EKPSS 2015/2 Tercih Kılavuzu Yayımlandı

Engelli memur adaylarından bin 950 kadro için 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında tercihler alınacak. Tercih kılavuzu ve başvuru bilgileri ÖSYM tarafından yayımlandı.

banner396

EKPSS 2015/2 Tercih Kılavuzu Yayımlandı

Engelli memur adaylarından bin 950 kadro için 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında tercihler alınacak. Tercih kılavuzu ve başvuru bilgileri ÖSYM tarafından yayımlandı.

04 Aralık 2015 Cuma 09:40
EKPSS 2015/2 Tercih Kılavuzu Yayımlandı
Engelli memur adaylarından bin 950 kadro için 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında tercihler alınacak. Tercih kılavuzu ve başvuru bilgileri ÖSYM tarafından yayımlandı. 


1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1  Engelli  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  ve  Engellilerin  Devlet  Memurluğuna  Alınmaları  Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile yapılacak yerleştirmeye ilişkin esasları kapsamaktadır.

1.2  Bu kılavuzda yerleştirme yapılacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanları yer almaktadır. Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

1.3  Adayların, bu kılavuzda yer alan kadrolartercih edebilmeleri için, 2014-EKPSS’ye girmiş veya 2014-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.

1.4  Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul  düzeyi  kadrolar  için  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  41  inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.

1.5  2014-EKPSS  puanı  veya  2014-Kura  başvurusu  ile  herhangi  bir  kadroya  Merkezimiz  tarafından yerleştirilen adaylar (ataması yapılsın veya yapılmasın) bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edemezler. Bu yerleştirmede EKPSS/Kura ile yerleştirilen adaylar aynı sınav sonucu/kura başvurusu ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar.

2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1  Adayların Dikkatine!

İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar (yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi  yerleştirme  işlemlerinde  yerleştirmelerine  esas  alınan  puanla  başvuruda bulunamayacak; kura ile yerleştirilenler ise bir sonraki kura ile yerleştirmeye başvuramayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Kamu  kurum  ve kuruluşlarının  boş  kadrolarına  yerleştirilmek  için  yapılacak  başvurularda  uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir.

2.2. Başvuru Genel Şartları

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.).
2)   18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.).
3)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
6)   Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.
7)   Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.
 
2.3 Başvuru Özel Şartları

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde  aranılan  şartların  “tamamını”,  tercihlerin son  günü  itibarıyla taşımaları gerekmektedir  Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir.  Bu  şartları  taşımayan  adayların  yerleştirilseler  dahi  atamalarının  yapılması  mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

1) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.

2) Adayların, diploma  veya  geçici  mezuniyet  belgeleri  ile  tercih  edecekleri  kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere,  yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

3) Adayların  tercih  edecekleri  kadroların  karşısındaki  başvuru  şartları  bölümünde  birden  fazla alan/dal/bölüm veya program belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

4) Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları,  MEB’den Onaylı  Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

5) Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, büro yönetimi ve sekreterlik  dersini  alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar   İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak”, “M.E.B.’dan Onaylı Büro Yönetimi ve Sekreterlik  Programı Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

6) 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmüne göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin,   kefalet   sandıklarının,   sosyal   güvenlik   kurumlarının  ve  bütçeden   yardım   alan kuruluşların kadrolarına açıktan tekrar atanamayacakları öngörüldüğünden, bu niteliği haiz adayların tercihleri arasında bahsi geçen kurumlara yer vermemesi gerekmektedir. Bu durumda olanların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

7) İlgili  kamu  kurum  ve  kuruluşları  gerek  görülmesi  halinde  Özürlülük  Ölçütü,  Sınıflandırması  ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir.

8) Engelli  Kamu Personel  Seçme  Sınavı  ve Engellilerin  Devlet Memurluğuna  Alınmaları  Hakkında Yönetmelik  hükümlerine  göre  ÖSYM  Başkanlığınca yapılacak  yerleştirme  işlemlerinde  engelli adayların başvuru belgesi ve tercih formundaki beyanları esas alınacak olup, gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacağı, atamaları yapılmış ise iptal  edileceği,  ayrıca  bu  kişiler  hakkında  26/9/2004  tarihli  ve 5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanunu hükümleri uygulanacağı hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

9) Halen memur statüsünde çalışanlar,   Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan; “Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.” hükmüne uygun olarak tercihte bulanabileceklerdir.

