Anayasa Mahkemesi kararları

Anayasa Mahkemesi tarafından 25 Aralık 2014 tarihinde alınan tüm kararların sonuçları

Anayasa Mahkemesi kararları

Anayasa Mahkemesi tarafından 25 Aralık 2014 tarihinde alınan tüm kararların sonuçları

26 Aralık 2014 Cuma 16:50
Anayasa Mahkemesi kararları
Anayasa Mahkemesi tarafından 25 Aralık 2014 tarihinde alınan tüm kararların sonuçları...

25 Aralık 2014 Perşembe Günü Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

Esas Sayısı

Konusu

Özelliği

Verilen Kararın Sonucu

2014/190

İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi

24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 22. maddesiyle 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na eklenen geçici 7. maddenin iptaline karar verilmesi istemi.

İtiraz

- 13.11.2014 günlü, E.2013/95, K.2014/176 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu maddeye ilişkin konusu kalmayan istem hakkında YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2014/191

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi

21.2.2014 günlü, 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle, 12.4.1991 günlü, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen geçici 14. maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...bulundukları aşamadan itibaren kovuşturmaya devam edilmek üzere..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İtiraz

- İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) ve 41. maddesinin (2) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

2014/192

Ankara 2. İş Mahkemesi

25.6.2001 günlü, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi istemi.

İtiraz

- İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

2014/193

İzmir

Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu

12.11.2012 günlü, 6360 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinin;

1-(1) numaralı fıkrasında yer alan ".valinin uygun göreceği..." ibaresinin,

2-(5) numaralı fıkrasında yer alan ".ilgisine göre." ibarelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İtiraz

- İtiraz başvurusunun, Mahkeme'nin elinde başvuruya esas görülmekte olan bir dava bulunmadığından yetkisizlik nedeniyle REDDİNE,

2014/194

Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi

3.7.2005 günlü, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun;

1-15. maddesine, 10.9.2014 günlü, 6552 sayılı Kanun'un 121. maddesiyle eklenen fıkranın,

2-6552 sayılı Kanun'un 123. maddesiyle eklenen geçici 8. maddesinin,

iptallerine karar verilmesi istemi.

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

2014/195

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili

2.12.2014 günlü, 6572 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

1-23. maddesiyle, 4.2.1983 günlü, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 27. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin yürürlükten kaldırılmasının,

2-25. maddesiyle değiştirilen 2797 sayılı Kanun'un 36. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan ".Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca..." ibaresinin,

3-39. maddesiyle, 26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 9. maddesinin beşinci fıkrasına eklenen birinci cümlede yer alan ".Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından..." ibaresi ile dördüncü cümlede yer alan "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca..." ibaresinin,

4-40. maddesiyle, 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 116. maddesinde yer alan "somut delillere dayalı kuvvetli" ibaresinin "makul" şeklinde değiştirilmesinin,

5-41. maddesiyle 5271 sayılı Kanun'un 128. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin değiştirilen (17) numaralı alt bendinin,

6-42. maddesiyle 5271 sayılı Kanun'un 135. maddesinin mevcut (7) numaralı fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi ile bu alt bentten sonra gelmek üzere eklenen (15) numaralı alt bendinin,

7-43. maddesiyle 5271 sayılı Kanun'un 140. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin, değiştirilen (11) numaralı alt bendi ile bu alt bentten sonra gelmek üzere eklenen (12) numaralı alt bendinin,

8-44. maddesiyle değiştirilen 5271 sayılı Kanun'un 153. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2014/196

Ankara 16. Tüketici Mahkemesi

31.3.2011 günlü, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5. maddesinin;

1-(4) numaralı fıkrasının ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerinin,

2-(11) numaralı fıkrasının, iptallerine karar verilmesi istemi.

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

2013/111

Ankara 10. İdare Mahkemesi

8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun, 17.1.2012 günlü, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler.dikkate alınmaz." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İtiraz

5434 sayılı Kanun'un, 6270 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan;

A- ".verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler...dikkate alınmaz." ibarelerine ilişkin esas incelemenin, "".verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler..." ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B- ".verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

C- ".verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler..." ibaresinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan bu ibareden sonra gelen "...ile..." sözcüğünün de, 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,

2014/22

Askeri

Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

21.6.1927 günlü, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun, 5.2.2009 günlü, 5837 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 10. maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinin (b) alt bendinden sonraki paragrafında yer alan "...yükümlülerin..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İtiraz

- REDDİNE,

2014/16

İstanbul

Milletvekili

M. Akif

HAMZAÇEBİ,

Yalova

Milletvekili

Muharrem

İNCE ile

birlikte 125

milletvekili

19.11.2013 günlü, 6504 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen, 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İptal

-İptal isteminin REDDİNE,

-Yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

2013/48

İstanbul 2. Vergi Mahkemesi

25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "...vergi..." sözcüğünün iptaline karar verilmesi istemi.

İtiraz

- REDDİNE,

2014/103

Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi

19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160. maddesinin;

1-Birinci fıkrasında yer alan "...gibi bankanın uğradığı zararı tazmine mahküm edilirler." ibaresinin,

2-İkinci fıkrasının ".ancak, adli para cezasının miktarı bankanın uğradığı zararın üç katından az olamaz. Ayrıca meydana gelen zararın ödenmemesi halinde mahkemece re'sen ödettirilmesine hükmolunur." bölümünün,

iptallerine karar verilmesi istemi.

İtiraz

- REDDİNE,

2014/71

Manisa 2. İcra Ceza Mahkemesi

9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun, 31.5.2005 günlü 5358 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle değiştirilen 344. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İtiraz

- REDDİNE,

2014/74

Danıştay

Onbeşinci

Daire

31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 78. maddesinin;

1-Birinci fıkrasının,

2-İkinci fıkrasının;

a- "Sağlık bilgilerinin ne şekilde korunacağı, ulusal güvenlik nedeniyle sağlık bilgisi paylaşıma açılmayacak kişilerin tespiti ilgili bakanlıkların önerisi üzerine Bakanlıkça tespit edilir." biçimindeki ikinci cümlesinin,

b- 17.4.2008 günlü, 5754 sayılı Kanun'un 66. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendiyle eklenen "Bu kişi ve grupların sağlık bilgilerinin nasıl tutulacağı ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir." biçimindeki son cümlesinin, iptallerine karar verilmesi istemi.

İtiraz

5510 sayılı Kanun'un 78. maddesinin; A- Birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, B- İkinci fıkrasının ikinci ve son cümlelerinin Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE,

2014/77

Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi

2.7.2012 günlü, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un;

1-Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

2-Geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, iptallerine karar verilmesi istemi.

İtiraz

- İtiraz başvurusunun, Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

2014/112

Ankara 16. Tüketici Mahkemesi

12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 393. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".verildiği tarihten itibaren..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İtiraz

- REDDİNE,

2014/115

Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesi

13.12.1968 günlü, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun'un 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ".kazanç kasdiyle oynanmasa dahi." ve ".veya maharet istiyen,." ibarelerinin iptallerine karar verilmesi istemi.

İtiraz

- İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

Son Güncelleme: 26.12.2014 16:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Verification: 1ba45668fa4004d3