İş Güvenliği Tasarısı Mecliste

Merak edilen yeni iş güvenliği tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisinde. İşte taslağın ayrıntıları

banner396

İş Güvenliği Tasarısı Mecliste

Merak edilen yeni iş güvenliği tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisinde. İşte taslağın ayrıntıları

09 Aralık 2014 Salı 17:05
İş Güvenliği Tasarısı Mecliste

Merak edilen yeni iş güvenliği tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisinde. İşte taslağın ayrıntıları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

TASARININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MADDE 1- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"(2) İşverene teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde mevzuat ve teknik gelişmeleri gözönünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri yakın ve hayati tehlike arz etmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu haklan saklıdır."

"Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 2- 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) İş sözleşmesi ile çalışanların bu maddede belirtilen yükümlülüklerini kendisine yazılı olarak hatırlatıldığı halde yerine getirmemesi, işveren bakımından iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre haklı nedenle derhal fesih hakkı doğurur."

MADDE 3-6331 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu fıkra ile 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında denetim veya inceleme amacıyla görevlendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzman ve uzman yardımcıları hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır."

MADDE 4- 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "mülki idare amiri tarafından" ibarelerinden sonra gelmek üzere "kolluk kuvvetleri marifetiyle" ibareleri ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(7) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve kamudan ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri işin durdurulma sebebi sayılır.

(8) İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir."

MADDE 5- 6331 sayılı Kanuna 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/A maddesi eklenmiştir.

"Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama

MADDE 25/A- Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı karan ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanır. Karann bir örneği siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilir ve internet sayfasında ilan edilir."

MADDE 6- 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"o) Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına (n) bendinde belirtilen miktarda,

ö) 25 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan işverenlere ellibin Türk Lirası, p) 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen yönetmelikle belirlenmiş acil durdurmayı gerektiren hallerin tespiti halinde yirmibin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar,

r) Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarım gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına (n) bendinde belirtilen miktarda," "(2) Bu Kanunda belirtilen idari para cezalan, 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalan hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Tahsil edilen idari para cezalan genel bütçeye gelir kaydedilir. 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalan ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalannın tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır. Verilen diğer idari para cezalan tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezalan tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlan adına da düzenlenebilir.

(3) Bu maddede belirtilen idari para cezalan;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmibeş oranında arttmlarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında arttmlarak,

b) On ila kırkdokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında arttmlarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında arttmlarak,

c) Elli ila ikiyüzkırkdokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında arttmlarak,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında arttmlarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüzelli oranında arttmlarak, ç) İkiyüzelli ila daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında arttmlarak,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde ikiyüz oranında arttmlarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde üçyüz oranında arttmlarak,

d) Maden ve yapı işyerleri için çalışan sayısına bakılmaksızın yüzde üçyüz oranında arttmlarak,

uygulanır.

(4) Birinci fıkranın (ö) ve (p) bentlerinde belirtilen idari para cezalan ile çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(5) Bu Kanuna göre tahsil edilen idari para cezaları, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimine ilişkin harcamalarda kullanılır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan ödenek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde öngörülür. Söz konusu ödeneğin eğitim amacıyla kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir."

MADDE 7- 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) İşyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartlan, çok tehlikeli işler sınıfında yer alan başta maden ve yapı olmak üzere işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren hususlar, acil hallerde işin durdurulmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanması."

MADDE 8- 6331 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sımfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sımfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır."

"(3) İkinci fıkraya göre iş güvenliği uzmanlığı belge yükseltme sınavlannda başanlı olup belge almaya hak kazananlann haklan saklıdır."

MADDE 9- 6331 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getiren işverenlere geriye dönük 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında idari para cezası uygulanmaz. Ancak bu süre içinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere Bakanlık kayıtlan esas alınarak gerekli idari para cezası uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (r) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır."

MADDE 10- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına "ilk iki çocuk için % 7,5" ibaresinden sonra gelmek üzere ", üçüncü çocuk için % 10," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun;

a) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne "Milli Emlak Dairesi Başkam" ibaresinden sonra gelmek üzere ", İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı" ibaresi eklenmiş, "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürü," ibaresi "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı," şeklinde değiştirilmiş ve bu ibareden sonra gelmek üzere "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürü," ibaresi eklenmiştir.

b) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasına "Gelir İdaresi Grup Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine "yabancı dil" ibaresinden sonra gelmek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunlan yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kamulaştırma nedeniyle idarece ödenmiş olan ancak kesinleşen yargı kararlan gereği geri ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin; borçlusuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idarece tebliğ edilmiş olması halinde bu Kanunun yayımım izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde, tebliğ edilmemiş olması halinde ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi şartıyla kamulaştırma bedeliyle birlikte ödenmesi gereken faizin tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak tebligatlarda ödeme için verilen üç aylık sürenin bu maddede yer alan altı aylık sürenin içinde kalması halinde üç aylık süre altı aylık sürenin bitim tarihine kadar uzar. Bu madde hükmünden yararlanan şahıslar bu konuyla ilgili dava açamazlar. Bu şahıslar hakkında başlatılmış icra takipleri ödeme süresince durur, ödemeyi müteakip sonlandınlır, icra ve yargılama masraflan talep edilmez."

MADDE 14- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünden çıkanlmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 15- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"j) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalannı düzenlemek, yönetmek ve denetlemek."

"İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslan ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklanna ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 16- 3146 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü" ibaresi "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17-3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlann görevleri sona erer ve bunlar en geç bir ay içinde derece ve kademelerine uygun diğer kadrolara atanır. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklannı almaya devam eder. Söz konusu personelin atandıklan tarih itibanyla eski kadrolanna ilişkin olarak en son ayda aldıklan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlan, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyannca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net

tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar aynca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

b) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bölge Laboratuvarlannda görev yapan personel kadroları ile birlikte çalıştığı birim dikkate alınarak durumuna göre İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aktarılmış sayılır.

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsüne tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına tahsis edilmiş sayılır."

MADDE 18- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanım eklenmiştir.

"Şantiye şefi; konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan veya uygulatan, tekniker, teknik öğretmen, mühendis veya mimar diplomasına sahip teknik personeldir."

MADDE 19-3194 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 3194 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi işlemlerine; yapı müteahhitlerinin iş gruplarına, ihtisaslaşmalarına ve yüklenilecek işin büyüklüğüne göre sınıflandırılmasına ve bunların sahip olmaları gereken asgari eğitim, iş tecrübesi, teknik donanımı ve kapasitesi, mali durumu, idari yapısı ve personel şartlan ile niteliklerine; yapı müteahhitlerinin faaliyetlerinin denetlenmesine, kayıtlarının tutulmasına ve değerlendirilmesine ve bunlara uygulanacak idari müeyyidelerin derecelendirilmesine ve uygulanmasına; şantiye şefi çalıştınlması mecburi ve yapı müteahhidi olmaksızın da yapılması mümkün olan yapılara; şantiye şeflerinin görev, yetki ve sonımluluklan ile bunlardan hangilerinin iş güvenliği uzmanlığı görevini yürüteceğine, yapım ve denetim işlerinde istihdam edilecek fen adamlanna ve yetki belgeli ustalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili hususlar, ilgili kurum ve kuruluşlann görüşleri alınarak,"

MADDE 21- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin "A- Aylıklannı 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa Göre Alanlar:" kısmının "1- Kadrolan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflannda bulunan personelden ek ödeme oranlan ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanlan bu bölümde yer alan personel;" bölümünün (e) sırasına "Genel Sekreter," ibaresinden sonra gelmek üzere "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 3- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile smav ücretinin yansı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

EK MADDE 4- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içerisinde ölümlü veya sürekli ya da geçici iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak; ölümlü iş kazası meydana gelmesi halinde ise aynı şartlara tabi olmak üzere %3 olarak alınır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.