10) Herhangi bir lisans programına devam ederken üniversite ile ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, KPSS’ye ön lisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 3001 nitelik kodu aranılan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunmaktadır. (Hem lisans hem de ön lisansta aynı isimle yer alan İşletme, Maliye, Hemşirelik gibi lisans programınlarından ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, ÖSYM sistemine kendilerini ön lisans İşletme, Maliye, Hemşirelik olarak değil, 9006-ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI” olarak kaydetmeleri ve “3001- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.” niteliği aranan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

3.   TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

4. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ  İŞLEMLER

4.1  Adaylar tercihlerini 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 11 Aralık 2015 günü, saat 23.59’da sona erecektir.

4.2  Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul  düzeyi  kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir.

4.3 Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan/dal koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

DİKKAT: Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan/dal ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

4.4   Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle  bir  liste  ÖSYM’de  hiçbir  şekilde  işleme  konmayacaktır.  Sadece  elektronik  ortamda  yapılan tercihler geçerli olacaktır.

4.5  İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “TERCİHLER” alanından EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

İnternet  erişim  şifresini  kaybeden  ya  da  unutan  adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum”  alanına  girmeleri  burada  kendilerine  sorulan  soruları  doğru  cevaplandırmaları  (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli pasaportları ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse  sınavlar  ile  ilgili  işlemlerde  de  kullanılacağından  adayların bu şifreyi  saklamaları, başkaları ile paylaşmamaları gerekmektedir.

4.6 EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına   T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır.

Mezun olduğunuz program/alan/dal tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “ EKPSS/Kura Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra http://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz.

4.7  Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.

Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde adaya ait kayıt bilgilerinde yer almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden eğitimi bilgilerini kontrol edebilirler. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini, 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında resmî iş günlerinde ve resmî iş saatlerinde, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki Başvuru Merkezlerinde güncelleyebileceklerdir.

Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki Başvuru Merkezlerine giderken mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra belge görevli tarafından teslim alınacaktır. (Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge görevliler tarafından teslim alınacağından adaylar bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında  olduğu durumlarda başvuru  merkezi  görevlisi  belgenin  aslını  inceleyerek  fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı örnek belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacaktır.  Belgelerin  asıl l arı başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.)

ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki Başvuru Merkezleri eğitim bilgilerini güncelleme işlemini resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapacaklardır. Adaylar 3,00 TL  hizmet  ücreti  ödeyecektir.  Tercih  işlemleri  için  aday  tarafından  Merkezimize  gönderilen,  eğitim bilgilerini gösterir belgeler işleme alınmayacaktır. Sadece bu merkezler tarafından yapılacak değişiklikler tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar tercih bildiriminden  ö n ce  eğitim  bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten  sonra eğitim bilgi  değişikliği  yapıldığı  taktirde,  adayların  tercih  süresi  içerisinde   https://ais.osym.gov.tr adresinden   tercih güncelleme  sayfasına  girerek  tercihlerini  yeniden  bildirmeleri  zorunludur. Eğitim  bilgilerinde  yapılmış  olan  değişiklikler  önceki  eğitim  bilgisine  göre yapılan  tercihleri geçersiz  hale  getirebileceği  için  adaylar  tarafından  tercihlerin  yeniden  bildirilmesi  işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir.

27 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2014-EKPSS’ye ortaöğretim düzeyinde başvuran adayların başvurudaki ortaöğretimdeki alan/dal  bilgileri  MEB e-okul sistemine  uyumlu  olabilmesi  amacıyla “Alan/Dal Dönüşüm Tablosu” doğrultusunda yeniden düzenlenerek başvuru ekranına yansıtılmıştır. Adayların bu bilgileri dikkatlice incelemeleri ve varsa düzeltmeleri tercih süresi içinde yaptırmaları gerekmektedir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu değişikliklerin yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçeler/diploma, mezuniyet vb. öğrenim belgeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.

