Ailenizin Eğitim Düzeyi Maaşınızı Etkiliyor!

  Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezince (BETAM) yapılan araştırmaya göre, babası en az lise mezunu olanınücreti yüzde 10, annesi en az ilköğretim mezunu olanın ücreti yüzde 2,9 daha yüksek.

banner396

Ailenizin Eğitim Düzeyi Maaşınızı Etkiliyor!

  Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezince (BETAM) yapılan araştırmaya göre, babası en az lise mezunu olanınücreti yüzde 10, annesi en az ilköğretim mezunu olanın ücreti yüzde 2,9 daha yüksek.

06 Mart 2012 Salı 21:54
Ailenizin Eğitim Düzeyi Maaşınızı Etkiliyor!

 

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezince (BETAM) yapılan araştırmaya göre, babası en az lise mezunu olanınücreti yüzde 10, annesi en az ilköğretim mezunu olanın ücreti yüzde 2,9 daha yüksek.

 

BETAM'ın bireylerin ücretlerinin...


 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezince (BETAM) yapılan araştırmaya göre, babası en az lise mezunu olanınücreti yüzde 10, annesi en az ilköğretim mezunu olanın ücreti yüzde 2,9 daha yüksek.


 


BETAM'ın bireylerin ücretlerinin ebeveyn ücretleri ve bireylerin ücretlerinin ebeveyn eğitimi ile ilişkilerinin incelendiği araştırmada, ''babanın eğitiminin çocuğun ücretine olan etkileri'' ortaya konuldu.


 


Araştırmaya göre Türkiye'de 15-34 yaş arasındaki bireyin ücretini etkileyen eğitim, tecrübe ve benzeri etkenler sabit tutulduğunda dahi ebeveyn eğitiminin bireyin ücretinin önemli bir belirleyicisi olduğu görüldü.


 


Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 yılına ait ''Gençlerin işgücü piyasasına geçişi'' modül verilerini kullanarak 15-34 yaş aralığında, tarım dışı sektörlerde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan gençlerin ücretlerinde ebeveyn lerinin eğitim seviyelerinin etkisi olup olmadığını araştırıldı.


 


Araştırmada, ebeveynleri daha eğitimli olan bireyin ücretinin de daha yüksek olduğunu tespit edildi.


 


BABALARIN YÜZDE 17.1'İ EN AZ LİSE MEZUNU


 


Araştırmaya göre bireylerin ücretlerinin en önemli belirleyicisi eğitim. 15-34 yaş aralığında tarım dışında ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan bireylerin eğitim durumlarına bakıldığında, veri setindekilerin yüzde 3,4'ü herhangi bir eğitim kurumundan mezun değil. Yüzde 39,7'si en fazlailköğretim mezunu, yüzde 32,3'ü ortaöğretim (lise) mezunu, geri kalan yüzde 24,6'sı ise yükseköğretim mezunu olduğu tespit edildi.


 


Bireyin eğitimi, işgücü piyasası tecrübesi, çalıştığı firmada kıdemi ve çalıştığı sektör ücretini belirler. Bütün bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda, bireyin ebeveynlerinin sosyoekonomik durumunu yansıtan ücret ya da eğitim gibi etkenlerin, bireyin ücreti üzerinde anlamlı bir etkisinin olması sosyal hareketliliğin kısıtlı olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. OECD ülkeleri üzerine yapılmış bir araştırmada bireylerin ücretleri üzerinde kendi eğitimlerinin yanı sıra babalarının eğitiminin etkisi ölçülmüş ve bu etkinin İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve İngiltere'de önemli olduğu bulundu.


 


Tarım dışında istihdam edilen 15-34 yaş arası, ücretli, maaşlı veya yevmiyeli kişilerin yüzde 29'u imalat sanayi, yüzde 25,3'ü ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, yüzde 20,4'ü toplum hizmetleri, yüzde 9,6'sı mali kuruluş-gayri menkul kiralama ve iş hizmetlerinde istihdam edilmekte.


 


Araştırmada, 15-34 yaş arasında tarım dışı sektörlerde ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli çalışan bireylerin ebeveynlerinin eğitim seviyelerine bakıldı. Türkiye'de kadınların eğitim seviyelerinin özellikle daha yaşlı nesillerde erkeklere kıyasla daha düşük olmasından yola çıkarak anneleri herhangi bir eğitim kurumdan mezun olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrıldı. Ancak babaların büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğundan hareketle baba eğitimini ortaöğretim (lise) altı ve üstü olarak ayırmayı daha uygun bulundu. Verilere göre bireylerin annelerinin yüzde 38,3'ü herhangi bir eğitim kurumundan mezun değil iken, yüzde 61,7'si en az ilkokul mezunu. Babalarının ise yüzde 82,9'u lise mezunu değil, yani en fazla ilköğretim mezunu iken, yüzde 17,1'i en az lise mezunu.


 


Babanın eğitim seviyesinin bireylerin eğitim seviyeleri üzerinde oldukça etkili olduğunun tespit edildiği araştırmada, bireylerin eğitimleri ile ebeveyn eğitiminin doğru orantılı olduğu gözlemlendi.


