malullüğü işlemlerinde Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının yetkilerim devredebilmelerine imkan tanınmaktadır. Aynca uzman erbaşlann Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki Devlet hizmetlerinde görevlendirilmelerinin, 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılması öngörülmektedir.

MADDE 78- Madde ile, Devletin şahsiyeti aleyhine işlenen suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki suçlardan yapılan yargılama neticesinde haklannda hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilen uzman jandarmaların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 79- Madde ile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki suçlardan yapılan yargılama neticesinde haklannda hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilenlerin Harp Akademilerindeki eğitimlere alınmaması amaçlanmaktadır.

MADDE 80- Madde ile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki suçlardan yapılan yargılama neticesinde haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilenlerin Harp Akademilerindeki eğitimlerden çıkanlmalan amaçlanmaktadır.

MADDE 81- Madde ile, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının kuruluş amacı yeniden düzenlenmekte, anılan Başkanlığın işletmek ve çalışır halde bulundurulmasını sağlamak ile görevli olduğu boru hatlan ile akaryakıt tesislerinin atıl kapasitesinin 5015 sayılı Kanun çerçevesinde depolama ve iletim faaliyetlerinde bulunmak suretiyle ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 82- Madde ile, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının asli görevinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlan olduğu vurgulanmakta ve anılan Başkanlığın görevleri arasına depolama ve iletim faaliyetleri eklenmektedir.

MADDE 83- Madde ile, yönetim kurulunun seçim usulü yemden belirlenmektedir.

MADDE 84- Madde ile, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının hizmetlerini etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilebilmesi için anılan Başkanlık personelini atamaya yetkili makamlar yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 85- Madde ile, depolama ve iletim faaliyetleri çerçevesinde Başkanlığa gümrük antreposu işletme yetkisi verilmekte ve iptal edilen başkan yardımcısı kadrosu 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkanlmaktadır.

MADDE 86- Madde ile, teşkilat şemasındaki başkan yardımcısı sayısı ikiye indirilmektedir.

MADDE 87- Madde ile, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, tıpta ve diş hekimliğinde yan dal, tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini tamlayan sözleşmeli subayların sözleşme sürelerinin bu eğitimlerde geçen sürelerin yansı kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

MADDE 88- Madde ile, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının depolama ve iletim faaliyetlerine lisans verilmesine ilişkin usul, esas ve muafiyetlerin Eneıji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmesi öngörülmektedir.

MADDE 89- Madde ile, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi halinde, anılan Başkanlığa verilecek lisanslarda sermaye şirketi olma şartının aranmaması amaçlanmaktadır.

MADDE 90- Madde ile, zorunlu hallerde ambalajlanmış içme suyu dağıtılması onayımn, Kuvvet Komutam, Jandarma Genel Komutam ve Sahil Güvenlik Komutanının yetkilendireceği makamlarca da verilebilmesine imkan tanınmaktadır.

MADDE 91- Madde ile, meskün mahal dışmda konuşlanan ve coğrafi şartlar, iklim koşullan veya güvenlik tedbirleri gibi zorunlu nedenlerle yirmidört saatten daha uzun süre birliğinden aynlamayan personelin düzenli ve dengeli beslenme ihtiyacının, tayın bedelinden kesinti yapılmadan karşılanması amaçlanmaktadır.

MADDE 92- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadrosunda olmayan ancak askeri birliklerle beraber görev yapan veya tatbikatlara katılan ve görev koşullarının kazandan besleme yapılmasını zorunlu kıldığı kişilerin kazandan iaşesine onay alınmasında gecikmeye sebebiyet verilmemesi ve ihtiyacın zamanında karşılanabilmesi maksadıyla Kuvvet Komutam, Jandarma Genel Komutam ve Sahil Güvenlik Komutanının yetkilendirecekleri makamlarca da onay verilmesine; personel temin faaliyetleri kapsamında, sınavlara girecek subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er adaylarının kazandan beslenmelerine imkan tanınması amaçlanmaktadır.

MADDE 93- Madde ile, uzman erbaşlarda olduğu gibi sözleşmeli erbaş ve erler için, son olarak verilen de dahil olmak üzere, karann kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasma mahkum olma veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alma durumlannın sözleşmenin feshi sebebi olması amaçlanmaktadır.