Bu maddeye göre teşvikten yararlanan işverenlerden birinci fıkrada belirtilen iş kazalarını bildirmeyenlere fiil başka bir suç oluştursa dahi 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezası, aynı maddenin üçüncü fıkra hükümlerine tabi olmaksızın on katı olarak uygulanır. Geçmişe dair yararlanılan primler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Bu durumdaki işverenlere beş yıl süre teşvik yasağı uygulanır. Haklarında yasaklama karan uygulananlann gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; aynca bir şahıs şirketinde ortak olmalan halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmalan halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olmalan kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı teşvik yasağı uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 23- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13- Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesi Cernıe mevkiinde 28/10/2014 tarihinde maden kazasının meydana geldiği işyerinde aynı tarih itibanyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlar ile bunlardan hayatını kaybedenlerin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine aym maddede belirtilen oranlara göre, bu maddenin yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren altı ay süre ile brüt asgari ücret tutannda Fondan aylık ödeme yapılır. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Aynca, aynı mevkide faaliyette bulunan ve bu maddenin yayımı tarihinden önce 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereği kapalı olan maden işyerlerinde çalışan ve 28/10/2014 tarihi itibanyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılann ödenmeyen net ücretleri işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ayı geçmemek üzere Fondan aylık olarak ödenir ve yapılan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden tahsil edilir."

MADDE 24- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Mallann Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 17- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce geçerli olan Şanlıurfa İli, Ceylanpınar İlçesinin belediye ve mücavir alan sınırlan içinde bulunan alan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir. Bu alanda yer alan ve imar planında eğitim ve sağlık alanına aynlanlar ile fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar hariç Hazineye ait olan ve kullanıcısı bulunan taşınmazlar, öncelikle kullanıcılanna veya bunlann kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere talebi halinde Ceylanpınar Belediyesine bedelsiz olarak devredilir.

Ceylanpınar Belediyesince devralınan bu taşınmazlar; öncelikle kullanıcılanna veya bunlann kanuni veya akdi haleflerine, satış tarihindeki 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerleri üzerinden doğrudan satılır ya da rayiç bedeli karşılığında genel hükümlere göre değerlendirilir. Ceylanpınar Belediyesince satılan taşınmazların satış bedellerinin tamamı, alıcılan tarafından Bakanlıkça belirlenecek saymanlık hesabına yatınlır. Tahsil edilen bedellerden beşinci fikraya göre pay aynlmaz. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerlerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez.

Bu alanlar hakkında 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin bu madde hükümlerine aykın olmayan hükümleri uygulanabilir.

Bu madde uyarınca kullanıcılarına veya bunlann kanuni veya akdi haleflerine yapılacak satışlarda 5 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ödeme koşullan ile yedinci, sekizinci ve onuncu fıkralan hükümleri uygulanır. Ancak, varsa bu taşınmazlann üzerinde bulunan yapı ve tesisler hakkında 5 inci maddenin son fıkrası hükmü uygulanmaz."

MADDE 25- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) İşyerinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına ve onaylanmış yapı projesine uygun olarak çalışmalann yapıldığım denetlemek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyanya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmek."

MADDE 26- 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İdari müeyyideler ve teminat

MADDE 8- Yapı denetim kuruluşlarından bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere, tespit edilen fiil ve hallerin durumuna göre, aşağıdaki idari yaptınmlar uygulanır.

a) Denetim personelinin görevi başında bulunmaması veya yapı denetim kuruluşunun denetim personeline görevi ile ilgili yazılı olarak bilgi vermediğinin anlaşılması,

b) Mevzuatın öngördüğü evrakın tanziminde eksiklik veya kusur bulunması,

c) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b) veya (f) bendinde belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi,

hallerinde, tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %10'u kadar idari para cezası,

ç) Hatalann yapının taşıyıcı sistemini etkilememesi kaydı ile, 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde, tespite konu olan yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %20'si kadar idari para cezası verilir.

d) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (d) veya (e) veya (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde, tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %30'u kadar idari para cezası verilir.

Yapı denetim kuruluşlarına denetim sorumluluğunu üstlendiği bir işe yönelik yapılacak tespitler doğrultusunda yukarıdaki bentlerde belirtilen idari müeyyidelerden birden fazla cezanın verilmesinin gerekmesi halinde o işe ait yapı denetim hizmet sözleşmesinin en fazla %50'si kadar idari para cezası verilir.

e) Aşağıda belirtilen;

1) Denetim hizmetinin bu Kanunda yazılı asgari hizmet bedelinden düşük bir bedel ile üstlenildiğinin tespit edilmesi,

2) Yapı sahibinden veya vekilinden, yapı denetim hesabına yatınlmaksızın yapı denetimi hizmet bedeli alındığının tespit edilmesi,

hallerinde, üstlenilen denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelleri toplamının %3'ü kadar idari para cezası verilir.

f) 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı hareket edilmesi halinde üstlenilen denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelleri toplamının %2'si kadar idari para cezası verilir.

g) Aşağıda belirtilen;

1) Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilemesi halinde 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi,

2) 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne aykırı hareket edilmesi,

3) Yapı denetim kuruluşuna son bir yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanması,

hallerinde, cezayı gerektiren fiil ve halin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve

denetimlerle tespit edilip öğrenilmesinden veya son idari para cezasının tebliğinden itibaren II Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.

h) Yeni iş almaktan men yönünde verilen ilk cezanın ilan edilmesinden sonra, yeni iş almaktan men yönünde cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip ilan edilmesinden sonra üçüncü defa yeni iş almaktan men yönünde ceza vermeyi gerektiren bir fıillin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip ilan edilmesi halinde, son ilan tarihinden itibaren Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir ve teminatı irat kaydolunur.

Yapı denetim kuruluşunun, 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmüne aykırı hareket eden veya yapı denetim kuruluşunda görevli iken laboratuvar kuruluşlarında da görev alan mimar ve mühendislerine İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 5.000 Türk Lirası idari para cezası verilir.

İdari para cezası, cezayı gerektiren fiil ve halin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve denetimlerle tespit edilmesini müteakip yapı denetim kuruluşunun ve ilgililerin savunmaları alınarak verilir ve yazılı olarak tebliğ edilir.

İdari para cezasına karşı onbeş gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Bu süre içerisinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde idari para cezası kesinleşir. İtirazlar, zaruret olmayan hallerde evrak üzerinde incelenerek en kısa süre içinde karar bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararlan kesindir.

Yeni iş almaktan men ve faaliyetine son verme cezalarına dair işlemler, Resmi Gazetede ilan edilir.

Yeni iş almaktan men cezası, yapı denetim kuruluşunun denetimindeki diğer işlerin devamına mani değildir. Ancak, yapı denetim kuruluşuna yeni iş almaktan men cezası verilmesine esas olan yapım işinin devam edebilmesi için, yapı sahibi tarafından başka bir yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe, ilgili idare tarafından işin devamına izin verilmez. Faaliyete son verme cezası verilen hallerde de, yapı denetim kuruluşunun denetimini üstlendiği

yapıların devamına, yeni yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe ilgili idare tarafından izin verilmez.

Yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortaklan, ceza süresi içinde; faaliyete son verme cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortaklan ise, üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

Yapı denetim kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan denetçi mimar ve denetçi mühendislerin belgeleri, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun karan ile iptal edilir. Bu suretle belgesi iptal edilen denetçi mimar ve denetçi mühendisler, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

Yapı denetim kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan teknik personel, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

Laboratuvar kuruluşlannın personel, tesis, makine, teçhizat ve kalite kontrol sisteminde olumsuz yönde bir değişiklik olduğunun veya gerçekleştirilen deneylerin belirlenmiş teknik kritere uygun olmadığının veya bu Kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere aykın hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde, tespit edilen fiil ve hallerin durumuna göre, İ1 Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İ1 Müdürlüğünce;

a) Laboratuvarlann kalite sistemine ilişkin idari ve teknik şartlar bakımından tespit edilen aykınlıklar için uyarma cezası,

b) Verilen ilk uyarma cezasının tebliğ edilmesinden sonra, aym türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip tebliğ edilmesinden sonra üçüncü defa uyarma cezası vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip tebliğ edilmesi halinde, laboratuar kuruluşuna 5.000 Türk Lirası idari para cezası,

c) Alet ve cihaz kalibrasyonlanmn zamanında yaptınlmaması veya kür havuzlannda veya kür odalannda kür şartlanna uyulmaması veya şantiye mahallinde alman taze beton numunelerinin zamanında toplanmaması veya karot numunesi alınması sırasında laboratuvar denetçisinin hazır bulunmaması veya laboratuvar kuruluşunun deney kapsam listesindeki deneyler hariç olmak üzere deney raporlannda Bakanlık logosunun kullanılması veya numune kayıt ve rapor defterinde boşluklar bulunması hallerinde, laboratuvar kuruluşuna 10.000 Türk Lirası idari para cezası,

verilir.

d) Bu fıkranın (c) bendine göre verilen ilk cezanın tebliğ edilmesinden sonra, aym türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip tebliğ edilmesinden sonra üçüncü defa aym cezayı vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip tebliğ edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.

e) Aşağıda belirtilen;

1- Bu fıkranın (d) bendine göre verilen cezanın ilan edilmesinden sonra, aym türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip ilan edilmesinden sonra üçüncü defa aynı türden ceza vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip ilan edilmesi,

2- Laboratuvar kuruluşunun idarelere veya şahıslara verdiği deney raporlannın gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi,

hallerinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça Laboratuvar kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir. Sözleşmesi feshedilir ve teminatı irat kaydolunur.

Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri, laboratuvar kuruluşu hakkında uygulanan idari müeyyideler için de geçerlidir.

Yeni iş almaktan men cezası alan laboratuvar kuruluşunun ortaklan, ceza süresi içinde; faaliyete son verme cezası alan laboratuvar kuruluşunun ortaklan ise, üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

Laboratuvar kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan denetçi mühendislerin belgeleri, Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından iptal edilir. Bu suretle belgesi iptal edilen denetçi mühendisler, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

Laboratuvar kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan teknik personel, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

İlgili meslek odalan, yapı denetim veya laboratuvar kuruluşlannabu madde uyannca idari yaptınm uygulanmasına sebep olan denetçi mimar ve mühendisler ile diğer mimar ve mühendisler hakkında, kendi mevzuatına göre cezai işlem yaparak neticesini Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirir.

Laboratuvar kuruluşlannın veya denetçi mimar ve denetçi mühendislerin izin belgesi alma safhasında gerçeğe aykın belge düzenlediğinin izin belgesi verildikten sonra anlaşılması halinde, izin belgesi derhal iptal edilir.

Yapı denetim kuruluşlanna denetim sorumluluğunu üstlendiği bir işte yeni bir iş almaktan men cezası almaşım gerektiren 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) ile (g) bendine aykın hareket ettiğinin aym anda tespit edilmesi halinde bir kez yeni iş almaktan men cezası verilir.

Laboratuvar kuruluşlanna uyan cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin aynı anda tespit edilmesi halinde kuruluşa idari para cezasına esas olmak üzere tek bir uyan cezası uygulanır.

Laboratuvar kuruluşlanna idari para cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin aynı anda tespit edilmesi halinde kuruluşa en fazla 15.000 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Bu Kanun kapsamında verilecek idari para cezalan İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir ve verilen idari para cezalan tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

Bu Kanuna göre yapı denetim izin belgesi ve laboratuvar izin belgesi verilmesi sürecinde Bakanlıkça belirlenecek miktarda nakit para, banka teminatı veya hazine bonosu teminat olarak alınır. Teminatın miktan, iadesi ve gerektiğinde kullanılması ve irat kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelik ile belirlenir."

MADDE 27- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"(z) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler."

MADDE 28- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin madde başlığı "Çağn üzerine çalışma ve uzaktan çalışma" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Uzaktan çalışma; işverenin belirlediği mal veya hizmeti üretmek amacıyla, işçinin işyeri dışında, iş edimini yerine getirdiği yazılı sözleşmeye dayalı iş ilişkisidir.

Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan araç ve malzeme,

bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

Uzaktan çalışmada, işçilerin çalıştıkları gün ve saatler işveren tarafından onaylanan günlük puantaj cetvellerine kaydedilir. İşin emsal işçi tarafından yapılabileceği süreye ilişkin bir hesaplamanın sözleşmeye eklenmesi zorunludur.

Uzaktan çalışmada işçiler, aynmı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, işçinin yürütmekte olduğu işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda işçiyi bilgilendirmek ve sağladığı ekipman, malzeme ve hammadde ile ilgili gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Uzaktan çalışmada bölünemeyen haklar, çalışılan gün ve saate ilişkin kayıtlar, yıllık ücretli izin, bildirim sürelerinin belirlenmesi ve kıdem tazminatına hak kazanmaya esas süre, hafta tatili ve ücretine hak kazanma ile benzeri konulara ilişkin hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 29- 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "haftalık otuz altı saati aşan" ibaresi "haftalık otuzyedibuçuk saati aşan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30- 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedibuçuk, haftada en çok otuzyedibuçuk saattir."

MADDE 31- 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi "Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri," şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve 65 inci" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Mazeret izni

EK MADDE 2- İşçiye; evlenmesi, eşinin doğum yapması veya evlat edinmesi ya da ama veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir."

MADDE 32- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar."

MADDE 33- 5510 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde veya mecburi hizmetlerini tamamlayacakları tarihten itibaren üç ay içinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- 5510 sayılı Kanunun geçici 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Soma ilçesinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 28/10/2014 tarihinde Karaman ilinin Ermenek ilçesinde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 35- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 61- Mülga 24/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu, mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet izni kaldırılan ve (ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan dahil) yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ya da doğrudan iflasına karar verilen bankalar ve bu bankaların; hakim ortaklan, yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri, gerçek ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortak olduğu şirketler ve anılan Kanunlar kapsamında bankanın Fona olan borcundan sorumlu tutulan kişiler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla haklannda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflas karan verilmiş ve işlemleri devam eden, iflas tasfiyesi sonuçlanmış olan şirketlerin borçlanndan, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 80 inci ve bu Kanunun 88 inci maddesi çerçevesinde müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunanlardan şirket yönetim organlannda görev almayan ve sermaye sahibi olmayan kanuni temsilciler ve üst düzey yönetici veya yetkilileri hakkında Kurum alacaklanndan dolayı Kurumca 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklanmn Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takibi başlatılmış olsun veya olmasın ilgili mevzuata ilişkin müşterek ve müteselsil sorumluluklan sona erer, yapılan takipler sonlandınlır ve bu kişiler hakkında uygulan hacizler kaldınlır. Haklannda icra takibi başlatılmış olanlardan, bu işlemlere karşı dava açmış olanlann bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için bu davalanndan feragat etmeleri şarttır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgililerin şahsi mal varlıklanndan tahsil edilmiş olan tutarlar red ve iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir."

MADDE 36- 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Meslek standartlannı ve yeterlilikleri onaylamak."

MADDE 37- 5544 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"ç) Denetim Dairesi Başkanlığı,

d) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı."

MADDE 38- 5544 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bireylerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Sınav ve belgelendirme kuruluşlan ile eğitim akreditasyon kurumlanmn yetkilendirilmesini sağlamak ve bu kuruşlara yönelik rehberlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.

c) Ulusal mesleki yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlanmn akreditasyonuna ve yabancılann sahip olduklan mesleki yeterlilik sertifıkalannın doğrulanmasına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek."