 


Babası lise mezunu olmayan bireylerin neredeyse yarısı ilköğretim mezunu iken, sadece yüzde 16,8'i yükseköğretimi tamamlamış. Babası en az lise mezunu olanlarda ise sadece ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 7,5, ortaöğretim (lise) mezunlarının oranı yüzde 30, yükseköğretim mezunlarının oranı ise yüzde 62,2 olarak tespit edildi. Benzer bir örüntü anne eğitimiyle paralel olarak da görüldü. Annesi herhangi bir eğitim kurumundan mezun olmayanların yarısından fazlası en fazla ilköğretim mezunu iken, buna karşın annesi en az ilkokuldan mezun olanlarda bu oran üçte bire düşüyor.


 


Annesi okul bitirmemiş bireylerin yükseköğretime devam etme ihtimali yüzde 11,6, annesi en az ilkokul mezunu olanlarınki ise yüzde 32,7 olarak belirlendi.


 


Babası en az lise mezunu olan bireylerin ücretleri, babası lise mezunu olmayan bireylere göre daha yüksek olurken benzer bir görüntü anne eğitimine göre ücret dağılımlarında da ortaya çıktı.


 


BABASI EN AZ LİSE MEZUNU OLANLAR YÜZDE 10 DAHA YÜKSEK ÜCRET ALIYOR


 


Ebeveyn eğitiminin bireylerin ücretleri üzerindeki etkisini, ücretleri etkileyen diğer faktörlerden ayrıştırabilmek için yaptığımız ekonometrik analizin sonuçları, genel anlamda daha önceki araştırmaların bulguları ile paralel tespit edildi.


 


Araştırmaya göre kadınların ücretleri, erkeklere kıyasla daha düşük. Eğitim ücretlerin en önemli belirleyicilerinden biri olarak tespit edildi. Ücretler, işgücü piyasası tecrübesini yansıtan yaş ve kıdem ile artmakta, ancak etkiler daha yüksek ücretlerde zayıflamakta. Başka ülkelerde de gözlemlenen bir diğer sonuç ise evlilik primidir. Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayan bireylerin ücretleri daha düşük. Sektörel farklılıklar ise imalat sanayi referans grup alınarak belirlendi.


 


Bütün bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda bile ebeveyn eğitiminin birey ücreti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görüldü.


 


Kontrol edilen diğer bütün etkenler açısından (anne eğitimi dahil) aynı olan iki bireyden babası en az lise mezunu olanın ücretinin yüzde 10 daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıktı. Araştırmada, eğitim alınan her bir yılın ücreti yüzde 4 artırdığı düşünüldüğünde, yüzde 10'luk bir ücret farkının önemine işaret edildi.


 


Benzer bir şekilde baba eğitimi dahil diğer bütün açılardan benzer iki bireyden annesi en azilköğretim mezunu olan bireylerin ücretleri yüzde 2,9 daha yüksek olarak belirlendi. Araştırmada, ''Eğitimi, işgücü tecrübesi, kıdemi, kayıtlı çalışma durumu ve çalıştığı sektör sabit tutulduğunda ebeveynleri daha eğitimli olan bireylerin ücretlerinin daha yüksek olduğunu görmekteyiz'' denildi.


 


NESİLLER ARASI SOSYAL HAREKETLİLİK


 


Tarım dışı sektörlerde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan 15-34 yaş arasındaki bireylerin ücretlerinde halen ebeveynlerinin eğitim seviyesinin etkisi olduğu bulundu. Ücreti etkileyen bireyin kendi eğitimi, tecrübesi ve benzeri gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda bile ebeveynleri daha eğitimli olan bireylerin ücretleri daha yüksek oldu. Anne ve baba eğitimi beraber değerlendirildiğinde ücretlerinin neredeyse yüzde 13 artırdığına işaret edilen araştırmada, şu ifadelere yer verildi:


 


''Bu rakamlar nesiller arası kuvvetli bir aktarım mekanizmasını ortaya çıkarmaktadır. Aile, okul, mahalle, iş çevresi gibi çevrelerde edinilen sosyal sermaye, eğitime erişim gibi aktarım mekanizmalarının Türkiye;de işgücü durumu üzerindeki etkileri önemli boyuttadır. Kuşkusuz bu veri setinde gözlemleyemediğimiz eğitimin kalitesi, okul öncesi eğitim gibi faktörlerin de ücretler üzerinde etkili olacağı göz ardı edilmemelidir.


 


Sosyal hareketliliğin önemli bir bileşeni olan nesiller arası sosyal hareketliliğin sağlanması için gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitimin erken yaşlarda başlatılmasına önem verilmektedir. Bu bağlamda Türkiye'nin okul öncesi eğitimi zorunlu kılması şarttır. Buna ek olarak araştırmalar Türkiye'deki eğitim sisteminde ailenin sosyoekonomik durumunun öğrencinin akademik başarısını da etkilediğini göstermektedir. Bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde eğitim sisteminin sosyoekonomik dezavantajları yeniden yaratmak yerine sildiği bir sisteme dönüştürülmesinin gelecek nesillerin hayatları üzerinde önemli etkileri olacağını ortaya koymaktadır.


Habertürk
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.03.2012 21:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394