MADDE 94- Madde ile, sözleşmeli erbaş ve erlerin kullanacağı yıllık ve mazeret izinlerinin somutlaştınlması, görev ve hizmet ihtiyaçlarının gerektirdiği durumlarda izinden geri çağnlmalanna imkan tanınması amaçlanmaktadır.

MADDE 95- Madde ile, sözleşmeli erbaş ve erlerin adi malullük dahil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerindeki Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının onay yetkisinin devrine imkan tanınmaktadır.

MADDE 96- Madde ile, üst disiplin amirlerine fiilen sicil verme şartı aranmaksızın ceza verebilme imkanı tanınmaktadır.

MADDE 97- Madde ile, otorite boşluğunun oluşmaması ve disiplinsizliğin derhal cezalandınlabilmesi maksadıyla bir aydan fazla süreli kurs ile bir aydan fazla üç aydan az süreli geçici görevlendirme durumlarında ceza verme yetkisinin, personelin görevlendirildiği birlikteki amirine tanınması amaçlanmaktadır.

MADDE 98- Madde ile, kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulunda üye olarak Sicil Kıdem Şube Müdürü ve Yönetim Şube Müdürünün her ikisinin de yer alması, Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri arasına ise Sahil Güvenlik Komutanının eklenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 99- Madde ile, niteliği ve ağırlık derecesine göre izinsizlik cezasını gerektiren bazı disiplinsizliklerin disiplin amiri yerine öğrenci disiplin kurullan tarafından verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 100- Madde ile, teşkili öngörülen öğrenci disiplin kurullarının kurulması, kurul kararlarına itiraz ve bu kurullara ilişkin diğer hususların yönetmelikle belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 101- Madde ile, disiplin kurulu işlemlerinin hızlandırılması ve

basitleştirilmesi maksadıyla, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amirine disiplin kurulu tahkikatı işlemlerine ilişkin bazı yetkilerini askeri hakim sınıfından olan disiplin subayına devredebilmesi imkanı tanınmaktadır.

MADDE 102- Madde ile, disiplin cezası vermede güdülen etkin disiplin sisteminin

tesisi amacıyla savunma için verilen süre, üç-on işgününden, ayırmayı gerektiren

disiplinsizliklerde üç-beş işgününe, diğer disiplinsizliklerde ise iki-beş işgününe

indirilmektedir.

MADDE 103- Madde ile, disiplin cezası vermede güdülen etkin disiplin sisteminin tesisi amacıyla, verilen cezaya itiraz süresi üç işgününden iki işgününe, üst disiplin amirinin itirazı inceleme süresi beş işgününden üç işgününe indirilmektedir.

MADDE 104- Bazı durumlarda gemi Türk karasularına girse dahi personelin dava açabilmesi için uygun şartlar oluşmayabilmektedir. Madde ile, dava açma süresinin personelin dava konusu olayla ilgili hukuki haklarım daha uygun şekilde kullanabileceği yer olan geminin ana üssüne dönüşünden itibaren başlatılması yönünde değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 105- Madde ile, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımım kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere disiplin kurulları tarafından on günden az olmamak üzere yirmi güne kadar hizmetten men cezasının verilmesi; bu maddelerin kullanımının aynı zamanda suç teşkil etmesi nedeniyle, kullanımın tıbbi olarak tespitine yönelik raporun, disiplin soruşturması sırasında aynı konuda adli soruşturma yürüten yetkili savcılıktan istenerek disiplin kurulu dosyasına eklenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 106- Madde ile, erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderilerinin özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf tutulması amaçlanmaktadır.

MADDE 107- Madde ile,

a) 1111 sayılı Kanunda yabancı ülkelerden gelenlerin askerliği bir bütün halinde yeniden düzenlendiğinden uygulama imkanı kalmayan hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.

b) 7471 sayılı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri uygulama alanının bulunmaması nedeniyle yürürlükten kaldırılmaktadır.

c) 211 sayılı Kanunda uygulama kabiliyeti kalmayan hüküm ve bazı alt bölüm başlıkları yürürlükten kaldırılmaktadır.

ç) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık eğitimi alacak sivil doktorlara ödenecek tazminat 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesiyle düzenlendiğinden, 2955 sayılı Kanunun uygulama imkanı kalmayan 49 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki öğretim elemanlarının diğer hastanelerin uzmanlık kadrolarında görevlendirilmesinde bir yıllık üst sınır öngören ibare yürürlükten kaldırılmaktadır.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.11.2014 15:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394