MEB e-okul sisteminden elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik yapılamaz.Bu bilgiler MEB e-okul sisteminden değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına yansıtılır.

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.”, “KKTC” ve/veya “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” olarak kayıtlı olan adaylar, EKPSS/Kura’da tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar, EKPSS/Kura’da tercih yapamazlar.
 
DİKKAT:

2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU’nun 2.1. BAŞVURU KOŞULLARI maddesi içerisinde yer alan “EKPSS/Kuraya, ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.” hükmü gereği 2014 EKPSS'de;

*          ortaöğretim  düzeyinde  sınava  giren;  ancak,  sınava  başvurduğu  dönemde  ön  lisans/lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (2014-EKPSS’ye başvurunun son günü olan 7 Mart 2014 tarihi ve öncesinde bir ön lisans veya bir lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar),

*          ön lisans düzeyinde sınava giren; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (7 Mart 2014 tarihi ve öncesinde bir lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar),

*          kura ile yerleştirme için başvuru yapan ancak, 7 Mart 2014 tarihi ve öncesinde almış olduğu ortaöğretim, ön lisans, lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (2014-EKPSS’ye başvurunun son günü olan 7 Mart 2014 tarihi ve öncesinde bir ortaöğretim kurumundan, bir ön lisans programından veya bir lisans programından mezun olan adaylar)

bu tercih işlemlerinde tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.

5. EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

5.1  Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

5.2 Yerleştirme işleminde  adaylar  puanlarına  ve  tercih  sıralarına  bakılmak  suretiyle  kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci  tercihine,  ikinci  tercihine  yerleşemeyen  aday  üçüncü  tercihine  yerleştirilmeye  çalışılacak, yerleştirme işlemi  bu  şekilde  devam  edecektir.  Bir  adayın  son  tercihine  de  daha  yüksek  puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

6. KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

6.1  Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için İlkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

6.3 657  sayılı  Kanunun  41  inci  maddesine  göre  öncelik  eğitim  durumu  itibariyle  ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya  kadar  devam   edecektir.  İlköğretim/ortaokul  mezunlarının  kura  ile  yerleştirme  işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

6.5 2014-Kura  ile  yerleştirme  için  ÖSYM  sistemine  başvuru  yapmayan  adaylar,  Tablo-1’den  tercih yapamazlar.

7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla
 
internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

8. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA

EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında " Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin  Devlet  Memurluğuna  Alınmaları  Hakkında  Yönetmelik"in  15  inci  maddesine  göre  bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen   belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon,   adaylarca   ibraz   edilen   belgelerin   kadro  koşullarına  uygunluğunu   inceleyecektir.   Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;

1)   Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,

2)   Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,

3)  Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,

4)  “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı,

5)   Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu   personel atama yönetmeliklerindeki
diğer şartları taşıyıp taşımadığı

hususu incelenecektir.

Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir.  Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır.    Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Bu yerleştirmede; EKPSS puanı ile bir kadroya yerleşen adaylar (bir kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil), aynı EKPSS puanı ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar. Bu yerleştirmede, kura ile yerleşen adaylar ise (bir kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil) yeni bir EKPSS/kura için yapılacak başvuruya kadar yerleştirme işlemine alınmazlar.

9. HAK  İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

EKPSS'de yüksek puan almak veya kurada adı çıkmak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

10.   YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme  işlemleri  ile  ilgili  inceleme  isteğinde  bulunan  adaylar,  yerleştirme  sonuçlarının  internet yoluyla açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin  T.C.  Ziraat  Bankası  Ankara  Kamu Girişimci  Şubesi  6028011-5229  (IBAN  NO:  TR 390001002533060280115229)   5,00   TL’nin   yatırıldığını   gösterir   banka   dekontunun   fotokopisinin eklenmesi gerekir.
 
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.12.2015 09:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
bulent yurtaşan 9 ay önce

devlet personel başkanlığı internet adresi http.//.www.dpb.ğov.tr

banner389

banner394