Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Uludağ Üniversitesi, 15 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de önemli bir yönetmelik yayımladı.

EĞİTİM HABERLERİ 15.10.2016, 08:18 15.10.2016, 08:50
935
Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'de!
Uludağ'ın tüm kurallarının yer aldığı yönetmelik Resmi Gazete'de!

Uludağ Üniversitesi, ''Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'' başlığı ile yayımladığı yönetmelik metninde tüm kurallarını belirtti. 

Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, beş bölüm 37 maddeden oluşuyor.

İşte Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin tamamı;
''15 Ekim 2016 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29858
YÖNETMELİK
Uludağ Üniversitesinden:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim–öğretim programlarının uygulanması ve sınavları, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin gerçekleştirilmesi ve sınavları, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası sınavlar ile sertifika programları, yabancı dil kursları ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile sınav ve kurslara katılan bireylere yönelik yürütülen eğitim–öğretim ve sınavlarda uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) CAE: Cambridge Advanced English Sınavını,
b) DALF: Diplôme Approfondi de Langue Française Sınavını,
c) Düzey: Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesine göre öğrencinin başarısıyla ilgili durumunu,
ç) İlgili Birim: Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte dekanlıkları/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerini,
d) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,
e) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,
f) Muafiyet/seviye tespit sınavı:  Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olup olmadığını ve hazırlık eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavını,
g) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
ğ) ÖSD: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch Sınavını,
h) PTE Academic: Pearson Test of English Sınavını,
ı) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
j) TestDaF: Test Deutsch als Fremdsprache Sınavını,
k) TOEFL: Test of English as Foreign Language Sınavını,
l) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,
m) UÜDS: Uludağ Üniversitesi Merkezi Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,
n) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,
o) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,
r) Yüksekokul: Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
s) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ş) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar
Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim–öğretiminin amacı; Avrupa Ortak Dil Çerçeve Kriterlerinde öngörülen, yabancı dilin temel kuralları ile sözlü ve yazılı anlama-anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, sosyal ve akademik yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.
Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim–öğretim, zorunlu ve isteğe bağlı olarak bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.
(2) Hazırlık sınıfına devam edebilmesi için öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırmış olması gerekir.
Yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavı
MADDE 7 – (1) Yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavı; eğitim-öğretim yılı başlangıcında Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran zorunlu ya da isteğe bağlı hazırlık sınıfına tabi olacak öğrencilerin yabancı dildeki bilgi ve beceri düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılır. Hazırlık sınıfından muafiyet için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
(2) Muafiyet/seviye tespit sınavından alınan puana göre öğrencinin;
a) Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,
b) Yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim göreceği,
belirlenir.
(3) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavından muaftır;
a) En az son üç yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavların birinden, sınavı yapan ilgili kurumlar ya da Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınav geçerlilik süresi dikkate alınarak, aşağıdaki tablolarda belirtilen asgari puanı ya da eşdeğerini alanlar.
 

(4) Yabancı dil seviye tespit/muafiyet sınavı, aşağıdaki tabloda yer alan sayısal notlar kullanılarak değerlendirilir ve harf notları belirlenir;