MADDE 39- 5544 sayılı Kanuna 13/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/B ve 13/C maddeleri eklenmiştir.

"Denetim Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/B- (1) Denetim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yetkilendirilmiş kurum ve eğitim akreditasyon kurumu olma başvurularım Kurum mevzuatı dahilinde incelemek ve değerlendirmede bulunmak.

b) Yetkilendirilmiş kurumlar ile eğitim akreditasyon kurumlanmn Kurumla ilgili faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

c) Denetim standartlarım ve akreditasyon ilkelerini esas alarak Kurum faaliyetlerinde kalite güvencesini sağlamak amacıyla araştırma ve inceleme yapmak.

ç) İzleme, değerlendirme ve denetimlere ilişkin standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini arttırıcı görüş ve önerilerde bulunmak.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

(2) Bu madde kapsamında denetim veya inceleme amacıyla görevlendirilen uzman ve

uzman yardımcıları hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır."

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/C- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine, güncelliğinin sağlanmasına ve yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen kurul ve yapıların oluşturulmasına, işletilmesine ve sürdürülmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

c) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve diğer bölgesel yeterlilik çerçeveleriyle referanslanması çalışmalarım ve diğer ülkelerin ulusal yeterlilik çerçeveleriyle karşılıklı tanıma çalışmalarını yürütmek.

ç) Çalışma konularıyla ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 40- 5544 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"c) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

ç) İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı."

MADDE 41- 5544 sayılı Kanuna 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

"Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 15/A- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yürütmek."

MADDE 42- 5544 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 16- (1) İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurum personelinin işe alımı ve özlük haklanna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, performans ölçütleri ile insan kaynaklan politikasım hazırlamak.

b) Kurum hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gereken önlemleri almak, belirlenmiş politikalan ve ilkeleri uygulamak.

c) Kurumun evrak, arşiv, dokümantasyon ve taşınır hizmetlerini yürütmek ve koordine

etmek.

ç) Kurumun ihale, satın alma ve lojistik işlemlerini yürütmek.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 43- 5544 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Yürürlükte olan meslek standartlan en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Ulusal meslek standartlannm ve ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Değişikliklerin kabulü ve yayımlanması ikinci fıkrada belirtilen usule tabidir.

(4) Mesleki ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin orta ve yükseköğretim programlan, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından bir yıl içinde ilgili ulusal meslek standartlanyla uyumlu hale getirilir, eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesi sağlanır."

MADDE 44- 5544 sayılı Kanununun 23/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dahil edilir. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler Kurum tarafından belirlenir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Kurum ve ilgili taraflann temsilcilerinden oluşan Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplan gibi danışma, karar ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulmasına, işletilmesine, kalite güvence ölçütlerine, kalite güvencesini belirleyecek kurum ve kuruluşlann belirlenmesine ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 45- 5544 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına "İktisadi ve idari bilimler," ibaresinden sonra gelmek üzere "fen ve edebiyat," ibaresi eklenmiştir.

"Personel sayısının mevcut pozisyon sayılannın yansını aşmamak kaydıyla arttınlmasına ve unvanlarda değişiklik yapılmasına Yönetim Kurulunun karan ve ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir."

MADDE 46- 5544 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Ulusal mesleki yeterlilikler alanında eğitim ve öğretim kurumlannın akreditasyonundan elde edilen gelirler."

MADDE 47- 5544 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Ulusal mesleki yeterlilikler alanında eğitim ve öğretim kurumlannın akreditasyonuna ilişkin giderler."

MADDE 48- 5544 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren sekiz ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarım ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz ay içerisinde yapılır.

(3) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalan tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir."

MADDE 49- 5544 sayılı Kanunun "İhdas Edilen Pozisyonlar Cetveli" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"POZİSYON CETVELİ

POZİSYON UNVANI SAYISI

Kurum Başkam 1

Başkan Yardımcısı 2

Meslek Standartlan Dairesi Başkam 1

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkam 1

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkam 1

Denetim Dairesi Başkam 1

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı 1

1. Hukuk Müşaviri 1

Strateji Geliştirme Dairesi Başkam 1

İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkam 1

Uzman 90

Uzman Yardımcısı 45

Avukat 2

Mütercim/Tercüman 1

İstatistikçi 7

Mühendis 4

Bilgisayar Programcısı 1

Çözümleyici 1

Mali Hizmetler Uzmanı 2

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2

Muhasebeci 1

Bilgisayar İşletmeni 4

6

20

197"

Sekreter Büro Görevlisi TOPLAM

MADDE 50- 5544 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ulusal yeterlilik çerçevesiyle" ibaresi "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle", 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Ulusal yeterlilik çerçevesi" ibaresi "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi", 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" ibaresi "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi", 23/A maddesinin madde başlığı "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi" ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin" ibaresi "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51- 23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlam ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Resmi Gazete basılı olarak ve internet ortamında yayımlanır. İnternet ortamında yayımlanan Resmi Gazete ile basılı nüsha arasında farklılık olması halinde basılı nüsha esas alınır. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanacak ilanlar, sadece internet ortamında duyurulur."

MADDE 52- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"a) Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programlan ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek,"

MADDE 53- 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandınlmasına Dair Kanunun 145 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) 10 uncu maddesi ile 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralan 11/1/2015 tarihinde, 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralan 11/7/2015 tarihinde,"

MADDE 54- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Kadro

Adedi

Toplam

GIH

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü

1

1

1

GIH

Iş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı

1

3

3

TOPLAM

4

4

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Kadro

Adedi

Toplam

GIH

Iş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı

1

1

1

GIH

Iş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı

1

2

2

GİH

Iş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı

2

1

1

GIH

Iş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Bölge Laboratuvar Müdürü

1

4

4

GIH

Iş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Bölge Laboratuvar Müdürü

3

4

4

GIH

Şube Müdürü

1

2

2

GIH

Şube Müdürü

2

2

2

GIH

Şube Müdürü

3

1

1

SH

Uzman Tabip

2

2

2

SH

Uzman Tabip

1

2

2

TOPLAM

21

21

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışabilmeleri için büyük önem arz etmektedir. Bu öneme binaen 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Ancak zaman içinde, ilk defa müstakil bir kanunla düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmasında karşılaşılan bazı problemlerin yasal düzenleme ile çözülmesi ve diğer kanunlarda yer alan bazı hükümlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla uyumlaştırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu saiklerden hareketle hazırlanan Tasan ile; iş güvenliği uzmanlan ile işyeri hekimlerinin bağımsız görev yapabilmelerine ilişkin güvenceleri arttınlmakta, işyerinde işverenin, iş güvenliği uzmanlanmn ve işyeri hekimlerinin sorumluluk sınırlan net olarak belirlenmekte, işyeri hekimlerinin veya iş güvenliği uzmanlanmn görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle haklarının kısıtlanması veya iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi halinde iş güvencesi tazminatı getirilerek etki altında kalmadan görevlerini yerine getirmeleri sağlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işin durdurulması karan verilen yerlerde gereğinin yapılabilmesi için kolluk kuvvetlerine açık yetki verilmekte ve durdurulan işyerlerinde durdurma karanna aykın olarak çalışma yaptıran işverenlere hapis cezası getirilmektedir. Aynca iş sağlığı ve güvenliği uygulamalannın etkinliğinin arttınlması için idari yaptınmlann kademelendirilmesi, yaptırım mercii, bu yaptınmlann uygulanması ve tahsil edilen idari para cezalanmn iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde kullanılabilmesine imkan sağlayan düzenleme yapılmaktadır.

Diğer taraftan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı olarak yeniden yapılandınlmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklik ile, özellikle iş güvenliği uzmanı olabilecekleri mezun eden fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği dersleri zorunlu okutulacak ders olarak belirlenmektedir.

Öte yandan, yapı denetim kuruluşlanmn denetimlerindeki yerlerde iş sağlığı güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını etkin şekilde denetlemeleri sağlanmakta, aynca yapı müteahhitlerine de iş sağlığı ve güvenliği önlemleri yönünden sorumluluk getirilerek iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınmasında etkinlik sağlanmaktadır. Aynca, Kamu İhale Kanununa tabi işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin sözleşmede yer alması sağlanmaktadır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklikle, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalannın etkinleştirilmesi ve mesleki yeterlilik belgeli çalışmanın özendirilmesi için çeşitli teşvikler öngörülmektedir. Bu çerçevede tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Bakanlıkça çıkanlan tebliğlerde belirtilen mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi sınavlan ve belge masraflarının ilgili maddelerde öngörüldüğü şekilde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmektedir. Aynca üç yıl içerisinde ölümlü veya sürekli ya da geçici iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerleri için prim indirimi teşviki getirilmekte, iş kazası meydana gelen işyerleri için ise primlerin arttınlması öngörülmektedir.

Karaman ilinin Ermenek ilçesinde 28/10/2014 tarihinde yaşanan iş kazasının sosyal ve ekonomik etkilerinin giderilebilmesi amacıyla kaza tarihi itibanyla sigortalı olanlar ile hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine İşsizlik Sigortası Fonundan ödeme yapılması ve Manisanın Soma ilçesinde meydana gelen iş kazası sonrası hayatım kaybeden sigortalı ve hak sahiplerine sağlanan imkanların bu iş kazasmda hayatım kaybeden sigortalı ve hak sahiplerine de sağlanması amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanununda yapılan değişikliklerle maden işyerlerinde çalışma süreleri yeniden düzenlenmekte, 4857 sayılı Kanunda açıkça belirtilmediği için uygulamada tereddütlere neden olan mazeret izni süreleri açıkça belirlenmekte ve uzaktan çalışmaya ilişkin kurallar düzenlenmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılması öngörülen değişiklikle, 506 sayılı Kanun kapsamındaki sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir tarihini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmakta ayrıca bu kapsamdaki tüzel kişiliklerin kuruma olan borçlan ile ilgili ortak olmayan temsilcilerin sorumluluklan düzenlenmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, ulusal ve uluslararası meslek standartlanm temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarım belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere 5544 sayılı Kanunla 2006 yılında kurulmuştur. 7/7/2010 tarihli ve 2010/660 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile kabul edilen İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda Mesleki Yeterlilik Kurumunun sekretaryasında yürütülmektedir. 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması, yönetimi ve uygulanması görevi Mesleki Yeterlilik Kurumuna verilmiştir. Yüksek Planlama Kurulunun 6/5/2014 tarih ve 2014/4 sayılı Karan ile kabul edilen Ulusal İstihdam Stratejisinin eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi politika eksenindeki çalışmalar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülecektir. Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planlarında Mesleki Yeterlilik Kurumunun idari ve mali kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılacağı kabul edilmektedir. Yine iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu hale getirilmesine yönelik yasal çalışma başlatılması nedeniyle kurumsal kapasitenin artınlması amaçlanmaktadır. Onuncu Kalkınma Planının Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı Mesleki Yeterliliklerin Artınlması bileşeni kapsamında yürütülecek olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması, hayat boyu öğrenmenin teşviki, eğitim akreditasyonu gibi görevler Mesleki Yeterlilik Kurumuna tevdi edilmiştir. 62 nci Hükümet Programında eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi bağlamında ulusal meslek standartlanmn hazırlanması gibi temel çıktılar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun bir araya gelerek oluşturacağı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin yönetimi ve uygulanması kapsamında oluşturulması gereken Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulu, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Sekretaryası ve İstişare Meclisi gibi alt organlan koordine etmek, kapsamlı ve sürekli görevleri ifa etmek üzere Kurum bünyesinde ayn bir Daire Başkanlığı oluşturulması hedeflenmiştir. Diğer taraftan, Kurum hizmetlerinde kalitenin arttınlması ve denetimlerin sağlanması amacıyla Denetim Dairesi Başkanlığı kurulması hedeflenmiştir. Öte yandan, Sayıştay Başkanlığının, Kurumun strateji ve muhasebe birimlerinin yapısının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olmadığı yönündeki tespiti çerçevesinde, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kurulması öngörülmektedir. Aynca; gerek Kanun gerekse üst politika belgeleri ile Kuruma verilen görevlerin etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi, uygulamada tespit edilen sorunlann giderilerek asli görevlerini yerine getirebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla Kurumun kapasitesinin arttınlmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Diğer taraftan, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etkinliğin sağlanabilmesi için, çok tehlikeli ve tehlikeli işlerden Bakanlıkça belirlenenler için mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilmektedir.

MADDE 1- Madde ile, işverenlere teknik rehberlik ve danışmanlık yapacak olan işyeri hekimleri ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirirken herhangi bir etkiye maruz kalmaması ve iş sağlığı ve güvenliğine dair yakın ve hayati tehlike arz eden noksanlıkların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında ihmal gösteren işverenlerin Bakanlığa bildirilmesi durumunda hak mahrumiyeti yaşamamaları amaçlanmıştır. Yakın ve hayati tehlike arz eden durumları bildirmeyen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine yaptırım uygulanması hükme bağlanmıştır. Diğer yandan görevlerini yapmalarından dolayı sözleşmesi sonlandınlan veya hak kaybına uğratılanlara, yargı yerince maddede belirtilen miktarda tazminata hükmedileceği, ayrıca sözleşmeye konu olan kanunlardaki haklarının saklı kalacağı ve işe iade taleplerinin de buna dahil olduğu öngörülmüştür. Öte yandan, öncelikle maden ve yapı işlerinden başlanmak üzere sektörel düzenleme ile ilgili usul ve esasların Bakanlık tarafından belirlenmesi düzenlenmiştir.

MADDE 2- Madde ile; işçilerin, 6331 sayılı Kanunda yer alan iş sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi amaçlanmıştır. İşverene; yükümlülüklerini yerine getirmeyen işçilere yazılı olarak hatırlatma, tekrarı halinde ise haklı fesih yetkisi getirilmiştir.

MADDE 3- Madde ile, kontrol ve denetimler için görevlendirilen personele ödenecek harcırah miktarı düzenlenmiştir.

MADDE 4- Madde ile; işyerlerinde işin durdurulması kararının kolluk kuvvetleri marifetiyle uygulanması ve işin durdurulması kararına uymayarak işyerinde durdurulan işi devam ettiren ve bu şekilde yasal düzenlemelere aykın davranarak çalışanların can güvenliğini tehlikeye atan işveren veya işveren vekillerinin caydırıcı bir şekilde cezalandırılması amaçlanmıştır. Aynca üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek herhangi bir teknik gelişme veya işgücü arttınmı gibi iyileştirmeleri belirten yeni bir planlama yapmadan çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde üretim artışının zorlaması, işin durdurulma sebebi sayılmıştır.