Hazırlık sınıfına kayıt
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, Üniversitenin düzenleyeceği usul ve esaslar ile ilan edilen takvime göre kayıt olmak veya kayıt yenilemek zorundadırlar.
Akademik takvim
MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi akademik yıl esasına göre yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim takvimi Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.
Yabancı dil ile öğretim ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması
MADDE 10 – (1) Üniversitede; önlisans, lisans veya lisansüstü programlarda Senato kararı, Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılır.
(2) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, meslekî yabancı dil dersleri verilebilir. Bu programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz ancak Senato isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılmasına karar verebilir.
(3) Bir programda yabancı dille eğitim verilebilmesi veya hazırlık sınıfı açılabilmesi için;
a) En fazla otuz öğrencinin öğrenim görebileceği yabancı dil hazırlık sınıfı dersliklerinin yeterli düzeyde işitsel veya işitsel ve görsel araç ve gereçlerle donatılmış olması,
b) Yabancı dil öğretimi için gerekli olan ders araçlarının yeterli miktarda mevcut olması,
c) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilmesi için her otuz öğrenci için ilgili dilde en az bir yabancı dil okutmanının 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre atamasının yapılmış olması gerekir.
Hazırlık sınıfı öğretimi süresi
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi süresi en az iki, en çok dört yarıyıldır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada en az 20, en fazla 30 saat yabancı dil dersi alırlar.
(2) Yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavından başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yarıyıl veya yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan öğrenciler, yabancı dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır.
Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğretimi
MADDE 12 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda;
a) Hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur.
b) Yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar haricindeki önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, Senato tarafından belirlenen sınavlardan başarılı olmak şartıyla Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.
(2) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek yarıyıl veya yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen düzeyde puana sahip olduğunu belgelediği takdirde, yabancı dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.
(3) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından merkezî olarak yerleştirilebilirler.
(4) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine yer verilenler de dâhil olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam eden öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerine devam ederler. Öğretim dili Türkçe olan programlarda meslekî yabancı dil dersleri önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında öğrencilerin yabancı dil düzeyi dikkate alınarak verilir.
(5) Yabancı dille yapılan önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler için de bu Yönetmelikteki şartlar aranır.
Hazırlık sınıfı seviye grupları
MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, muafiyet/seviye tespit sınavı sonuçlarına göre Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Muafiyet/Seviye tespit sınavı sonuçlarına göre, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi temel alınarak açılması muhtemel seviye grupları aşağıdaki gibidir:
a) Başlangıç seviyesi           : A1
b) Temel seviye                   : A2
c) Orta seviye                      : B1
ç) Üst orta seviye                : B2
d) İleri seviye                      : C1
(3) Bir öğrencinin intibakı, Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla eğitim–öğretim başladıktan sonra ilk iki hafta içindeki başarı durumuna göre bir alt veya bir üst seviye grubuna yapılabilir.
Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az %80 oranında devam şartı aranır.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler, kendi bölümlerinde/programlarında eğitime başlayamazlar, hazırlık sınıfını tekrar ederler.
(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarılı ya da başarısız olan veya devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, kazandıkları bölüme/programa devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, yeterlik sınavlarına alınmaz ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.
İzinler
MADDE 15 – (1) Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin izinli ayrılma durumları, 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre değerlendirilir.
Hazırlık sınıfı sınavları ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla bir yarıyılda en az iki ara sınav, konulara göre belirlenecek sayıda da kısa süreli sınavlar yapılır. Kısa süreli sınavlar haberli ya da habersiz yapılabilir. Her yarıyılın başarı notu, ara sınavların ortalamasının %50’si, kısa süreli sınavların ortalamasının %30’u, ödev veya proje ortalamasının %20’sinin toplamından oluşur. Hazırlık sınıfı genel başarı notunun belirlenmesinde birinci yarıyılın başarı notunun katkısı %50, ikinci yarıyılın başarı notunun katkısı %50’dir. Ara sınav tarihleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.
Ara sınav
MADDE 17 – (1) Ara sınavlar; öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olarak tüm dil becerilerinden yılsonu yeterlik sınavına hazırlık amacıyla yapılır.
Kısa süreli sınav
MADDE 18 – (1) Kısa süreli sınavlar; sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve izlemeye yönelik olarak yapılır.
Ödev ve projeler
MADDE 19 – (1) Ödev ve projeler; öğrencilerin sınıf ortamında edindikleri bilgi ve becerilerini, sosyal ve akademik ortamlarda kullanabilme ve geliştirebilmelerini teşvik edici nitelikteki çalışmalarından oluşur.
Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (1) Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerden iki yarıyılın genel başarı notu ortalaması 60 ve üzerinde olanlar, devam koşulunu da sağlamak şartıyla ikinci yarıyılın sonunda yapılan yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Öğrencilerin yılsonu başarı notu, iki yarıyılın başarı not ortalamasının %50’siyle yeterlik sınavından aldığı notun %50’sinin toplamından oluşur. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 ve üzeri olması gerekir.
(2) Yeterlik sınavı; hazırlık sınıfına devam eden ve yıl içi başarı koşulunu sağlayan öğrenciler için bahar yarıyılı sonunda; hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler için ise güz yarıyılı sonunda da yapılır. Yeterlik sınavı tek bir sınav veya ayrı ayrı sınavlar halinde uygulanabilir.