MADDE 5- Madde ile; ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde işverenin kusurunun mahkeme karan ile tespiti halinde, işverenin iki yıl süre ile kamu ihalelerinden yasaklanması öngörülmüş ve bu sayede kamudan iş alan işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakta titiz davranmalannın sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 6- İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri Sosyal Güvenlik Kurumuna yapıldığından madde ile, buna ilişkin yaptınmlann da doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanması sağlanmıştır. Caydıncılık açısından madde kapsamında uygulanacak idari para cezalarının miktarlannm, işyerlerinin yer aldığı tehlike sımfı ve çalışan sayısı gözönünde bulundurularak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışanlanna standartlara uygun olmayan veya CE belgesi taşımayan kişisel koruyucu donanım kullandıran işverenlere; acil durdurmayı gerektirecek eksikliklerin bulunması halinde işverenlere, yer altı maden işletmelerinde çalışanlann bulunduklan yeri ve giriş çıkışlannı gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere idari para cezası getirilmiştir. Çalışan başma uygulanması öngörülen idari para cezalannda ise herhangi bir arttınma gidilmemiştir. Aynca bu Kanuna göre uygulanacak idari para cezalarının Bakanlık tarafından çalışanlann iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde kullanılmasına yönelik düzenlemeye gidilmiştir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan ödeneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine konulması öngörülmüştür.

MADDE 7- Madde ile, çok tehlikeli işler sınıfında yer alan başta maden ve yapı olmak üzere işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren hususların yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür.

MADDE 8- Madde ile; çok tehlikeli sınıfla yer alan işyerlerinin (B) sımfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüklerine ilişkin sürelerin ikişer yıl uzatılması amaçlanmıştır.

Öte yandan, 6331 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılan sınavlar sonucu hak kayıplarının önüne geçilmesi için aynca düzenlemeye gidilmiştir.

MADDE 9- Madde ile; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getiren işverenlere geriye dönük idari para cezası uygulanmaması, verilen süre içerisinde gereğini yapmayan işverenlere ise Bakanlık kayıtlarına göre idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

MADDE 10- Asgari geçim indiriminin mükellefin üçüncü çocuğu için %10, sonrakiler için %5 olarak uygulanması ile evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu bir çalışanın asgari ücret üzerinden gelir vergisi oranında asgari geçim indiriminden yararlanabilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 11- İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünün İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına dönüştürülmesi nedeniyle madde ile; başkan, başkan yardımcıları ve laboratuvar müdürlerinin özlük haklarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 12- Madde ile, 6331 sayılı Kanuna göre mezunlan iş güvenliği uzmanı olabilen fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği derslerinin zorunlu olarak okutulmasının sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 13- 2942 sayılı Kanun gereği, anlaşma sağlanamayan taşınmazlann maliklerine karşı anılan Kanunun 10 uncu maddesi uyannca idarece "bedel tespit ve taşınmazın idare adına tescili" talebiyle yerel mahkemelerde açılan davalarda, yargılama sırasında tespit edilen bedelin malik adına bloke edilmesi üzerine idare adına tescile karar verilmektedir. Tescil hükmü kesin olup bedel için taraflar temyize gidebilmektedirler. Mahkeme karannın idare lehine bozulması durumunda ödenen kamulaştırma bedelinden indirilen tutar faizi ile birlikte malikten istenmektedir. Ancak kamulaştırma nedeniyle kendi tasarrufu dışında tamamen mahkemenin takdiri ile belirlenen bedeli almış olan malikler karar kesinleşinceye kadar geçen süreçte bu bedelin tamamım harcamakta, Yargıtay tarafından bedelin düşürülmesi halinde gelir kaynağı olan taşınmazı kamulaştınlan malik bedeli geri ödeyememektedir. Çoğu zaman bu alacağın tahsili de mümkün olmamaktadır. Madde ile, iyi niyetli vatandaşın faiz borcundan kurtularak asıl borcu ödeyebilmesine imkan sağlanmıştır.

MADDE 14- Madde ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına ilişkin olarak iptal ve ihdas edilen kadrolara yönelik düzenleme yapılmıştır.

MADDE 15- Madde ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına ilişkin 3146 sayılı Kanunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

MADDE 16- Madde ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına ilişkin 3146 sayılı Kanunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

MADDE 17- Madde ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına ilişkin geçiş hükümlerine yer verilmiştir.

MADDE 18- Madde ile; 3194 sayılı Kanunda yer almasına rağmen tanımlarda düzenlenmeyen "şantiye şefinin" tanımlanması amaçlanmıştır.

MADDE 19- 3194 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasında; proje müellifinin, fenni mesullerin ve şantiye şeflerinin kayıtlarına işlenmek üzere meslek odalarına iletilmesi öngörülen yapıya ilişkin bilgiler, gerek meslek odalarının kullanımına açık olan İçişleri Bakanlığının yürütücüsü olduğu ve yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin elektronik ortamda düzenlendiği Adrese Dayalı Kayıt Sistemi ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde tutulduğundan, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Müteahhit ve Müellif Bilişim Sisteminde tutulacağından bürokrasiyi azaltmak amacıyla, anılan fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Madde ile, yapı müteahhitlerinin belgelendirilmesi, denetlenmesi, şantiye şefliği zorunluluğu ile 3194 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (e) bendinde sayılanların yanında hangi şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı görevini yürüteceğinin belirlenmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Bakanlığa yetki verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 21- Madde ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanının özlük haklan düzenlenmiştir.

MADDE 22- Madde ile 4447 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmiştir.

Ek 3 üncü madde ile; Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgeli nitelikli işgücünün istihdam edilerek iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesi, iş kazalannın azaltılması, çalışanlann istihdamda tutulması ve verimliliğin arttınlması amacıyla işgücünün smav ve belgelendirme yükünün azaltılması öngörülmüştür.

On ve daha az çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenlerine 6331 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması için %2 olarak tahsil edilecek kısa vadeli sigorta kollan priminin %1,6 sı teşvik olarak verilmektedir. Ek 4 üncü madde ile; ondan fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ciddi sonuçlar doğuran iş kazalannın azaltılması hedeflenmiş ve ödül ceza sistemi getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğine önem veren, üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli ya da geçici iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde işsizlik sigortası işveren payının düşürülerek teşvik uygulanması, ancak ölümlü iş kazası meydana gelen işyerlerinde bu oranın arttınlarak uygulanması öngörülmüştür. İş kazasım bildirmeyen işverenin cezasımn on katı olarak uygulanması ve daha önce yararlandığı teşviklerin faizi ile geri alınması, aynca bu işverenlerin beş yıl boyunca teşvikten yararlanamaması düzenlenmiştir.

MADDE 23- Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde linyit madenciliği alanında faaliyette bulunan maden ocağında, 28/10/2014 tarihinde yaşanan iş kazasının sosyal ve ekonomik etkilerinin giderilebilmesi amacıyla madde ile, kaza tarihi itibarıyla sigortalı olanlar ile hayatım kaybedenlerin hak sahiplerine İşsizlik Sigortası Fonundan ödeme yapılması amacıyla düzenleme yapılmıştır.

MADDE 24- Şanlıurfa İline bağlı Ceylanpınar İlçesi merkezinin üzerinde kurulu olduğu bölgede bulunan taşmmazlann yani bu Belediyenin belediye sınırlan içerisinde ve aynca belediye mücavir alan sınırlan içinde yer alan taşmmazlann büyük bölümü Hazineye ait olup, bu taşmmazlann üzerinde eskiden beri birçok vatandaşımız tarafından ev, işyeri ve

benzeri bina ve yapılar yapılarak kullanılagelmektedir. Ancak, üzerinde kendilerine ait ev, işyeri ve benzeri bina ve yapılar bulunan ve uzun yıllardan beri kullamlagelen bu taşınmazların tapuları kendilerine ait olmadığı için, bu vatandaşlarımız ile Devletimiz arasında bir çok idari ve hukuki ihtilaf çıkmış, davalar açılmış ve vatandaşlarımızın mülkiyet sorunları çözülemediği için sosyal sorunlar çıkmış ve mağdur olmuşlardır.

Belirtilen hususlar da dikkate alınarak, 4706 sayılı Kanuna eklenen bu geçici madde ile; -Şanlıurfa İli, Ceylanpınar İlçesinin belediye ve mücavir alan sınırlan içinde bulunan ve beşyüz hektardan çok büyük olan alanın; İlçe merkezini oluşturduğu, ilçe merkezinin de, bir tarafının Suriye sının, diğer üç tarafının ise Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait arazilerle çevrili olması sebebiyle vatandaşlarımızın İskam için başka alternatif alanlar ve taşınmazlar da bulunmadığı dikkate alınarak, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi,

-Bu alan sınırlan içinde yer alan ve imar planında eğitim ve sağlık alanına aynlanlar ile fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar hariç olmak üzere Hazineye ait olan ve kullanıcısı bulunan taşınmazlann; öteden beri vatandaşlanmız tarafından kullamlageldiği, üzerlerindeki yapı ve muhdesatlann vatandaşlanmıza ait olduğu, eskiden beri yapılageldiği ve hangi tarihte yapıldıklanmn kesin olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığı da dikkate alınarak, öncelikle kullanıcılarına veya bunların kanuni veya akdi haleflerine, bu vatandaşlanmızın fakir ve ödeme güçlüğü içerisinde bulunduğu da gözönünde bulundurularak satış tarihindeki harca esas değeri üzerinden ve 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen uygun ödeme koşullanyla doğrudan satılmak ya da rayiç bedeli karşılığında genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere bedelsiz olarak Ceylanpınar Belediyesine devredilmesi,

-Ceylanpınar Belediyesince harca esas değerleri üzerinden hak sahiplerine doğrudan satılan veya rayiç bedeli karşılığında genel hükümlere göre değerlendirilen yani satılan taşınmazlann satış bedellerinin; bu taşınmazlann büyük bölümünün Belediyece harca esas değerleri üzerinden hak sahiplerine doğrudan satılan taşınmazlar olduğu dikkate alınarak, bu satış bedellerinin tamamının alıcılan tarafından Bakanlıkça belirlenecek saymanlık hesabına yatınlması ve aynca, aynı sebeple de, alıcılardan tahsil edilen bu satış bedellerinden Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre pay aynlmaması ve satış bedellerinin tamamının genel bütçeye gelir kaydedilmesi,

-Ceylanpınar Belediyesine bu taşınmazların kullanıcılarına veya bunların kanuni veya akdi haleflerine yapılacak satışlarda bu Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen ödeme koşullan ile yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkrası hükümlerinin uygulanması, ancak üzerlerinde yapı ve muhdesat bulunan taşınmazlardaki muhdesatlann da vatandaşlanmıza ait olduğu, önceden beri yapılageldiği ve hangi tarihte yapıldıklanmn kesin olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığı da dikkate alınarak, bu yapı ve tesisler hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanmaması yani bu taşınmazlann satışlannda, üzerlerindeki yapı ve tesislerin bedeli dikkate alınmaksızın satış tarihindeki harca esas değerleri üzerinden satılması,

-Bu madde ile kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen bahis konusu alanlar hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin bu madde hükümlerine aykın olmayan hükümlerinin uygulanabilmesinin sağlanması,

suretiyle; Ceylanpınar İlçemizde yaşayan vatandaşlanmız ile Devletimiz arasında çıkan idari ve hukuki ihtilaflann sona erdirilmesi ve vatandaşlanmızın mülkiyet sorunlanmn çözülerek mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 25- Madde ile, yapı denetim kuruluşlan, işyerinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına ve onaylanmış yapı projesine uygun olarak çalışmalann yapıldığım denetlemek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyanya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmekle görevlendirilmiştir.

MADDE 26- Madde ile, 4708 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen esaslara göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşlarına uygulanacak idari yaptırımlar belirlenmiştir.

MADDE 27- Madde ile, ihaleli işlerde iş sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülüklerin ihale öncesinde belirlenerek işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini de maliyet unsuru olarak hesaba katmaları ve tekliflerinde dikkate almaları amaçlanmıştır.

MADDE 28- Madde ile; çalışma mevzuatının, değişen ekonomik koşullan takip eden dinamik bir yapıya kavuşturulması amacıyla "uzaktan çalışma" kavramı tanımlanmış ve karşılıklı yükümlülükler belirlenmiştir.

Bilgi çağının sağladığı kolaylıklar, çalışma hayatında köklü değişiklikler yaratmaya başlamıştır. Günümüzde merkezi işyeri ve işçinin işyerine bağımlılığı olgusu, yerini hızlanan teknolojik gelişmeler sonucunda işyerinin merkeziyetçi yapıdan uzaklaşmasına ve çalışmaların daha bağımsız olmasma bırakmıştır.

Uzaktan çalışmanın ortaya çıkışı bilgisayar teknolojisinin ve haberleşme ağlarının gelişimi ile olmuştur. Günümüzde uzaktan çalışma; bilgisayar-elektronik, bankacılık, sigorta, haberleşme, basm-yaym ve ticaret sektöründe görülmektedir. Ayrıca internet ağının ve mobil telefon kullanımının artması uzaktan çalışmayı daha da gerekli kılmıştır.

Uygulamada var olan ancak yasal dayanağı olmayan bu atipik çalışma biçimi, tarafların uzlaşmasını zorlaştırmakta ve yargısal bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Madde ile, iş mevzuatımızda çağdaş çalışma ilişkileri normları ile sosyal ve ekonomik değişimlere uyum sağlayan çalışma modellerinden biri olan uzaktan çalışmanın, işçilerin hak kayıplarını önleyecek şekilde mevzuatımızda yer almaşım sağlamak amaçlanmıştır.

MADDE 29- Kanun ile, çalışma süresinden sayılan haller dahil, yer altında çalışan maden işçilerine haftada iki gün hafta tatili sağlanması amacıyla günlük çalışma süresi en çok yedibuçuk saat, haftalık çalışma süresi ise en çok otuzyedibuçuk saat olarak belirlendiğinden, bu değişikliğe uyum sağlanması amacıyla madde ile, 4857 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılmıştır.

MADDE 30- Madde ile, çalışma süresinden sayılan haller dahil, yer altında çalışan maden işçilerinin günlük çalışma süresi en çok yedibuçuk saat, haftalık çalışma süresi ise en çok otuzyedibuçuk saat olarak belirlenmiştir. Böylece, bu işçilere yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az kırksekiz saat hafta tatili sağlanması amaçlanmıştır. Aynca, "yer altındaki çalışma süresi" ibaresi "çalışma süresi" olarak değiştirilerek, haftalık otuzyedibuçuk saati yer üstünde kırkbeş saate tamamlatma imkanı ortadan kaldırılmıştır.

MADDE 31- 4857 sayılı Kanunda işçilerin eşlerinin doğum yapması, aile bireylerinin ölümü gibi durumlarda izin verilmesi yönünde bir düzenleme bulunmamakta, fakat aynı Kanunda bu hallerde verilecek izinlerin yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller arasında ve hafta tatili ücretine hak kazanmak için gereken sürenin hesabında çalışılmış gibi dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Madde ile, işverenler ve işçiler bakımından uygulamada sorun yaratan mazeret izinleri konusu açıklığa kavuşturulmuştur. Aynca, 5763 sayılı Kanunla mülga olan 65 inci maddenin uygulama imkanı kalmayan cezai hükmü yürürlükten kaldınlmıştır.

Öte yandan madde ile, 4857 sayılı Kanuna bir ek madde eklenerek; işçinin evlenmesi, eşinin doğum yapması veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü durumunda üç gün ücretli izin verileceği hüküm altına alınmıştır. Aynca, engelli veya süreğen hastalığı olan çocuklannın hastalıklan ile ilgilenmelerini temin etmek

amacıyla işçi olan anne veya babaya bir yıl içinde on güne kadar ücretli izin verilmesi hüküm altına alınmıştır.

MADDE 32- Madde ile, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir tarihini belirleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 33- 5510 sayılı Kanunim 41 inci maddesinin birinci fıkrasının G) bendinde, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurtdışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanlara, yurtdışında resmi öğrenci olarak geçirmiş olduklanöğrenim sürelerinin onsekiz yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı için borçlanma hakkı verilmiştir. Bu haktan anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi statüsündeki sigortalılardan 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa göreve başlayanlar herhangi bir müracaat süresi şartı aranmadan faydalanmakta iken, 2008 yılı Ekim ayı başından önce memuriyete başlamış olanlar için üç aylık müracaat süresi şartı aranmıştır. Madde ile, bunlar için de müracaat süresi şartının kaldırılması amaçlanmıştır.

MADDE 34- Madde ile, 13/5/2014 tarihinde Manisanın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası hayatım kaybeden sigortalı ve hak sahiplerine sağlanan imkanların, 28/10/2014 tarihinde Karaman ilinin Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatım kaybeden sigortalı ve hak sahiplerine de sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 35- Madde ile, 5510 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesi kapsamındaki şirketlerin müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunan kanuni temsilci ve üst düzey yönetici veya yetkililerinden, sermaye sahibi olmayan kanuni temsilci ve üst düzey yönetici veya yetkililerinin Kurum alacaklarından kaynaklanan sorumluluklarının kaldırılması amaçlanmıştır.

MADDE 36- Madde ile; Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kuruluna verilmiş olan iki temel görevin Kurulun görevleri arasında sayılması amaçlanmıştır.

MADDE 37- Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği kuruluşlarca yapılan mevcut sınavlarda yeterli izleme ve denetim yapılabildiği için kalite güvencesi tam sağlanmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgelerinin iş yaşamında zorunlu hale getirilmesiyle milyonlarca kişinin sınav ve belgelendirmesi yapılacaktır. Madde ile, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgelerinin kalite güvencesinin aynı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Denetim Dairesi Başkanlığının kurulması amaçlanmıştır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması, yönetimi ve uygulanması görevi 5544 sayılı Kanunun 23/A maddesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumuna verilmiştir. Madde ile ayrıca; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin yönetimi ve uygulanması kapsamında oluşturulması gereken Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulu, Kurulu, Sekretaryası ve İstişare Meclisi gibi alt organları koordine etmek, kapsamlı ve sürekli görevleri ifa etmek üzere zaruret arz eden Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığının kurulması amaçlanmıştır.

MADDE 38- Madde ile, Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığının görevleri yeniden belirlenmiştir.

MADDE 39- Madde ile, Denetim Dairesi Başkanlığının ve Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir.

MADDE 40- Sayıştay Başkanlığının mevcut strateji ve muhasebe birimlerinin yapısının 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olmadığı yönündeki tespiti çerçevesinde, madde ile; "stratejik planlama", "bütçe ve performans programı", "muhasebe-kesin hesap ve raporlama" ile "iç kontrol" faaliyetlerinin ayrı alt birimler tarafından yürütülmesi amacıyla Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kurulması ve böylece 5018 sayılı Kanuna uyum sağlanması amaçlanmıştır.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının strateji geliştirme birimlerine ait olan görevlerden arındırılması, insan kaynaklan ve bilgi işlem dahil diğer destek hizmetlerine ilişkin görevlere göre adlandırılması öngörülmüştür.

MADDE 41- Madde ile, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri belirlenmiştir.

MADDE 42- Madde ile, İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri belirlenmiştir.

MADDE 43- 5544 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin mevcut üçüncü fıkrasında sadece meslek standartlannın yenilenmesi ile ilgili düzenleme yer almaktayken; madde ile, birbirleriyle ilişkili olan ulusal meslek standartlan ve ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptaline ilişkin hususlann birlikte düzenlenmesi ve eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 44- Madde ile, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması ve yürütülmesinde ilgili bakanlık ve kurumlann etkin bir şekilde yer alması ile uygulamada karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 45- Madde ile, Mesleki Yeterlilik Kurumu faaliyetleri için istihdam edilmelerine ihtiyaç duyulan istatistik, matematik ve aktüerya bölümlerinden mezun olanlann uzman yardımcısı ile yönetici olabilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 46- Madde ile, ulusal mesleki yeterlilikler alanında eğitim ve öğretim kurumlannın akreditasyonuna ilişkin gelirlerin gelir kalemleri içerisinde gösterilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 47- Madde ile, ulusal mesleki yeterlilikler alanında eğitim ve öğretim kurumlannın akreditasyonuna ilişkin giderlerin gider kalemleri içerisinde gösterilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 48- Madde ile, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgeli nitelikli işgücünün istihdam edilerek iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesi, iş kazalannın azaltılması ve verimliliğin arttınlması hedefi ile mevcut çalışanlann mağdur edilmeden Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi alabilmeleri için gerekli sürenin verilmesi amaçlanmıştır.

Aynca madde ile, Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlanna gerekli idari düzenlemeleri yapmalan için süre verilmiş, maddenin birinci fıkrasında belirtilen kurallara uymadan çalışan istihdam eden işverenler ve işveren vekilleri için idari yaptınm düzenlenmiştir.

MADDE 49- 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda değişiklik yapılarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması, yönetimi ve uygulanması görevi Mesleki Yeterlilik Kurumuna verilmiştir. Kapsamlı, yoğun ve sürekli

görevleri içeren görevleri ile iş sağlığı ve güvenliği eylem planı kapsamında üstlenilen görevlerin yerine getirilebilmesi ve Kurumun faaliyetlerinin etkinleştirilmesi için madde ile, ihtiyaç duyulan 107 pozisyon ilavesi ve pozisyonların ihtiyaca göre dağılımının sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 50- Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine göre her ülkenin ulusal düzeyde bir tek ulusal yeterlilikler çerçevesinin olması öngörülmektedir. Bu çerçeveler ülkelerin adıyla ifade edildiğinden madde ile, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla bu değişiklik yapılmıştır.

MADDE 51- 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda, Resmi Gazete'nin Başbakanlıkça yayımlanacağı belirtilmekte, ancak bunun hangi usulle yapılacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Madde ile, Resmi Gazete'nin basılı ve internet ortamında yayımlanması yasal düzenlemeye bağlanmıştır. Uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunların ve belirsizliklerin giderilmesi amacıyla internet ortamında yayımlanan Resmi Gazete ile basılı nüsha arasında farklılık olması halinde basılı nüshanın esas alınması öngörülmüştür. Öte yandan, uygulamada ilanların vatandaşlarca genellikle internet ortamında takip edildiği gözönünde bulundurularak, hizmet maliyetlerinin azaltılması ve harcamalarda tasarrufa gidilmesi amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak ilanların sadece internet ortamında duyurulması düzenlenmiştir.

MADDE 52- Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 3056 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde "Makamca verilen benzeri görevleri yapmak" hükmü kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan kurum yönetmelikleri ve alt düzenleyici işlemleri incelemekte ve onay alınmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirmektedir. Madde ile; ilgili mevzuatı uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici işlemlerin incelenmesinin Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulan yönetmeliklerin incelenmesi işlemleri ise mevcut durumda olduğu gibi Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam edilecektir.

MADDE 53- 6552 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında gerçekleştirilecek personel çalıştınlmasına dayalı hizmet alımlannda, 6552 sayılı Kanunun yayımı tarihinden dört ay sonra başlamak üzere, ihale öncesi ilgili kurumlardan (Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) uygun görüş alınma yükümlülüğü getirilmiştir. Uygun görüş verecek kurumlarda bu konuyla ilgili gerekli teknik altyapı hazırlıklanmn tamamlanabilmesi için 6552 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralannın yürürlük tarihinin değiştirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 54- Yürürlük maddesidir.

MADDE 55- Yürütme maddesidir.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.12.2014 17:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394