(3) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavından başarılı olamayan öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.
(4) Hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler için ise güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için not ortalaması dikkate alınmadan ilgili sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alma koşulu aranır.
(5) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler için belirlenen akademik takvime göre ek bir yeterlik sınavı yapılabilir.
Mazeret sınavı
MADDE 21 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı sınavlara giremeyen öğrenciler için her yarıyılın sonunda mazeret ara sınavları yapılır. Mazeret sınav tarihleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kısa süreli sınavlara, muafiyet/seviye tespit sınavına, yeterlik ve bütünleme sınavlarına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 22 – (1) Sınavlarda maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde bir dilekçeyle başvururlar. Komisyonca incelenen dilekçeler Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Mesleki Yabancı Dil Dersleri
Ortak zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 23 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince yabancı dil I ve II derslerini almak zorundadırlar. Öğrenciye Türkiye’de orta öğretimde aldığı yabancı dilin haricindeki bir yabancı dil eğitimi ancak öğrencinin kendi isteğine bağlı olarak verilebilir.
Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet
MADDE 24 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yüksekokul tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 60 ve üzerinde not alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinden muaf olurlar.
(2) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üzerinde not alan öğrencilerin notu; Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre harf notuna çevrilir ve bu not, her iki ders için aynı harf notu olarak öğrenci kütüğüne işlenir.
(3) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrencilerin muafiyetine ilişkin karar, kayıtlı oldukları ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından verilir.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi
MADDE 25 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Yüksekokul Yönetim Kurulu teklifi ile Rektörlükçe görevlendirilir.
(2) Derslerin yürütülmesinden dersin verildiği ilgili birim yönetimleri sorumludur.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin müfredatı
MADDE 26 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinin müfredatı, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve görevlendirilen öğretim elemanlarına bildirilir.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları
MADDE 27 – (1) Sınavlar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda akademik takvimde öngörülen tarihlerde görevlendirilen öğretim elemanı tarafından yürütülür.
Mesleki yabancı dil dersleri
MADDE 28 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan zorunlu ve seçmeli mesleki yabancı dil dersleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen müfredat doğrultusunda ilgili birime görevlendirilen öğretim elemanı tarafından yürütülür. Bu derslerin yürütülmesinde ortak zorunlu yabancı dil dersleri hükümleri geçerlidir.
Uluslararası ortak önlisans/lisans hazırlık programları
MADDE 29 – (1) Uluslararası ortak önlisans/lisans programına kabul edilen öğrencilerin hazırlık eğitimi ÖSYM kılavuzunda belirtilen koşullar çerçevesinde Yüksekokul tarafından yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Yürütülen Ulusal ve Uluslararası Sınavlar, Sertifika Programları ve Yabancı Dil Kursları
Merkezi yabancı dil yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) UÜDS her eğitim–öğretim yılında, başvuranların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacı ile Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yılda en çok dört kez yapılır.
(2) UÜDS sınav ücreti, Yüksekokul Yönetim Kurulu teklifi üzerine Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınavı
MADDE 31 – (1) Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınavı; Erasmus, Mevlana, Secondos ve benzeri değişim programları kapsamında, yurt dışında eğitim görecek öğrencilere yönelik yabancı dil seviye tespit sınavı, her eğitim–öğretim yılında Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır.
(2) Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınav sonuçları ile yabancı dil kurs sınav sonuçları eşdeğerliliği Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından teklif edilir ve Senato tarafından belirlenir.
(3) Değişim programlarının sınav ücreti, Yüksekokulun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen sınav ücreti, ilgili birim tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunun Döner Sermaye hesabına yatırılır.
Uluslararası sınavlar ve sertifika programları
MADDE 32 – (1) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavları her eğitim–öğretim yılında ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen yabancı dil sınav merkezleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yürütülür.
(2) Sınav tarihleri Yüksekokul ve ilgili sınav merkezi tarafından ortaklaşa belirlenir.
(3) Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil öğretimi sertifika programları ilgili merkezler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Yüksekokulda yürütülür.
Yabancı dil kursları
MADDE 33 – (1) Yabancı dil kursları; Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde düzenlenir.
(2) Uludağ Üniversitesi ve diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okuyan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik dil seviyelerini ilerletebilecekleri genel yabancı dil kursları, alana özgü yabancı dil kursları ile ulusal ve uluslararası dil sınavlarına hazırlık dil kursları düzenlenir.
(3) Alanla ilgili kamu kurumları ve özel kurumlarla işbirliği yaparak talepler doğrultusunda halka açık çeşitli yabancı dil kursları düzenlenir.
(4) Yabancı dil kursları Avrupa Dil Kriterleri çerçevesinde düzenlenir ve kursları başarı ile bitirenlere seviyelerine uygun sertifika verilir.
(5) Yabancı dil kurs sınav sonuçları ile ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının eşdeğerliliği Yüksekokul Yönetim Kurulu teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(6) Yabancı dil kurs ücretleri, Yüksekokul Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Uludağ Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 – (1) 26/3/2012 tarihli ve 28245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.''

Kpsscafe.com.tr
Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-3°
açık
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:48
Öğle 12:44
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü